Hoppa över navigering

Möte 2023-01-02

Socialnämnden
14:00 - 15:15 Socialförvaltningen, Alingsås
 • Förvaltningschefen Karin Alvermalm informerar om hur presentationen av socialförvaltningen och dess arbetssätt kommer se ut framöver. Övergripande information om socialförvaltningens ekonomiska situation och pågående ombyggnation.

   

  Arita Halili informerar om sekretess.

   

  Jenny Ek informerar om delegationsordningen.

   

   

 • Eftersom en ny mandatperiod startar 2023-01-01 ska socialnämnden utse ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare inklusive ordförande och vice ordförande för tiden fram till och med den 31 december 2026.

   

  Beredning  Följande ledamöter är föreslagna till arbetsutskottet:

   

  Ordinarie ledamöter Ersättare                  
  Kent Perciwall (KD), ordförande  Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)         
  Leif Hansson (S), vice ordförande Lena Karlsson (S)
  Ulf Unosson (S) Luzaan Eisa (S)
  Oscar Allard (S) Anneli  Berglund (S)
  Björn Dahlin (M) Anitha Engström Lyppert (M)

   

   

 • Med delegation avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar i vissa ärenden. Regler om kommunalrättslig delegation finns i 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen (KL). Där framgår att nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden får även uppdra åt en anställd att besluta, enligt 7 kap. 5-8 §§ KL.

   

  Vilka beslut som socialnämnden har delegerat framgår av nämndens delegationsordning, senast antagen SN 2022-12-13, § 72.

   

  Vissa begränsningar i delegationsrätten anges dock i 6 kap. 38 § KL. Beslutanderätten får inte delegeras exempelvis när det gäller ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. Det kan vara beslut som är av integritetskänslig natur enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlag (SoL).

  I vissa fall kan ett beslut vara så brådskande att beslut av socialnämnden eller arbetsutskottet inte kan avvaktas, då kan nämnden ge namngivna ledamöter förordnande att fatta beslut. Det är direkt angivet i lag när det finns möjlighet till denna så kallade kompletterande beslutsrätt.

   

  Kompletterande beslutsrätt kräver att nämnden beslutar om förordnande. Förordnande är personligt och kan ges till ordinarie ledamöter i socialnämnden.

   

  Det aktuella förordnandet avser vissa beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Det gäller följande beslut:

   

  6 och 6 a §§ LVU               Beslut om omedelbart omhändertagande.

  11 § 1 st LVU                     Beslut om hur vården ska förordnas och var den unge ska vistas.

  11 § 2 st LVU                     Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden.

  27 § LVU                            Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.

  31 d § 2 st LVU                  Beslut om tillfälligt utreseförbud.

  43 § 1 st 1 p                        Beslut om att begära polishandräckning för läkarundersökning

  43 § 1 st 2 p                        Beslut om att begära polishandräckning vid omhändertagande

  13 § LVM                            Beslut om omedelbart omhändertagande.

   

  Socialnämnden föreslås att förordna arbetsutskottets ordinarie ledamöter rätten att fatta beslut enligt ovan angivna lagrum.

   

  Beslut som fattas enligt ovan ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.