Hoppa över navigering

Möte 2022-06-14

Socialnämnden
14:00 - 15:40 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 •  

  Förvaltningschefen informerar:

   

  A/ Mick Bauer Avdelningschef Administration, kommer gå på föräldraledighet, Dan Sjöholm ersätter.

   

  B/ Boendemodulerna

   

  C/ Nuläge i Alingsås kommun kring mottagandet av människor från Ukraina.

   

  D/ En trivseldag för socialförvaltningens personal har genomförts den 9 juni.

   

   

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till maj 2022. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2022.

   

  Beredning
  Socialförvaltningen har i skrivelse den 7 juni 2022, lämnat följande yttrande:

   

  Förvaltningens yttrande 
  Uppföljningen per maj visar fortsatt på ett överskott till följd av att Mini-Mariamottagningen inte startar upp fullt förrän augusti, ett förhållandevis lågt utfall för ekonomiskt bistånd och köpt vård samt ett antal vakanta tjänster under årets inledning. Kostnadsutvecklingen inom framförallt köpt vård och ekonomiskt bistånd bedöms vara stabil och fortsatt hålla sig under budgeterade nivåer.

   

  Prognosen för året är ett överskott på 2,0 mnkr. I prognosen ingår en kostnadsökning för köpt vård från nuvarande nivåer, om detta inte skulle ske eller att satsningen får en mer begränsad ekonomisk effekt än beräknat kan prognosen komma att justeras upp under året.

   

   

 • Policy för styrande dokument i Alingsås kommun, antogs av Kommunfullmäktige. KF 2020-
  02-26, § 31. Syftet med policyn är att ge tydlighet vid användandet av styrdokument inom
  kommunen. Utformningen av styrdokument ska vara enhetlig.

   

  Beredning
  Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2022-05-05 lämnat följande yttrande:

   

  Förvaltningens yttrande
  Utifrån policyn fastställde socialnämnden, SN 2020-05-14, § 30, Riktlinjer för styrande och
  stödjande dokument och dokumenthantering för Socialförvaltningen. Riktlinjerna har
  reviderats och den nya versionen behöver fastställas av nämnden.

   

  Arbetsutskottet har den 1 juni 2022, § 124 behandlat ärendet.

 • Enligt kommunlagen (KL) får kommuner lämna över verksamhet till privata utförare.
  Kommunen är fortsatt ansvarig gentemot kommuninvånarna för överlämnade verksamheter
  på samma sätt som om verksamheten drivs i egen regi. När en kommunal angelägenhet
  överlämnas till privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten, enligt
  10 kap. 8,9 §§ KL.

   

  Beredning
  Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2022-05-03 lämnat följande yttrande:

   

  Förvaltningens yttrande
  Program för uppföljning av privata utförare antogs av kommunfullmäktige, KF 2021-10-27, §
  216. Varje nämnd ska utifrån programmet utarbeta en plan för när och på vilket sätt
  uppföljning och kontroll av avtal med privata utförare ska ske under året. En samlad
  uppföljning av verksamheten som utförts av privata utförare ska redovisas i nämndens
  årsrapport.

   

  Plan för uppföljning av privata utförare har avgränsats till insatserna Hem för vård eller
  boende (HVB) och konsulentstödda familjehem. Det är framför allt inom dessa områden som
  privata utförare anlitas kontinuerligt. Uppföljning av att kontroll av IVO-tillstånd finns före
  anlitande av privat utförare av HVB-hem eller konsulentstött familjehem och hur kontrollen
  har dokumenterats ska göras i början av nytt kalenderår och redovisas i socialnämndens
  årsbokslut.

   

  Arbetsutskottet har den 1 juni 2022, § 125 behandlat ärendet.

 • Samtliga kommuner ska ha en plan som beskriver hur krisledningsorganisationen ser ut och
  fungerar vid en samhällsstörning eller en extraordinär händelse. Kommunstyrelsen antog
  2021-11-29, §192, Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser
  som reglerar hur kommunen ska organiseras vid en allvarlig samhällsstörning eller
  extraordinär händelse. Pandemihanteringen har utvecklat kommunens förmåga till
  krishantering, och erfarenheter visar bland annat på vikten av god planering, och att
  samtidigt hålla arbetet så enkelt och likt vardagen som möjligt. Planen ska uppdateras och
  antas vid varje ny mandatperiod.
   

  Beredning
  Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2022-05-20 lämnat följande yttrande:

   

  Förvaltningens yttrande
  Socialförvaltningens lednings- och kommunikationsplan vid samhällsstörning och
  extraordinär händelse utgör ett komplement till kommunens plan. Planen gäller när
  förvaltningschef fattat beslut om att en extraordinär händelse föreligger eller då behovet av
  samordnad ledning krävs före, under och efter en större samhällsstörning. Den reviderade
  planen har till delar förenklats och syftar till att ge vägledning och en grundstruktur för att
  underlätta krisarbetet. Då kommunikation spelar en avgörande roll i händelseutvecklingen
  av, uppfattningen om och effekterna av en kris har planen även kompletterats med en
  kommunikationsplan som ett stöd i arbetet med den interna och externa
  kommunikationen. Baserat på erfarenheter under pandemin har även befattningskorten
  reviderats med tydliga roller och ersättare.

  Planen ersätter Socialförvaltningens ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär
  händelse, SN 2019-06-18, § 67.

