Hoppa över navigering

Möte 2019-05-13

Socialnämnden
14:30 - 17:30 Stora Konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 50

  Information och överläggningar

 • Sjöö i Alingsås AB har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa drycker. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstid 11.00-02.00 inne i lokalerna. Ansökan gäller även en uteservering med serveringstid 11.00-23.00.

  Den tänkta verksamheten bedöms inte i nuläget medföra några alkoholpolitiska olägenheter. Miljöskyddsnämnden, Räddningstjänsten och Polisen har inget att invända mot att sökt tillstånd beviljas.

 • Söderport Sport och Bar AB (O´Leary´s) har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, sprit och andra jästa drycker på en ny uteservering under perioden 1 april – 31 oktober med serveringstiden 11.00 till 23.00.

  Den tänkta verksamheten bedöms inte i nuläget medföra några alkoholpolitiska olägenheter. Miljöskyddsnämnden, Räddningstjänsten och Polisen har inget att invända mot att sökt tillstånd beviljas.

 • Momenti Liberi AB har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen (2010:1622) för en utökad serveringstid mellan kl. 11.00 – 24.00 inne i lokalen samt 11.00 – 23.00 på uteserveringen. Ansökan avser också en utökad serveringsyta på en ny uteservering årligen under perioden 1 april – 31 oktober .  Den tänkta verksamheten bedöms inte i nuläget medföra några alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndigheten och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

 • Alingsås Rockbar AB har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa drycker till allmänheten på en tillfälligt utökad uteservering vid MX Rockbar den 13-15 juni 2019 med serveringstiden 16.00–01.00 den 13 juni och 16.00-02.00 den 14 och 15 juni 2019.

  Ansökan avser också servering på samma yta under perioden 19-21 september samt 27-29 september 2019 med serveringstiden 16.00-01.00 den 19 september och 16.00-02.00 den 20-21 september samt 27-28 september.

  Sökanden har sedan tidigare stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i sin ordinarie verksamhet. Polismyndigheten, Räddningstjänsten och Miljöskyddsnämnden tillstyrker ansökan. Sökanden bedöms ha erforderlig kompetens att kunna bedriva alkoholservering på ett ansvarsfullt sätt och bedöms kunna uppfylla lämplighetskravet.

 • Nämnderna ska enligt Alingsås kommuns styrmodell upprätta ett vårbokslut enligt styrmodellens anvisningar.

  Beredning

  Socialnämndens flerårsstrategi 2019 - 2021 följs upp i vårbokslutet.

  I vårbokslutet beskrivs hur socialnämnden arbetar med tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige och åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Samtliga åtaganden och nyckeltal har följts upp och kommenterats.

  Socialnämnden redovisar ett underskott på -6 358 tkr per den 30 april 2019. Det beror på att orosanmälningarna vad gäller barn och unga har återigen stigit kraftigt under årets första månader vilket resulterat i ökning av ärendemängden inom barnområdet. Detta i kombination med rekryteringsbekymmer har inneburit behov av externa konsulter under en period vilket ej budgeterats. En konsekvens har också varit att antalet familjehemsplaceringar inte minskat som planerat vilket innebär underskott gentemot budget. Vidare har antalet brukare med LSS-beslut varit färre än vad som budgeterats vilket innebär minskad intäktsfinansiering. Kostnader för försörjningsstöd har ökat och överstiger budget efter att under flera år uppvisat en fallande trend.

  Uppföljning av 2019 års internkontrollplan ingår som bilaga 1.

   

  Paragrafen justeras omedelbart

 • Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-27 om slutlig ekonomisk reglering mellan vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden efter överflyttningen av funktionshinderverksamheten. I enlighet med detta beslut har socialnämndens budgetram för 2019 minskats med 7 800 tkr. Socialnämnden beslutade 2019-04-23 om var i nämndens budget motsvarande reduktion skall genomföras.  Beredning

  Enligt socialnämndens tidigare beslut 2019-04-23 skall kostnader för köpta vårdplatser minskas med 7 800 tkr i budgeten. Som följd av den slutliga ekonomiska regleringen mellan de båda nämnderna kommer internfakturering att genomföras avseende de tjänster som nämnderna utför åt varandra. Socialnämnden utför tjänster för 14 st brukare med LSS-beslut för vilka vård- och omsorgsnämnden har kostnadsansvar. Initialt lades dessa LSS-relaterade kostnader om ca 10,9 mnkr utanför socialnämndens budget för 2019 då det vid detta tillfälle rådde oklarhet om slutregleringens utformning. Nu lyfts LSS-kostnaderna in i den reviderade budgeten samtidigt som motsvarande intäkter från vård- och omsorgsnämnden också budgeteras, således är det endast bruttosummor som förändras jämfört med den ursprungliga budgeten. Tidigare identifierade och prognosticerade budgetavvikelser (nettosummor) påverkas inte.

