Hoppa över navigering

Möte 2022-12-13

Socialnämnden
14:00 - 16:50 Socialförvaltningen, Alingsås

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • A/ Förvaltningschefen informerar

  B/ Överenskommelse i SAMLA Socialmedicinsk mottagning 2023

  C/ Gemensamma synpunkter GR; Remissversionen av samverkansavtal Familjecentraler & familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland (VGR)

   

 • En översyn av delegationsordningen har gjorts inför årsskiftet och behov av förändringar av nuvarande delegationsförordning föreligger utifrån lagändringar men även justeringar av delegationsnivå.

  Lagändringar har skett på familjerättens område samt vad gäller placerade barn enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

  Nuvarande delegationsordning med rödmarkerade föreslagna ändringar och justeringar samt överstruken text för den text som ska tas bort bifogas.

  Den reviderade delegationsordningen föreslås att gälla från och med 2023-01-01.

  Arbetsutskottet har den 30 november, § 293, behandlat ärendet. 

   

 • Med delegation avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar i vissa ärenden. Regler om kommunalrättslig delegation finns i 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen (KL). Där framgår att nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ KL.

  Vissa begränsningar i delegationsrätten anges dock i 6 kap. 38 § KL. Beslutanderätt får inte delegeras exempelvis när det gäller ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. Det kan vara beslut som är av integritetskänslig natur enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlag (SoL).

  När beslut inte kan avvaktas, som omfattas av delegationsbegränsning, är det direkt angivet i lag när det finns möjlighet till kompletterande beslutsrätt. Nämnden behöver i sådana fall fatta beslut om förordnande.

  Enligt 43 § första stycket andra punkten LVU ska Polismyndigheten eller, om det gäller transport av någon som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 § LVU, Kriminalvården lämna hjälp om socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteperson som nämnden förordnat, för att genomföra beslutet om vård eller omhändertagande med stöd av LVU.

  Socialnämnden har tidigare fattat beslut om förordnande enligt LVU, SN 2021-12-14, § 67.

  Personalförändringar medför att det finns behov av ett nytt förordnande.

  Förordnande att fatta beslut enligt 43 § första stycket andra punkten LVU föreslås följande tjänstepersoner:

  Socialförvaltningen
  Enhetscheferna Anna Tell, Camilla Björkman, Kristina Ullvan, Anders Hjälm, Jenny Olsson.

  Sociala jouren, Göteborgs stad
  Louise Andersson, Mikael Andersson, Åsa Andersson, Kristina Andreasson, Sofie Ask, Annika Bengtsson, Linn Bergheim, Johan Bergqvist, Christina Carlsson, Christine Dahlfors, Zahra Fathinezhad Fard, Maja Graaf, Maria Hellström, Jan-Erik Hübinette, Jacob Johanen, Martin Karlsson, Jeanette Lindgren, Yasmine Manikarou, Ann-Sofie Medin, Anna Medveczky, Terese Norling, Monica Ohlsson, Dennis Ragnarsson, Fatima Rödin, Martina Segrell, Tuula Sihvonen, Lilian Siversen, Anneli Ulfsson, Barbro von Brömssen, Linda Wannes Sofia Wilde, Ulrika Ölund, Anna Bergman, Lena Biström, Simone Skovbye, Anki Sun och Annika Winberg.


  Alla beslut som fattas enligt förordnande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

  Arbetsutskottet har den 30 november, § 294, behandlat ärendet. 

   

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till november 2022. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2022.


  Förvaltningens yttrande
  Uppföljningen per november visar på ett oförändrat överskott om 7,5 mnkr jämfört med den prognos som upprättades per oktober. Överskottet är en följd av att Mini-Mariamottagningen inte startat upp fullt förrän under september, lågt utfall för köpt vård inom avdelning unga tidigare under året samt ett antal vakanta tjänster under främst det första halvåret. Vidare har kostnaderna för familjehem minskat från och med juli och högre bidragsintäkter avseende EKB har erhållits jämfört med budget. Inför årsbokslutet finns en stor osäkerhet främst avseende kostnader kopplade till den planerade utvecklingen av förvaltningens lokaler vid Sidenvägen, men även beträffande kostnader för köpt vård samt ekonomiskt bistånd.

