Hoppa över navigering

Möte 2020-12-15

Socialnämnden
14:00 - 17:00 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 61

  Information och överläggningar

 • Kommunfullmäktige fastställde Budget för Alingsås kommun 2021-2023 den 4 november där den politiska avsiktsförklaringen beskrivs och fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer finns angivna. De ekonomiska ramarna för det kommande året och de nästkommande åren fastställts. Nämndernas beslut om budet ska lämnas till kommunledningskontoret senast 31 december.

  Förvaltningens yttrande
  Förvaltningen har upprättat förslag till Budget 2021-2023 utifrån kommunens anvisningar. Nämndens främsta fokus under planperioden behöver vara att fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten efter kommunens ambitionsnivå och skapa förutsättningar för en hållbar kärnverksamhet där det lagstadgade uppdraget, att tillhandahålla insatser till de mest utsatta alingsåsarna, prioriteras.

  Arbetet med att minska förvaltningens kostnader och mängden insatser har gett goda resultat och förvaltningen går nu in i det nya året 2021 med ett ett sänkt kostnadsläge och en insatsvolym som motsvarar kommunens ambitionsnivå. En utmaning framöver är trenden med ett ökat inflöde inom flera områden. Kvalitetsutveckling av befintlig verksamhet och förstärkt intern samverkan inom kommunen behöver ha stort fokus under planperioden för att klara av att hålla mängden och omfattningen av insatser inom en rimlig nivå och skapa förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Nya samverkansformer har tagit form och samarbetet med civilsamhället förstärks inför 2021.

  I nämndens väsentlighets- och riskanalys (bilaga 1) identifierades ett antal riskområden där riskerna bland annat omhändertas genom framtagen internkontrollplan (bilaga 2). Samtliga internkontrollpunkter kommer att följas upp vid del- och årsbokslut. De risker som inte hanteras som internkontrollpunkter omhändertas genom formulerade nämndsmål eller inom ramen för förvaltningens uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer. Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3.

  Socialnämnden tilldelas ett kommunbidrag på 204 872 tkr för 2021. Den tilldelade ramen består av ramen för 2020 samt kompensation för ett högre kostnadsläge och större volymer inom verksamheten. Inför 2021 har nämnden genomfört ett stort omställningsarbete kopplat till två åtgärdspaket från september 2019 och maj 2020 för att anpassa verksamheten till beslutad budgetram.

  Nämnden tilldelas ett investeringsutrymme om 1 200 tkr årligen under samtliga fem år som planperioden avser.

   

   

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till november 2020.

  Förvaltningens yttrande
  Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -3 895 tkr per november 2020. Utfallet följer tidigare lagda prognoser och per november lämnas helårsprognosen oförändrad gentemot oktoberuppföljningen och kvarstår på -4 500 tkr. Precis som tidigare vid tidigare prognostillfällen är den största osäkerheten antagna volymer av köpt vård.

  Underskottet består till största delen av högre än budgeterade kostnader för köpt vård, arvoden till uppdragstagare och utbetalt ekonomiskt bistånd. Detta har i viss mån motverkats av obudgeterade intäkter och överskott som har uppstått till följd av vakanser och sjukskrivningar.

  Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnadsmassan minskat med 15 procent eller 36,2 mnkr, nettokostnaden har minskat med 6 procent eller 12,2 mnkr och underskottet som en andel av nettokostnaden har minskat med 67 procent eller 8,2 mnkr.

   

 • Kommunfullmäktige fastställde. 2019-01-30, § 6, Riktlinjer för socialnämndens avgifter, som gäller fr o m 2019-03-01 samt 2020-05-27, § 54, Egenavgift för Familjerådgivning som gäller fr o m 2020-06-01. Inga principiella förändringar görs, utan en uppräkning av avgifterna föreslås och beslut kan tas av socialnämnden.

  Förvaltningens yttrande
  Gällande taxor och avgifter uppdateras enligt förändringar av prisbasbeloppet för 2021 i de fall prisbasbelopp påverkar avgiften samt matprislistan för 2021 som beslutas av Vård- och omsorgsnämnden.

  Följande ändringar föreslås:

   - Vård- och omsorgsavgift som, enligt socialtjänstlagen, betalas av boende som har insatsen bostad med särskild service/ särskilt boende. Den högsta avgiften för vård och omsorg är 2 138 kr per månad år 2021.
  - Avgiften för boende vid korttidsboende eller boende vid andra stöd- hjälpinsatser som inte är av behandlingskaraktär. Den högsta avgiften  uppgår till 78 kr per dygn upp till 2 197 kr per månad.
  - Avgifter för kost enligt 2020-11-30, § 86, Vård och omsorgsnämndens taxor och avgifter inför 2021.

