Hoppa över navigering

Möte 2018-06-19

Socialnämnden
14:00 - 16:30 Stora Konfekten, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 66

  Information och överläggningar

 • Alingsås Stormarknad AB har hos Socialnämnden ansökt om utökat tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Ansökan avser en utökad serveringsyta och en utökad serveringstid till 11.00 - 01.00.

   

  UTREDNING

   

  Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet

  Edith´s Restaurang är belägen i affärshuset/kvarteret Vimpeln på Hemvägen 19 i Alingsås.

  Restauranglokalen ägs av Handelshus i Alingsås AB. Ett hyresavtal har upprättats mellan hyresvärd och sökanden Alingsås Stormarknad AB.. Restauranglokalen är belägen på markplan inne i affärshuset och innehåller restaurangkök, diskrum, en stor bar/kassa och cafédisk, en loungedel med 39 sittplatser, en bardel med 16 sittplatser samt en matsalsdel med 53 sittplatser. Lokalen omfattar totalt cirka 415 kvadratmeter. Sökande önskar nu utöka sin serveringsyta med 39 kvm för att på så sätt kunna erbjuda ytterligare 40 nya sittplatser.

  Sökanden har lämnat in en planritning med angivet markerat serveringsutrymme daterad 2018-05-16. Lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten och tillståndsmyndigheten. Lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och uppfyller övriga krav för restaurangverksamhet.

   

  Verksamhetens inriktning och omfattning

  Sökanden bedriver restaurang och caféverksamhet i anslutning till Ica Maxi och affärshuset Vimpeln. Huvudsaklig målgrupp är Ica Maxis och Vimpelns kunder men även bosatta runt omkring i området.

  Edith´s restaurang serverar frukostbuffé med bröd från Ica Maxis bageri. Därefter erbjuder verksamheten lunch med olika alternativ såsom kött, fisk och vegetariskt. Övriga tider serveras bl.a. sallad, veckans soppa, veckans pasta, lasagne, smörgåsar, pizza och pajer mm.  Sökanden erbjuder sina gäster öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker i sin verksamhet tillsammans med sin matservering.

  Edith´s restaurang har inte underhållning, dans eller spelverksamhet. Normala öppettider för restaurangen är klockan 06.00 - 21.00. Vissa kvällar har sökanden kundkvällar med olika teman där kunder kan anmäla sitt deltagande till. Vid dessa kvällar vill sökanden ha möjlighet att kunna ha öppet fram till klockan 01.00. Ansökta serveringstider är 11.00 - 01.00.

   

  Sökandens personliga lämplighet

  Alingsås Stormarknad AB bildades i januari 2013 och består av:

  Styrelseledamot (verkställande direktör) Ulf Melin,

  Styrelseledamot (ordförande) Conny Göran Bengtsson,

  Styrelseledamöter Johan Kristiansson, Cecilia Melin, Christian Melin samt Klas Göran Swahnberg.

  Styrelsesuppleanter är Henrik Melin samt Gull-Britt Birgitta Melin.

   Personer med betydande inflytande som omfattats av lämplighetsprövningen har varit Ulf Melin, Johan Kristiansson och Cecila Melin med anledning av funktion i bolaget och verksamheten samt aktiefördelning.

  Ulf Melin är folkbokförd i Alingsås och är styrelseledamot och verkställande direktör i sökande bolag samt äger majoriteten av aktierna i bolaget.

  Johan Kristiansson är folkbokförd i Göteborg och är styrelseledamot samt aktieägare i sökande bolag. Johan är butikschef för Ica Maxi och är huvudansvarig för restaurangverksamheten vid Edith´s restaurang. Johan har genomgått en krögarkurs maj månad år 2014 och har avlagt ett kunskapsprov i Alingsås kommun den 16 maj 2014 med godkänt resultat.

  Cecilia Melin är folkbokförd i Alingsås och är styrelseledamot i sökande bolag och är ansvarig för förkassabutiken vid Ica Maxi.

  Sökanden har stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten sedan år 2014.

   

  BEDÖMNING

  Remissyttranden

  Polismyndigheten har inget att erinra mot att tillstånd beviljas.

