Hoppa över navigering

Möte 2021-04-20

Socialnämnden
14:00 - 16:55 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 20

  Information och överläggningar

 • Anna Hansson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) lämnade en motion om personligt ombud till kommunfullmäktige. I motionen yrkas att Alingsås kommun ska erbjuda tjänsten personlig ombud för behövande kommuninvånare. Kommunfullmäktige beslutade, KF 2020-12-09, § 176, att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutad, KSAU 2021-01-20, § 17, att remittera motionen till socialnämnden för beredning.

  Socialnämndens yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-05-07.

   

  Förslag till yttrande bifogas där det sammanfattningsvis framgår att:

  - Personligt ombud är till nytta för den enskilde genom förbättrad livssituation.
  - Utifrån socialnämndens ekonomiska förutsättningar har verksamheten personligt ombud upphört. Anpassningar till kommunens ambitionsnivå har inneburit att även andra insatser som familjecentraler, öppen föräldrarådgivning, SOL-grupper, brett fältarbete och Home-start lagts ned. Insatser som alla haft ett värde men inte längre kan prioriteras inom ram.
  Socialtjänsten fångar upp målgruppen för personligt ombud genom andra insatser som framför allt boendestöd.
  Personligt ombud ökar de kommunala insatserna. Enligt Socialstyrelsens samhällsekonomiska analys, i uppföljningen av Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2014, minskar inte landstingets kostnader i motsvarande utsträckning när verksamheten personligt ombud införs i kommunen och därmed uppnås inte någon samhällelig kostnadsminskning.


  Under rådande ekonomiska förutsättningar finns inga möjligheter för socialförvaltningen att prioritera insatsen. Det är inte heller nödvändigt att verksamheten personligt ombud bedrivs av just socialförvaltningen.

   

   

  Arbetsutskottet har den 7 april 2021, § 107 behandlat ärendet.

   

   

  Förslag till beslut på sammanträdet
  Leif Hansson (S) föreslår att bifalla Anna Hansson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) yrkande att Alingsås kommun ska erbjuda tjänsten personligt ombud.

   

   

  Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns.
  Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
  Nej-röst för bifall till Leif Hanssons förslag

   

   

   

   

   

  Ja
  Heide Kamperin (L)
  Inger Carlborg (M)
  Ingbritt Johansson (C)
  Kristina Poulsen (SD)
  Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
  Britt Berggren ( M)
  Thorsten Larsson (M)

   

  Nej
  Leif Hansson (S)
  Lars-Ivan Gustafsson (S)
  Britt Andersson Näsman (S)
  Maria Adrell (V)
  Oscar Allard (S)
  Harriet Ljungdahl (MP)

   

  Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster antas arbetsutskottets förslag.

   

  Reservation
  Leif Hansson (S), Lars-Ivan Gustafsson (S), Britt Anderson Näsman (S), Oscar Allard (S), Maria Adrell (V) och Harriet Ljungdahl (MP) reserverar sig mot beslutet.

   

 • Socialstyrelsen förordar att det i varje kommun ska finnas en ledningsgrupp som snabbt kan kallas samman och organisera ett psykiskt och socialt omhändertagande vid större olycka och katastrof där ordinarie verksamheters resurser inte räcker till.

  Krisstöd (före detta POSOM)har funnits i Alingsås sedan 1993. Den nuvarande handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige 2007 och reviderades senast 2015.
  Ledningsgruppen för Krisstöd redovisar sitt arbete i en verksamhetsberättelse och handlingsplan en gång per år.
  Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse 2021-03-31.

   

  Arbetsutskottet har den 7 april 2021, § 108 behandlat ärendet.

   

   

   

 • EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018 och har till uppgift att stärka skyddet för medborgare vid hantering av personuppgifter.

  Dataskyddsdirektivet som trädde i kraft 6 maj 2018, är en parallell lagstiftning till dataskyddsförordningen och reglerar personuppgiftshandlingar som behöriga myndigheter gör i syfte att förebygga, förhindra, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. I Sverige och andra medlemsstater i EU måste egna lagar stiftas för att förverkliga bestämmelserna i dataskyddsdirektivet, 1 augusti 2018 antogs Brottsdatalagen (2018:1177) och Brottsdataförordningen (2018:1202).

  Socialnämnden har förutom ansvar för GDPR även ansvar enligt Brottsdatalagen och Brottsdataförordningen, utifrån att socialförvaltningen har i uppgift att bedriva verksamhet som innebär att utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder som ungdomsvård, ungdomstjänst och i vissa fall enligt LVM.

  Socialnämnden antog 2018-04-17, § 41 "Riktlinje för hantering av personuppgifter inom socialnämndens verksamhet".
  Riktlinjen har i denna revidering omarbetats i stora delar för att anpassas till gällande lagstiftning och socialnämndens specifika ansvarsområden inom personuppgiftsbehandling har förtydligats.