  Oförändrade avgifter gäller för familjerådgivning, kortare fritidsresor, föräldrars underhållsstöd för placerade barn och kostnad för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

  Samtliga avgifter redovisas i bilagan Socialnämndens taxor och avgifter 2021.

  Avgifterna föreslås gälla fr o m 2021-02-01.

   

 • Den ökande bostadsbristen medför höga krav på flexibla och kostnadseffektiva boendelösningar för Socialförvaltningen. Tillsammans med Alingsåshem har förvaltningen sett över situationen kring hemlöshet och anpassat de lösningar som finns på hemmaplan. Ett flertal åtgärder har vidtagits och idag finns större möjlighet att möta den akuta hemlösheten på ett differentierat sätt utifrån den enskildes behov. Det som saknas är avsides belägna boenden för de som har allra svårast att bo och orsakar mycket störningar i ordinarie bostadsbestånd. 
  Denna målgrupp har de senaste åren kunnat erbjudas boende i Nolhaga Allé men denna möjlighet försvinner under första halvåret 2021. De personer som är aktuella för denna boendelösning är vuxna med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa där alla andra lösningar redan provats och det bedöms som omöjligt att klara ett boende i Alingsåshems bestånd. För denna målgrupp krävs en lösning med avsides belägna bostäder för att kunna erbjuda tak över huvudet. En stabil boendesituation minskar avsevärt risken att dessa personer far så illa att köpt vård och/eller tvångsvård blir aktuellt.

  Förvaltningens yttrande
  Förvaltningens bedömning är att avsides belägna boendemoduler behövs för att kunna möta målgruppens behov och fullfölja vårt lagstadgade ansvar om att förse personer i akut hemlöshet med tak över huvudet. Tillgång till boendemoduler är en viktig nyckel i arbetet med att hålla nere kostnader för köpt vård.

   

 • En översyn av delegationsordningen har gjorts inför 2021. Några revideringar föreslås i nuvarande delegationsordning.

  Mellan Göteborgs Stad, Social resursförvaltning och Alingsås kommuns socialförvaltning har tecknats ett avtal med stöd av 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL). Avtalet innebär att Social resursförvaltning åtar sig att tillhandahålla socialtjänstjour enligt socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Som framgår av socialnämndens nuvarande delegationsordning kan det vara fråga om beslut som exempelvis boende på kvinnojour/ skyddat boende enligt SoL eller att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU. S
  Senaste avtalet tecknades 2019-12-05 och löper på kalenderårsvis om ingen av parterna säger upp avtalet senast sex månader före kommande årsskifte.
  Enligt 9 kap 37 § kommunallagen kan en kommun ingå avtal om att några av dessa uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun genom avtalssamverkan. Det är möjligt att uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på en kommuns vägnar.

  Förvaltningens yttrande
  Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att när det gäller socialtjänstjour så ska Göteborgs Stad resursförvaltningen  kunna besluta i nämndens namn.
  Personuppgiftsincident ska anmälas enligt GDPR. Alingsås kommuns Rutin för hantering av personuppgiftsincidenter, fastställd av kommundirektör 2020-10-27. I socialnämndens delegationsordning föreslås därför att förvaltningens GDPR- samordnare/dataskyddsredogörare får delegation att bedöma och eventuellt anmäla personuppgiftsincident. Avdelningschef Stab föreslås som ersättare.
  Socialsekreterare på enhet stöd - och försörjning föreslås kunna besluta om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd upp till 5 % av gällande prisbasbelopp per ansökan som högst 2 380 kr enligt 2021 års prisbasbelopp på 47 600 kr. För högre belopp beslutar, liksom tidigare enhetschef. Förändringen innebär en mer effektiv handläggning.

  Enhetschef föreslås besluta om gravsättning enligt 5 kap 2 § Begravningslag.
  Ytterligare justeringar föreslås - bland annat så att delegationen motsvarar förändrad organisation.
  Nuvarande delegationsordning med rödmarkerade föreslagna justeringar bifogas.
  Den reviderade delegationsordningen föreslås att gälla från och med 2020-12-16.

  Arbetsutskottet har den 2 december 2020, § 400 behandlat ärendet.

 • Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska utse Dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av dataskyddsförordningen, Brottsdatalagen (2018:1177) och Brottsdataförordningen (2018:1202)

  Förvaltningens yttrande
  Johan Borre utsågs som socialnämndens Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen och Brottsdatalagen från och med 1 september 2020. Göteborgsregionens kommunalförbund har även utsett Johan Bergström till Dataskyddsombud från och med 2021-01-12.
  Socialförvaltningen föreslår även Johan Bergström som socialnämndens Dataskyddsombud.

  Arbetsutskottet har den 2 december 2020, § 399 behandlat ärendet.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.