   

  Arbetsutskottet har den 1 juni 2022, § 126 behandlat ärendet.

   

 • Västra hälso-och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden, Alingsås kommun har upprättat ett
  nytt gemensamt samverkansavtal avseende spädbarnsverksamheten i Alingsås, under
  perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023.
  I juni 2020 beslutade Västra hälso- och sjukvårdsnämnden att förlänga avtalet och samtidigt
  fattades ett beslut om en översyn av samtliga spädbarnsverksamheter i Västra Götaland
  med fokus på jämlik vård. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2021-06-23 att
  skapa förutsättningar för en robust verksamhet med jämlikt utbud inom Västra Götalands
  område. En förlängning gjordes mellan parterna enbart för år 2022, med intentionen att
  avsluta samarbetet kring spädbarnsverksamheten därefter.

   

  Beredning
  Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2022-05-18 lämnat följande yttrande:

   

  Förvaltningens yttrande
  Ett nytt avtal har nu upprättats för år 2023 utifrån att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
  har behov av ytterligare genomlysning av sin verksamhet.
  Verksamheten vid spädbarnsverksamheten erbjuder stöd till gravida kvinnor och mödrar med
  spädbarn upp till 1 år. För medverkan krävs genomgånget Råd- och stödmöte (ROS) inom
  barnhälsovården alternativt mödrahälsovården. Spädbarnsverksamheten ska erbjuda stöd i
  perioder av graviditet och spädbarnstid till mödrar med särskilda behov i sitt föräldraskap
  Avtalet reglerar åtaganden, organisation och inriktning för samverkan samt den ekonomiska
  fördelningen, som i avtalet är 50 procent vardera, mellan Socialnämnden och Västra hälso- och
  sjukvårdsnämnden. Syftet med avtalet är att skapa stabilitet i samverkansarbetet när det
  gäller spädbarnsverksamheten i Alingsås.

   

  Arbetsutskottet har den 1 juni 2022, § 127 behandlat ärendet.

 • Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska
  utse dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av
  dataskyddsförordningen.

  Den stora dataskyddsreform som EU genomförde 2018 bestod av två delar. Den ena var
  antagandet av Dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018. Den andra var
  Dataskyddsdirektivet, som trädde i kraft 6 maj 2018. Dataskyddsdirektivet är en parallell
  lagstiftning till dataskyddsförordningen och reglerar personuppgiftshandlingar som behöriga
  myndigheter gör i syfte att förebygga, förhindra, utreda avslöja eller lagföra brott eller
  verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda mot samt förebygga och förhindra hot
  mot den allmänna säkerheten.

  Dataskyddsdirektivet är till skillnad från Dataskyddsförordningen inte direkt tillämpligt i EU:s
  medlemsstater på samma sätt som Dataskyddsförordningen. Det innebär att Sverige måste
  stifta egna lagar som förverkligar bestämmelserna i direktivet. Detta har gjorts genom
  antagandet av Brottsdatalagen (2018:1177), förkortad BDL och Brottsdataförordningen
  (2018:1202), förkortad BDF, som båda trädde i kraft den 1 augusti 2018.
   

  Beredning
  Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2022-05-18 lämnat följande yttrande:

   

  Förvaltningens yttrande
  Våren 2020 tecknade Alingsås kommun ett avtal med Göteborgsregionens
  kommunalförbund (GR) som innebär att GR tillhandahåller två dataskyddsombud som
  tillsammans ansvarar för Ale kommun, Alingsås kommun, Härryda kommun, Lerums
  kommun, Lilla Edets kommun, Partille kommun, Stenungsunds kommun samt Öckerö
  kommun.
  Malin Ericsson tillträdde sin tjänst som dataskyddsombud på GR den 1 maj 2022 och
  behöver därför utses som dataskyddsombud för socialnämnden. Johan Bergström är sedan
  tidigare utsedd som dataskyddsombud för socialnämnden och de båda kommer framgent att
  dela på ansvaret som dataskyddsombud för Alingsås kommun.

   

  Arbetsutskottet har den 1 juni 2022, § 128 behandlat ärendet.

   

   

  Forts. § 47 2020.051 SN

   

 • Socialnämnden fattade beslut om sammanträdestider för år 2022 den 26 oktober 2021, § 55.

   

  Beredning
  Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2022-05-18 lämnat följande yttrande:

   

  Förvaltningens yttrande
  Det har visat sig att Socialnämndens sammanträde tisdagen den 15 november 2022 behöver
  tidigareläggas till tisdagen den 8 november 2022, kl. 14.00 vilket innebär att även utökat
  SNAU den 15 november 2022, tidigareläggs till den 8 november 2022, Kl. 9.00.
  Den 11 september 2022 är det val till Riksdag, Region och Kommun. Kommunfullmäktige
  beslutar om val till styrelser och nämnder mm för mandatperioden 2023 – 2026, varför det
  finns behov av ett konstituerande sammanträde den 2 januari 2023, där val av ledamöter och
  ersättare till arbetsutskottet ska utses.
   

  Nytt förslag till beslut har delgivits socialnämnden den 13 juni 2022, där sammanträdet den 15 november flyttas till den 22 november istället för tidigare förslag, den 8 november, inga andra ändringar föreslås.

   

  Arbetsutskottet har den 1 juni 2022, § 129 behandlat ärendet.

   

 • § 49

  Redovisning FSG-protokoll

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.