   Räddningstjänsten har gjort bedömningen att lokalerna uppfyller de krav som ställs och är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. Max antal gäster i lokalen är fastställt till 200 personer.

   Miljöskyddsnämnden har inget att invända mot att sökt tillstånd medges.

   

   Utredarens överväganden

   I Alingsås kommuns riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn har kriterier för tillståndsgivning formulerats i form av en lämplighetsprövning och en alkoholpolitisk bedömning.

  Lämplighetsprövning görs med anledning av att tillståndsgivaren skall försäkra sig om att den sökande innehar erforderlig kunskap och kompetens för det sökta tillståndet. Tillståndsmyndigheten skall bl.a. pröva sökandens allmänna och ekonomiska skötsamhet, att sökanden har tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen och att sökanden inte genom sin bakgrund är olämplig t.ex. genom tidigare brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet.

  Sökanden har sedan tidigare ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och uppfyller alla krav på lämplighet.

  Sökanden har genom bolagsmannen Johan Kristiansson utfört kunskapsprov i Alingsås kommun den 16 maj 2014 med godkänt resultat. Sökanden uppfyller därmed kunskapskravet gällande alkohollagen.

  Serveringsställets lämplighet för servering av alkoholdrycker bedöms utifrån serveringsställets utformning och matutbud. Verksamheten kommer att erbjuda en varierad meny. Anpassat antal sittplatser för matgäster finns i lokalen. Sökanden önskar till detta kunna erbjuda olika alkoholdrycker. Lokalen är avgränsad.

  Miljöskyddsnämnden har inget att invända mot att sökt tillstånd beviljas. Köket och lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten och tillståndsmyndigheten och är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt samt uppfyller övriga krav för restaurangverksamhet.

  När det gäller den alkoholpolitiska bedömningen får enligt Alingsås kommuns riktlinjer tillstånd inte ges till serveringsställen som är belägna i känsliga områden i kommunen, servering får inte orsaka närboendestörningar eller vända sig till en utpräglad ung publik och serveringstider bör ligga inom ramen för kommunens riktlinjer av tider för alkoholservering. 

  Den tänkta verksamheten bedöms inte medföra några alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndigheten och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

  Normal serveringstid inom Alingsås kommun enligt kommunens riktlinjer för serveringstillstånd är 11.00 - 01.00. Ansökta serveringstider ligger inom ramen för Alingsås kommuns riktlinjer.

   

  Kommunicering

   Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.

 • § 68

  Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Gårdscafét i Alingsås AB

 • Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2018 § 21 om flerårsstrategi för socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2018.

  Förvaltningen avser att följa kostnadsutvecklingen och verksamheten mer konkret och tydligt än tidigare med syfte att på ett bättre sätt säkerställa uppföljningen och analysen av verksamheten. En uppföljning av det ekonomiska läget görs månadsvis och en prognos för resterande del av året.

  Beredning

  Socialnämndens prognos för helåret per maj är ett nollresultat.

  Förvaltningens resultat för maj visar ett underskott på -2 426 tkr, vilket främst beror på minskade intäkter inom enheten för ensamkommande barn (-2 907 tkr) samt fakturering som ännu inte är gjord (-3 616 tkr).

  De minskade intäkterna inom enheten för ensamkommande barn kommer att jämna ut sig under året. Sjunkande volymer medför minskade kostnader. Målsättningen är att verksamheten ska vara i balans vid årets slut. Ytterligare en faktor som bidrar till minskade intäkter är internfakturering till Vård- och äldreomsorgsnämnden (VÄN) som inte skett utifrån att gemensamma rutiner ännu inte tagits fram.

 • Socialnämnden har att fatta beslut om dag och tid för sina och arbetsutskottets sammanträdesdagar under år 2018. För att möjliggöra bättre underlag och ge tid för beredning av framför allt de ekonomiska underlagen är förslaget att socialnämnden flyttas några tillfällen under hösten 2018 samt att det första sammanträdet i januari 2019 läggs till för bättre framförhållning.

