Hoppa över navigering

Möte 2018-02-20

Socialnämnden
14:00 - 17:30 Stora Konfekten, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 10

  Information

 • Estradrestaurangen AB, har hos Socialnämnden ansökt om tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i Estrad arena den 2 mars 2018 med serveringstiden 18.00 - 01.00.

   

  Beredning

   

  Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet

  Estrad är en modern arena för kultur, konferens, event och sportevenemang. Olika typer av idrottsarrangemang, konserter, utställningar, mässor och konferenser mm. har ägt rum i Estrad arena.

   

  Estrad ägs av bolaget Estrad i Alingsås AB, och har tecknat ett hyresavtal med Estrad Restaurangen AB, att bedriva restaurangverksamhet i arenan. Restaurangverksamheten bedrivs under namnet Harrys.

   

  Arenan har en publikkapacitet på cirka 2 800 personer varav drygt 2 000 sittplatser. I arenan finns det även ett parkeringshus med 585 platser, kontorslokaler, foajé/lobby, reception, garderober och toaletter. Hela arenan har en yta på 4 915 kvadratmeter.

   

  Harrys är beläget på första våningsplanet i Estrad arena och har sedan våren 2014 ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

   

  Sökanden har nu lämnat in en ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten inne i arenan i samband med en Entreprenörsgala enligt inlämnad planritning daterad den 2018-02-05. Ytan kommer att möbleras med bord samt sittplatser för cirka 300 matgäster.

   

  Verksamhetens inriktning och omfattning

   

  Den 2 mars 2018 kommer en Entreprenörsgala att äga rum i Estrad arena, då man under kvällen lyfter fram Alingsås näringsliv. Kvällen innehåller mingel, underhållning med bl.a Magnus Carlsson och Suit up, galamiddag och prisutdelning.

   

  Sökanden har fått i uppdrag att ansvara för mat och dryck under kvällen. Beräknat antal gäster är cirka 300 stycken. En trerättermeny kommer att serveras till sittande bord. Två barer kommer att finnas med servering av öl, vin  och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholfria alternativ.

    

  Ansökta serveringstider är mellan klockan 18.00 - 01.00. Två till fyra värdar kommer att arbeta under kvällen samt 3-5 vakter. Tilltänkt målgrupp för evenemanget är 35 år och uppåt och man har en åldersgräns på 18 år för att kunna delta vid festen.

   

  Sökandens personliga lämplighet

  Estrad Restauranger AB bildades år 2014. Bolaget företräds av styrelseledamöterna Ragnar Udin  och Sven Lerander  samt extern verkställande direktör Johan Bülling.

   

  Bolaget samt dess företrädare har sedan tidigare kontrollerats och bedömts uppfylla lämplighetskraven.

   

  Johan Bülling har avlagt ett kunskapsprov i Alingsås kommun den 5 september 2013 med godkänt resultat och ansvarar för restaurangverksamheten vid Harrys i Alingsås samt servering i foajén i Estrad.

   

   

  BEDÖMNING

   

  Remissyttranden

  Polismyndigheten har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas. Tillståndshavaren måste dock ansvara för att god ordning råder i samband med alkoholutskänkningen.

   

  Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

   

  Räddningstjänsten har inget att erinra mot sökt tillstånd.

   

  Utredarens överväganden

   

  I Alingsås kommuns riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn har kriterier för tillståndsgivning formulerats i form av en lämplighetsprövning och en alkoholpolitisk bedömning.

   

  Lämplighetsprövning görs med anledning av att tillståndsgivaren skall försäkra sig om att den sökande innehar erforderlig kunskap och kompetens för det sökta tillståndet. Tillståndsmyndigheten skall bl.a. pröva sökandens allmänna och ekonomiska skötsamhet, att sökanden har tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen och att sökanden inte genom sin bakgrund är olämplig t.ex. genom tidigare brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet.

    

  I kommunens riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn framkommer det att tillstånd ej beviljas till evenemang som vänder sig till en ung publik eller som har en utpräglad dryckesinriktad karaktär. Lagad mat skall tillhandahållas.

   

  När det gäller den alkoholpolitiska bedömningen får inte tillstånd ges till serveringsställen som är belägna i känsliga områden i kommunen, servering får inte orsaka närboendestörningar eller vända sig till en utpräglad ung publik och serveringstider bör ligga inom ramen för kommunens riktlinjer av tider för alkoholservering.

   

  Sökandes arrangemang vänder sig till en blandad målgrupp.

  Matutbudet uppfyller kraven i alkohollagstiftningen vid ett tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökt serveringsområde kommer att vara avgränsat och värdar samt personal kommer att övervaka serveringsytan.

   

  Sökanden har sedan tidigare ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och uppfyller lämplighetskraven.

   

  Ansökan avser serveringstid mellan klockan 18.00 – 01.00. Polisen, räddningstjänsten och miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

   

  Verksamheten bedöms ej medföra alkoholpolitiska olägenheter.

