Hoppa över navigering

Möte 2020-09-21

Socialnämnden
14:00 - 17:00 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 •  

  Förvaltningschefen informerar

   

  A/ Socialnämndens nye ordförande Thorsten Larsson, hälsas välkommen.

   

  B/ Aktuellt läge Covid-19.

   

   

 • Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett delårsbokslut enligt styrmodellens anvisningar. Delårsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 22 september.

   

  Förvaltningens yttrande
  Socialnämndens budget 2020-2022 har följts upp i delårsbokslutet.

  Hittills under året har nämndens främsta fokus varit att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar kärnverksamhet, dels för att hantera nämndens ekonomiska omställning men också för att rusta för välfärdens utmaningar. Det lagstadgade uppdraget , att tillhandahålla insatser till dom mest utsatta alingsåsarna, prioriteras och insatser av mer förebyggande karaktär prioriteras ned. Den pågående omställningsprocessen, vilket innebär att förvaltningen ska klara sitt uppdrag med en mindre organisation, innebär omfattande förändringar vad gäller kultur, tradition, verksamhet och personal. Flera kostnadsminskande åtgärder har genomförts eller pågår där förvaltningen bland annat har lyckats minska antal insatser med 14 %. Arbetet går enligt plan där åtgärderna främst riktas mot budget i balans 2021 men förväntas även ha en viss påverkan på kostnaderna redan i år.

  Utfallet för perioden uppgår till -2,8 mnkr, vilket med hänsyn till periodiserad budget och förutbetald semesterlön motsvarar en avvikelse om -3,5 mkr. Prognosen för helår uppgår till -5,3 mnkr och är en förbättring om 1,3 mnkr sedan maj. Investeringar prognosticeras rymmas inom budget.

  I delårsbokslutet beskrivs hur socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Samtliga av nämndens mål utom ett bedöms vara delvis uppfyllda. Nämndens mål Antal biståndsmottagare med långvarigt försörjningsstöd ska minska som är kopplat till kommunfullmäktiges mål 2, bedöms vid tiden för delåret ej vara uppfyllt och bedöms heller ej kunna uppfyllas under året.

  Uppföljning av 2020 års internkontrollplan ingår som bilaga 1.

 • Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen 6 kap. 6 §, där det framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
   

  2020 års granskning genomförs av KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.

  Inför årets granskning har KPMG skickat ut en enkät som ska besvaras och behandlas av nämnden. Det ställs högre krav än tidigare vad gäller svarsomfattningen, där utförliga svar med beskrivningar och rutiner önskas vid respektive fråga. Socialnämndens svar ska lämnas senast 2020-10-23.

  I år är tanken att inte ha några fysiska hearings/möten, utan ett möte blir först aktuellt om revisionen bedömer underlaget som otillräckligt.


  Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar i KPMG:s enkät inklusive hänvisning till bilagor.
  Ifylld enkät och förteckning över bilagor bifogas.

   

 • Socialförvaltningen har gjort förslag på reviderade riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Revideringen är ett led i förvaltningens översyn av det systematiska brandskyddsarbetet.

   

  Förvaltningens bedömning
  Revideringen syftar till att förtydliga roller och ansvar inom det systematiska brandskyddsarbetet samt att anpassa riktlinjerna utifrån nuvarande organisering av förvaltningen.

   

  Arbetsutskottet har den 9 september 2020, § 300, behandlat ärendet.

   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om
   

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
  3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.
  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

   

  Arbetsutskottet har den 12 augusti 2020, § 258, behandlat ärendet.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.