Hoppa över navigering

Möte 2021-08-24

Socialnämnden
14:00 - 15:33 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 •  

  Förvaltningschefen informerar
   

  A/ Sommaren har varit lugn

   

  B/ Läge Covid-19

   

  C/ Presentation Ekonomisk uppföljning juli - Avdelningschef Mick Bauer

 • Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) framgår att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt SoL/LSS årligen bör upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Kvalitet innebär att verksamheten uppfyller de krav och mål som ställs enligt gällande lagar och föreskrifter. Syftet med den sammanhållna kvalitetsberättelsen är att beskriva hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under året. Kvalitetsberättelsen utgör också underlag för planeringen av det fortsatta kvalitetsarbetet.

  Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 bildar tillsammans med Alingsås kommuns styrmodell grunden för socialförvaltningens kvalitetsarbete. Socialnämnden fastställde, SN 2014-09-23, § 88, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9. Nämnden beslutade att en kvalitetsberättelse ska upprättas årligen.

  Den senaste kvalitetsberättelsen upprättades för år 2018 och därför görs en uppföljning utifrån de utvecklingsområden som där angavs.

   

  Arbetsutskottet har den 11 augusti 2021, § 235 behandlat ärendet.

   

   

   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
  3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

   

  Arbetsutskottet har den 11 augusti 2021, § 236 behandlat ärendet.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.