Hoppa över navigering

Möte 2020-01-21

Socialnämnden
14:00 - 17:10 Stora Konfekten, Sidenvägen 7 F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 1

  Information och överläggningar

 • För att socialnämnden ska få god insyn i hur ekonomi och verksamhet utvecklar sig under året kommer det ske en regelbunden uppföljning på nämndens sammanträden. I enlighet med kommunens styrmodell får nämnden uppföljningar genom fördjupad ekonomiuppföljning per april, delårsbokslut per augusti samt månadsuppföljningar efter mars, maj och oktober. Det här ärendet är ett komplement till den kommuncentrala uppföljningen.

  Varje månad, bortsett juni då socialnämnden inte har något möte i juli, kommer socialnämnden få aktuell information om kostnadsutvecklingen. Första uppföljningen sker på nämnden i februari då information om utfallet i januari presenteras. Det gäller kostnader och/eller volymer för personal, köpt vård på avdelningsnivå men även kopplat till specifika enheter inom myndighetsutövningen, familjehemsarvoden och försörjningsstöd. Den ekonomiska uppföljningen kommer från och med mars och framåt innehålla en samlad bedömning av socialnämndens ekonomiska resultat.

  Från och med mars kommer nämnden också få månatlig information, bortsett juni då socialnämnden inte har något möte i juli, om hur verksamheten utvecklas utifrån den införda styrkortsmodellen. Det innebär att nämnden kommer kunna följa det framtagna styrkortet på förvaltningsövergripande nivå tillsammans med de verksamhetstal som kopplas till styrkortsmodellen. Därutöver kommer det på nämndsmötena göras fördjupningar inom specifika områden i syfte att belysa hur verksamheten utvecklar sig.

   

 • Kommunfullmäktige fastställde Budget för Alingsås kommun 2020-2022 den 27 november där den politiska avsiktförklaringen beskrivs och fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer finns angivna. Vidare fastställs de ekonomiska ramarna för det kommande året och de nästkommande två åren.

  Nämndernas beslut om budget ska lämnas till kommunledningskontoret senast 31 januari.


  Beredning
  Förvaltningen har upprättat förslag till Budget 2020-2022 utifrån kommunens anvisningar.

  Utifrån nämndens väsentlighets- och riskanalys (bilaga 1) identifierades ett antal riskområden där riskerna till delar omhändertas genom framtagen internkontrollplan (bilaga 2). Samtliga internkontrollpunkter kommer att följas upp vid del- och årsbokslut. De risker som inte hanteras som internkontrollpunkter omhändertas inom ramen för förvaltningens uppföljning kritiska verksamhetsfaktorer utifrån perspektiven ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare där uppföljning kommer ske månadsvis.

  Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Nämndens mål kopplat till kommunens prioriterade mål 2 omhändertar även en identifierad risk i nämndens väsentlighets- och riskanalys som rör risk för ökade försörjningsstödskostnader.

  För att kunna möta välfärdens framtida utmaningar och hantera den ekonomiska omställningen behöver nämndens främsta fokus vara att skapa förutsättningar för en hållbar kärnverksamhet i enlighet med konkreta åtgärder för en bättre social omsorg som beskrivs i Budget för Alingsås kommun 2020-2022:

   

  • Tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta alingsåsarna.
  • Utveckla arbetet med så kallade hemmaplanslösningar för att undvika köpta placeringar externt.
  • Förstärka intern samverkan inom och mellan kommunens olika verksamheter i syfte att utforma långsiktigt hållbara insatser för utsatta barn och unga.


  För att lyckas med detta krävs fortsatt fokus på ekonomi, samverkan och tydlig ledning och styrning där socialnämndens arbetsmiljömål 2020; Socialförvaltningen präglas av tydlig ledning och styrning, förväntas uppnås genom implementering av ett nytt arbetssätt och en struktur som tydliggör och synliggör verksamhetens prioriterade verksamhetsmål och förflyttningar.

