Hoppa över navigering

Möte 2023-02-14

Socialnämnden
14:00 - 17:00 Socialförvaltningen, Alingås
 • A/ Förvaltningschefen informerar om att förvaltningens fältsekreterare har haft en stor inverkan på att minska antalet exposekonton i Alingsås

  B/ Presentation av enhet vuxna

  C/ Utbildning "Övergripande om socialtjänstens lagstiftning - vad får och får inte socialtjänsten göra?"

   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om
   

  1.    Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

  2.    Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  3.    Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)


  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.


  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).
   

  Statistik för kvartalen 2022

  Typ av beslut                                          Kvartal 1       Kvartal 2       Kvartal 3       Kvartal 4

  Behandlingshem, ej verkställda             1 st
  Bostad, ej verkställda                             1 st
  Behandlingshem, verkställda                                      1 st
  Bostad, verkställda                                                      1 st                                    
  Daglig sysselsättning, ej verkställda                                                 1 st
  Boendestöd, ej verkställda                                                               1 st               
  Daglig sysselsättning, avslutad                                                                              1 st
  Boendestöd, avslutad                                                                                             1 st
  Kontaktfamilj, ej verkställda                                                                                     2 st

   

  Arbetsutskottet har den 8e februari, §19 behandlat ärendet.

   

 • Samordningsförbundet Insjöriket är en samverkansform för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och fem kommuner i Insjöriket. Förbundet är just nu i en omställningsfas. Styrelsen fattade i mars 2022 beslut om att förbundet ska gå i riktning mot att erbjuda verksamhet mer lokalt i varje enskild kommun och att det ska vara kommunerna som utför förbundets finansierade verksamheter, till skillnad mot i dag då förbundet lånar in personal från förbundets parter för att utföra verksamheterna.
   

  Det är en stor omställning och samtliga förbundets parter har gemensamt beslutat hur den nya verksamheten, som har fått namnet ACTivera, ska utformas utifrån att verksamheten bygger på den evidensbaserade metoden ACT (acceptance and commitment therapy). Syftet med verksamheten är att stärka deltagarna att komma upp i en högre aktivitetsnivå det vill säga närmare arbetsmarknaden eller annan sysselsättning. ACTivera kommer att ha en gemensam ram i samtliga kommuner och deltagarna kommer kunna få stöd i upp till 24 veckor.  Alingsås Arbetsmarknadsenhet, AME, arbetar nu med att starta upp verksamhet för att kunna ta emot deltagare som är i behov av prerehabiliterande insatser under första delen av 2023.
   

  Avtalet mellan parterna gäller för år 2023.

  Arbetsutskottet har den 8e februari, §20 behandlat ärendet.
   

   

 • Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett årsbokslut enligt styrmodellens anvisningar. Årsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 20 februari.

   

  Beredning
  Socialnämndens budget 2022-2024 har följts upp i årsbokslutet.

   

  I årsbokslutet beskrivs hur nämnden fortsatt arbetet med att ställa om verksamheten för att vara rustad inför framtidens utmaningar, dels för att möta kraven i förslaget om ny socialtjänstlag där socialtjänsten ska vara mer lätt tillgänglig med ökat fokus på riktat förebyggande arbete, dels för att möta behoven hos den växande befolkningen. Nämnden har under året arbetat med att kvalitetssäkra och vidareutveckla arbetssätt för att öka förutsättningarna att rätt insats ges i rätt tid. Arbetet har bland annat inneburit förstärkning av det riktat förebyggande arbete med flera nyinrättade tjänster i syfte att på bästa sätt möta behoven och skapa en långsiktigt hållbar socialtjänst.
   

  Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom sex formulerade nämndsmål kopplade till fullmäktiges mål 2 och 3, varav fem mål bedöms vara uppfyllda. Vidare beskrivs hur nämnden bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet där uppföljning sker utifrån principerna i Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030.
   

  Socialnämnden redovisar ett överskott om 3,4 mnkr för verksamhetsåret 2022, vilket motsvarar 1,6 procent av kommunbidraget. Huvudsakliga anledningar till årets överskott är tillfälliga vakanser, låga kostnader för köpt vård under delar av året, minskade kostnader för arvoden till familjehem samt högre bidragsintäkter jämfört med budget avseende placerade ensamkommande barn och ungdomar (EKB). Vidare noteras ett visst överskott även för ekonomiskt bistånd.
   

  Uppföljning av 2022 års internkontrollplan framgår i bilaga 1. Tre av fyra kontrollpunkter bedöms vid årsbokslutet ha genomförts utan anmärkning alternativt med försumbar anmärkning. I bilaga 2 redovisas nämndens uppföljning av privata utförare. 

   

 • Presentation - Verksamhetsuppföljningen 2022

   

 • § 16

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.