Hoppa över navigering

Möte 2018-11-27

Socialnämnden
14:00 - 17:15 Stora Konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 105

  Information och överläggningar

 • Alingsås Bowling Center AB har hos Socialnämnden ansökt om utökat tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på en utökad serveringsyta med serveringstiden 11.00 - 01.00.

  Stures Bowling och Sportbar är belägen i fastigheten Myggan 4, Sveagatan 8 i Alingsås. Restaurang och bowling verksamhet har bedrivits i lokalen sedan flera år tillbaka.

  Sökanden önskar nu utöka sin serveringsyta med cirka 300 kvadratmeter i anslutning till restaurangen på övre våningsplan. Närliggande butik kommer att stängas och sökande kommer att ta över butikslokalen som ska byggas ihop med befintlig restauranglokal.

  Sökanden har lämnat in en planritning med angivet markerat serveringsutrymme daterad 2018-10-25. Lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten, miljöskyddskontoret och tillståndsmyndigheten.

  Beredning

  Ärendet är redovisat i utredning daterad 2018-11-08 av alkoholhandläggare Angelica Liljedahl.

  Sökanden har sedan tidigare serveringstillstånd till allmänheten och bedöms uppfylla lämplighetskraven. Verksamheten bedöms inte medföra några alkoholpolitiska olägenheter.

 • I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13, § 251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får vidare inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan.

  Beredning

  Socialnämndens resultat per oktober månad är ett underskott med 1,8 mnkr och prognosen för helåret 2018 är ett underskott om 4,0 mnkr. Prognosen försämras med 6,0 mnkr jämfört med föregående prognos vilket beror på att Socialnämnden i månadsuppföljningen inte inkluderar 6,4 mnkr i intäkt från Vård- och äldrenämnden för personer med LSS-beslut som omhändertas inom Socialnämndens verksamhet. Inkluderas denna fakturering är prognosen per oktober ett överskott om 2,4 mnkr för helåret 2018. Vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med prognos per september.

  Bakgrund till delegationsbeslutet

  Kommunstyrelsen ska behandla nämndernas månadsuppföljningar den 26 november och socialnämndens nästa möte är den 27 november. Det innebär att beslut måste fattas före kommande nämndsmöte. Enligt socialnämndens delegationsordning, kapitel 1.1, är det nämndens ordförande som fattar beslut i brådskande ärenden.

   

 • I Socialnämndens delårsbokslut 2018, SN 2018-09-25,§ 89, och Ekonomisk uppföljning 2018, SN 2018-10-23, § 97, prognosticerades ett budgetöverskott på 2 000 tkr som byggde på intäkter från annan förvaltning. Beslut har nu fattatas att socialförvaltningen ska bära kostnaderna.

  Utifrån ovanstående prognosticerar nu socialnämnden ett underskott med 4 000 tkr, vilket kräver att nämnden upprättar en handlingsplan för att nå ekonomi i balans.

  På grund av den mycket korta perioden som är kvar på verksamhetsår 2018 beräknas nedanstående åtgärder inte kunna reducera underskottet 2018 fullt ut, däremot är det viktigt att besparingsarbetet påbörjas omgående så att viss effekt uppnås 2018 och verksamheten anpassar sig till budgetförutsättningarna kommande år.

  Kortsiktigt kommer inköpsstopp och anställningsstopp för tjänster som inte täcks av inhyrd personal införas vidare kommer omgående ett arbete för att minska kostnaden för köpta platser påbörjas. På längre sikt kommer åtgärder som presenteras i ”Socialnämndens handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2021” att reducera kostnaden på helårseffekt med upp emot 7,5 – 9,1 mnkr.


  Beredning


  Nedan beskrivs vilka kostnadsreducerande åtgärder som kan vidtas.

