Hoppa över navigering

Möte 2018-10-23

Socialnämnden
14:00 - 17:30 Stora Konfekten, Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 94

  Information och överläggningar

 • Estradrestaurangen AB har hos Socialnämnden ansökt om tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i Estrad arena den 24 november 2018 i samband med en fotbollsgala med serveringstiden 11.00 - 02.00.

  Beredning

  Sökandes arrangemang vänder sig till en blandad målgrupp i alla åldrar. Matutbudet uppfyller kraven i alkohollagstiftningen vid ett tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökt serveringsområde kommer att vara avgränsat och vakter samt personal kommer att övervaka serveringsytan.

  Sökanden har sedan tidigare ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och uppfyller lämplighetskraven.

  Ansökan avser serveringstid mellan klockan 11.00 – 02.00. Polisen, Räddningstjänsten och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

  Verksamheten bedöms ej medföra alkoholpolitiska olägenheter.

  Ärendet redovisas i utredning daterad 2018-10-08, skriven av alkoholhandläggare Angelica Liljedahl.

   

 • Socialförvaltningen fick på socialnämndens sammanträde 2018-01-23, § 4 i uppdrag att se över gällande avgifter i samband med serveringstillstånd. Socialnämnden konstaterade 2018-08-28, § 85 att det finns behov att revidera fattat beslut om avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 2018-04-17, § 44 och gav uppdrag till förvaltningen att se över detta.

  Nämnden menade att det finns anledning att jämföra med andra kommuner och därefter lämna ett förslag där självfinansieringen fortfarande är hög, men där hänsyn tas till bl. a. småföretagare.

  Nuvarande, gällande, avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen har funnits sedan 2011.

  Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgifter ska täcka både direkta och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration och tillsynsbesök. I detta ärende föreslås nya avgiftsnivåer utifrån utgångspunkten att avgifterna får höjas stegvis till dess att full finansiering av tjänsten kan uppnås.


  Beredning

  Tillstånd och tillsynsavgifter

  Vid fastställande av tillstånd och tillsynsavgifter skall en självkostnadsprincip gälla och avgiften skall bygga på tidsåtgång och en timkostnad. Vid beräkning av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på detta är personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader och administrationskostnader.

  Timkostnaden för utfört arbete år 2011 motsvarar ej 2018 års kostnader då både konsumentprisindex samt lönekostnader ökat. Konsumentprisindex har ökat med 5,8 % mellan åren 2010 - 2017.

  Med anledning av ovanstående bedöms det rimligt med en ändring av Alingsås kommuns tillsynsavgifter.

  Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning verksamheten har.


  Förslag till nya avgifter i Alingsås kommun

  Nyansökningar/ägarskiften är det ärendeslag som är mest tidskrävande. Noggrannare utredningsförfarande och högre kostnader för administrativ hantering föranleder en större höjning. Förslag läggs att höja denna avgift från 8000 kr till 10000 kr. Övriga ansökningsavgifter föreslås höjas enligt förslag i bilaga.

  Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning verksamheten har. Avgiften för fast tillsyn är idag 1500 kronor och föreslås ändras till 2500 kronor.

  Den rörliga tillsynsavgiften består idag av 8 olika avgiftsklasser mellan 2000 – 12 000 kronor beroende på vilken omsättning restaurangverksamheten har. Förslag läggs att utöka antal avgiftsklasser från 8 till 9 stycken samt att utvidga spannet av tillsynsavgifter till mellan 3000 och 16 000 kronor istället för som nuvarande avgifter mellan 2000 och 12 000 kronor.

   

  Jämförelse med andra näraliggande kommuner

  Ansökningsavgift stadigvarande tillstånd Tillsynsavgift Rörlig avgift
  Alingsås 10000 kr (efter höjning) 2500  kr 3000-16000 kr
  Lerum    8000 kr (avser följa Alingsås nivåer) 1500 kr 2000-12000 kr
  Göteborg 8200 kr 1500 kr 2100-14400 kr
  Mark      9200 kr 2900 kr 2900-21500 kr
  Härryda 8100 kr 1800 kr 2200-14300 kr

   

   

  Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen från den 1 juni 2018 redovisas i separat taxedokument, se bilaga.