  Diskussion pågår mellan de båda förvaltningarna om upprättande av en överenskommelse kring villkoren för det ömsesidiga tjänsteutbytet.

  Efter ovannämnda justeringar kommer socialnämndens budgeterade resultaträkning för perioden 2019 – 2021 att ha följande utseende:

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till IVO enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om
   

  1.     Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

  2.     Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  3.     Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg.

   

  Rapporteringstillfälle

  16 april 2019

   

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Skäl till att beslutet ännu ej verkställts

  Lagrum

  2017-02-07

  Bostad med särskild service 4.1 § och 5.7 §

  Har nu tackat ja till erbjudande. Flyttar nästa kvartal.

  SoL

  2017-12-12

  Kontaktfamilj 4.1 §

  Svårt att hitta kontaktfamilj till litet barn.

  SoL

  2018-03-07

  Bostad med särskild service 4.1 §

  Har LVM vård, väntar på bostad i markplan

  SoL

  2018-04-10

  Kontaktfamilj 4:1 §

  Tackat nej till två erbjudanden

  SoL

  2018-06-05

  Bostad med särskild service 4.1 §

  Tackat nej till två erbjudanden

  SoL

  2018-07-05

  Bostad först

  Går ej att verkställa i nuläget då hyresvärden utvärderar insatsen.

  SoL

  2018-08-31

  Kontaktperson 4.1 §

  Tackat nej till ett förslag 2018-10-11, väntar på nytt förslag

  SoL

  2018-09-11

  Bostad med särskild service 4.1 §

  Har fått erbjudande, avvaktar svar i början av april.

  SoL

  2018-11-13

  Ungdomsboende 4.1 §

  Bor i familjehem i väntan på plats på ungdomsboende

   

  2018-11-13

  Bostad med särskild service 4.1 §

  Resursbrist

   

  2018-11-13

  Bostad med särskild service 4.1 §

  Resursbrist

   

  2018-12-13

  Kontaktperson 4.1 §

  Har fått erbjudande, men vill vänta då hon ansökt om korttidsboende.

   

  2018-12-13

  Boendestöd 4.1 §

  Har fått erbjudande, men vill vänta då hon ansökt om korttidsboende.

   

   

   

  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Skäl till att beslutet ännu ej verkställts

  Lagrum

  2018-12-13

  Kontaktperson 4.1 §

  Kontaktperson sades upp, Socialsekreterare utreder om behovet kvarstår

  SoL

   

  2018-08-29

  Kontaktfamilj 4.1 §

  Kontaktfamilj sades upp, väntar på ny kontaktfamilj

  SoL

   

  2018-08-29

  Kontaktfamilj 4.1 §

  Kontaktfamilj sades upp, väntar på ny kontaktfamilj

  SoL

   

   

   

  3. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Datum för verkställighet, avslut

  Lagrum

  2017-12-01

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-01-22

  SoL

   

  2017-12-01

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-01-22

  SoL

   

  2017-12-12

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-02-26

  SoL

   

  2017-12-20

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-01-17

  SoL

   

  2017-12-20

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-01-17

  SoL

   

  2018-09-06

  Kontaktperson 4.1 §

  2019-01-29

  SoL

   

  2018-10-23

  Kontaktperson 4.1 §

  2019-01-31

  SoL

   

  2018-11-01

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-03-05

  SoL

   

  2018-12-01

  Kontaktperson 4.1 §

  2019-03-05

  SoL

   

   

 • Socialnämnden godkände, SN 2018-10-23, § 100, utredningen om vilka verksamheter som kan omfattas av lag om valfrihetssystem (LOV) och såg en möjlighet till förvaltningsövergripande samarbete kring bl a ledsagarservice.  Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka om det finns intressenter som vill utföra boendestöd eller öppenvård missbruk inom LOV samt att undersöka möjlighet till samverkan med närliggande kommuner.  Vid en eventuell lovisering av verksamheterna boendestöd och öppenvård missbruk kan endast ett fåtal intressenter förväntas. Båda verksamheterna innehåller relativt få/spridda timmar vilket gör att det är inte är sannolikt att det kommer att finnas utförare för insatserna. Med tanke på de låga volymerna kan man anta, utifrån statistik från andra kommuner, att endast en handfull brukare kommer att göra ett aktivt val utifrån ett valfrihetssystem.  Samverkan med närliggande kommuner är inte aktuellt. Ingen av kommunerna har LOV för verksamheterna boendestöd eller öppenvård missbruk idag. Det ser heller inte ut som att någon av dessa kommuner tänker införa LOV för verksamheterna varför underlaget att driva införandet av LOV i verksamheterna saknas.

  Bilaga: Utredning om vissa verksamheter kan omfattas av lag om valfrihetssystem (LOV)

 • § 59

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.