Hoppa över navigering

Möte 2019-12-17

Socialnämnden
14:00 - 17:15 Stora Konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 107

  Information och överläggningar

 • Kommunfullmäktige fastställde, 2019-01-30, § 6, Riktlinjer för socialnämndens avgifter, som gäller fr o m 2019-03-01. Inga principiella förändringar görs, utan en uppräkning av avgifterna föreslås och beslut kan tas av socialnämnden.

  Beredning

  Följande ändringar föreslås:

  Prisbasbeloppet för år 2020 är fastställt till 47 300 kr. Basbeloppet har ökat med 1,72 % jämfört med 2019 års belopp på 46 500 kr. Nytt basbelopp påverkar den vård- och omsorgsavgift som, enligt socialtjänstlagen, betalas av boende som har insatsen bostad med särskild service/särskilt boende. Den högsta avgiften för vård- och omsorg är 2 125 kr/mån år 2020, vilket är en ökning med 36 kr/mån jämfört med 2019 års nivå. Basbeloppet bestämmer också, enligt socialtjänstlagen, ersättningsnivån för hur mycket kommunen kan ta ut för boende vid korttidsboende eller boende vid andra stöd- och hjälp insatser som inte är av behandlingskaraktär. Uppräkningen, utifrån förändrat basbelopp, gör att boendekostnaden uppgår till 73 kr/dygn, - en ökning med 1 kr/dygn.


  Socialförvaltningen tillämpar den matprislista som vård- och omsorgsnämnden beslutar om. Vård- omsorgsnämnden fastställde, 2019-11-18, § 99,Vård- och omsorgsnämndens avgifter inför 2020. Matpriserna har ökar med 2 % jämfört med 2019.

  Oförändrade avgifter gäller för kortare fritidsresor, föräldrars underhållsstöd för placerade barn och kostnad för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

  Nya avgifter redovisas i bilagan Socialnämndens avgifter och ersättningar 2020

  Avgifterna föreslås att gälla fr o m 2020-02-01.

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2019-12-04, §450.

 • Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Det är välfärdssystemets yttersta skyddsnät, och bestämmelserna i socialtjänstlagen anger att var och en i första hand är skyldig att göra sitt yttersta för att klara sin egen försörjning.

  Ekonomiskt bistånd ska också vara förebyggande och rehabiliterande, och insatserna ska utformas både för att avhjälpa det aktuella behovet och för att stärka den enskildes möjligheter att bli självförsörjande.

  Syftet med riktlinjerna är:


  Att fungera som socialnämndens styrdokument för de handläggare som utreder och fattar beslut om bistånd.

  Att bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och rättssäkerhet.

  Riktlinjerna ska revideras varje år.

   

  Ärendet är berett på arbetsutskottets sammanträde 2019-12-04, § 451.

 • Inom ramen för SAMLA, samverkan mellan kommun och region i Alingsås och Lerum, har initiativ tagits till att starta en socialmedicinsk mottagning för målgrupper med samsjuklighet framförallt avseende missbruk och psykisk ohälsa.

   

  Under 2019 har ett förslag till utformning av mottagningen tagits fram och detta avtal reglerar vad respektive part går in i samarbetet med.

   

  Ärendet är berett på arbetsutskottets sammanträde 2019-12-04, § 449.

 • I syfte att säkerställa att ekonomisk balans uppnås har förvaltningen arbetat fram riktlinjer avseende förvaltningens ekonomistyrning.  Beredning


  Mot bakgrund av socialförvaltningens budgetunderskott under de senaste åren samt omsättning på budgetansvariga chefer finns det anledning att tydliggöra förvaltningens riktlinjer avseende ekonomistyrning. Med dessa föreslagna riktlinjer tydliggörs också det ekonomiska ansvaret för förvaltningens verksamhetschefer samt den roll som förvaltningens ekonomienhet har.

   

  Ärendet är berett på arbetsutskottets sammanträde 2019-12-04, § 452.

 • I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) skall nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen skall expedieras till kommunstyrelsen.  Beredning

  Socialnämndens redovisade resultat per novemberer månad innebär ett underskott med 12 667 tkr medan prognosen för helåret 2019 är ett underskott om 14 720 tkr, vilket är oförändrat jämfört med tidigare prognoser under hösten. Sista tertialets internfakturering till vård- och omsorgsnämnden kommer att bidra till att prognosen skall kunna hållas när årsbokslut inom kort upprättas. Implementering av åtgärder i enlighet med den handlingsplan som beslutades i samband med delårsbokslutet pågår inom förvaltningen. Dessa åtgärder syftar främst till att reducera förvaltningens personalkostnader under 2020.

 • § 113

  Delegationsbeslut

 • § 114

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.