  Arbetet inom socialnämndens verksamheter kommer under 2020 att präglas av verkställande av åtgärder enligt Handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder 2019-2020, SN 2019-09-24, § 84. Socialnämnden har erhållit 200 162 tkr i kommunbidrag för år 2020. Då det ekonomiska underskottet 2019 uppgår till betydande belopp och den tilldelade budgetramen för 2020 inte innebär tillskott av ytterligare medel krävs fortsatt kostnadsminskande åtgärder.

   

 • Förvaltningen har följt upp nämndens arbete under 2019 utifrån aktuella styrdokument. En uppställning har gjorts som visar vilka ärenden som nämnden har beslutat om vid respektive sammanträde, eventuella uppdrag som förvaltningen har fått och hur återkopplingen av uppdragen skett. En sammanställning finns för de revisionsrapporter som berört nämnden under året.

   

 • Ett nytt avtal mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende Ungdomsmottagningen har tagits fram. Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens förebyggande arbete. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna t.om 24 år. Mottagningen arbetar med hälsofrågor som kan hänföras till ungdomstiden och en förberedelse till vuxenlivet. Kommunen ska enligt avtal finansiera 25% av den totala kostnaden.


  Beredning

  Det nuvarande avtalet upphör att gälla 2019-12-31 och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har nu tagit fram ett nytt avtal för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Avtalet avser verksamheten vid Ungdomsmottagningen i Alingsås kommun och har som syfte att beskriva inriktning, gemensamma utgångspunkter, åtaganden, organisation för ungdomsmottagningen samt den ekonomiska fördelningen mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun.

  Vidare syftar avtalet till att säkerställa att parterna har kontinuerlig dialog under avtalstiden.

   

 • Kommunstyrelsen fastställde riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism den 12 december 2016, § 241. För att riktlinjerna ska få önskad effekt måste de vara kända av organisationer som berörs och inom varje förvaltning/bolag ska det därför upprättas en handlingsplan för att värna och stärka demokratin (KS § 124 Dnr 2017.279 KS 012). Handlingsplanen bör innehålla vilka insatser som förvaltningen gör för att nå riktlinjernas mål utifrån uppdelningen; generella, specifika samt individinriktade förebyggande insatser.

  Svaren ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 31 januari 2020.


  Beredning
  Socialförvaltningen har upprättat följande handlingsplan för att förebygga att våldsbejakande extremism ska få fäste och/eller sprida sig i Alingsås kommun, samt att om det sker ska samtliga medarbetare veta hur det ska hanteras.

  Nivå 1 – Generella förebyggande insatser

  Kommunens fastställda riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism ska vara kända för samtliga medarbetare inom förvaltningen. Medarbetarna ska vara väl bekanta med att det idag finns i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska miljöer: våldsbejakande högerextremism, våldsbejakande vänsterextremism och våldsbejakande islamistisk extremism.

  Nivå 2 – Specifika förebyggande insatser

  Det finns ett naturligt flöde inom ordinarie verksamhet för att fånga upp barn och unga som riskerar att utveckla ett riskbeteende. För att fånga upp unga vuxna som riskerar att dras in i våldsbejakande extremism behöver alla medarbetare som arbetar med utrednings- och kartläggningsarbete ha med sig frågeställningen ”riskerar den här personen att radikaliseras”? Vidare bedriver socialförvaltningen ett visst uppsökande arbete genom fältarbete och på så sätt kan barn och unga som riskerar att dras in i våldsbejakande extremism identifieras.

  Nivå 3 – Individinriktade förebyggande insatser

  Om en person identifieras som att tillhöra en våldsbejakande extremistisk miljö ser arbetet olika ut beroende på personens ålder. Barn och unga hanteras av Utredningsenheten och unga vuxna av Vuxenenheten.

  Beroende på allvarlighetsgrad kan det handla om att motivera till att ta emot adekvat stöd för att vända riskbeteendet, till att omedelbart omhänderta en ungdom som far illa av radikaliseringen. Sammantaget handlar det om att förvaltningen utifrån en individuell bedömning tar fram en individuell genomförandeplan utifrån personens behov samt samverkar med de instanser (till exempel skola, polis, psykiatri) som är nödvändiga för att avvärja riskbeteendet.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.