Hoppa över navigering

Möte 2021-11-16

Socialnämnden
14:00 - 17:07 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 58

  Information och överläggningar

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har socialförvaltningen upprättat en månadsuppföljning per den 31 oktober för Socialnämnden. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2021.

  Förvaltningens yttrande
  Nettokostnadsutvecklingen kvarstår på -3,8 procent och till följd av en avstannad utveckling av kostnad för ekonomiskt bistånd under höstmånaderna och fortsatt låga nivåer av den köpta vården förbättras prognosen till en positiv avvikelse om 5,0 mnkr. Som framgått i tidigare uppföljningsrapporter är överskottet 2021 kopplat till lägre än budgeterade kostnader för köpt vård, en positiv effekt till följd av omställning av en redovisningsprincip för ekonomiskt bistånd, vakanser och en outnyttjad buffert.

   

   

 • Alingsås kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska socialnämndens uppföljning av placerade barn och ungdomar. Uppdraget ingick i 2020 års revisionsplan. Resultatet av granskningen utmynnade i revisionsrapporten Granskning av socialnämndens uppföljning av placerade barn och ungdomar. Rapporten överlämnades till socialnämnden för yttrande.

   

  Utifrån revisionsrapporten som innehöll ett antal rekommendationer, föreslog socialförvaltningen åtgärder och angav under vilken tidsperiod som genomförandet skulle ske. Socialnämnden godkände förvaltningens förslag till yttrande, SN 2021-02-22, § 10, som sedan lämnades till revisorerna.

   

  En uppföljning har gjorts som redovisar hur de åtgärder som förvaltningen vidtagit med anledning av revisionsrapporten fullföljts. 

   

  Arbetsutskottet har den 2 november 2021, § 325 behandlat ärendet.

   

   

 • Alingsås kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska kommunens försörjningsstöd med fokus på ändamålsenlighet vad gäller styrning, arbetssätt, intern kontroll och organisation. Uppdraget ingick i 2020 års revisionsplan. Resultatet av granskningen utmynnade i revisionsrapporten Granskning av kommunens försörjningsstöd. Rapporten överlämnades till socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.

   

  Utifrån revisionsrapporten som innehöll ett antal rekommendationer, föreslog socialförvaltningen åtgärder och angav under vilken tidsperiod som genomförandet skulle ske. Socialnämnden godkände förvaltningens förslag till yttrande, SN 2021-02-22, § 6, som sedan lämnades till revisorerna.

   

  En uppföljning har gjorts som redovisar hur de åtgärder som förvaltningen vidtagit med anledning av revisionsrapporten fullföljts. 

   

  Arbetsutskottet har den 2 november 2021, § 326 behandlat ärendet.

   

   

 • Handlingsprogram 2022-2026 mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att slå fast inriktningen för socialförvaltningens arbete inom området under perioden 2022-2026. Förutom ett tydliggörande av arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld innehåller handlingsprogrammet särskilt framtagna inriktningsmål för socialförvaltningens arbete som avser bidra till en kvalitetshöjning inom området.

  Handlingsprogrammet ersätter tidigare Handlingsprogram 2017-2021 för våld i nära relationer, SN 2017-12-14, §130.

   

  Arbetsutskottet har den 2 november 2021, § 327 behandlat ärendet.

   

   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

  1.     Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

  2.     Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  3.     Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

   

  Statistik för kvartalen 2021

  Typ av beslut                                                    Kvartal 1     Kvartal 2    Kvartal 3     Kvartal 4
  Bostad med särskild service, ej verkställda              1 st             -               -
  Bostad med särskild service, verkställda                   -              1 st             -

   

  Arbetsutskottet har den 2 november 2021, § 328 behandlat ärendet.

   

   

 • § 64

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.