   

 • Kommunfullmäktige fastställde, 2019-01-30, § 6, Riktlinjer för socialnämndens avgifter, som gäller från 2019-03-01 samt 2020-05-27, § 54, Egenavgift för Familjerådgivning som gäller från 2020-06-01. Inga principiella förändringar görs, utan en uppräkning av avgifterna föreslås och beslut kan tas av socialnämnden.


  Förvaltningens yttrande
  Gällande taxor och avgifter uppdateras enligt förändringar av prisbasbeloppet för 2023 i de fall prisbasbelopp påverkar avgiften samt matprislistan för 2023 som beslutas av Vård- och omsorgsnämnden

  Följande ändringar föreslås:

  • Vård- och omsorgsavgift som, enligt socialtjänstlagen, betalas av boende som har insatsen bostad med särskild service/särskilt boende. Den högsta avgiften för vårdoch omsorg är 2 423 kr per månad år 2023.
  • Avgiften för boende vid korttidsboende eller boende vid andra stöd- och hjälpinsatser som inte är av behandlingskaraktär. Den högsta avgiften uppgår till 86 kr per dygn upp till 2 423 kr per månad
  • Avgifter för kost enligt Vård- och omsorgsnämndens taxor och avgifter 2023.


  Avgift för fritidsresor regleras i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens tillämpningsanvisningar. Oförändrade avgifter gäller för familjerådgivning, föräldrars underhållsstöd för placerade barn och kostnad för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

  Samtliga avgifter redovisas i bilagan Socialnämndens taxor och avgifter 2023.

  Avgifterna föreslås gälla fr o m 2023-02-01.

  Arbetsutskottet har den 30 november, § 296, behandlat ärendet. 

 • I syfte att säkerställa att ekonomisk balans uppnås har förvaltningen arbetat fram riktlinjer avseende förvaltningens ekonomistyrning.


  Förvaltningens yttrande
  Socialnämnden har under senare år haft god ekonomisk kontroll där uppföljning och analys varit viktiga delar. Inför ny mandatperiod med till delar ny nämndssamansättning från och med 2023 finns anledning att tydliggöra förvaltningens riktlinjer avseende ekonomistyrning. Med dessa föreslagna riktlinjer tydliggörs också det ekonomiska ansvaret för förvaltningens verksamhetschefer samt den roll som förvaltningens ekonomienhet har.

  Arbetsutskottet har den 30 november, § 297, behandlat ärendet. 

 • På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av kommunens mål och arbete för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030. Kommunens revisorer har behandlat och antagit revisionsrapporten. Den 17 november inkom ett missiv från kommunrevisionen med revisionsrapporten där samtliga nämnder ombeds yttra sig över vilka åtgärder nämnden avser att genomföra avseende den genomförda granskningen. Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 23 december 2022 och ska även skickas till kommunstyrelsen för redovisning till kommunfullmäktige.

  Mot bakgrund av granskningen lämnades följande rekommendationer till samtliga nämnder:

  • Att reglementen för berörda nämnder förtydligas med ansvar för arbetet med hållbarhet och Agenda 2030.
    
  • Att säkerställa en tillräcklig kunskapsnivå inom verksamheterna.
    
  • Att genomföra väsentlighetsanalyser och identifiera vilka mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten.
    
  • Att inför arbetet med kommande nämndbudgetar, använda väsentlighetsanalyser för att identifiera och formulera mätbara indikatorer och nyckeltal kopplat till Agenda 2030. Här är det viktigt att väga in den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär.
    
  • Att undersöka möjligheterna till att inkludera könsuppdelad statistik i nyckeltal för vidare uppföljning och analys.


