Hoppa över navigering

Möte 2022-02-15

Socialnämnden
14:00 - 16:33 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 9

  Information och överläggningar

 • Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett årsbokslut utifrån styrmodellens anvisningar. Årsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast 21 februari.

   

  Förvaltningens yttrande

  Socialnämndens budget 2021-2023 har följts upp i årsbokslutet.

   

  Nämnden har under året haft fokus på att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kärnverksamhet i linje med kommunens ambitionsnivå. Under de senaste åren har nämnden haft svårt att bedriva verksamhet inom ram, vilket krävt två större åtgärdspaket under åren 2019 och 2020. Nämnden har genomfört stora omställningar och omstruktureringar för att komma ner i volymer och kostnader med fokus på den lagstadgade kärnverksamheten. Verksamhetsåret 2021 har präglats av nyorientering och utveckling av delvis nya strukturer för att skapa långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva processer.

   

  Sammantaget har de senaste årens omställningsarbete resulterat i att nämnden för första gången sedan 2014 kan redovisa ett överskott, budgetavvikelsen för året uppgick till 6,2 mnkr.

   

  I årsbokslutet beskrivs hur socialnämnden under året har arbetat med att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Av nämndens sju mål bedöms tre ha uppfyllts helt under året. Att fler mål ej har kunnat uppfyllas bedöms till delar bero på pandemin, antingen att omprioriteringar behövt göras eller att vissa aktiviteter inte varit lämpliga att genomföra.

   

  Uppföljning av 2021 års internkontrollplan ingår som bilaga 1. 

   

  Arbetsutskottet har den 9 Februari 2020, § 35 behandlat ärendet.

   

   

 • Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården, vilket bland annat regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Sedan 1 juli 2013 finns även en lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att ingå överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk och beroende av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.

   

  Det övergripande målet med Mini-Marias verksamhet är att motverka alkohol-, drog- och spelmissbruk bland ungdomar upp till 21 år. En utgångspunkt för Mini-Maria ska vara att nå unga människor i ett tidigt skede av riskbruk och skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till beroende och allvarlig psykisk ohälsa samt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats. Avtalet har sin utgångspunkt i att respektive part avsätter resurser och kompetens för ett gemensamt arbete vid Mini-Maria.

   

  Berörda parter har tagit del av ett utkast på samverkansavtal och synpunkter ska inkomma senast 31 januari. Som utgångspunkt för samverkansavtalet finns en verksamhetsbeskrivning som tagits fram och stämts av mellan parterna. Det slutgiltiga avtalet ska därefter skrivas under av berörda parter senast 28 februari.

  Samverkansavtalet kommer att anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

   

  Arbetsutskottet har den 9 februari 2022, § 36 behandlat ärendet.

   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

  1.     Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

  2.     Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  3.     Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

   

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

   

  Statistik för kvartalen 2021

  Typ av beslut                                                    Kvartal 1     Kvartal 2      Kvartal 3     Kvartal 4

  Bostad med särskild service, ej verkställda            1 st              -                  -                    -

  Bostad med särskild service, verkställda                 -              1 st                 -                    -

   

  Arbetsutskottet har den 9 februari 2022, § 37 behandlat ärendet.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.