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-10-09, § 452.

   

 • Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2018 § 21 om flerårsstrategi för socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2018.

  Förvaltningen avser att följa kostnadsutvecklingen och verksamheten mer konkret och tydligt än tidigare med syfte att på ett bättre sätt säkerställa uppföljningen och analysen av verksamheten. En uppföljning av det ekonomiska läget görs månadsvis och en prognos för resterande del av året.

  Beredning

  Socialnämndens prognos för helåret per september är + 2000 tkr

  Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 2 000 tkr främst beroende på att satsning 100 inte behövts i den utsträckning förvaltningen budgeterat för eftersom arbetsförmedlingen erbjudit extratjänster i stället. Förvaltningen arbetar aktivt med att analysera verksamhet och kostnader i jämförelse med andra kommuner.

   

  Resultatet för september redovisar att underskott på -552 tkr.

   Resultatet beror på minskade intäkter inom enheten för ensamkommande barn (3 828 tkr) samt internfakturering som ännu inte är gjord (6 375 tkr). Ett överskott för personalkostnader (7 848 tkr) bidrar till resultatet och beror på vakanta tjänster (3 224 tkr) där rekrytering pågår samt satsningar som inte kommit igång inom Arbetsmarknadsenheten, Satsning 100 (2 858 tkr). Den upplupna semesterlöneskulden (1 766 tkr) påverkar också resultatet positivt. För att möta upp vakanserna har kostnaden för inhyrd personal ökat och uppgår till 2 418 tkr.

 • Alingsås kommuns Flerårsstrategi 2018-2020 innehåller ett antal prioriterade mål. Ett prioriterat mål är att I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning. Till målet finns indikatorn Avvikelse mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.

  Av socialnämndens flerårsstrategi 2018-2020 framgår det att nämnden åtar sig att vidta åtgärder så att nettoavvikelsen minskar. Samtidigt åtar sig socialförvaltningen att analysera IFO (individ- och familjeomsorg) nettokostnadsavvikelse och att säkerställa rapporteringen till Räkenskapssammandraget (RS).

   

  Beredning

  Nämnden godkände 2018-05-14, § 49, uppföljningen av handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter. Som bilaga till ärendet redogjordes för hur de kvarvarande internkontrollpunkterna i 2017 års internkontrollplan hade genomförts. En av de kvarvarande punkterna var att nettokostnadsavvikelsen är felaktig. I bilagan beskrivs hur inrapporteringen till RS har kontrollerats av ekonomifunktionen och att inrapporteringen bedöms vara korrekt och därmed också att underlaget för måttet nettokostnadsavvikelse är riktigt.

  Analys av nettokostnadsavvikelse inom individ och familjeomsorg bifogas som bilaga.

   

  Yrkande

  Eva-Lotta Pamp (M) yrkar på att nettokostnadsavvikelsen ska redovisas som en punkt i väsentlighets- och riskanalysen.

 • Huvudregeln i SoL (socialtjänstlagen) är att insatser inte ska medföra kostnader för den enskilde. Kommunen kan dock ta ut vissa avgifter enligt 8 kap SoL. Avgifternas storlek finns angivna i lag eller bygger på kommunens självkostnad.

   

   

  Beredning

  Inom socialpsykiatrins boenden tas ersättning ut för boende, kost och fritidsresor samt omsorgsavgift.

  Bestämmelserna om egenavgifter (enligt SoL) skiljer på stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. När det gäller stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär som vid missbruk, alkohol eller liknande kan avgift för uppehälle tas ut För andra stöd och hjälpinsatser, exempelvis vid jour-/akutboende, är det möjligt att ut skälig ersättning.

