Hoppa över navigering

Möte 2020-06-16

Socialnämnden
14:00 - 17:25 Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 35

  Information och överläggningar

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter. Denna uppföljning behandlar perioden januari till maj 2020. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

   

  Förvaltningens yttrande
  Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -6 050 tkr per maj 2020, det budgeterade underskottet för perioden uppgår till 1 133 tkr. Det reella underskottet för perioden uppgår till knappt 1 700 tkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlönen om 3 230 tkr.
  Utvecklingen sedan den fördjupade månadsuppföljningen i april är en försämring om 60 tkr.

  Under maj har kostnaderna för personal fortsatt hålla sig under budget, även kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt varit förhållandevis låga och minskat den negativa avvikelsen medan kostnaderna för uppdragstagares arvoden samt köpt vård har ökat. De ekonomiska effekterna av Covid-19 är per maj begränsade.

  Prognosen för 2020 uppgår till -6 600 tkr och är oförändrad sedan den fördjupade månadsuppföljningen per april. Inga åtgärder som nämnden beslutade om under maj är medräknade i prognosen.

   

   

   

 • En översyn av delegationsordningen har gjorts inför halvårsskiftet 2020. Några justeringar föreslås i nuvarande delegationsordning.

   

  Förvaltningens yttrande
  Kommunstyrelsen antog, KS 2020-04-14, § 64, reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. Rätten att besluta om nyanställningar och fastställande av lön för anställda inom ramen för bemanningsenhetens uppdrag flyttades från kommunstyrelsen till lönechef och HR-partner med HR-strateg som ersättare. Anledningen är ett mer ändamålsenligt och effektivt beslutsfattande i anställningsärenden som rör framför allt timavlönad personal. HR-enhetens och bemanningsenhetens uppdrag är sedan tidigare att stötta förvaltningarna med att rekrytera personal som anställs för viss tid eller för visst uppdrag.
  Skillnaden gentemot tidigare är att HR-avdelningen numera också kan fatta beslut om själva anställningsavtalet, vilket bör leda till mindre administration för förvaltningarna.

  Samma förändring som kommunstyrelsen beslutat om, föreslås i socialnämndens reviderade delegationsordning.

  Förtydligande föreslås vad gäller tecknande av avtal. Nämnden föreslås ingå samverkansavtal med annan nämnd, medan tecknande av övriga avtal är delegerade till förvaltningschef.

  Beslut om en del ersättningar till familjehem och kontaktperson/kontaktfamilj föreslås ligga på en högre delegationsnivå.

  Avsnittet om Ensamkommande barn är inaktuellt och föreslås utgå.

   

  Arbetsutskottet har den 3 juni 2020, § 214, behandlat ärendet.

 •  

  Förvaltningens yttrande
  Socialnämnden fastställde reviderade Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 2018-04-17, § 45. Enligt riktlinjerna ska en årlig rapport om det organisatoriska brandskyddet sammanställas och förslag på eventuella förbättringar presenteras. Rapporten ska lämnas till förvaltningschef, skyddskommitté (FSG) och nämnd.
  Uppföljning av 2019 års brandskyddsarbete har gjorts genom att ett antal frågor lämnats till brandskyddsombuden i verksamheterna. Svaren redovisas i rapporten.

   

   

  Arbetsutskottet har den 3 juni 2020, § 216, behandlat ärendet och beslutade att socialnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till socialnämndens sammanträde 2020-06-16.

   

 • Ett nytt avtal mellan västra hälso-och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i Alingsås kommun avseende samverkan vid Ungdomsmottagningen har tagits fram.
  Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig hälso-och sjukvård och till kommunens förebyggande arbete. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till och med 24 år. Mottagningen arbetar med hälsofrågor som kan hänföras till ungdomstiden och en förberedelse till vuxenlivet. Kommunen ska enligt avtal finansiera 24% av den totala kostnaden under 2021 och 25 % av den totala kostnaden för 2022.

   

  Förvaltningens yttrande
  Det nuvarande avtalet upphör att gälla 2020-12-31 och västra hälso- och sjukvårdsnämnden har nu tagit fram ett nytt avtal för perioden 2021-01-01 - 2022-12-31. Avtalet avser verksamheten vid Ungdomsmottagningen i Alingsås kommun och har som syfte att beskriva inritning, gemensamma utgångspunkter, åtaganden, organisation för ungdomsmottagningen samt den ekonomiska fördelningen mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i Alingsås kommun.

  Vidare syftar avtalet att säkerställa att parterna har kontinuerlig dialog under avtalstiden.

   

  Arbetsutskottet har den 3 juni 2020, § 215, behandlat ärendet och beslutade att socialnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till socialnämndens sammanträde 2020-06-16 samt beslutade att tjänsteskrivelsen görs om för att förtydliga vissa delar.

   

 •  

  Förvaltningens yttrande
  Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun har ett samverkansavtal avseende samverkan vid spädbarnsverksamhet 2019-2020. Spädbarnsverksamheten erbjuder hjälp och stöd i perioden av graviditet och spädbarnstid upp till ett år till mödrar med särskilda behov i sitt föräldraskap. Syftet med avtalet är att skapa en stabilitet i samverkansarbetet för spädbarnsverksamheten i Alingsås. Nuvarande avtal gäller under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2020 med möjlighet till förlängning efter överenskommelse mellan parterna senast 30 juni 2020.

  Västra hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar spädbarnsverksamheten med 70 procent och Alingsås kommun finansierar verksamheteten med 30 procent. För år 2021 motsvarar det 1 288 094 kronor för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och 552 041 kronor för Alingsås kommun. Förlängningen avser 12 månader till och med 31 december 2021. Beslut om eventuell ytterligare förlängning av avtalet ska ske senast 30 juni 2021.

  Ärendet kommer att tas upp i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut 18 juni 2020.

   

   

 • Socialnämnden fattade beslut om sammanträdestider den 29 oktober 2019, § 89.


  Förvaltningens yttrande
  Det har visat sig att arbetsutskottets möte onsdagen den 14 oktober 2020 sammanfaller samtidigt som hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder där socialnämndens presidie ska medverka. Därför behöver socialnämndens arbetsutskott flyttas till torsdagen den 15 oktober klockan 09.00.

   


   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.