Hoppa över navigering

Möte 2018-08-28

Socialnämnden
14:00 - 16:00 Stora Konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 80

  Information och överläggningar

 • POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagandevid större olycka eller katastrof. Socialstyrelsen förordar att det i varje kommun ska finnas en ledningsgrupp som snabbt kan kallas samman och organisera ett psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM har funnits i Alingsås sedan 1993. Den nuvarande handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige 2007 och revideras senast 2015.

  Ledningsgruppen för POSOM redovisar sitt arbete i en verksamhetsberättelse en gång/år.

  Organisation

  POSOM ingår i kommunens krisorganisation. Vid en olycka där krisledningen är aktiverad är POSOM direkt underställd kommunens krisledning. Gruppen aktiveras genom Räddningschef i beredskap (RCB) eller kommunens krisledning. POSOM kan också aktiveras på eget initiativ av POSOM-samordnaren.


  Ledningsgrupp

  POSOM har en ledningsgrupp som samordnas av enhetschef på Stöd- och behandlingsenheten, Socialförvaltningen. I ledningsgruppen ingår representanter från Räddningstjänsten, Polisen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Primärvården, Svenska Kyrkan och Muslimska föreningen. Delar av ledningsgruppen har bytts ut under verksamhetsåret.

  Resursgrupp

  Resursgruppen består av ca 50 personer. De flesta resurspersonerna arbetar inom kommunens olika förvaltningar, men även andra organisationer finns representerade. Resursgruppen sammankallas och leds av POSOM´s ledningsgrupp.

   

  Beredning


  Verksamhetsberättelse 2017-2018

  Ledningsgruppen har träffats regelbundet under året. Fokus vid mötena har varit att hålla rutiner aktuella och hantera de frågeställningar som gruppen kan ställas inför vid skarpt läge. Vi har också kunnat delge varandra den egna organisationens krisberedskap och på så sätt säkra upp krishanteringen. Ledningsgruppen behöver ständigt uppdatera kontaktlistor, förtydliga uppdraget samt arbeta med nya frågeställningar som rör krisberedskapen.

  POSOM har inte aktiverat lednings- eller resursgruppen. Samordnaren för POSOM har kontaktats ett flertal tillfällen, men bedömt att det inte har varit situationer som POSOM ska hantera. Dessa situationer har dock diskuterats i ledningsgruppen ur ett läroperspektiv.

  Tina Karlsson och Susanna Thureson från ledningsgruppen har träffat samtliga turlag hos Polisen för att informera om POSOM och diskutera förväntningar på POSOM. Räddningschef i beredskap (RCB) har fått motsvarande information och utbildning.

  Samordnaren för POSOM har deltagit i en 2-dagars kriskonferens i Helsingborg.

  Samordnaren för POSOM ingår i Socialförvaltningens krisorganisation och medverkade i en krishanteringsövning under våren.

  Då flera personer i ledningsgruppen har bytts ut under året och de planerade gästerna inte kunde medverka på temadag så valde vi att inte samla resursgruppen under våren. Planering för hösten kvarstår och eventuellt kommer vi att samla resurspersoner från hela Alingsås lasaretts upptagningsområde.

  Socialnämndens arbetsutskott har berett frågan 2018-08-14, § 376

 • Socialförvaltningen har upprättat Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamhetsområden 2018, med tillhörande tillämpningsanvisningar, att gälla fr o m 2018-04-01.

  Beredning


  Tillämpningsanvisningarna anger vilka avgifter och ersättningar som gäller för personer inom socialnämndens verksamheter. Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter är enligt socialtjänstlagen (SoL) knutna till prisbasbeloppet. Inför nytt kalenderår lämnar Socialstyrelsen meddelandeblad som kan användas för att beräkna de avgifter som är knutna till prisbasbeloppet. Socialförvaltningen har använt sig av Socialstyrelsens uppgifter vid beräkning av avgifter.

  Avgifter och ersättningar avser kost, resor, fritidsverksamhet, hyra samt andra omkostnader som inte är att betrakta som del av omvårdnaden enligt insatsen.

  Av SoL framgår att kommunen får ta ut avgift för exempelvis boende samt i vilka enskilda fall kommunen inte kan ta ut avgifter. I tillämpningsanvisningarna finns förtydligande av beräkning av förbehållsbelopp så att ”den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga levnadsbehov” (SoL 8 kap).

  Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter.

  Ärendet har beretts på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-14, § 379.

   

   

 • Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen

  (2017:30), HSL. De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.

  I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i:

  Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet 2017-04-01 – 2020-12-31.

  Denna överenskommelse kompletterades genom beslut den 4 maj av det politiska samrådet (SRO) som valde att ställa sig bakom förslaget.

  Göteborgsregionens kommunalförbunds styrelse fattade beslut den 22 maj 2018, § 373, att överenskommelsen även omfattar personer med spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.


  Beredning

  Från den 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Göteborgsregionens kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att godkänna en komplettering av överenskommelse kring psykiska funktionshinder och missbruk så att även spelmissbruk ska ingå i denna överenskommelse.

   

  Socialnämnden som har ansvar för personer med spelmissbruk bör därför godkänna ändringarna i denna överenskommelse för Alingsås kommuns räkning.

   

  Ärendet har beretts på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-14, § 378.

 • § 84

  Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2018

 • Socialnämnden konstaterar att det finns behov att revidera fattat beslut om avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 2018-04-17, § 44.

  Det finns anledning att jämföra med andra kommuner och därefter lämna ett förslag där självfinansieringen fortfarande är hög, men där hänsyn tas till bl. a.

  småföretagare.

   

   

 • § 86

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.