  Vid korttidsboende betalar den enskilde, i möjligaste mån, för kost och boende.

  Föräldrar har underhållsskyldighet för placerade barn.

  För de olika avgifterna har socialförvaltningen utarbetat rutiner som uppdateras kontinuerligt.

  Utifrån principerna fattar socialnämnden inför nytt kalenderår beslut om storleken på avgifterna.

  Förslag till riktlinjer för socialnämndens avgifter bifogas.

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-10-09, § 450.

 • Kommunfullmäktiges Flerårsstrategi 2018-2020 har som prioriterat mål 6 att I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande. Till målet är indikatorn Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler kopplat.

  Socialnämnden har i sin flerårsstrategi 2018-2020 åtagandet att verka för en högre grad av valfrihet och självbestämmande. Samtidigt har socialförvaltningen åtagit sig att utreda om det finns verksamheter som kan omfattas av lag om valfrihetssystem (LOV).

   

  Beredning

  En utredning har genomförts som visar att socialnämndens verksamheter Return  (öppenvård missbruk) och boendestöd kan omfattas av LOV. Inom dessa verksamheter kan det finnas intresse från utomstående aktörer. En djupare analys är dock nödvändig för att undersöka om det kan finnas intressenter, ta del av andra kommuners erfarenheter och eventuell samverkan med närliggande kommuner.

  Inom socialnämndens verksamheter finns insatsen ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL). Volymen är liten men här kan finnas möjlighet till samverkan med vård- och äldreomsorgsnämnden (VÄN) som har insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LOV inom ledsagarservice kommer utredas av VÄN under 2018.

  Utredning om vilka verksamheter som kan omfattas av lag om valfrihetssystem (LOV) bifogas som bilaga.

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-10-09, § 451

   

  Yrkande från Eva-Lotta Pamp (M)

  Att förvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupad analys för att undersöka om det finns intressenter som vill utföra boendestöd eller öppenvård missbruk.

   

 • Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag 2018-09-25, § 92 att göra en Risk och konsekvensanalys utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige att
  flytta Arbetsmarknadsenheten (AME) till utbildningsnämnden och återrapportera detta på oktobernämnden

  Arbetsmarknadsenheten (AME) har tre huvuduppdrag: insatser kopplat till försörjningsstöd, DUA, försäljning av tjänster och två kommunövergripande uppdrag: extratjänster och feriejobb.

  Hur man väljer att organisera AME ser olika ut i landets kommuner, vanligen organiseras det under socialförvaltningen, under utbildningsförvaltning eller motsvarande tillsammans med vuxenutbildning eller kommuncentralt, dvs. direkt under kommunledning/kommunstyrelse. Det finns en tydlig koppling mellan integration och arbetsmarknad som har utgångspunkt i det viktiga arbetet med att rusta nyanlända för arbetsmarknaden och ge stöd där så behövs för att få ut människor i arbete. Över hela landet sjunker nu integrationsavdelningarna ihop eftersom flyktingmottagandet minskar mycket och nästa år sjunker fördelningstalen markant.

   

  Beredning

  Den allvarligaste risken med en flytt av AME från socialförvaltningen till utbildningsförvaltningen är att vi får högre kostnader för försörjningsstöd. Idag har Alingsås ett mycket kostnadseffektivt försörjningsstöd jämfört med andra kommuner.

  Under de kommande åren väntas landet gå in i en lågkonjunktur. I ett sådant läge är det helt avgörande att kommunen har ett välfungerande försörjningsstöd kopplat till effektiva insatser från AME för att kunna möta den nya konjunkturen utan alltför stora kostnadsökningar. De största utmaningarna kopplat till arbetsmarknad de kommande åren kommer med största sannolikhet vara att hålla emot kostnadsökningar inom försörjningsstöd snarare än kopplat till integration av nyanlända. Att flytta AME till utbildningsförvaltningen i ett sådant läge medför risk att kostnaden för försörjningsstöd i kommunen ökar.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.