Hoppa över navigering

Möte 2021-09-21

Socialnämnden
14:00 - 16:45 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 47

  Information och överläggningar

 • Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett delårsbokslut enligt styrmodellens anvisningar. Delårsbokslutet ska vara behandlad i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 28 september.

   

  Förvaltningens yttrande
  Socialnämndens budget 2021-2023- har följts upp i delårsbokslutet.

  De senaste åren har nämnden haft svårigheter att bedriva verksamhet inom ram och under 

  2019 och 2020 har två större åtgärdspaket genomförts. Det har resulterat i att nämnden numera har en ekonomi i balans. Utfallet för perioden uppgår till 6,1 mnkr. Prognosen för helår uppgår till 4,0 mnkr. Investeringar prognosticeras rymmas inom budget.

   

  I delårsbokslutet beskrivs flera stora utmaningar som Socialnämnden står inför som dels handlar om den snabba kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och dels om effektiviseringsbehov utifrån den förväntade befolkningsutvecklingen.
  Socialnämnden behöver även ställa om verksamheten för att möta kraven i den nya socialtjänstlagen, som föreslås träda i kraft 1 januari 2023 och skapa en mer hållbar socialtjänst.

   

  Vidare beskrivs hur  Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom sju formulerade nämndsmål kopplade till fullmäktiges mål 2 och 3. Ett mål bedöms vara uppfyllt och övriga mål bedöms vara delvis uppfyllda.

  Uppföljning av 2021 års internkontrollplan ingår som bilaga 2.

   

   

 • Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen (KL), ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Styrelsen och nämndernas ansvar för verksamheten regleras bland annat i 6 kap. 6 § KL, där det framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

  2021 års grundläggande granskning genomförs av KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.

   

  Inför årets granskning har KPMG skickat ut en enkät som ska besvaras och behandlas av socialnämnden. Revisionen vill få utförliga svar med beskrivningar av rutiner vid respektive fråga. Nämndens svar ska lämnas senast 2021-10-22.

   

  Ett dialogmöte med presidiet är inplanerat 2021-09-29.

   

  Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar i KPMG:s enkät med hänvisning till bilagor bifogas.

   

   

 • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden, Alingsås kommun har upprättat ett nytt gemensamt samverkansavtal avseende spädbarnsverksamheten i Alingsås, under perioden 1 januari 2022- 31 december 2022, utan möjlighet till förlängning.

  I juni 2020 beslutade Västra hälso- och sjukvårdsnämnden att förlänga gällande avtal till 31 december 2021 och samtidigt fattades ett beslut om en översyn av samtliga spädbarnsverksamheter i Västra Götaland med fokus på jämlik vård.
  Av protokoll 2021-06-23, från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, framgår att under förutsättning att avtalet med Alingsås kommun förlängs till och med år 2022, är uppdraget att skapa förutsättningar för en robust verksamhet med jämlikt utbud inom Västra Götalands område i samverkan med Alingsås kommun. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden avstår därefter från ytterligare förlängning av befintligt avtal avseende spädbarnsverksamhet.

   

  Verksamheten vid spädbarnsverksamheten erbjuder stöd till gravida kvinnor och mödrar med spädbarn upp till 1 år. För medverkan krävs genomgånget Råd- och stödmöte (ROS) inom barnhälsovården alternativt mödrahälsovården. Spädbarnsverksamhet ska erbjuda stöd i perioder av graviditet och spädbarnstid till mödrar med särskilda behov i sitt föräldraskap.

   

  Avtalet reglerar åtaganden, organisation och inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen, som i detta avtal är 50 procent vardera, mellan Socialnämnden och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Syftet med avtalet är att skapa stabilitet i samverkansarbetet när det gäller spädbarnsverksamheten i Alingsås.

  Västra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer ta upp ärendet för beslut 1 oktober 2021.

   

  Arbetsutskottet har den 8 september 2021, § 264 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till beslut:


  Socialnämnden godkänner samverkansavtal med Västra hälso-och sjukvårdsnämnden avseende spädbarnsverksamhet i Alingsås under perioden 1 januari 2022 - 31 december 2022, utan möjlighet till förlängning, under förutsättning att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden fattar likalydande beslut.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.