Hoppa över navigering

Möte 2021-12-14

Socialnämnden
14:00 - 17:45 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 •  

  Förvaltningschefen informerar:

   

  A/ Mick Bauer kommer vara pappaledig i 6 mån med start efter sommaren. Dan Sjöholm och Sofia Landén kommer under Mick Bauers pappaledighet ha ett delat ledarskap, där Dan Sjöholm ansvarar för ekonomi hanteringen och Sofia Landén för övrig administration. 

   

  B/ Covidläget

   

  Presentation:

   

  C/ Socialförvaltningens Processverktyg

   

  D/ HR- Arbetsmiljöansvar

 • En översyn av delegationsordningen har gjorts inför årsskiftet och några förändringar föreslås i nuvarande delegationsordning.

   

  Sekretess kan brytas i specifika fall för att förebygga, förhindra eller anmäla vid misstanke om brott. Några punkter har lagts till i delegationsordningen utifrån offentlighets- och sekretesslagen avseende misstanke om allvarligare brottslighet som terroristbrott. Sekretess kan också brytas vid ingripande av djurskyddsskäl.

  Yttrande har i några fall delegerats.

  För insatsen öppenvård i egen regi är det möjligt för 1:e socialsekreterare att besluta upp till 6 månader.

  Några förtydliganden har också gjorts.

   

  Nuvarande delegationsordning med rödmarkerade föreslagna justeringar bifogas.

   

  Den reviderade delegationsordningen föreslås att gälla från och med 2022-01-01.

   

   

 • Delegationsbegränsning innebär att nämnden inte får delegera vissa beslut. Begränsningarna anges i 10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL). Det är beslut av integritetskänslig natur som fattas exempelvis enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

  När beslut inte kan avvaktas, som omfattas av delegationsbegränsning, är det direkt angivet i lag när det finns möjlighet till kompletterande beslutsrätt. Nämnden behöver i sådana fall fatta beslut om förordnande.

  Enligt 43 § första stycket andra punkten LVU ska Polismyndigheten eller, om det gäller transport av någon som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 § LVU, Kriminalvården lämna hjälp om socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteperson som nämnden förordnat, för att genomföra beslutet om vård eller omhändertagande med stöd av LVU.

  Socialnämnden har tidigare fattat beslut om förordnande enligt LVU, SN 2021-02-22, § 9. Personalförändringar medför att det finns behov av ett nytt förordnande.

  Förordnande att fatta beslut enligt 43 § första stycket andra punkten LVU föreslås följande tjänstepersoner:

  Socialförvaltningen

  Enhetscheferna Anna Tell, Pia Claesson Fredin, Kristina Ullvan, Anders Hjälm och Jenny Olsson.

   

  Sociala jouren, Göteborgs Stad

  Marianne Svensson, Anna Medvezcky, Lena Bremell, Barbro von Brömssen, Lilian Siversen, Tuula Sihvonen, Mikael Andersson, Anneli Ulfson, Karin Berglin, Zahra Fathinezhad Fard, Henric Nilsson, Ann-Sofie Medin, Christina Carlsson, Annelie Jakobsson, Dennis Ragnarsson, Annika Vinberg, Johan Bergqvist, Christine Dahlfors, Marie Carlsson, Anna Bergman, Jeanette Lindgren, Monica Ohlsson, Sofie Ask, Anki Sun, Simone Skovbye, Lena Biström, Maja Graaf, Åsa Andersson, Sofia Wilde, Ulrika Ölund, Rusudan Alavidze, Nina Sköld, Martina Segrell, Kristina Andreasson, Annika Bengtsson, Maria Hellström, Martin Karlsson, Terese Norling, Yasmine Manikarou, Jakob Johanen och Fatima Rödin.

  Alla beslut som fattas enligt förordnande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

   

   

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har socialförvaltningen upprättat en månadsuppföljning per den 30 november för Socialnämnden. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2021.

  Förvaltningens yttrande

  Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt negativ och uppgår till -3,3 procent per november 2021 jämfört med motsvarande period föregående år. Till följd av en sjunkande kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd under höstmånaderna och lägre kostnadsnivåer för den köpta vården förbättras prognosen till en positiv avvikelse om 6,5 mnkr. Som framgått i tidigare uppföljningsrapporter är överskottet 2021 kopplat till lägre än budgeterade kostnader för köpt vård och ekonomiskt bistånd samt vakanser och en outnyttjad buffert.

