Hoppa över navigering

Möte 2018-04-17

Socialnämnden
14:00 - 17:30 Stora konfekten, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 37

  Information och överläggningar

 • Home of Drinks har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i Alingsåsparken i samband med en smak och dryckesmässa den 28 april 2018 med serveringstiden 12.00 - 22.00. 

    

  Beredning

   

  Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet

  Alingsås parken är belägen på Folkparksgatan i Alingsås och har under årens lopp används till olika ändamål såsom artistuppträdande, danskvällar och restaurangverksamhet. I nuläget bedrivs ingen verksamhet i parken.

   

  Alingsås parken ägs av bolaget Alingsåsparken AB och sökande bolag Home of Drinks har genom avtal hyrt parken i samband med smak och dryckesmässa den 28 april 2018.

   

  Sökanden har lämnat in en ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten inne i parken i samband med en smak och dryckesmässa enligt inlämnad planritning daterad den 2018-03-01.

   

  Verksamhetens inriktning och omfattning

   

  Den 28 april 2018 planerar sökande Home of Drinks att arrangera en smak och dryckesmässa i Alingsåsparken. Ansökta serveringstider är 12.00 - 22.00. Mässan kommer att innehålla olika utställare med mathantverk, bryggerier samt utställare med sprit och vin. Antal utställare planeras till 20-25 stycken. Antal gäster beräknas till 1000-1500 stycken.

   

  Entreavgift kommer att tas ut på 250 kr. Gäster har möjlighet att köpa kuponger som säljs i storlekarna 150 kr samt 250 kr. Biljetter kommer att säljas via ticnet eller vid entrén. Smakproven med alkohol består av 2 cl sprit, 5 cl vin eller 10 cl öl.

   

  Mat kommer att erbjudas i olika former genom diverse olika utställare samt genom en tacomeny med bl.a olika wraps, nachotallrikar mm. Alkoholfria alternativ kommer att finnas för de gäster som önskar detta. I serveringsområdet kommer det att finnas olika typer av barbord samt sittplatser för matgäster.

   

   Evenemanget vänder sig till en blandad målgrupp. Barn är välkomna i vuxet sällskap under första passet mellan klockan 13.00-17.00. Övrig tid kommer en åldersgräns på 18 år att tillämpas.

   

  Under evenemanget kommer 1-2 vakter samt en värd att arbete. Sökanden kommer att ha en personalstyrka på 5-7 personer som arbetar utöver alla olika utställare.

   

   

  Sökandens personliga lämplighet

  Home of Drinks bildades år 2015. Bolaget företräds av styrelseledamöter Martin Guldbrandsen och styrelsesuppleant Renée Martina Guldbrandsen.

   

  Martin Guldbrandsen har avlagt ett kunskapsprov i alkohollagstiftning med godkänt resultat den 22 december 2016. Provet är giltigt i tre år och utfärdades i Kungsbacka.

   

  Bolaget samt dess företrädare har kontrollerats och bedömts uppfylla lämplighetskraven.

    

  BEDÖMNING

   

  Remissyttranden

  Polismyndigheten har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas. Inga anmärkningar finns i belastningsregistret gällande sökande.

   

  Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas under förutsättning att angivna punkter i remissvar följs. I remissvar anges punkter kring bl.a. livsmedelsregistrering, renhållning, toaletter, regler för avloppsvatten, egenkontrollprogram samt riktlinjer för ljud och bullernivåer.

   

  Räddningstjänsten har inget att erinra mot sökt tillstånd under förutsättning att angivna punkter i remissvar följs. I remissvar anges punkter kring bl.a utrymningsdörrar, brandsläckare samt max antal personer.

   

  Skatteverket har kontrollerat sökande bolag och dess företrädare. Inga betalningsanmärkningar finns hos skatteverket eller kronofogdemyndigheten.

    

  Utredarens överväganden

   

  I Alingsås kommuns riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn har kriterier för tillståndsgivning formulerats i form av en lämplighetsprövning och en alkoholpolitisk bedömning.

