Hoppa över navigering

Möte 2021-10-26

Socialnämnden
14:00 - 17:03 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 52

  Information och överläggningar

 • Enligt Styrmodell Alingsås kommun görs löpande uppföljning av nämndernas ekonomi månadsvis. En ekonomisk uppföljning efter september månad har gjorts enligt gällande anvisningar.

   

  Helårsprognosen efter september månad visar ett positivt resultat på 4 mnkr gentemot budget.

   

  Prognosen är oförändrad som vid delårsbokslutet. Orsakerna till det prognosticerade överskottet är att den buffert som avsatts inte förväntas tas i anspråk, förändrade redovisningsprinciper avseende ekonomiskt bistånd, några vakanta tjänster i början av året och mindre köpt vård för avdelning unga.

   

   

 • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 som antogs av socialnämnden 2014-09-23, § 88, har konkretiserats och tagit ny form i Riktlinjer för kvalitetsledningssystem.

   

  Utgångpunkten är, liksom tidigare, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9), där det framgår att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
  Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

   

  Kvalitetsstrategi för Alingsås Kommun, KF 2016-04-27, § 102, syftar till att uppnå god kvalitet inom kommunens verksamheter och den utgör ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med kvalitet och resultat. Nämnder och förvaltningar ansvarar för utvecklingen av kvalitetsarbetet utifrån kommunens kvalitetsstrategi, men även utifrån nationella styrdokument i förekommande fall. Riktlinjer för kvalitetsledningssystem svarar upp mot de kvar på kvalitetsarbete som ställs i kvalitetsstrategin.

   

  Arbetsutskottet har den 13 oktober 2021, § 294 behandlat ärendet.

   

   

 • Socialnämnden fattar beslut om dag och tid för sina och arbetsutskottets sammanträdesdagar enligt 6 kap. 23 § kommunallagen. Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

   

  Förvaltningens yttrande

  Sammanträde med socialnämnden (SN) föreslås hållas följande tisdagar kl. 14.00

  25 januari

  23 augusti

  15 februari

  20 september

  22 mars

  25 oktober

  19 april

  15 november

  17 maj

  13 december

  14 juni

  24 januari 2023

   

  14 februari 2023

   

  Sammanträde med socialnämndens arbetsutskott (SNAU) föreslås hållas följande onsdagar kl.9.00 (med något undantag). Vid utökat SNAU hålls ordinarie SNAU- sammanträde kl.13.00

  12 januari

  10 augusti

  9 februari

  7 september

  9 mars

  12 oktober (Utökat SNAU Väsentlighets- och riskanalys)

  6 april

  1 november (Obs! tisdag)

  4 maj

  15 november (Utökat SNAU Budgetberedning)

  1 juni

  30 november

  6 juli (endast individärenden)

  11 januari 2023

   

  8 februari 2023

   

  Arbetsutskottet har den 13 oktober 2021. § 295 behandlat ärendet.

   

 • Margaretha Svensson (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i socialnämnden och ersättare i socialnämndens arbetsutskott. Oscar Allard (S) har av kommunfullmäktige valts till ny ledamot i socialnämnden. En ny ersättare behöver utses till socialnämndens arbetsutskott.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.