Hoppa över navigering

Möte 2018-01-23

Socialnämnden
14:00 - 15:30 Stora Konfekten, Sidenvägen 7F
 •   1

  Information och överläggningar

 •   2

  Utökat tillstånd för alkoholservering 2018 - Grand Hotel, Alingsås

 • En detaljerad tillsynsplan ska upprättas varje år för planering av det tillsynsarbete som utförs av alkoholhandläggaren.

   

  Beredning

  Tillsynsplaner gällande följande områden har upprättats för 2018:

  - Tillsynsplan för serveringstillstånd enligt akohollagen.

  - Tillsynsplan för butiker som säljer receptfria läkemedel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

  -Ttillsynsplan för butiker som säljer tobak och folköl enligt alkohol och tobakslagen.

  - Tillsynsplan för butiker som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningbehållare.

   

   

   

  Bilagor

 • Den 12 december 2017 fattade socialnämnden beslut om att socialförvaltningens alkoholhandläggare ska upprätthålla lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Alingsås kommun.

  En tillsynsavgift ska bestämmas då lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft den 1 juli 2017.

  Nuvarande tillsynsavgifter för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel har funnits sedan september 2008. Revision av samtliga tillsynsavgifter görs därför i syfte att kompensera för kostnadsökningar samt höja kommunens självkostnadstäckning.  Förvaltningens yttrande

  Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgiften ska täcka både direkta och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration och tillsynsbesök. Det är svårt att exakt beräkna kostnaderna. Uträkningen nedan bygger på en kvalificerad uppskattning av arbetstid, som bedöms utgöra ca 15% av en heltidstjänst. Utöver det läggs schabloner för administrativa kostnader. Uträkningen nedan bedöms även omfatta kostnader för resor i samband med tillsynsbesöken.

  Kostnader Alingsås kommun, årsbasis

  Lön, baserad på 15% av heltidstjänst

  PO (sociala avgifter)

  OH (administrativa kringkostnader)

  Summa

  68 184 kr

  39,75%

  15%

  105 515 kr  Folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter är alla egna grupper med egen lagstiftning. Det innebär att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och sanktioner ska hanteras för sig, men kan samordnas när det gäller tillsynen. Flera näringsidkare säljer flera produkter varför det är rimligt att ha en reducerad grundavgift för andra, tredje och fjärde produkten.

  Nuvarande tillsynsavgifter i Alingsås för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel


  Grundavgift + flera produkter

  Nuvarande fast årlig avgift

  En produkt

  1500 kr

  Två produkter

  1900 kr

  Tre produkter

  2300 kr

  Avgift om fler än ett besök per år

  Per besök

  Per besök

  1500 kr

  Omvärldsbevakning av tillsynsavgifter


  Antal

  Lerum

  Partille

  Borås

  Uddevalla

  En produkt

  2000 kr

  1500 kr

  2000 kr

  3500 kr

  Två produkter

  3000 kr

  2000 kr

  2600 kr

  4500 kr

  Tre produkter

  4000 kr

  3000 kr

  3800 kr

  5500 kr

  Fyra produkter

  5000 kr

  -

  -

  -  Förslag på nya tillsynsavgifter i Alingsås kommun för folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter  Grundavgift + flera produkter

  Ny fast årlig avgift

  Antal butiker med tillstånd

  Intäkt

  En produkt

  2000 kr

  15 stycken

  30 000 kr

  Två produkter

  3000 kr

  8 stycken

  24 000 kr

  Tre produkter

  4000 kr

  13 stycken

  52 000 kr

  Fyra produkter

  5000 kr

  Avgift om fler än ett besök per år

  Per besök  Summa:

  106 000 kr

  Per besök

  2000 kr  Avgifterna är beräknade utifrån Alingsås kommuns faktiska kostnad, redovisat ovan samt underlaget av butiker med tillstånd januari 2018.  Nya tillsynsavgifter föreslås gälla från och med 1 januari 2018, men nuvarande avgifter tas ut till dess att beslut är fattat i kommunfullmäktige.  Avgifterna föreslås att revideras vartannat år, nästa gång blir då januari 2020.

