Hoppa över navigering

Möte 2021-05-19

Socialnämnden
14:00 - 17:24 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

 • § 30

  Information och överläggningar

 • Socialnämnden har de senaste åren haft svårigheter att bedriva verksamhet inom ram, de senaste två åren har två stora åtgärdspaket antagits och genomförts och numer har nämnden en ekonomi i balans. Vid båda tillfällena har det varit kort framförhållning och en snabb beslutsgång vilket har försatt nämnden i en oönskad situation.

  I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per mars 2021, SN 2021-04-20, § 27 gav Socialnämnden förvaltningen i uppdrag att genomlysa nämndens utmaningar och förutsättningar den kommande femårsperioden. Detta med anledning av att säkerställa en hållbar verksamhet där nödvändiga åtgärder vidtas med god framförhållning.

   

  Förvaltningens yttrande

  Socialnämnden har sedan 2017 haft en bekymmersam kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd, utvecklingen har accelererat med fler biståndstagare, längre genomströmningstid och större belopp per biståndstagare. Detta ställer krav på att finansieringen successivt stärks för verksamheten. Utifrån nuvarande förutsättningar behöver nämnden omfördela resurser från befintlig verksamhet innan förändrade arbetssätt gett full effekt och skapat ett ekonomiskt utrymme, vilket i sin tur kommer kräva effektiviseringar som medför betydande permanenta kostnadsminskningar. Effektiviseringar som kan få negativa konsekvenser i ett längre perspektiv.

  Utöver utvecklingen av ekonomiskt bistånd står Alingsås inför en befolkningsökning. Befolkningsprognosen indikerar att befolkningsstrukturen indikerar att befolkningsstrukturen kommer förändras och att gruppen med yngre invånare kommer växa snabbare än gruppen med äldre invånare. Eftersom det är mer sannolikt att yngre invånare blir aktuella för socialtjänsten och att de generellt kräver mer resurser kommer trycket på nämnden troligtvis öka även av denna anledning.

  Om budget i balans ska bibehållas behöver Socialnämnden hitta effektiviseringar i verksamheten motsvarande ett belopp i storleksordningen 15-20 mnkr i 2021-års prisnivå. Detta måste ske parallellt med att frigör resurser för att kunna ställa om verksamheten för att möta de krav den nya socialtjänstlagen förordnar samtidigt som den bibehåller rättssäkerheten enligt den befintliga socialtjänstlagen.

   

   

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har socialförvaltningen upprättat en fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för Socialnämnden. Den fördjupade månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2021.

   

  Förvaltningens yttrande

  Per april redovisar Socialnämnden ett överskott om 2,3 mnkr till följd av förhållandevis låga kostnader för köpt vård, vakanta tjänster under inledningen av året samt en förändrad redovisningsprincip som innebar en positiv engångseffekt. Prognosen uppgår till 2 mnkr vilket motsvarar knappt en procent av kommunbidraget för 2021.

  Utifrån utfallet i slutet av 2020 samt inledningen 2021 bedöms nämnden vara i ekonomisk balans. Överskottet som initialt har uppstått är inte strukturellt, det är tillfälligt och innebär inte ett utrymme för ett permanent förhöjt kostnadsläge.

   

   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6  f- h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet.
  3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorgen (se bilaga).

   

  Arbetsutskottet har den 28 april 2021, § 137 behandlat ärendet.

   

   

 • Socialnämnden fattade beslut om sammanträdestider den 17 november 2020, 58. Det har visat sig att socialnämndens arbetsutskotts sammanträde onsdagen den 3 november 2020 sammanfaller med att kommunfullmäktiges budget hanteras och där socialnämndens presidie ska medverka. Därför behöver socialnämndens arbetsutskott flyttas till tisdagen den 2 november kl. 13.00.

   

  Arbetsutskottet har den 28 april 2021, § 138 behandlat ärendet.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.