Hoppa över navigering

Möte 2018-03-20

Socialnämnden
14:00 - 16:30 Stora Konfekten, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 25

  Information och överläggningar

 • Alingsås Aktivitetsrestaurang AB  har hos Socialnämnden ansökt om stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11.00 – 01.00.

   

  Beredning

  Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet

  Pinchos är belägen på Lilla Torget 3 i Alingsås. Lokalen är belägen på markplan och innefattar en serveringslokal på ca 250 kvadratmeter. Lokalen rymmer ca 95 sittplatser, kök, bar och toaletter. Restaurang/café verksamhet har bedrivits i lokalen sedan många år tillbaka men utan alkoholservering. Ansökan omfattar även två uteserveringar årligen under perioden 1 april- 30 september i anslutning till lokalen som rymmer ca 18 respektive 24 sittplatser.

   

  Sökanden har lämnat in en planritning med angivet markerat serveringsutrymme daterad 2018-02-08. Lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten, tillståndsmyndigheten och miljöskyddsnämnden.

  Hyresvärd för lokalen är Vattugränd AB/ Ernst Rosén AB. Ett hyreskontrakt har överlåtits till nya ägare Alingsås Aktivitetsrestaurang AB.

   

  Verksamhetens inriktning och omfattning

  Pinchos är en franchisekedja med olika restauranger runt om i Sverige. Konceptets hörnstenar består av en mobilapp där gästerna själv beställer sin mat och dryck, prisvärd mat med en mängd olika smårätter som oftast serveras på plankor, en rolig, hemtrevlig miljö med starka färger och cirkusdetaljer mm. Pinchos vänder sig till en blandad bred målgrupp. Enligt konceptbeskrivningen är dock den vanligaste målgruppen kvinnor 20-40 år.

   

  Pinchos i Alingsås kommer preliminärt att ha öppet tisdag 16.00-22.00, onsdag 16.00-22.00, torsdag 16.00-23.00, fredag 16.00-00.00, lördag 12.00-00.00, söndag 12.00-21.00 . Ansökta serveringstider är 11.00-01.00 för att kunna ha en viss flexibilitet. Menyn består av en mängd olika smårätter i en prisklass från ca 30 kr och uppåt. I dryckesmenyn finns ett stort utbud av öl, vin, drinkar, avec samt alkoholfria alternativ.

   

  Sökandens personliga lämplighet

  Alingsås Aktivitetsrestaurang AB bildades år 2016. Bolaget företräds av styrelseledamot Lars-Göran Hamberg, styrelseledamot Sara Bülling, styrelseledamot Camilla Hamberg  och styrelsesuppleant Johan Bülling.

   

  Sara Bülling är folkbokförd i Alingsås sedan år 2016. Sara har tidigare arbetat inom restaurangbranschen samt arbetat som samtalsterapeut. Sara har avlagt ett kunskapsprov med godkänt resultat den 7 mars 2018. Sara kommer att vara driftsansvarig vid Pinchos och arbeta ca 50% i verksamheten parallellt med annat eget företag med samtalsterapi.

   

  Johan Bülling är folkbokförd i Alingsås kommun sedan år 2016. Johan har drivit restaurang Harrys i Alingsås med serveringstillstånd sedan år 2014. Han har avlagt ett kunskapsprov i Alingsås kommun den 5 september 2013 med godkänt resultat. Johan kommer att sköta löner och fakturor i verksamheten Pinchos men kommer i huvudsak att arbeta mestadels vid verksamheten Harrys i Alingsås.

   

  Lars-Göran Hamberg  är folkbokförd i Alingsås kommun sedan år 2015. Lars-Göran har en bakgrund med olika arbetslivserfarenhet inom bl.a. logistik, lagerstyrning, personalansvar, säkerhetsarbete och försäljning mm. Lars-Göran Hamberg kommer vid behov att arbeta extra i verksamheten Pinchos.

   

  Camilla Hamberg är bosatt i Alingsås sedan år 2015. Camilla har en yrkesbakgrund inom vården som medicinsk sekreterare, sjuksköterska och barnmorska. Camilla kommer att arbeta extra vid behov i verksamheten Pinchos.

   

  Ingen av bolagsföreträdarna förekommer i registret över fysiska personers och dödsbons konkurser och har inga skulder hos Kronofogdens register.

  Alingsås Aktivitetsrestaurang AB har i inkomna handlingar i samband med ansökan, visat hur finansieringen vid inköp av restaurangrörelsen ägt rum.

