Hoppa över navigering

Möte 2020-11-17

Socialnämnden
14:00 - 16:30 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 •  

  A/ Förvaltningschefen informerar:

      - Nuläge Covid-19

      - Verksamhetsuppföljning

   

  B/ Presentation av Mottagningsenheten Barn och Unga

   

  C/ Avdelningschef barn och unga, presenterar arbetsmetoden Signs of Safety

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till oktober 2020.

   

  Förvaltningens yttrande

  Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -3 590 tkr per oktober 2020, det budgeterade underskottet för perioden uppgår till 451 tkr. Det reella underskottet för perioden uppgår till drygt 3 500 tkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlönen om 400 tkr.
  Utfallet följer tidigare lagda prognoser och per oktober lämnas helårsprognosen oförändrad gentemot septemberuppföljningen och kvarstår på - 4 500 tkr.

  Underskottet består till största del av högre än budgeterade kostnader för köpt vård, arvoden till uppdragstagare och utbetalt ekonomiskt bistånd. Detta har i viss mån motverkats av obudgeterade intäkter och överskott som har uppstått till följd av vakanser och sjukskrivningar.

  Vid nämndsammanträdet i maj gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att hantera det strukturella underskottet. Åtgärderna är verkställda och viss effekt blir synlig under 2020 och ingår i prognosen medan full effekt av åtgärderna kommer först 2021 och verka för en budget i balans 2021.

   

   

   

 • Socialnämnden fattar beslut om dag och tid för sina och arbetsutskottets sammanträdesdagar enligt 6 kapitlet 23 § kommunallagen. Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.


  Förvaltningens yttrande
  Sammanträde med socialnämnden (SN) föreslås hållas följande tisdagar kl.14.00 (med något undantag)

  26 januari                                         24 augusti
  22 februari (obs! måndag)               21 september
  24 mars                                           26 oktober
  20 april                                            16 november
  19 maj                                             14 december
  15 juni                                              25 januari 2022
                                                          15 februari 2022


  Sammanträde med socialnämndens arbetsutskott (SNAU) hålls följande onsdagar kl. 9.00 ( vid utökat SNAU är ordinarie SNAU sammanträde kl. 13.00)

  13 januari                                         11 augusti
  10 februari                                         8 september
  10 mars                                            13 oktober (utökat SNAU Väsentlighets och riskanalys)
  7 april                                                3 november
  28 april                                             16 november (utökat SNAU Budgetberedning)
  2 juni                                                 1 december
  7 juli (end. individärenden)              12 januari 2022
                                                           9 februari 2022

   

  Arbetsutskottet har den 5 november 2020, § 356 behandlat ärendet.

   

 • Ej verkställda beslut anmälda till inspektionen för vård och omsorgs 2020.

   

  Förvaltningens yttrande
  Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen om


  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
  3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)


  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.


  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).
   

  Arbetsutskottet har den 5 november 2020, § 357 behandlat ärendet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.