Hoppa över navigering

Möte 2019-04-23

Socialnämnden
14:00 - 17:45 Stora Konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 35

  Information och överläggningar

 • Mat i Kvarteret Norden AB ansöker om stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Tillståndet avser Golfrestaurangen i Alingsås.

   

  Den tänkta verksamheten bedöms inte i nuläget medföra några alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndigheten, Räddningstjänsten och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas. Ansökta serveringstider ligger inom ramen för Alingsås kommuns riktlinjer.

 • Pizzeria Franco Milano Due AB ansöker om stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2§ alkohollagen för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Tillståndet avser Pizzeria Franco Milano i Alingsås.

   

  Den tilltänkta verksamheten bedöms inte i nuläget medföra några alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndigheten , Räddningstjänsten och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas. Ansökta serveringstider ligger inom ramen för Alingsås kommuns riktlinjer.

 • Estradrestaurangen AB, 556963-9668, beviljas tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Estrads arena den 15 juni 2019 med serveringstiden 19.00 – 01.00.

   

  Ansökan avser serveringstid enligt Alingsås kommuns riktlinjer. Polisen, räddningstjänsten och miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas. Verksamheten bedöms ej medföra alkoholpolitiska olägenheter.

 • En ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019. Genom lagen upphävs tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus. Lagen omfattar också regler om bl.a. produktkrav, rapporteringsskyldighet, märkning, förpackning, marknadsföring, handel och tillsyn mm. Den nya lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. Med anledning av den nya lagen kommer kommunen att behöva upprätta en tillståndshantering och tillsynsverksamhet gällande handel med tobak på liknande sätt som idag finns gällande serveringstillstånd.

   

  Beredning


  Den nya tobakslagen medför en utvidgning av det kommunala ansvaret. Därför har det gjorts en översyn av lämpligaste hanteringen av uppdraget. Förslaget är att miljöskyddsnämnden ska få fullt ansvar för den nya tobakslagen. Därutöver ska ansvaret för att besluta om tillstånd i ärenden angående servering av alkoholhaltiga drycker inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt flyttas från socialnämnden till miljöskyddsnämnden.

  Den nya tobakslagen kommer att medföra ett mer omfattande ansvar för kommunen. Dels gäller det införandet av tillstånds- och tillsynshantering och dels ett aktivt arbete med att säkra rökfria offentliga miljöer däribland restaurangernas uteserveringar.

  Hantering av serveringstillstånd ligger i dagsläget på socialnämnden och är ett begränsat uppdrag. Det medför sårbarhet då det är endast en medarbetare som arbetar med frågan. Miljöskyddsnämnden har flera medarbetare som arbetar med andra former av tillstånd vilket bidrar till en minskad sårbarhet men även samordningsvinster. Möjligheten till kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte förbättras.

  Därutöver blir det också tydligare för kommunens näringsidkare att det är till miljöskyddsnämnden man ska vända sig till i tillstånds- och tillsynsärenden.

 • Politikerna i socialnämnden under mandatperioden 2015-2018 gav socialförvaltningen i uppdrag 2018-06-19, § 72, att upprätta en kompetensplan för politikerna i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022.

  Kompetensplanen ska innehålla det som är speciellt viktigt att veta för socialnämndens ledamöter och fokusera främst på de delar som inte tas upp i den centrala introduktionen.

  Nedan presenteras de olika ämnesområdena samt hur detta ska förmedlas till politikerna i socialnämnden under mandatperioden. Eventuella dokument skickas med som bilagor:


  Föredrag / Information
   

  • Säkerhetsgenomgång socialförvaltningens lokaler (information på socialnämnd)
  • Socialtjänstsekretess (föredrag/powerpoint)
  • Rollen politiker respektive tjänsteman – vem gör vad?
  • Ärendeprocessen (föredrag halvdag/powerpoint)
  • Socialnämndens organisation (föredrag halvdag)


  Dokument

   

  • Nämndens årsplanering (excelfil)
  • Socialtjänstlagen i korthet (dokument)
  • Grundläggande krav utifrån Kommunallagen för hur ett möte ska gå till (dokument Sammanträdesteknik i korthet)
  • Ordlista vanligt förekommande förkortningar (dokument)
  • Riktlinje för återrapportering av beslut (dokument)
  • Rutin för besök i verksamheten. (rutin ej färdigställd)
 • Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) framgår att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS varje år bör upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. I samband med att ” Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” antogs 2014-09-23 beslutade socialnämnden att en årlig kvalitetsberättelse ska upprättas.

