Hoppa över navigering

Möte 2020-10-27

Socialnämnden
14:00 - 17:00 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 52

  Information och överläggningar

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter. Denna uppföljning behandlar perioden januari till september 2020. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

  Ärendebeskrivning
  Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -2 812 tkr per september 2020, det budgeterade underskottet för perioden uppgår till 677 tkr. Det reella underskottet för perioden uppgår till knappt 3 200 tkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlönen om 1 040 tkr.
  Prognosen för helåret föreslås till -4 500 tkr vilket är en förbättring om 800 tkr jämför med prognosen från delårsbokslutet i augusti. Prognosförbättringen består i sin tur av ytterligare effekter av det pågående omställningsarbetet och ytterligare statsbidrag avseende verksamhetsåret 2020.

  Underskottet består till största del av högre än budgeterade kostnader för köpt vård, arvoden till uppdragstagare och utbetalt ekonomiskt bistånd. De ekonomiska effekterna av Covid -19 är per september fortfarande begränsade.

   

   

 • Socialförvaltningen har idag ett avtal med Samordningsförbundet Insjöriket där effekterna av insatserna som tillhandahålls genomlysts för att säkerställa ekonomisk effektivitet över tid.

  Det är kommunfullmäktige som har fattat beslut om att Alingsås kommun ska ingå avtal med Samordningsförbundet Insjöriket. Därför är det kommunfullmäktige som kan besluta om att avtalet ska upphöra.

  Förvaltningens yttrande
  Socialförvaltningen gör tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen bedömningen att de insatser Samordningsförbundet Insjöriket tillhandahåller inte motiverar den kostnad kommunen har för sitt deltagande. De insatser förbundet erbjuder kompletterar inte de arbetsmarknadsinsatser Alingsås har i egen regi på ett optimalt sätt, vilket gör att Alingsås inte får tillräckligt stor nytta av deltagandet. Det har länge varit kö till förbundets insatser och det saknas lokal förankring i Alingsås vilket varit önskvärt, särskilt för vissa insatser. Det som saknas inom arbetsmarknadsområdet idag är insatser för de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden där mycket redan prövats. Dessa personer nås idag inte av förbundets insatser.

   

  Arbetsutskottet har den 15 oktober 2020, § 332 behandlat ärendet.

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.