  Förvaltningens yttrande
  Nedan beskrivs förvaltningens förslag på åtgärder som svar till revisorerna:

  • Socialnämnden fortsätter att koppla nämndens mål till mål och delmål i Agenda 2030 när så är möjligt. I förvaltningens förslag på nämndens budget 2023-2025 beskrivs hur socialnämnden arbetar med att förebygga eller förhindra social och ekonomisk utsatthet och på så sätt bidrar till social hållbarhet. Vidare har fyra av totalt åtta föreslagna nämndsmål koppling till mål i Agenda 2030.
    
  • Vid uppföljning av ett av nämndens mål i förvaltningens förslag på budget 2023-2025 används ett av RKA1 :s nyckeltal i Kolada som avser vara ett stöd för kommuners arbete riktat mot Agenda 2030; Mål 1. Ingen fattigdom. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen har omformulerats till att istället följa antal vuxna biståndsmottagare för att enklare kunna följa utvecklingen under året. 1 Rådet för främjande av kommunala analyser 
    
  • Förvaltningen åtar sig att med start från 2023 mer aktivt sprida information och skapa förståelse på alla nivåer i förvaltningen kring hur nämnden arbetar med mål i Agenda 2030 kopplat till kommunfullmäktiges hållbarhetspolicy, men också utifrån nämndens mål i budget 2023-2025. Information ska ges i ledningsgrupper och på APT med fortsatt dialog kring verksamhetskoppling.
    
  • Vid uppföljning av nämndens budget vid del- och årsbokslut kommer nämnden, där så är möjligt, att redovisa könsuppdelad statistik vid uppföljning av nyckeltal kopplade till nämndens mål som stöd i analysarbetet.

  Arbetsutskottet har den 30 november, § 298, behandlat ärendet. 

   

 • Kommunfullmäktige fastställde Budget för Alingsås kommun 2023-2025 den 9 november där den politiska avsiktsförklaringen beskrivs och fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer finns angivna. De ekonomiska ramarna för det kommande året och de nästkommande två åren fastställs.


  Förvaltningens yttrande
  Socialnämndens budget 2023–2025 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för nämndens verksamhet. Under den kommande planperioden behöver nämnden fortsätta ställa om verksamheten i syfte att skapa hållbara och kostnadseffektiva processer för att kunna möta behoven hos den växande befolkningen. Socialnämndens verksamheter utmanas av målgrupper med mer komplexa behov, vilka kräver mer intensifierade insatser. För att kunna möta behoven med rätt insatser i ett tidigt skede ställs krav på mer riktat förebyggande insatser. Vidare behöver nämnden fortsätta utveckla arbetssätt mot en mer kunskapsbaserad verksamhet för att säkerställa att rätt insatser ges på rätt sätt.

  I nämndens väsentlighets- och riskanalys (bilaga 2) identifierades ett antal riskområden där riskerna omhändertas genom formulerade nämndsmål eller punkter i nämndens internkontrollplan (bilaga 1). Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Vid beskrivning av nämndens mål anges vilka av de globala målen i Agenda 2030 som arbetet med respektive mål bidrar till. Ett par risker hanteras inom ramen för förvaltningens uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer i enlighet med kommunens anvisningar.

  Socialnämnden tilldelas ett kommunbidrag på 224,0 mnkr för år 2023, vilket är en ökning om 6,6 procent eller 13,9 mnkr jämfört med kommunbidraget 2022. Ökningen består av en indexuppräkning om 5,8 procent enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) motsvarande 12,2 mnkr samt en volymkompensation utifrån den prognosticerade befolkningstillväxten och referenskostnaden per invånare för Alingsås avseende individ- och familjeomsorgsverksamheten vilket motsvarar 1,8 mnkr. Nämnden tilldelas ett investeringsutrymme om 0,6 mnkr årligen under samtliga fem år planperioden avser.

  Arbetsutskottet har den 30 november, § 295, behandlat ärendet. 

 • § 80

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.