Hoppa över navigering

Möte 2021-06-15

Socialnämnden
14:00 - 17:18 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 •  

  Förvaltningschefen informerar:

  A/ Spädbarnsverksamheten

   

  B/ Mini Maria

   

  C/ Organisationsförändring, enheterna Stab och Ekonomi blir en gemensam enhet med en avdelningschef. Från och med 1 augusti 2021 kommer Mick Bauer bli Avdelningschef för den Administrativa enheten.

   

  D/ Nuläge Covid-19

   

  Presentationer:

  - Utväg

  - Signs of Safety

  - Verksamhetsuppföljning (Fördjupning av styrkorten)

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har socialförvaltningen upprättat en månadsuppföljning per den 31 maj för Socialnämnden. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2021.

   

  Förvaltningens yttrande
  Per maj redovisar Socialnämnden ett överskott om 2,2 mnkr till följd av att ekonomiskt bistånd har börjat periodiseras från 2021, förhållandevis låga kostnader för köpt vård samt vakanta tjänster under inledningen av året. Prognosen är oförändrad sedan den fördjupade månadsuppföljningen per april och kvarstår på 2,0 mnkr.

   

   

 • Behovet av lokaler presenteras i nämndernas lokalförsörjningsplaner som ingår som en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning och budgetplanering för kommunen.

  Lokalförsörjningsplanen för socialförvaltningen ger en nulägesbeskrivning av förvaltningens lokaler samt visar på kommande behov inom förvaltningen. Socialförvaltningen har under 2020-2021 gjort stora omställningar och avvecklat flera verksamheter. Under 2021 kommer förvaltningen fortsatt avveckla en del lokaler kopplat till det minskade verksamhetsomfånget, liksom dra nytta av samlokaliseringsvinster både vad gäller resurseffektivitet och arbetsmiljö.
  Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för att säkerställa tak över huvudet för kommuninvånarna och trots att förvaltningen aktivt arbetar med frågan i form av boendesocialt team, coachning och arbete med att etablera kontakter med privata fastighetsägare kan man konstatera att mycket tid och resurser går åt till att stötta individer som inte har andra problem än att de saknar bostad. Kostnaderna för tillfälligt boende ökar och riskerar att öka än mer.

  Den bostadsbrist som råder i Alingsås påverkar socialförvaltningen avsevärt då de målgrupper förvaltningen ansvarar för ofta står långt ifrån och har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Bostadsbristen påverkar i hög grad förvaltningens förutsättningar att klara sitt uppdrag och därmed blir tillgången till anpassade boenden och lägenheter för socialförvaltningens målgrupp central för att förvaltningen ska klara tilldelade budgetramar och där den kommungemensamma samordningen blir viktig.

   

  Arbetsutskottet har den 2 juni 2021, § 188 behandlat ärendet.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.