   

   

  Beredning

  Sammanträde med socialnämnden (SN) förslås hållas följande tisdagar under hösten 2018 samt januari 2019 kl. 14.00:

   

  28/8  (tidigare 21/8)

  25/9 delårsbokslut(tidigare 18/9)

  23/10

  27/11  (tidigare 20/11)

  18/12  (tidigare 11/12)

  29/1    flerårsstrategi

                                             

  Sammanträde med socialnämndens arbetsutskott (AU) hålls följande tisdagar kl. 09.00:

   

  14/8   (tidigare 7/8)

  11/9    (tidigare 4/9)    

  9/10  

  13/11  (tidigare 6/11)

  4/12    (tidigare 27/11)

  15/1 

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05, § 285.

 • Funktionshinderverksamheten gick över till vård- och äldreomsorgsnämnden vid årsskiftet. Avsnittet om delegation enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utgår därför i socialnämndens reviderade delegationsordning.

   

  Ny förvaltningslag gäller fr o m 2018-07-01. Den omarbetade lagen stärker enskildas rättssäkerhet i kontakt med myndigheter och snabbar på ärendehanteringen. Exempelvis blir tolkning och översättning en uttrycklig rättighet och mer heltäckande bestämmelser införs om när en myndighet får ändra ett beslut och vilka beslut som får överklagas.

   

  Några förändringar har gjorts i delegationsordningen vad gäller Tobakslag och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare så att delegationsnivåerna blir likartade.

   

  Uppdateringar har också gjorts då EU:s Dataskyddsförordning GDPR har ersatt Personuppgiftslag.

   

  Delegationsordningen föreslås gälla fr o m 2018-07-01.

   

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05, § 281

 • Den 19 april 2016, § 42 fattade socialnämnden beslut om riktlinje för kontaktpolitiker i socialnämnden. Syftet med kontaktpolitiker är att ge ledamöter och ersättare i socialnämnden ökad kunskap om verksamheten och att kontaktpolitikerna vid behov ska kunna vara en länk mellan verksamhet och nämnd.

   

  I uppdraget som kontaktpolitiker ingår att hålla sig informerad om verksamheten, ha kontakt med brukare, anhöriga och intresseföreningar samt att besöka eller ha telefonkontakt med verksamheten. Förvaltningen har haft kontaktpolitiker uppdelade på olika verksamhetsområden.

   

  Socialförvaltningen har i skrivelse den 31 juli 2017 sammanfattat en utförd enkät och utvärdering av arbetet med kontaktpolitiker. I utvärderingen föreslås tre förbättringsåtgärder för fortsatt arbete med kontaktpolitiker. Socialförvaltningen föreslog att dessa förslag tas upp igen i samband med årsskiftet och att arbetet med kontaktpolitiker tar ett uppehåll under tiden fram till efter årsskiftet 2018.

   

  Beredning

   

  Uppdraget med kontaktpolitiker föreslås starta igen i september 2018 med en organisation som följer den organisation som socialförvaltningen har från och med januari 2018.

   Politikerna dels därmed upp i två grupper 

  *Kontaktpolitiker  Unga

  *Kontaktpolitiker Vuxna

   

  Upplägget med träffarna blir som följer:

  1.    Kontaktpolitikerna får en introduktion/utbildning kring det aktuella verksamhetsområdet.

  2.    Studiebesök på en eller flera verksamheter (bestäms tillfälle 1)

  3.    Återrapportering och fördjupning genom frågor mm.

   

  Utifrån resultatet från den tidigare utvärderingen från juli 2017 kommer tillfälle 1 och 3 vara bestämda i förväg, men tidpunkt samt var studiebesök/en tillfälle 2 ska göras kommer bestämmas inom gruppen.

  Förhoppningen är sedan att politikerna i respektive grupp fördjupar sig vidare kring sina områden utifrån den beslutade riktlinjen.

   Förväntningar på kontaktpolitiker och samordnare kommer att tydliggöras i en instruktion inför att det nya uppdraget startar.

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05, § 282.

 • Socialnämnden godkände 2018-04-17, § 195, Lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2018–2021. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att beskriva konsekvenser och kostnader som påverkar nämndens verksamhet till följd av kommunens generella bostadsbrist.