  Bilagor

 • Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 januari 2017 § 6 om flerårsstrategi för socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2017.

   

  Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 § 142 om att anta en politisk handlingsplan för att få en långsiktig budget i balans. Totalt beslutades 10 punkter, en av punkterna innehåller ett uppdrag till samtliga nämnder att inläst budget i ekonomisystem stämmer överens med nämndens beslutade budget.

   

  En uppföljning av det ekonomiska läget görs därefter månadsvis, i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

  Förvaltningens yttrande

  Socialnämndens prognos för helåret per 2017-11-30 innebär ett underskott med 45,7 mnkr vilket är en marginell försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månads prognos. Prognosen om -45,7 mnkr hänförs till största delen av minskade intäkter men även för högt budgeterade intäkter.

   

  Verksamheten för ensamkommande barn beräknas fortsatt generera ett underskott till följd av Migrationsverkets lägre ersättningsnivåer samt minskade intäkter på grund av åldersuppskrivningar och för högt uppbokade intäkter som inte realiserats. Beräknat överskridande av budget uppgår till -18,6 mnkr vilket är en försämring med 1,3 mnkr jämfört med föregående månads prognos.

   

   

  Bilagor

 • Avtal mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun avseende samverkan vid Ungdomsmottagningen i Alingsås 2018. Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens förebyggande arbete. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna t.om 24 år. De ska arbeta med hälsofrågor som kan hänföras till ungdomstiden och en förberedelse till vuxenlivet. Kommunen ska finansiera 25% av den totala kostnaden.

   

  Förvaltningens yttrande

   

  Det nuvarande avtalet upphör att gälla 2017 och Västra Götalandsregionen har nu tagit fram ett nytt avtal för perioden 1/1-31/12 2018 med möjlighet till förlängning med ytterligare max 12 månader. I det nuvarande avtalet betalar Alingsås kommun 624000:-/år men med det nya avtalet blir avgiften 1 039 230:-/år, dvs en höjning med 415 230:-. Anledningen till höjningen är att Västra Götalandsregionen har tagit fram en ny beräkningsmodell där samtliga kommuner i upptagningsområdet ska betala samma kostnad/invånare.

   

   

   

   

  Bilagor

 •   7

  Meddelanden

 • § 1

  Information och överläggningar

 • Grand Hotel har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för utökad serveringstid fram till klockan 03.00. Serveringstillståndet är avsett att gälla den 10 mars, 31 mars, 16 juni, 10 november samt den 25 december år 2018.

   

  Beredning

   

  Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet

  Grand Hotel är beläget på Bankgatan 1 i Alingsås och har sedan tidigare serveringstillstånd för all slags alkohol till allmänheten.

   

  Verksamhetens inriktning och omfattning

  Grand Hotel ansöker om en utökad serveringstid fram till klockan 03.00 för alkoholservering vid 5 stycken specificerade arrangemangs dagar under år 2018. Dessa tillfällen är ”Marsnatta” 10 mars, ”Påskafton”31 mars, ”Potatisfestival” 16 juni, ”Novembernatta” 10 november, samt ”Juldagen” 25 december.

   

  Serveringen av alkohol skall vid dessa tillfällen ske i hotellets ordinarie serveringslokaler.

   

  Sökandens personliga lämplighet

  Sökanden har sedan många år tillbaka bedrivit restaurang och hotellverksamhet och innehar den kunskap och erfarenhet som krävs för att servera alkoholdrycker. Grand Hotel har under perioden 1998 till och med 2017 beviljats utökat serveringstillstånd vid liknande tillfällen.

   

  Serveringstiden har utvärderats tillsammans med sökanden, Polisen samt Miljöskyddsnämnden´.

  Remissyttranden

  Polismyndigheten, Miljöskyddskontoret och Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan.