   

   

 • Kommunfullmäktige fastställde Budget för Alingsås kommun 2022-2024 den 3 november där den politiska avsiktsförklaringen beskrivs och fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer finns angivna. De ekonomiska ramarna för det kommande året och de nästkommande två åren fastställs. Nämndernas beslut om budget ska lämnas till kommunledningskontoret senast 31 december.

   

  Förvaltningens yttrande

  Socialnämndens budget 2022–2024 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för nämndens verksamhet. Under planperioden behöver nämndens främsta fokus vara att fortsätta ställa om verksamheten för att möta kraven i förslaget på nya socialtjänstlagen och bli en mer lätt tillgänglig och hållbar socialtjänst.

   

  Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Vidare framgår driftsram för kommande tre år samt nämndens investeringar kommande fem år samt socialnämndens arbetsmiljömål.

   

  I nämndens väsentlighets- och riskanalys (bilaga 2) identifierades ett antal riskområden där riskerna framförallt omhändertas genom framtagen internkontrollplan (bilaga 1). De risker som inte hanteras som internkontrollpunkter omhändertas genom formulerade mål för nämnden eller inom ramen för förvaltningens uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer. 

   

  Socialnämnden tilldelas ett kommunbidrag på 210,1 mnkr för 2022, vilket är en ökning med knappt 5,3 mnkr jämfört med kommunbidraget 2021. Ökningen består av en full indexuppräkning samt en volymkompensation utifrån den prognosticerade befolkningstillväxten och referenskostnaden per invånare för Alingsås avseende individ och familjeomsorg. Nämnden tilldelas ett investeringsutrymme om 0,6 mnkr årligen under samtliga fem år planperioden avser. Det innebär en halvering av tidigare investeringsutrymme, vilket grundar sig i de begränsade investeringsbehov nämnden har under planperioden.

 • Kommunfullmäktige fastställde, 2019-01-30, § 6, Riktlinjer för socialnämndens avgifter, som gäller fr o m 2019-03-01 samt 2020-05-27, § 54, Egenavgift för Familjerådgivning som gäller fr o m 2020-06-01. Inga principiella förändringar görs, utan en uppräkning av avgifterna föreslås och beslut kan tas av socialnämnden.

   

  Förvaltningens yttrande
  Gällande taxor och avgifter uppdateras enligt förändringar av prisbasbeloppet för 2022 i de fall prisbasbelopp påverkar avgiften samt matprislistan för 2022 som beslutas av Vård- och omsorgsnämnden

  Följande ändringar föreslås:

  · Vård- och omsorgsavgift som, enligt socialtjänstlagen, betalas av boende som har insatsen bostad med särskild service/särskilt boende. Den högsta avgiften för vård- och omsorg är 2 229 kr per månad år 2022.

   

  · Avgiften för boende vid korttidsboende eller boende vid andra stöd- och hjälpinsatser som inte är av behandlingskaraktär. Den högsta avgiften uppgår till 79 kr per dygn upp till 2 229 kr per månad

   

  · Avgifter för kost enligt 2021-11-30, § 72, Vård- och omsorgsnämndens taxor och avgifter 2022.

   

  Oförändrade avgifter gäller för familjerådgivning, kortare fritidsresor, föräldrars underhållsstöd för placerade barn och kostnad för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

  Samtliga avgifter redovisas i bilagan Socialnämndens taxor och avgifter 2022.

  Avgifterna föreslås gälla fr o m 2022-02-01.

 • Stina Karlsson (V) har till kommunfullmäktige den 8 september 2021, § 154, lämnat en motion till kommunfullmäktige om utökat stöd för kvinnojouren Olivia. Motionären föreslår att Alingsås kommun utökar längden på det finansiella stödet från att beviljas årligen till att löpa över minst två år.

   

  Förvaltningens yttrande

  Då socialnämndens budget sträcker sig över tolv månader är det rimligt att också verksamheter får ersättning för ett år i taget. Ekonomiska ramar för nämnderna beslutas årligen och kan förändras och det är viktigt att nämnden har möjlighet att justera budgeten i relation till det.

   

  Socialnämnden har sedan länge ett avtal med kvinnojouren Olivia som nämnden avser att även fortsatt förlänga då verksamheten som bedrivs är god. Det är brukligt att socialnämnden har årsvisa avtal och förvaltningen bedömer inte att det finns skäl att göra undantag för avtalet med kvinnojouren Olivia. Förvaltningen föreslår att avtalet även fortsatt gäller för ett år i taget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.