   

  Remissyttranden

  Polismyndigheten har inget att erinra mot att tillstånd beviljas. Anmärkningar i belastningsregister finns gällande Johan Bülling avseende bokföringsbrott under år 2010, men bedöms ligga så långt bakåt i tiden att det inte bör påverka nuvarande ansökan om serveringstillstånd.

   

  Skatteverket har kontrollerat sökande, Alingsås Aktivitetsrestaurang AB  samt dess företrädare. Bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivare sedan år 2018. Inga skulder/restföringar finns registrerade hos Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten gällande bolaget eller dess företrädare.

   

  Johan Bülling  har även uppdrag i bolaget Estradrestaurangen AB. Inga skulder/restföringar finns gällande detta bolag.

  Lars-Göran Hamberg har även uppdrag i bolaget BeGe Projekt AB. Inga skulder/restföringar finns gällande detta bolag.

  Sara Bülling har även uppdrag i bolaget Sara Bülling See Terapi. Inga skulder/restföringar finns gällande detta bolag.

  Räddningstjänsten har besiktat restauranglokalen och gör bedömningen att serveringstillstånd kan beviljas. Max antal personer som får vistas i lokalen är 149 st.

  Miljöskyddsnämnden har inget att invända mot att sökt tillstånd medges under förutsättning att riktlinjer för ljud och bullernivåer följs.

   

  Bedömning

   

  Utredarens överväganden

  I Alingsås kommuns riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn har kriterier för tillståndsgivning formulerats i form av en lämplighetsprövning och en alkoholpolitisk bedömning.

  Lämplighetsprövning görs med anledning av att tillståndsgivaren skall försäkra sig om att den sökande innehar erforderlig kunskap och kompetens för det sökta tillståndet. Tillståndsmyndigheten skall bl.a. pröva sökandens allmänna och ekonomiska skötsamhet, att sökanden har tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen och att sökanden inte genom sin bakgrund är olämplig t.ex. genom tidigare brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet.

  Sökanden har genom bolagsmannen Johan Bülling genomgått utbildning i alkohollagstiftning och genomfört kunskapsprov med godkänt resultat år 2013. Johan driver sedan år 2014 Harrys med serveringstillstånd. Sökanden har också genom bolagsmannen Sara Bülling genomgått utbildning och genomfört kunskapsprov med godkänt resultat år 2018.  

   

  Polismyndigheten har inget att erinra mot sökt tillstånd.

   

  Den ekonomiska lämpligheten innehåller bl.a. ett krav på att sökanden skall ha fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna. Sökanden och dess bolagsmän har inga skulder/restföringar registrerade hos Kronofogdemyndigheten.

  Serveringsställets lämplighet för servering av alkoholdrycker bedöms utifrån serveringsställets utformning och matutbud. Verksamheten kommer att erbjuda ett varierat matkoncept.  Anpassat antal sittplatser för matgäster finns i lokalen. Sökanden önskar till detta kunna erbjuda olika alkoholdrycker. Lokalen är väl avgränsad.

  Miljöskyddsnämnden har inget att invända mot att sökt tillstånd beviljas. Köket och lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten, tillståndsmyndigheten samt miljöskyddsnämnden.

   

  Räddningstjänsten har inget att erinra.

   

  När det gäller den alkoholpolitiska bedömningen får enligt Alingsås kommuns riktlinjer tillstånd inte ges till serveringsställen som är belägna i känsliga områden i kommunen, servering får inte orsaka närboendestörningar eller vända sig till en utpräglad ung publik och serveringstider bör ligga inom ramen för kommunens riktlinjer av tider för alkoholservering. 

  Den tänkta verksamheten bedöms inte i nuläget medföra några alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndigheten och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

   

  Ansökta serveringstider 11.00 - 01.00 ligger inom ramen för Alingsås kommuns riktlinjer.

   

  Kommunicering

  Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.

   

  Förslag till beslut

  Lars-Ivan Gustafsson (S) yrkar på att nämnden ska bedöma uteserveringen separat och att serveringen där får ske endast fram till kl. 23.00.

   Eva-Lotta Pamp (M) förordar förvaltningens förslag.

   

  Beslutsgång

   

  Ordföranden ställer förslagen mot varandra

   Votering begärs.