   

  Beredning


  I Socialnämndens kvalitetsberättelse 2018 beskrivs hur nämnden har arbetat med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet under året.

  I kvalitetsberättelsen redogörs bland annat för hur synpunkter och klagomål har hanterats, samt hur arbetet utifrån bestämmelserna om lex Sarah har bedrivits. Kvalitetsberättelsen omfattar också hur kvaliteten har följts upp och utvärderats genom egenkontroll, exempelvis genom uppföljning av resultat i Öppna jämförelser, nationella brukarundersökningar och nationella nyckeltal.

 • Digitaliseringsarbetet på socialnämnden utgår ifrån invånarens behov och hur dessa kan mötas.

  Syftet med digitaliseringsstrategin är att ange en riktning för socialförvaltningens digitalisering och vara metoden och planen för hur den övergripande visionen ska förverkligas. Digitaliseringsstrategin ersätter tidigare Digital färdplan 2017-2020 SOC – en digital färdplan för möjligheter med digitalisering i Socialförvaltningen, KS 2016-12-20, § 127.

  Utvecklingsområden som beskrivs i digitaliseringsstrategin är digitalt först, en väg in – smartare eTjänster, innovation och nya arbetssätt, kompetensutveckling samt samverkan och invånarfokus.

 • Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelser och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 2018 års grundläggande granskning genomfördes av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Samtliga nämnder ingick i den grundläggande granskningen. Utöver detta har fyra nämnder valts ut för en mer omfattande granskning utifrån revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2018. Socialnämnden valdes ut eftersom nämnden redovisat budgetunderskott under flera år.

  Revisionen skickade ut skriftliga frågor som besvarades av socialförvaltningen. Socialnämnden godkände förvaltningens förslag till svar, 2018-09-25, § 90, och svaren överlämnades till revisionen. Svaren blev utgångspunkt för den nämnddialog som genomfördes av kommunens revisorer och representanter för EY tillsammans med nämndens presidium och förvaltningschef.

  Granskningen har utmynnat i revisionsrapporten, Alingsås kommun Grundläggande granskning 2018. Några nämnder har fått rekommendationer. Respektive nämnd ska kommentera och redovisa åtgärder för varje rekommendation.

  Revisionsrapporten innehåller en rekommendation till socialnämnden. Man rekommenderar nämnden att:

  Säkerställa att rapportering av ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen genomförs i enlighet med handlingsplan Effekt

  Enligt handlingsplan Effekt ska månadsuppföljningar, förutom månaderna januari, februari, juni och juli redovisas för nämnd samt rapporteras till kommunstyrelsen.


  Socialförvaltningen genomför månadsuppföljningar enligt handlingsplanen. Varje månadsuppföljning har redovisats som ärende i socialnämnden och rapporterats in till kommunstyrelsen. Att månadsuppföljningen expedierats till kommunstyrelsen framgår av protokoll. Vid ett tillfälle, månadsuppföljningen per maj, har det inte framgått av protokollet att uppföljningen faktiskt har skickats. För att säkerställa detta framöver kommer expediering ske via en funktion i ärendehanteringssystemet Platina.

 • I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13, § 251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Nämnden får vidare inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan.

   

  I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får vidare inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan.

   

  Beredning

   

  Socialnämndens resultat per mars månad är ett underskott med 8 830 tkr och prognosen för helåret 2019 är ett underskott om 5 975 tkr.

  Att prognosen innebär ett mindre underskott jämfört med nuvarande utfall förklaras med att ett par större kostnadsposter bokförts under årets inledning, lägre redovisade personalkostnader under sommaren samt att prognosen beaktar effekter av föreslagen ny handlingsplan.

  Prognosen tar också hänsyn till den beslutade minskningen  med 7 800 tkr av Socialnämndens budgetram som följd av slutlig ekonomisk reglering med Vård- och omsorgsnämnden efter överflyttningen av funktionshinderverksamheten.

