Hoppa över navigering

Möte 2020-04-21

Socialnämnden
14:00 - 16:35 Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 24

  Information och överläggningar

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till mars 2020.

   

   

  Ärendebeskrivning

  Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -3 593 tkr per mars 2020 och har för samma period ett budgeterat underskott om 518 tkr. Budgetavvikelsen uppgår för perioden till -3 075 tkr och med hänsyn till den upplupna semesterlönen om 1 451 tkr uppgår det reella underskottet för perioden till drygt 1 600 tkr.

  Prognosen för 2020 uppgår till -7 000 tkr.

  Nämnden har ett underliggande strukturellt underskott, i förhållande till budget är det framförallt den köpta vården för barn och unga samt arvoden till familjehem som har för höga kostnader. Även försörjningsstöd har haft ökande kostnader under en längre period, något som har fortsatt under 2020 och bidrar till underskottet.

   

 •  

   

  Ärendebeskrivning

  Lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2020-2023 innehåller en beskrivning av de lokaler som förvaltningen har idag för att bedriva verksamhet. Vilka utvecklingsbehov som identifierats i stort samt de behov förvaltningen ser framåt  i tid kopplat till lokalförsörjning.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.