Hoppa över navigering

Möte 2020-05-14

Socialnämnden
14:00 - 17:25 Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 28

  Information och överläggningar

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter. Denna uppföljning behandlar perioden januari till april 2020. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

   

   

  Beredning
  Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -4 752 tkr per april 2020 och har för första gången ett budgeterat underskott om 825 tkr. Det reella underskottet för perioden uppgår till drygt 1 600 tkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlönen per april om 2 300 tkr.

  Prognosen för 2020 uppgår till -6 600 tkr. Det är en förbättring om 400 tkr gentemot prognosen som togs fram i samband med månadsuppföljningen per mars. Förändringarna är främst kopplade till vakanshållna tjänster, extern finansiering av befintlig verksamhet genom riktade stadsbidrag samt förändringar i omständigheter beroende på Coronaepidemin. I prognosen beräknas de Coronarelaterad kostnadsförändringarna ha en kostnadsökande effekt om ungefär 700 tkr. Det finns dock stora osäkerheter kring hur dessa kostnader kommer utvecklas under året och det befaras att framförallt försörjningsstöd kommer att öka som en följd av detta.

  Investeringsutfallet uppgår per april till 413 tkr. Prognosen för året är att investeringar inte kommer ha någon avvikelse från budget.

  För att hantera underskottet har förvaltningen tagit fram förslag på åtgärder som ett komplement till kvarvarande effekt av åtgärder enligt SN 2019 § 86. De föreslagna åtgärderna har permanent kostnadsbesparande effekt om 5 850 tkr per helår och består i en omställning av avdelning vuxna, vidareuthyrning av lokaler samt att avsluta kostnadsdrivande avtal med externa samarbetspartner. Beslutande av föreslagna åtgärder kommer resultera i en förbättrad prognos. Storleken av prognosförbättringen 2020 beror på tidpunkt för genomförande av åtgärder.

   

   

 • Riktlinjer för styrande dokument och dokumenthantering fastställdes av förvaltningschef 2016-11-22 och reviderades 2019-02-05.
   

   

  Förvaltningens yttrande
  Kommunfullmäktige fattade beslut, 2020-02-26, § 31 om Policy för styrande dokument i Alingsås kommun
  Policyn är kommunövergripande och socialförvaltningens nuvarande Riktlinjer för styrande dokument och dokumenthantering har arbetats om för att stämma överens med policyn.
  Policyn skiljer på styrande och stödjande dokument. Styrande dokument är bland annat delegationsordning, strategier och program, planer inklusive riktlinjer och regler som vanligtvis nämnden fattar beslut om. Stödjande dokument bestäms på olika nivåer i förvaltningen. Rutiner, manualer, lathundar och checklistor är exempel på stödjande dokument.


  I förslaget Riktlinjer för styrande och stödjande dokument och dokumenthantering definieras olika typer av dokument och beslutsnivåer. Riktlinjerna följer och konkretiserar policyn vad gäller utformning, publicering och hantering av dokument.

   

   

  Arbetsutskottet har den 29 april 2020, § 152, behandlat ärendet.

 •  

   

  Förvaltningens yttrande

  Avdelning vuxna har arbetat fram vägledande riktlinjer inom området socialpsykiatri och beroende. Riktlinjerna syftar till att ge vägledning kring ambitionsnivå och utformning gällande de vanligaste förekommande insatserna inom området.
  Ett annat syfte med riktlinjerna är att stärka rättssäkerheten och likabedömningen inom myndighetsutövningen inom de nämnda områdena och vara till stöd för socialsekreterarna.

   

   

   

   

   

   

  Arbetsutskottet har den 29 april 2020, § 153, behandlat ärendet.

 •  

  Förvaltningens yttrande
  Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
  2. Gynnande beslut som ej avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
  3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ-och familjeomsorg.

  Statistik för kvartalen 2020

  Typ av beslut                                         Kvartal 1       Kvartal 2         Kvartal 3        Kvartal 4

  Boendestöd, ej verkställda                            2 st
  Boendestöd, verkställda                                 -
  Bostad med särskild service, ej verkställda   2 st
  Bostad med särskild service, verkställt             -
  Kontaktfamilj, ej verkställda                          2 st
  Kontaktfamilj, avbrutits                                  -
  Kontaktfamilj, verkställda                               -
  Kontaktperson, ej verkställda                       1 st
  Kontaktperson, avbrutits                               -
  Kontaktperson, verkställda                          1 st
  Ungdomsboende, ej verkställda                     -
  Ungdomstjänst, ej verkställda                        -

   

  Arbetsutskottet har den 29 april 2020, § 154, behandlat ärendet.

 • Kommunstyrelsen beslutade den 9 december 2019, § 234 att skicka ut trafikstrategin på remiss till alla nämnder. Trafikstrategin beskriver den strategiska inriktningen för trafik, transport och mobilitet i kommunen. Strategin ska bidra till kommunens vision och utgår kommunens fem målbilder.
  Målen i trafikstrategin kan kopplas till de tre områdena stadsmiljö, mobilitet och utveckling. Dessa har sedan brutits ner i aktiviteter.


  Förvaltningens yttrande
  Socialförvaltningen har inga invändningar kring trafikstrategin intentioner. Socialförvaltningen uppskattar att få vara remissinstans i den här typen av samhällsutvecklingsfrågor. Det kommer bli intressant att följa det fortsatta arbetet när strategins aktiviteter ska genomföras såsom att arbeta fram ett antal standardiserade mallar till exempel kopplade till sociala aspekter och samhällsnyttor i större planer och projekt. I dessa mallar är det viktigt att samtliga kommuninvånarnas perspektiv vägs in, annars är risken överhängande att de resurssvaga gruppernas perspektiv tappas bort i planeringsprocesser. Det här gäller även processer när alingsåsarna ska involveras i planering och utveckling kopplade till trafikstrategin.

   

  Arbetsutskottet har den 29 april 2020, §155, behandlat ärendet.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.