  Socialförvaltningen har genomfört en konsekvensbedömning och gjort en uppskattning av de merkostnader som bostadsbristen genererar och som är möjlig att göra i denna översikt.

   

  Beredning

  Kommunfullmäktiges Flerårsstrategi 2018–2020 innehåller det prioriterade målet I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter. Socialnämnden har till målet kopplat åtagandet att arbeta för att svagare grupper inkluderas på bostadsmarknaden.

  Förutsättningarna att uppnå åtagandet reduceras till följd av den bostadsbrist som råder och fortsättningsvis kommer att råda i Alingsås kommun.

  Av socialnämndens lokalförsörjningsplan 2018–2021 framgår det att kommunens generella bostadsbrist är en faktor som påverkar socialförvaltningens arbete med flera målgrupper. De som i högre utsträckning berörs är gruppen ensamkommande barn och unga, unga vuxna som ska slussas ut från köpt vård och enskilda som utsatts för våld i nära relationer.

  Det finns också behov av att utveckla en ny boendeform för de inom socialpsykiatrin som inte når upp till de krav som ställs för att få ett hyreskontrakt.

 •  Ett förslag till samverkansavtal mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun har tagits fram avseende samverkan vid spädbarnsverksamhet 2019-2020. Syftet med avtalet är att skapa en stabilitet i samverkansarbetet för spädbarnsverksamheten i Alingsås. Genom avtalet blir Alingsås kommun samverkanspartner och delfinansiär. 

  Spädbarnsverksamheten erbjuder stöd till gravida kvinnor och mödrar med spädbarn upp till ett år. För medverkan krävs genomgånget Råd- och stödmöte (Ros) inom barnhälsovården alternativt mödrahälsovården. Spädbarnsverksamheten ska erbjuda hjälp och stöd i perioden av graviditet och spädbarnstid till mödrar med särskilda behov i sitt föräldraskap.

   

  Beredning

  Enligt avtalet förbinder sig Alingsås kommun att delfinansiera spädbarnsverksamheten med 30 % av den totala kostnaden, vilket motsvarar 520 000 kr för år 2019. Indexhöjning för 2019 tillkommer. Avtalstiden gäller 1 januari 2019- 31 december 2020 med möjlighet till förlängning med ytterligare 24 månader. Hävning av avtal ska ske med sex månaders varsel.


  Enligt Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018-2020 ska förebyggande insatser för barn och unga prioriteras, vilket är ett av socialnämndens fokusområden. Det finns även en uttalad viljeinriktning kommuncentralt att spädbarnsverksamheten är en verksamhet som kommunen bör stödja.

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottet sammanträde, 2018-06-05,§ 283

 • Socialnämnden har fått remiss, daterad 2018-05-14, med begäran om svar/yttrande på motionen om tillfällig parlamentarisk arbetsgrupp för kommunens integrationsinsatser, ställd av Staffan Albinsson (C).

  Nämndens yttrande ska inkommit till kommunledningskontoret senast 2018-07-28.

   

  I motionen yrkas att en tillfällig parlamentarisk arbetsgrupp för Alingsås kommuns integrationsarbete inrättas, att arbetsgruppen ska återkomma med rapport och förslag till förbättringsåtgärder, att arbetsgruppen upphör vid utgången av augusti 2018, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglemente, inklusive arvodering för den tillfälliga arbetsgruppen senast under januari 2018, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att genom kommunledningskontoret bistå med tjänstemannastöd, att kommunfullmäktiges valberedning ges i uppdrag att återkomma med förslag till ledamöter och ersättare, tillika sammankallande och vice sammankallande och att finansiering av den tillfälliga arbetsgruppen beaktas i flerårsstrategi 2018-2020.

   

  Beredning

   

  Socialnämnden konstaterar att samtliga yrkade förslag, genom kommunfullmäktiges beslut av Flerårsstrategi 2018-2020, 2017-12-13, § 251, medför att åtgärderna inte kan genomföras. Motionen anses därmed besvarad.

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05, § 284

 • § 76

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.