   

  Arbetsutskottet har den 7 april 2021, § 109 behandlat ärendet.

   

 • Socialnämnden ska besluta om reglering av bevarande och gallring som ska tillämpas på verksamhetens allmänna handlingar. Detta görs i nämndens dokumenthanteringsplan. Den nya dokumenthanteringsplanen är framtagen för att täcka samtliga av socialnämndens verksamheter i en samlad struktur.
  Planen omfattar generella processer inom områden som är styrande och stödjande (kategorierna 1 och 2 i planen).

  Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har det övergripande ansvaret för kommunens centrala arkiv samt att ta fram riktlinjer för dokumenthanteringen. En ny klassificeringsstruktur har tagits fram. Strukturen är organisationsoberoende och beskriver verksamheternas huvudprocesser. Klassificeringsstrukturen ligger till grund för upplägget i det framtagna dokumentet.
  Kommunarkivarien har kommit in med muntliga och skriftliga synpunkter.

   

  Arbetsutskottet har den 7 april 2021, § 110 behandlat ärendet.

   

   

 • Socialnämnden fastställde reviderade Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 2020-09-21, § 47. Enligt riktlinjerna ska en årlig rapport om det organisatoriska brandskyddet sammanställas och förslag på eventuella förbättringar presenteras. Rapporten ska lämnas till förvaltningschef, skyddskommitté (FSG) och nämnd.

  Uppföljning av 2020 års brandskyddsarbete har gjorts genom att ett antal frågor lämnats till brandskyddsombuden i verksamheterna. Svaren redovisas i rapporten.

  Förvaltningen har sedan i februari 2021 återupptagit mötena mellan brandskyddsamordnarfunktiongen och förvaltningens brandskyddsombud. Det blir en möjlighet att sprida kunskap, diskutera brandskyddsarbete och lyfta frågeställningar som är problematiska.

   

  Arbetsutskottet har den 7 april 2021, § 111 behandlat ärendet.

   

   

 • Förslag till revideringar i delegationsordningen avser vem som ska fatta beslut om utredning vid anmälan, enligt 11 kap 1-1 a §§ socialtjänstlagen (SoL). Enligt förslaget ska beslut fattas av 1:e socialsekreterare eller enhetschef.
  Revideringarna framgår av punkterna 11.5.3 - 11.5.5 i bifogad delegationsordning.
  Nuvarande delegationsordning med rödmarkerade föreslagna justeringar bifogas.

  Den reviderade delegationsordningen föreslås gälla från och med 2021-05-01.

   

  Arbetsutskottet har den 7 april 2021, § 112 behandlat ärendet.

   

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till mars 2021.

   

  Förvaltningens yttrande
  Per mars redovisar Socialnämnden ett överskott om 2,7 mnkr till följd av att ekonomiskt bistånd har börjat periodiseras från 2021, förhållandevis låga kostnader för köpt vård samt vakanta tjänster under inledningen av året.

  Utifrån utfallet i slutet av 2020 samt inledningen 2021 bedöms nämnden vara i ekonomisk balans. Överskottet som initialt har uppstått innebär inte ett utrymme för ett permanent förhöjt kostnadsläge och prognosen för 2021 kvarstår på 0 och avviker därmed inte från budget.

   

   

  Förslag till beslut på sammanträdet

  Thorsten Larsson (M) föreslår ett tillägg till arbetsutskottets förslag, att förvaltningen får i uppdrag att genomlysa nämndens utmaningar och förutsättningar de kommande fem åren.

   

 • Kommunfullmäktige fastställde, 2019-01-30, § 6, Riktlinjer för socialnämndens avgifter, som gäller från och med 2019-03-01 samt 2020-05-27, § 54, Egenavgift för Familjerådgivning som gäller från och med 2020-06-01. Inga principiella förändringar görs, utan en uppräkning av avgifterna föreslås och beslut kan tas av socialnämnden.

   

  Förvaltningens yttrande
  Med anledning av att staten höjer nivåerna för underhållsstöd under innevarande budgetår föreslås Socialnämnden anta motsvarande höjning. Inga andra ändringar föreslås.

  Nya belopp för underhållsstöd med nuvarande belopp angett inom parantes framgår nedan.

  - 1 673 (1 573) kr/mån t o m månaden då barnet fyller 11 år

  - 1 823 (1 723) kr/mån fr o m månaden efter den då barnet har fyllt 11 år t o m månaden då barnet fyller 15 år

  - 2 223 (2 073) kr/mån fr o m månaden efter den då barnet fyller 15 år

  Avgiften tas ut i förhand varpå första debiteringen med en ny avgift görs kalendermånaden innan ny avgift gäller.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.