   

  Bedömning

  Utredarens överväganden

  Serveringstiderna är ett viktigt verktyg för att kunna bedriva en restriktiv tillgång på alkohol. Utökade serveringstider innebär att det under en längre tidsperiod finns tillgång till alkoholförsäljning som kan leda till ökad konsumtion och i förlängningen eventuella olägenheter.


  Grand Hotel har i sin ordinarie verksamhet tillstånd att servera alkohol till klockan 02.00. Sökanden har sedan år 1998 ansökt och blivit beviljad utökade serveringstider till klockan 03.00 varje år vid speciella arrangemang.
  Polismyndigheten, Räddningstjänsten och Miljöskyddsnämnden har i sina remissvar inget att erinra mot ansökan.

   

  Polismyndigheten gör bedömningen att utökad serveringstid fram till klockan 03.00 vid angivna specificerade arrangemang inte påverkar ordningen eller berusningsnivån på ett sådant sätt att skäl finns att avslå sökandens ansökan om utökad serveringstid.

   

   

 • Detaljerade tillsynsplaner ska upprättas varje år för planering av det tillsynsarbete som utförs av alkoholhandläggaren.

   

  Beredning

   

  Tillsynsplaner gällande följande områden har upprättats för 2018:

   

  - Tillsynsplan för serveringstillstånd enligt akohollagen.

  - Tillsynsplan för butiker som säljer receptfria läkemedel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

  - Tillsynsplan för butiker som säljer tobak och folköl enligt alkohol och tobakslagen.

  - Tillsynsplan för butiker som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningbehållare.

   

   

   

 • Den 12 december 2017 fattade socialnämnden beslut om att socialförvaltningens alkoholhandläggare ska upprätthålla lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Alingsås kommun.

  En tillsynsavgift ska bestämmas då lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft den 1 juli 2017.

  Nuvarande tillsynsavgifter för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel har funnits sedan september 2008. Revision av samtliga tillsynsavgifter görs därför i syfte att kompensera för kostnadsökningar samt höja kommunens självkostnadstäckning.

   

  Beredning

   

  Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgiften ska täcka både direkta och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration och tillsynsbesök. Det är svårt att exakt beräkna kostnaderna. Uträkningen nedan bygger på en kvalificerad uppskattning av arbetstid, som bedöms utgöra ca 15% av en heltidstjänst. Utöver det läggs schabloner för administrativa kostnader. Uträkningen nedan bedöms även omfatta kostnader för resor i samband med tillsynsbesöken.'

   

  Kostnader Alingsås kommun, årsbasis

  Lön, baserad på 15% av heltidstjänst

  PO (sociala avgifter)

  OH (administrativa kringkostnader)

  Summa

  68 184 kr

  39,75%

  15%

  105 515 kr

   

  Folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter är alla egna grupper med egen lagstiftning. Det innebär att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och sanktioner ska hanteras för sig, men kan samordnas när det gäller tillsynen. Flera näringsidkare säljer flera produkter varför det är rimligt att ha en reducerad grundavgift för andra, tredje och fjärde produkten. 

   

  Nuvarande tillsynsavgifter i Alingsås för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
   

  Grundavgift + flera produkter 

  Nuvarande fast årlig avgift

  En produkt  

  1500 kr

  Två produkter

  1900 kr

  Tre produkter

  2300 kr

  Avgift om fler än ett besök per år

  Per besök

  Per besök

  1500 kr

   

  Omvärldsbevakning av tillsynsavgifter
   

  Antal

  Lerum

  Partille

  Borås

  Uddevalla

  En produkt

  2000 kr

  1500 kr

  2000 kr

  3500 kr

  Två produkter

  3000 kr

  2000 kr

  2600 kr

  4500 kr

  Tre produkter

  4000 kr

  3000 kr

  3800 kr

  5500 kr

  Fyra produkter

  5000 kr

  -

  -

  -

   

   

  Förslag på nya tillsynsavgifter i Alingsås kommun för folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter

   

  Grundavgift + flera produkter

  Ny fast årlig avgift

  Antal butiker med tillstånd

  Intäkt

  En produkt   

  2000 kr

  15 stycken

  30 000 kr

  Två produkter

  3000 kr

  8 stycken

  24 000 kr

  Tre produkter

  4000 kr

  13 stycken

  52 000 kr

  Fyra produkter

  5000 kr

   

   

  Avgift om fler än ett besök per år

  Per besök

   

  Summa:

  106 000 kr

  Per besök

  2000 kr

   

   

   

  Avgifterna är beräknade utifrån Alingsås kommuns faktiska kostnad, redovisat ovan samt underlaget av butiker med tillstånd januari 2018.

   

  Nya tillsynsavgifter föreslås gälla från och med 1 januari 2018, men nuvarande avgifter tas ut till dess att beslut är fattat i kommunfullmäktige.

   

  Avgifterna föreslås att revideras vartannat år, nästa gång blir då januari 2020.

   

  Ärendet har beretts på socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 63

 • Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 januari 2017 § 6 om flerårsstrategi för socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2017.

   

  Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 § 142 om att anta en politisk handlingsplan för att få en långsiktig budget i balans. Totalt beslutades 10 punkter, en av punkterna innehåller ett uppdrag till samtliga nämnder att inläst budget i ekonomisystem stämmer överens med nämndens beslutade budget.

   

  En uppföljning av det ekonomiska läget görs därefter månadsvis, i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

  Förvaltningens yttrande

  Socialnämndens prognos för helåret per 2017-11-30 innebär ett underskott med 45,7 mnkr vilket är en marginell försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månads prognos. Prognosen om -45,7 mnkr hänförs till största delen av minskade intäkter men även för högt budgeterade intäkter.

   

  Verksamheten för ensamkommande barn beräknas fortsatt generera ett underskott till följd av Migrationsverkets lägre ersättningsnivåer samt minskade intäkter på grund av åldersuppskrivningar och för högt uppbokade intäkter som inte realiserats. Beräknat överskridande av budget uppgår till -18,6 mnkr vilket är en försämring med 1,3 mnkr jämfört med föregående månads prognos.

   

  Ärendet har föredragits och beretts på socialnämnden 2017-12-14

   

   

 • Avtal mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun avseende samverkan vid Ungdomsmottagningen i Alingsås 2018. Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens förebyggande arbete. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna t.om 24 år. De ska arbeta med hälsofrågor som kan hänföras till ungdomstiden och en förberedelse till vuxenlivet. Kommunen ska finansiera 25% av den totala kostnaden.

   

  Beredning

   

  Det nuvarande avtalet upphör att gälla 2017 och Västra Götalandsregionen har nu tagit fram ett nytt avtal för perioden 1/1-31/12 2018 med möjlighet till förlängning med ytterligare max 12 månader. I det nuvarande avtalet betalar Alingsås kommun 624000:-/år men med det nya avtalet blir avgiften 1 039 230:-/år, dvs en höjning med 415 230:-. Anledningen till höjningen är att Västra Götalandsregionen har tagit fram en ny beräkningsmodell där samtliga kommuner i upptagningsområdet ska betala samma kostnad/invånare.

   

  Ärendet har beretts på socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 62

   

   

   

 • IVO-beslut 2017-12-12 Dnr. 8.5-29361/2017-13     Tillsyn av Socialnämndens och Vård- och Äldreomsorgsnämndens handläggning av utredningar i Alingsås kommun

   

  KF § 251 Dnr. 2017.249 KS 077      Flerårsstrategi 2018-220 för Alingsås kommun

   

  KF § 249 Dnr. 2017.426 KS 078      Plan för att säkerställa balanskravet år 2017

   

  KF § 248 Dnr. 2017.293 KS 673      Utredning kring hanteringen av de ensamkommande barn och ungdomar som skrivits upp i ålder av Migrationsverket under pågående asylprocess

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.