 • Socialnämnden och utbildningsnämnden gavs i uppdrag utifrån handlingsplan EFFEKT Område # 2.1 att utreda ett genomförande av en integrerad flyktingverksamhet och samla den under utbilningsnämnden. Syftet var att uppnå ett effektivare resursutnyttjande, framförallt gällande verksamheterna för ensamkommande barn.

  Fokus för utredningen har varit gränsdragningen mellan myndighetsutövning och övrig verksamhet och hur dessa bäst organiseras.

  Beredning

  Analysen är gjord utifrån uppdraget i handlingsplanen EFFEKT, samt de förändrade förutsättningarna. Fokus har varit tre perspektiv: ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Ytterligare en central aspekt har varit likabehandlingsprincipen, vilken syftar till att alla invånare i kommunen ska ges samma stöd och att det är behovet som ska styra


  Det konstateras under arbetets gång att det råder nya förutsättningar i verksamheterna sedan uppdraget gavs till utbildningsnämnden och socialnämnden. Den mest markanta är att antalet ensamkommande barn kraftigt har sjunkit och kommer fortsätta att sjunka. Detta medför en kombination av låga volymer och högspecialiserade områden. Enheterna som är aktuella är relativt små och volymerna är så pass låga att det riskerar att medföra delade tjänster och/eller deltidstjänster genom att flytta alla de delar som rör asylsökande och nyanlända till utbildningsnämnden.


  Ett exempel som framgår i rapporten är ensamkommande barn som är i behov av att bo på HVB. Enligt prognosen handlar det om fyra personer år 2018 och två personer år 2019. Det är för få ensamkommande barn som är aktuella för HVB för att utbildningsförvaltningen ska kunna driva ett kvalitativt och kostnadseffektivt HVB i egen regi. Kostnaden för att ge dem plats på HVB i socialförvaltningens regi med övriga placerade är 42 857 kr/månad. Om utbildningsförvaltningen själva skulle driva HVB för de ensamkommande barnen beräknas kostnaden hamna mellan 150 000-320 000 kr/månad. Genom att låta de ensamkommande barnen bo på HVB med övriga placerade säkras den höga kvaliteten samtidigt som man verkar för likabehandling och integration.


  En annan ändrad förutsättning är att förvaltningarna har utvecklat sina rutiner för samverkan och ansvarsfördelning. Detta har skapat ett tydligare system och gränsdragning mellan förvaltningarna. Ett exempel är att Integrationsavdelningen idag handlägger försörjningsstöd under hela tiden som en person är nyanländ, det vill säga dess första två år i kommunen.

  Socialförvaltningens och utbildningsförvaltningens förslag på organisering är att:

  • behålla nuvarande gränsdragning gällande Stöd och försörjningsenheten och Integrationsavdelningen,
  • behålla Barn och unga, Placeringsenheten intakt,
  • fortsätta att integrera stödboende och HVB för barn med och utan erfarenhet av att vara ensamkommande barn och skapa en sammanhållen organisation

   

  Yrkande från Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Roland Salomonsson (M)

   

  Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Roland Salomonsson (M) yrkar att utredningen ska sändas till kommunstyrelsen.

 • Socialnämnden ska enligt kommunens styrmodell varje år upprätta ett årsbokslut enligt styrmodellens anvisningar. Årsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 21 februari.

  Beredning


  I årsredovisning 2017 har uppföljning gjorts av socialnämndens flerårsstrategi 2017-2019.

  Nämnden har kopplat åtaganden och nyckeltal till kommunfullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Samtliga åtaganden och nyckeltal har följts upp inför årsskiftet och kommenterats. I årsredovisningen beskrivs även hur nämnden under året har arbetat med de fokusområden och uppdrag som fullmäktige angav för socialnämnden samt de uppdrag som tilldelats samtliga nämnder.

  Socialnämnden redovisar ett negativt resultat på -36,5 mkr. Redan i början av året prognosticerades ett större underskott gentemot budget. Efter en genomlysning av kommunledningskontoret konstaterades ett underskott på 52,3 mnkr vid april månads utgång. Underskottet handlade främst om för högt budgeterade intäkter och volymökningar som inte beaktats. I nämndens vårbokslut ingick en handlingsplan med besparingar på 11,2 mnkr och ytterligare en handlingsplan antogs motsvarande 5,1 mkr.

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-02-06, § 112
   

 • Alingsås Kommun beviljades 2017 statsbidrag till verksamhet med personligt ombud. En kommun som tagit emot statsbidrag ska året efter det att bidraget har beviljats lämna en redovisning till länsstyrelsen av hur föregående års bidrag har använts.  Beredning

  Förvaltningen har sammanställt redovisningen av verksamheten personligt ombud 2017.

   

  Ärendet har beretts på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-02-06, § 111

 • § 15

  Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 20177

 • Tillsynsrapport från IVO Dnr. 8.4.2-20256/2017-12

   

  Protokollsutdrag KF § 5 Dnr. 2017.751 KS Hyreskontrakt med Alingsåshem gällande boende på Enehagen

   

  Protokollsutdrag KF § 6 Dnr. 2018.030 KS  Hyreskontrakt med AB Alingsåshem gällande boende på Tuvebo

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.