 • I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) får nämnden inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan. Då helårsprognosen efter mars månad pekar på ett större underskott har handlingsplan i syfte att uppnå ekonomisk balans upprättats.


  Beredning


  Socialnämnden beslutade i december 2018 om en handlingsplan för ekonomisk omställning i syfte att uppnå ekonomisk balans under 2019. Denna handlingsplan omfattade åtgärder om 12 100 tkr vilka ingår i Socialnämndens budget för 2019. Förvaltningen har nu genomfört ekonomisk uppföljning per 2019-03-31 varvid ett prognosticerat underskott om 14 300 tkr konstateras. Hänsyn har då tagits till den av kommunfullmäktige nyligen beslutade minskningen med 7 800 tkr av Socialnämndens budgetram som följd av slutlig ekonomisk reglering med Vård- och omsorgsnämnden efter överflyttningen av funktionshinderverksamheten. I det beräknade underskottet ingår nedskrivning av osäkra fordringar inom EKB-verksamheten med ca 2 800 tkr vilka bokades upp under 2018.

   

  Förslag om tillägg till beslut under mötet

   

  Leif Hansson (S) och Eva-Lotta Pamp (M) begär att förvaltningen kompletterar med en handlingsplan på resterande summa till nämnden i juni.

   

 • Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-13 § 251 att verkställa flytten av verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden från 1 januari 2018. I samband med beslutet överfördes budgetmedel från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. I efterhand har det visat sig att samtliga kostnader för funktionshinderverksamheten ej flyttats över då dessa återfunnits under andra verksamhetskoder hos socialnämnden. Den verkliga kostnaden har dock enligt gällande reglemente flyttats över till vård- och omsorgsnämnden, varför kommunfullmäktige 2019-03-27 beslutat att en slutlig ramjustering nu skall göras.  Beredning

  Under 2018 och i arbetet med budget för 2019 har den ekonomiska regleringen av verksamhetsflytten varit föremål för diskussioner mellan de berörda nämnderna. Kommunledningskontoret har utrett de ekonomiska förhållandena mellan nämnderna och har därvid gjort bedömningen att ramarna bör justeras vilket kommunfullmäktige nu beslutat om. Socialnämndens budgetram minskar enligt beslutet med 7,8 mnkr och vård och omsorgsnämndens ram ökar med motsvarande belopp.

  Summan 7,8 mnkr kan enligt kommunledningskontorets utredning hänföras till följande poster:

  Myndighetsavdelning 5,0 mnkr
  Lokalkostnad (Kolavägen) 1,1 mnkr
  IT-kostnader 0,8 mnkr
  Avdelningschef 0,9 mnkr

  Socialnämnden har nu att besluta om hur den beslutade minskningen av nämndens budgetram med de 7,8 mnkr skall verkställas. I budgeten för 2019 har, i motsats till tidigare års budgetar, socialnämnden beaktat de riktade anslag som kommunfullmäktige beslutat om de senaste åren och budgeterat dessa summor för aktuella verksamheter. De riktade anslagen är:

  Tillfälligt kommunbidrag 2019 om 8,0 mnkr med anledning av flyktingmottagandet (EKB).

  I flerårsstrategin 2018 – 2020 beslutades om höjt kommunbidrag avseende följande verksamheter:

  13,0 mnkr för placeringar barn- och unga
  3,9 mnkr för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld
  0,4 mnkr för arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare
  I flerårsstrategin 2019 – 2021 beslutades om följande riktade anslag:
  1,0 mnkr avseende familjehemsarvoden
  1,5 mnkr avseende våld i nära relationer

  När socialnämndens kommunbidrag nu skall minskas med 7,8 mnkr kan, i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, budgeten för ovanstående verksamheter inte reduceras. Den aktuella minskningen måste alltså genomföras för andra verksamheter. I de av förvaltningen föreslagna revideringarna avseende socialnämndens handlingsplan för ekonomisk omställning 2019 riktas mycket fokus på området köpt vård för vuxna där besparingar på 2,5 mnkr föreslås för 2019 med den fulla effekten 6,0 mnkr under 2020. Detta i enlighet med det omställningsarbete som pågår i syfte att skapa effektiva hemmaplanslösningar vilket möjliggör minskning av kostnaderna för köpta vårdplatser.

  Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att budgeten 2019 minskas med 7,8 mnkr enligt följande:

  Verksamhet 52050 Särskilt boende funktionsstöd (socialpsykiatri) minskas med 1,0 mnkr från 5,5 till 4,5 mnkr
  Verksamheten 55210 Köpt vård HVB-hem vuxna (missbruk) minskas med 6,8 mnkr från 8,0 till 1,2 mnkr

  Efter de föreslagna förändringarna kommer budgeten för de aktuella verksamheterna inte att kunna hållas under 2019 utan konsekvensen blir att underskott kommer att prognosticeras detta år. Det långsiktiga arbetet med att minska dessa kostnader innebär dock att den nya budgetnivån är realistisk på sikt.

  Vidare kommer de båda nämnderna från 2019 att internfakturera varandra de faktiska kostnader avseende de tjänster man utför mot de brukare som i enlighet med kommunens reglemente inte ingår under respektive nämnds ansvarsområde. Socialnämnden har i nuvarande budget för 2019 exkluderat kostnader avseende 14 stycken brukare med LSS-beslut som man verkställer beslut för. Dessa kostnader beräknas uppgå till ca 11 mnkr och skall nu lyftas in i budgeten tillsammans med motsvarande budgeterade intäkt från vård- och omsorgsnämnden. Således blir nettokostnaden då noll för den LSS-verksamhet som socialnämnden utför.

  När det gäller kostnader som utförs av vård- och omsorgsnämnden avseende brukare som faller under socialnämndens ansvarsområde finns upptaget 2,0 mnkr i socialnämndens budget. Den faktiska kostnaden för dessa tjänster beräknas enligt uppgift från vård- och omsorgsförvaltningen uppgå till ca 2,7 mnkr vilket man nu kommer att fakturera socialförvaltningen.

 • Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF 2016-09-28, § 216) ska kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I samband med uppföljning av socialnämndens ekonomiska situation under inledningen av 2019 konstateras att det under socialnämndens ansvar fn finns två externplacerade LVU-ärenden med PUT som inte uppfyller de krav Migrationsverket ställer för att bevilja ersättning.


  Beredning

  Två nyanlända ungdomar över 18 år med PUT har med LVU som grund externplacerats av socialnämnden då relevanta vårdmöjligheter för dessa ärenden saknas på hemmaplan. Ur integrationssynpunkt är det angeläget att ungdomarna även fortsättningsvis ges adekvat vård vilket med hänsyn till ärendenas komplexitet är svårt att arrangera inom den egna organisationen. Placeringskostnaden under 2019 för de båda ärendena uppgår totalt till 3 453 tkr. De nuvarande placeringarna bedöms fortsätta under resten av året och bedöms inte uppfylla de krav som Migrationsverket ställer för att bevilja ersättning. Således definieras dessa båda ärende inte som EKB.


  Kostnaderna för försörjningsstöd ökade mellan år 2017 och 2018 med 2 115 tkr. En del i dessa ökade kostnader kan kopplas till det omfattande mottagandet av flyktingar under 2015 där ett antal nyanlända nu lämnat etableringsprocessen och uppbär försörjningsstöd. För 2019 förväntas en ytterligare ökning av kostnaderna. Förvaltningen har genomlyst kostnaderna inom enheten för stöd och försörjning och bedömer att nuvarande kostnader som kan kopplas till personer som lämnat etableringen utan att ha kommit i egen försörjning och därför är berättigade till försörjningsstöd uppgår till 210 tkr per månad motsvarande 2 520 tkr för helåret. I samband med ekonomisk uppföljning per mars månad prognosticerades ett underskott för verksamheten om 1 144 tkr. Dock hade samtliga kostnader avseende mars vid detta tillfälle ännu inte redovisats och en uppdaterad prognos pekar därför mot ett större underskott vilket kommer att redovisas i socialnämndens kommande prognos i samband med vårbokslutet.

  Mot bakgrund av ovanstående ansöker socialnämnden om 5 973 tkr ur flyktingfonden.

 • § 48

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.