Hoppa över navigering

Möte 2022-08-23

Socialnämnden
14:00 - 16:15 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 51

  Information och överläggningar

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom
  socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna
  uppföljning behandlar perioden januari till juli 2022. Månadsuppföljningen är upprättad enligt
  de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska
  läget inom socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2022.

   

  Uppföljningen per juli visar på ett ökat överskott till följd av att Mini-Mariamottagningen inte
  startar upp fullt förrän under augusti, ett fortsatt lågt utfall för köpt vård inom avdelning unga
  samt ett antal vakanta tjänster under året. Vidare har kostnaderna för familjehem varit låga
  under juli och ökade bidragsintäkter avseende EKB har erhållits. Sammantaget bedöms
  kostnadsutvecklingen för socialnämndens verksamheter vara stabil och hållas inom budget
  under återstoden av året.

   

  Budgetavvikelserna enligt ovan innebär ett prognosticerat överskott om 5,2 mnkr vilket är en
  förbättring jämfört med tidigare lämnad prognos per maj månad med 3,2 mnkr. I prognosen
  för helåret ingår en ökning av kostnader för köpt vård samt personalkostnader under hösten
  från nuvarande låga nivåer. Om så inte skulle bli fallet kan prognosen komma att justeras
  upp ytterligare under årets återstående månader.

   

   

 • Martin Lindberg (V) lämnade en motion om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
  till kommunfullmäktige. I motionen föreslås att en handlingsplan tas fram för kommunens
  förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och att planen ska innehålla både insatser
  med utbildning av kommunens anställda på alla nivåer, men också utåtriktade insatser mot
  alla invånare. Kommunfullmäktige beslutade, KF 2022-04-27, § 100, att lämna motionen till
  kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, KSAU 2022-
  05-25, § 105, att remittera motionen till socialnämnden för beredning.

   

  Socialnämndens yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-09-16.

   

  Socialnämnden antog, SN 2021-11-16, § 62, Handlingsprogram 2022 - 2026 mot våld i nära
  relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Av handlingsprogrammet framgår det
  särskilda ansvar som åligger socialnämnden. Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
  SoL, har kommunens socialnämnd det yttersta ansvaret för att de människor som vistas i
  kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvaret omfattar även människor
  som är eller har varit utsatta för brott. Lagstiftningen har de senaste åren förändrändrats i
  syfte att förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp,
  människohandel och hedersvåld samt barn som bevittnar våld. Socialtjänstens ansvar för att
  ge stöd och hjälp till brottsoffer och deras närstående har formulerats i en särskild paragraf
  om brottsoffer i 5 kap. 11 § SoL. Där framgår att det också hör till socialnämndens uppgifter
  att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
  Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller
  andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin
  situation.
  Vidare anges att nämnden ansvarar för att barn som utsatts för brott och dennes närstående
  får stöd och hjälp. I lagtexten förtydligas att de barn som bevittnar mäns våld mot kvinnor och
  annat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Barn som
  blir vittne till övergrepp av detta slag kan reagera på liknande sätt som barn som själva
  utsätts för brott och kan vara i behov av likartat stöd.
  Från augusti 2021 ingår också i socialnämndens ansvar att verka för att personer som
  utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.
  Socialnämndens riktade förebyggande ansvar framgår tydligt i handlingsprogrammet.

   

  Socialförvaltningen samverkar idag med flera externa verksamheter utifrån det operativa
  arbetet. Exempelvis förs en dialog med Västra götalandsregionen om hur verksamheterna
  ska arbeta med våld i nära relationer i nära samverkan. Ett arbete pågår
  i samverkansgruppen SAMLA (Samverkan i Lerum och Alingsås) och under hösten kommer
  en heldag med fokus på bland annat våld i nära relationer hållas.

  Innehållet i Handlingsprogram 2022 - 2026 mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
  och förtryck motsvarar vad som efterfrågas i en handlingsplan för socialnämndens
  målgrupper.

   

  forts. § 53

  Kommunen har ett ansvar att förebygga våld i nära relationer och Socialnämnden välkomnar
  ett övergripande arbete i kommunen kring frågan. Ett sådant arbete skulle kunna inbegripa
  en utbildning för alla kommunens anställda, utåtriktade insatser mot kommuninvånare och i
  Socialstyrelsens föreskrifter står även att varje kommun har ansvar för att löpande kartlägga
  hur förekomsten av våldsutsatta och barn som bevittnat våld ser ut.

   

  Socialnämnden har ansvar för en del av det riktade förebyggande arbetet samt det stöd
  våldsutsatta och våldsutövare behöver. Idag ingår inte det övergripande uppdraget för
  socialnämnden men nämnden ställer sig positiv till att utöka uppdraget till att vara
  kommunövergripande. Nämndens befintliga handlingsprogram kan med fördel vara
  utgångspunkt. Inom socialförvaltningen finns en god kunskap och erfarenhet inom området
  som kan bidra till ett mer allmänt förebyggande arbete. Det är lämpligt att socialförvaltningen
  står som initiativtagare till kommunens allmänt förebyggande arbete mot våld i nära
  relationer och hedersrelaterat våld. För att möjliggöra ett aktivt kommunövergripande arbete
  som att erbjuda alla anställda utbildning och att genomföra insatser gentemot
  kommuninvånarna krävs mer resurser. Socialnämnden kommer att behöva utöka
  bemanningen motsvarande en halvtidstjänst för att åstadkomma ett bredare förebyggande
  arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. I en sådan roll skulle
  det ingå, förutom ovanstående, att samverka med kommunens folkhälsosamordnare och
  andra verksamheter såsom exempelvis Västra götalandsregionen och Alingsåshem.

   

  Bilaga: Handlingsprogram 2022 - 2026 mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
  och förtryck.


  Förvaltningens yttrande
  Socialförvaltningen tillstyrker Martin Lindbergs (v) motion om förebyggande arbete mot mäns
  våld mot kvinnor under förutsättning att medel tillförs. För att socialförvaltningen ska kunna
  utföra ett kommunövergripande arbete krävs en resursutökning.

   

  Arbetsutskottet har den 10 augusti 2022, § 182 behandlat ärendet.

   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

   

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO) Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard. I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

   

  Statistik för kvartalen 2022

  Typ av beslut                                Kvartal 1           Kvartal 2           Kvartal 3              Kvartal 4

  Behandlingshem, ej verkställda         1 st
  Bostad, ej verkställda                         1 st
  Behandlingshem, verkställda                                   1 st
  Bostad, verkställda                                                   1 st

   

  Arbetsutskottet har den 10 augusti 2022, § 183 behandlat ärendet.

   

 • § 55

  Anmälan

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.