   

  Åtgärder för att minska kostnaderna

  Helårseffekt

  Inköpsstopp och anställningsstopp

  300 tkr

  Minska kostnader för köpt vård 

   

  Total besparing 2018

  200 tkr

   

  500 tkr


  Beskrivning av åtgärder


  Inköpsstopp
  Endast nödvändiga inköp som inte kan vänta får ske under resterande tid av året.

  Anställningsstopp
  Anställningar prövas av förvaltningschef.

  Minska kostnader för köpt vård
  Höjd restriktivitet för all köp av vård. Delegation lyfts till avdelningschef.

 • Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober 2018, § 184, i samband med kommunens delårsbokslut att kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående besluta om handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbetet för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019.

  Beredning


  Förvaltningen har tagit fram de åtgärder som behöver vidtas om medel inte tilldelas enligt framförda behov i delårsbokslutet för att klara verksamheten 2019. Förvaltningens totala behov av utökade medel uppgick till 8 460 tkr, vilket primärt avsåg att täcka volymökningar 2019 samt att hänsyn till planerade effektiviseringar redan var tagna.

  Nedan redovisas vilka behov som framfördes i delårsbokslutet. Utökade medel för feriejobb med 2 100 tkr redovisas inte här då denna verksamhet överflyttas till utbildningsnämnden 2019.

  Våld i nära relationer 3 000 tkr
  Missbruk 1 500 tkr
  Samverkan 1 460 tkr
  Familjehemsarvoden 2 500 tkr

  Som kommunens yttersta skyddsnät ser förvaltingen allvarligt på välfärdens utmaningar och avser att vidta åtgärder med långsiktig hållbar effekt. Verksamheten är till större delen lagstyrd både vad gäller skydd och insatser som ska erbjudas samt hur lång handläggningstiden får vara. Hur behoven av stöd och hjälp kommer att se ut framåt är till delar ovisst varför förändrade arbetsätt och nivån av tillgång till stöd behöver justeras.

  I handlingsplanen redovisas förslag på möjliga kostnadsminskande åtgärder (se bilaga). Handlingsplanen är uppdelad i två delar där åtgärderna i den andra delen rör uppsökande eller förebyggande verksamhet, vilket medför risk för ökade kostnader på sikt.

  Sammanfattningsvis föreslås följande:

  Åtgärder del 1
  Omställning köpt vård vuxen - 2 500 tkr
  HVB och stödboende, barn och unga - 2 000 tkr
  Övrigt utvecklings/omställningsarbete - 1 500 tkr
  inom avdelning Unga

  Ledning/administration - 1 000 tkr
  Effektivare bemanning särskilt boende - 500 tkr

  Ovanstående ger en total besparing på - 7 500 tkr.

  Åtgärder del 2
  Minska omfång på daglig sysselsättning - 500 tkr
  Barn och unga, nedläggning av tidigt - 1 100 tkr
  förebyggande verksamhet på sikt

  Åtgärderna i del 2 ger en ytterligare besparing som tillsammans med åtgärder i del 1 ger sammanlagt - 9 100 tkr.

   

   

  Yrkande om bordläggning

  Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Amanda Andersson (MP) och Katarina  (MP) samt Maria Adrell (V) yrkar på att ärendet bordläggs då flerårsstrategin för kommunen ännu inte är beslutad om.

   

  Yrkande om att ärendet avgörs idag

  Eva-Lotta Pamp (M) förordar att ärendet avgörs idag i enlighet med förvaltningens förslag.

   

   

  Beslutsgång

  Ordföranden ställer yrkandet om bordläggning mot yrkandet att ärendet avgörs idag och finner att ärendet ska avgöras idag

 • Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor, antagen i kommunfullmäktige 23 mars 2011, § 34, utgår från Förenta nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är antagen av Sveriges riksdag och trädde i kraft 2009. Sverige har därmed förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  Policyn gäller för alla kommunala verksamheter, nämnder samt av kommunen helägda eller delägda bolag. Vilka strategier som varje nämnd/ bolag ansvarar för framgår av policyn. Kommunstyrelsen har en övergripande och samordnande funktion och ansvarar för uppföljning av policyn, vilket ska ske i slutet av mandatperioden.