   

   Ja - förvaltningens förslag                     Nej - förslag enligt yrkande

  Eva-Lotta Pamp (M)                                  Britt-Marie Kuylenstierna (MP)

  Anders Dahl (V)                                       Roland Salomonsson (M)

  Daniel Ringström (M)                               Katarina Ekenger (MP)

  Inger Carlborg (M)                                    Margaretha Svensson (S)

  Ingbritt Johansson (C)                                 Lars-Ivan Gustafsson (S)

  Karin Josefsson (L)                                   Helena Carlström (S)

  Gunilla Gomér (SD)

   

  7 st för ja, 6 st för nej

   

  Ordföranden finner att det yrkas bifall till förvaltningens förslag.

 • En uppföljning av socialnämndens arbete under 2017 har gjorts.

  Förvaltningen har följt upp nämndens arbete under 2017 genom att lista vilka ärenden som nämnden beslutat om vid respektive sammanträde, eventuella uppdrag som förvaltningen fått och hur återkoppling av uppdragen skett. Alla uppdrag som förvaltningen har fått anses genomförda.

  Beredning

  En sammanställning finns för de revisionsrapporter som berört nämnden under året.

   

  Ärendet behandlades på socialnämndens arbetsutskotts möte 2018-03-06, § 143.

 • Socialförvaltningen har upprättat Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamhetsområden 2018, med tillhörande tillämpningsanvisningar, att gälla fr o m 2018-04-01.

  Beredning


  Tillämpningsanvisningarna anger vilka avgifter och ersättningar som gäller för personer inom socialnämndens verksamheter. Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter är enligt socialtjänstlagen (SoL) knutna till prisbasbeloppet. Inför nytt kalenderår lämnar Socialstyrelsen meddelandeblad som kan användas för att beräkna de avgifter som är knutna till prisbasbeloppet. Socialförvaltningen har använt sig av Socialstyrelsens uppgifter vid beräkning av avgifter.

  Avgifter och ersättningar avser kost, resor, fritidsverksamhet, hyra samt andra omkostnader som inte är att betrakta som del av omvårdnaden enligt insatsen.


  Av SoL framgår att kommunen får ta ut avgift för exempelvis boende samt i vilka enskilda fall kommunen inte kan ta ut avgifter. I tillämpningsanvisningarna finns förtydligande av beräkning av förbehållsbelopp så att ”den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga levnadsbehov” (SoL 8 kap).


  Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter.

  Ärendet har beretts på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-03-06,  §144

 • Vid SAMLAs politiska samrådsgrupps möte den 27 november 2017 tog samrådsgruppen följande inriktningsbeslut:

  - att inrätta socialmedicinska mottagningar i både Alingsås och Lerum

  - att undersöka möjligheterna till att samlokalisera de socialmedicinska mottagningarna med eventuella Mini-Mariamottagningar

  - vid eventuellt upprättande av Mini-Mariamottagningar ska det finnas en mottagning i Alingsås och en mottagning i Lerum

  - att under kartläggningen finna lämpliga lokaler i Alingsås och Lerum

  För att kunna starta upp socialmedicinska mottagningar i Alingsås och Lerum behöver Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst, socialnämnden i Alingsås och motsvarande i Lerum fastställa SAMLAs politiska samrådgrupps inriktningsbeslut.

   

  Beredning

  En socialmedicinsk mottagning bedöms av representanter från socialtjänst, primärvård och psykiatrin i Alingsås vara det mest kostnadseffektiva och kvalitetsmässigt bästa sättet att möta upp, stödja och behandla personer som missbrukar alkohol, narkotika, beroendeframkallande medel, läkemedel, dopingmedel eller har ett spelmissbruk, samt är i behov av både kommunens och regionens resurser.

  Mottagningen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionen gällande vissa psykosociala behandlingsformer, då uppdragen vilar på båda huvudmännen. Genom att samlokalisera verksamhet underlättas samarbetet kring den psykosociala behandlingen och minskar risken för att brukare hamnar mellan stolarna. Dessutom svarar mottagningen upp mot kravet att kommuner och regionen ingår gemensamma överenskommelser.

   

  Ärendet är berett på arbetsutskottets sammanträde 2018-03-06, § 145, där beslutet hänsköts till socialnämnden för beslut.

   

  Yrkande från Eva-Lotta Pamp (M) att socialnämnden önskar få möjlighet att yttra sig och ta del av beslut och underlag som rör nämndens verksamhet innan nämnden tar upp dessa ärenden på dagordningen. Det måste också klargöras vem som har kostnadsansvaret.

 • § 30

  Övriga frågor

 • § 31

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.