   

  Lämplighetsprövning görs med anledning av att tillståndsgivaren skall försäkra sig om att den sökande innehar erforderlig kunskap och kompetens för det sökta tillståndet. Tillståndsmyndigheten skall bl.a. pröva sökandens allmänna och ekonomiska skötsamhet, att sökanden har tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen och att sökanden inte genom sin bakgrund är olämplig t.ex. genom tidigare brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet.

   

  När det gäller den alkoholpolitiska bedömningen får inte tillstånd ges till serveringsställen som är belägna i känsliga områden i kommunen, servering får inte orsaka närboendestörningar eller vända sig till en utpräglad ung publik och serveringstider bör ligga inom ramen för kommunens riktlinjer av tider för alkoholservering.

   

  Sökandes arrangemang vänder sig till en blandad målgrupp.

  Matutbudet uppfyller kraven i alkohollagstiftningen vid ett tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökt serveringsområde kommer att vara avgränsat och värdar samt personal kommer att övervaka serveringsytan.

   

  Sökanden bedöms uppfylla lämplighetskraven och har genomfört kunskapsprov i alkohollagstiftningen med godkänt resultat.

   

  Ansökan avser serveringstid mellan klockan 12.00 – 22.00. Polisen, räddningstjänsten och miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

   

  Verksamheten bedöms ej medföra alkoholpolitiska olägenheter

   

   

 • Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2018 § 21 om flerårsstrategi för socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2018.

  Förvaltningen avser att följa kostnadsutvecklingen och verksamheten mer konkret och tydligt än tidigare med syfte att på ett bättre sätt säkerställa uppföljningen och analysen av verksamheten. En uppföljning av det ekonomiska läget görs månadsvis och en prognos för resterande del av året.

  Beredning

  Socialnämndens prognos för helåret per mars innebär ett nollresultat.

  Förvaltningens resultat för mars visar ett underskott på -3 739 tkr, vilket främst beror på minskade intäkter inom enheten för ensamkommande barn (-1 900 tkr) samt internfakturering som ännu inte är gjord (-2 500 tkr).

  De minskade intäkterna inom enheten för ensamkommande barn kommer att jämna ut sig under året. Sjunkande volymer medför minskade kostnader. Målsättningen är att verksamheten ska vara i balans vid årets slut. Ytterligare en faktor som bidrar till minskade intäkter är internfakturering till VÄN (Vård- och äldrenämnden) som inte skett utifrån att gemensamma rutiner ännu inte tagits fram.

  Ett överskott för personalkostnader (1 760 tkr) påverkar också resultatet och beror på vakanta tjänster.

   

 • Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelser och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 2017 års grundläggande granskning genomfördes av EY på uppdrag av och tillsammans med de förtroendevalda revisorerna. Samtliga nämnder ingick i den grundläggande granskningen. Utöver detta valdes fyra nämnder ut för en mer omfattande granskning - en av dessa var socialnämnden.

   

  Revisionen skickade ut skriftliga frågor som besvarades av socialförvaltningen. Socialnämnden godkände förvaltningens förslag till svar, 2017-09-19, § 92, och svaren överlämnades till revisionen. Svaren blev utgångspunkt för den nämnddialog som genomfördes av kommunens revisorer och representanter för EY tillsammans med nämndens presidium och förvaltningschef.

   

  Granskningen har utmynnat i revisionsrapporten, Alingsås kommun Grundläggande granskning 2017. Socialnämnden har fått tre rekommendationer.

  Nämnden ska kommentera och redovisa åtgärder utifrån granskningens rekommendationer. Förvaltningen har upprättat ett förslag till kommentarer och åtgärder i yttrandet.

   

   

  Beredning

   

  Revisionsrapporten innehåller tre rekommendationer till socialnämnden. Man rekommenderar att:

   

  • Tillse att arbetet med att nå budget i balans fortgår och prioriteras

  • Säkerställa att de nyckeltal som används är relevanta och pålitliga

  • Säkerställa att samtliga internkontrollpunkter genomförs

   

  Nedan redovisas vilka åtgärder som har vidtagits för att följa respektive rekommendation.

