Hoppa över navigering

Möte 2020-02-18

Socialnämnden
14:00 - 16:55 Stora Konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • A/ Konsultkostnader

  B/ Ekonomiuppföljning, genomgång av kostnadsutvecklingen efter januari månads utfall. 

   

 • Socialnämnden ska enligt kommunens styrmodell varje år upprätta ett årsbokslut enligt styrmodellens anvisningar. Årsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 21 februari.


  Beredning
  Socialnämndens flerårsstrategi 2019-2021 har följts upp i årsbokslutet.

  Under året har förvaltningen präglats av stora ekonomiska utmaningar där ett nödvändigt och omfattande omställningsarbete inletts vad gäller kultur, tradition, verksamhet och personal. Det lagstadgade uppdraget, att tillhandahålla insatser till de mest utsatta alingsåsarna prioriteras och insatser av mer förebyggande karaktär prioriteras ned.

  Socialnämndens bokslut för 2019 innebär ett underskott om 14 311 tkr, vilket är något bättre än det resultat som prognosticerats sedan delårsbokslutet. Huvudsakliga förklaringar till underskottet är ökade volymer inom flera områden, vilket också lett till att personalkostnader inklusive kostnader för inhyrd personal överstigit budget.

  I årsbokslutet beskrivs hur socialnämnden har arbetat med tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige och åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Vid årsbokslutet kan konstateras att samtliga uppdrag och flertalet åtaganden är genomförda vid årsbokslutet. Nämndens åtagande att i högre utsträckning använda sig av medborgardialog har dessvärre ej varit möjligt att genomföra i önskad utsträckning även om ett flertal aktiviteter vidtagits för att stärka demokratin. När det gäller nämndens åtagande att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna för köpt vård har ett aktivt arbete skett under året där åtgärderna ännu inte hunnit få full effekt men där åtagandet bedöms kunna uppnås under planperioden.

  Uppföljning av 2019 års internkontrollplan ingår som bilaga 1 och redovisning av uppdragsföretag 2019 som bilaga 2.
   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om
   

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
  3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)
    

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg.

   

 • Verksamhetsberättelse för Barn och ungdomssamverkan (BUS)

  BUS-verksamheten ska genom samverkan mellan socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur och utbildningsnämnden samt andra samhällsaktörer samordna olika resurser för att dels öka effektiviteten i det psykosocialt förebyggande arbetet med barn och ungdomar och dels främja demokratiska värderingar, en god livsstil och folkhälsa hos barn och ungdomar.

  Under 2019 har BUS ledningsgrupp haft uppdraget att genom samverkan genomföra integrationsfrämjande insatser.

  Arbetsutskottet har den 5 februari 2020, § 41, behandlat ärendet.

   

   

 • Socialnämnden fattade beslut om sammanträdestider den 29 oktober 2019, § 89. Det har visat sig att arbetsutskottets möte onsdagen den 4 november 2020 sammanfaller samtidigt som att kommunfullmäktige sammanträder. Därför behöver socialnämndens arbetsutskott flyttas till torsdagen den 5 november klockan 09:00.

  Det är också bra att notera att det förstärkta arbetsutskottet kopplat till budget 2021 – 2023 den 2 december flyttas till tisdagen den 17 november, klockan 09:00 -12:00. Det beror på att kommunens nya styrmodell medför att socialnämnden ska fatta beslut om budget vid sammanträdet i december, vilket är en månad tidigare än förut. Det gör att även budgetberedningen för det förstärkta arbetsutskottet måste tidigareläggas.
   

  Arbetsutskottet har den 5 februari 2020, § 42, behandlat ärendet. 

   

   

 • Maria-Therese Marklund (KD) och Carl Adamsson (C) har båda avsagt sig sina uppdrag som ersättare i socialnämnden och dess arbetsutskott. Nya ersättare till socialnämnden har utsetts av kommunfullmäktige. Nu ska socialnämnden utse två nya ersättare till arbetsutskottet.

   

   

 • § 18

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.