Hoppa över navigering

Möte 2019-01-02

Socialnämnden
14:00 - 15:30 Stora konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 1

  Information och överläggningar

 • Socialnämndens delegationsordning har reviderats utifrån förändrad lagstiftning i föräldrabalken (FB), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). När det gäller LVU kan inte beslut om umgängesbegränsning eller beslut om att hemlighålla den unges vistelseort delegeras. Ett sådant beslut rör enskild och är av större vikt enligt kommunallagen. I brådskande fall är det dock möjligt att delegera beslutet till nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett.

   

  Beredning


  Delegationen inom socialtjänstlagens område har förtydligats. Beslutanderätten har specificerats i flera nivåer utifrån belopps- och tidsgränser. Fler beslut har lagts på en lägre nivå t ex från att delegationen ligger på enhetschef kommer vissa beslut fortsättningsvis att fattas av 1:e socialsekreterare.

  Den reviderade delegationsordningen föreslås gälla fr o m 2019-01-02.

 • Eftersom en ny mandatperiod startar 2019-01-01 ska socialnämnden utse ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare inklusive ordförande och vice ordförande för tiden fram till och med den 31 december 2022.  Beredning  Följande ledamöter är föreslagna till arbetsutskottet:

   

  Ordinarie ledamöter Ersättare                  
  Eva-Lotta Pamp (M), ordförande Inger Carlborg (M)                 
  Leif Hansson (S) Anna-Maria Olsson (S)
  Lars-Ivan Gustafsson (S) Margaretha Svensson (S)
  Ingbritt Johansson (C) Carl Adamsson (C)
  Karin Josefsson (L) Heide Kamperin (L)


   

 • Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren och arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnderna via reglementet. Socialnämndens ansvarar för att ”ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt”.


  Beredning  Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen (se bilaga).


  Förvaltningschefen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.