   

  Att tillse att arbetet med att nå budget i balans fortgår och prioriteras

  Ett systematiskt arbetssätt införs där samtliga chefer med start mars 2018, involveras i förvaltningens uppföljning som sker månadsvis (juni och juli undantagna). En ny modell är framtagen i samarbete med konsult, ekonomifunktion och verksamhet där ekonomistyrningen tydliggörs. För att nå framgång i arbetet erbjuds samtliga chefer utbildning i systemstödet Hypergene och stöd från ekonomifunktionen i processen.

   

  Att säkerställa att de nyckeltal som används är relevanta och pålitliga

  Ny modell för månadsuppföljning från och med mars 2018 är framtagen där nya nyckeltal ingår. Nyckeltalen har tagits fram i samarbete med konsult, ekonomifunktion och verksamhet. Uppföljning sker månadsvis och ger därför möjlighet till finjustering vid behov. Månadsanalysen rapporteras till kommunstyrelsen.

   

  Att säkerställa att samtliga internkontrollpunkter genomförs

  Socialnämnden gav, SN 2017-10-24, § 107, socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter som förvaltningen bedömde att inte uppnå under 2017, inklusive en tidplan för att säkerställa att punkterna uppnås.

  Nämnden godkände upprättad handlingsplan, SN 2017-12-14,§ 129, och beslutade att återrapportering ska ske i samband med vårbokslutet.

  2017 års kvarvarande internkontrollpunkter ingår också som en del av socialnämndens Internkontrollplan 2018, bilaga till Socialnämndens Flerårsstrategi 2018-2020, SN 2018-03-13, § 21.

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets möte 2018-04-03, § 198

   

 • Den nya dataskyddsförordningen, även känd som GDPR (General data protection regulation), har till uppgift att stärka skyddet för medborgare vid hantering av personuppgifter. GDPR träder i kraft från den 25 maj 2018. Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL). Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen.

   

  Beredning

  Riktlinjer beskriver hur socialnämnden ska arbeta med hantering av personuppgifter och följsamhet mot EU:s dataskyddsförordning.

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-04-03, § 200

   

 • Förvaltningarna har som uppdrag att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan, som sedan sammanställs till en kommungemensam plan. Under 2016 och 2017 låg uppdraget på Fabs, vilket ändrades i och med ändrade ägardirektiv. Det övergripande samordningsansvaret ligger på kommunledningskontoret från 1 januari 2018.

   

  Beredning

   

  I socialförvaltningens plan framgår att den generella bostadsbristen i kommunen är en faktor som påverkar förvaltningens arbete med flertalat målgrupper. Det skapar avbrott i boendekedjor och stoppar flöden.

   

  Förvaltningen ser även behov av att utveckla en ny boendeform för den målgrupp som är aktuella inom socialpsykatrin och som inte lever upp till krav för att kunna få ett hyreskontrakt via Alingsåshem eller andra hyresvärdar. 

   

  Grindgatans motivationsboende behöver en ny lokal, då den nuvarande ligger i trafikplanerat område.

  Utöver präglas planen av den omorganisation som skett genom att funktionshindersverksamheten har lämnat socialnämnden för att ingå i Vård- och äldreomsorgsnämnden samt de minskade behoven av HVB för ensamkommande barn.

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-04-03, § 195.

 • I Alingsås kommun är det Socialnämnden som ansvarar för tillsyn över detaljhandeln med tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för information och att tillsyn sker i enlighet med respektive lagstiftning.

  Kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som redogör för vad som gäller enligt lagstiftning på respektive område. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättsäkerhet och likabehandling i kommunen när det gäller tillsynen. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i tillsynsarbetet samt redogöra för vad som gäller vid försäljning av dessa varor.

  Beredning

  Upprättade riktlinjer säkerställer att kommunen följer de lagar som styr tillsynsverksamheten och är en vägledning för hur arbetet ska utföras.

  Socialnämnden har i samband med beslut utifrån ny lag om E-cigaretter 2017-12-14, § 133, gett i uppdrag åt förvaltningen att upprätta styrdokument för e-cigaretter såsom riktlinjer, anmälan om försäljning och egenkontrollprogram. Denna riktlinje i kombination med nedanstående dokument säkerställer att förvaltningen har de styrdokument som behövs för att möta lagens krav:

  • Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak, folköl samt e-cigaretter 2018, beslutad om på socialnämndens sammanträde 2018-01-23, § 3.