  Målen i policyn utgår från följande områden:

  Medvetenhet/ bemötande
  Tillgänglighet
  Delaktighet
  Samordning/samverkan

  Enligt remiss (2018.647 KS) ska samtliga nämnder och bolag senast 9 november redovisa svar på frågeformuleringar som bygger på de uppställda strategierna som finns kopplade till målen. Uppskov har därefter beviljats till nämndens sammanträde den 27 november.

  Beredning

  Förvaltningens arbete med de strategier som finns framtagna i policyn beskrivs i förvaltningens svar på frågeformuleringarna.

  Förtydligande
  Av policyn framgår att socialnämnden genom sitt reglemente har personer med funktionsnedsättning som målgrupp och därmed är sakkunniga i området. Sedan januari 2018 ansvarar vård- och äldreomsorgsnämnden för funktionshinderverksamheten (LSS) och socialnämnden har kvar målgruppen inom socialpsykiatri (SoL).

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-11-13, § 485, med tillägg till förslag till beslut att i socialnämndens handlingsplan utifrån policyn ska det ingå installation av ljudförstärkare i det största konferensrummet.

   

 • Socialnämnden gav socialförvaltningen, 2018-03-20, § 30, i uppdrag att upprätta en ordlista med vanligt förekommande förkortningar, en ordlista med förklaringar på förkortningar som ofta används inom förvaltningens verksamhet.

  En sådan ordlista har nu upprättats och presenteras till socialnämnden.

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-11-13, § 487.

 • § 112

  Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2018

 • Socialnämnden har att fatta beslut om dag och tid för sina och arbetsutskottets sammanträdesdagar enligt 6 kapitlet 23 § kommunallagen. Sammanträde skall också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.


  Beredning

  Sammanträde med socialnämnden (SN) förslås hållas följande tisdagar kl. 14.00 (med några undantag):

  2/1   konstituerande möte obs! onsdag

  27/8

  29/1 flerårsstrategi 2019-2021

  24/9 delårsbokslut

  19/2 årsbokslut 2018

  29/10

  26/3

  19/11

  23/4 

  17/12

  13/5 vårbokslut   obs! måndag

  28/1 2020

  18/6   

     Sammanträde med socialnämndens arbetsutskott (AU) hålls följande onsdagar kl. 09.00 (med något undantag):

   

  16/1  flerårsstrategiberedning

   

  6/2  

  14/8

  13/3  

  11/9

  10/4

  16/10

  2/5    obs! torsdag!

  6/11

  5/6 

  4/12

  3/7

  15/1 2020

   

 • Huvudregeln i SoL (socialtjänstlagen) är att insatser inte ska medföra kostnader för den enskilde. Kommunen kan dock ta ut vissa avgifter enligt 8 kap SoL. Avgifternas storlek finns angivna i lag eller bygger på kommunens självkostnad.

  Beredning

  Inom socialpsykiatrins boenden tas ersättning ut för boende, kost och fritidsresor samt omsorgsavgift.

  Bestämmelserna om egenavgifter (enligt SoL) skiljer på stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. När det gäller stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär som vid missbruk, alkohol eller liknande kan avgift för uppehälle tas ut För andra stöd och hjälpinsatser, exempelvis vid jour-/akutboende, är det möjligt att ut skälig ersättning.

  Vid korttidsboende betalar den enskilde, i möjligaste mån, för kost och boende.

  Föräldrar har underhållsskyldighet för placerade barn.

  För de olika avgifterna har socialförvaltningen utarbetat rutiner som uppdateras kontinuerligt.

  Utifrån principerna fattar socialnämnden inför nytt kalenderår beslut om storleken på avgifterna.

  Förslag till riktlinjer för socialnämndens avgifter bifogas. 

 • § 115

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.