  • Tillsynsavgifter för vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och e-cigaretter, beslutad om på socialnämndens sammanträde 2018-01-23,   § 4.

   Ärendet har beretts på arbetsutskottet 2018-04-03, § 201

 • Socialförvaltningen fick på socialnämndens sammanträde 2018-01-23, § 4 i uppdrag att se över gällande avgifter i samband med serveringstillstånd.

   

  Nuvarande avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen har funnits sedan 2011.

   

  Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgifter ska täcka både direkta och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration och tillsynsbesök.

   

  Alkohollagen

  Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Lagstiftaren har genom olika bestämmelser i Alkohollagen sett till att en kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker skall kunna utövas. En central tillsynsmyndighet, Folkhälsomyndigheten, skall följa utvecklingen och vara vägledande vid tillämpningen av lagen. De regionala myndigheterna, Länsstyrelsen, skall ge kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet. Kommunerna och Polismyndigheterna skall utöva den direkta tillsynen över restauranger med serveringstillstånd.

  Tillsynsarbetet skall bestå av både yttre tillsyn och en inre tillsyn. Vid den yttre tillsynen kontrolleras hur verksamheten bedrivs med avseende på ordning och nykterhet och att servering inte sker till underåriga eller märkbart påverkade personer, förekomsten av lagad mat samt att serveringsansvarig person finns på plats. Kontroller görs också att servering sker i enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset. Den inre tillsynen består bl.a av om förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger vad det gäller t.ex. ekonomisk skötsamhet, brandsäkerhet, skötsamhet utan anmärkning i polisens belastningsregister, korrekt livsmedelshantering mm.

  I Alkohollagen framgår det att Kommunerna har rätt att finansiera tillsynsverksamheten med avgifter. Kommunerna får ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd liksom för den löpande alkoholtillsynen.

   

  Beredning

  Tillstånd och tillsynsavgifter

  Vid fastställande av tillstånd och tillsynsavgifter skall en självkostnadsprincip gälla och avgiften skall bygga på tidsåtgång och en timkostnad. Vid beräkning av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på detta är personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader och administrationskostnader.

  Timkostnaden för utfört arbete år 2011 motsvarar ej 2018 års kostnader då både konsumentprisindex samt lönekostnader ökat. Konsumentprisindex har ökat med 5,8 % mellan åren 2010 - 2017.

  Med anledning av ovanstående bedöms det rimligt med en ändring av Alingsås kommuns tillsynsavgifter.

   

   Jämförelse med andra närliggande kommuner

  Ansökan stadigvarande tillstånd till allmänheten:

  Alingsås 8000 kr

  Lerum 8000 kr

  Göteborg 8200 kr

  Marks kommun 9200 kr

  Borås stad 12 000 kr

   

  Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning verksamheten har.

  Fast tillsynsavgift:                                 Rörlig del:

  Alingsås 1500 kr                                       2000 kr - 12 000 kr

  Lerum 1500 kr                                           0 kr        -  8 000 kr

  Göteborg 1500 kr                                      2100 kr - 14 400 kr

  Marks kommun 2900 kr                             2900 kr - 21 500 kr 

  Borås stad 3100 kr                                    1 % av föregående års omsättning på försäljning

   

  Förslag till nya avgifter i Alingsås kommun

  Nyansökningar/ägarskiften är det ärendeslag som är mest tidskrävande. Noggrannare utredningsförfarande och högre kostnader för administrativ hantering föranleder en större höjning. Förslag läggs att höja denna avgift från 8000 kr till 12000 kr.  Övriga ansökningsavgifter föreslås höjas med cirka 30 %.

  Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning verksamheten har. Avgiften för fast tillsyn är idag 1500 kronor och föreslås ändras till 3500 kronor.

  Den rörliga tillsynsavgiften består idag av 8 olika avgiftsklasser mellan 2000 – 12 000 kronor beroende på vilken omsättning restaurangverksamheten har. Förslag läggs att utöka antal avgiftsklasser från 8 till 9 stycken samt att utvidga spannet av tillsynsavgifter till mellan 4000 och 20 000 kronor istället för som nuvarande avgifter mellan 2000 och 12 000 kronor.

   

  Kostnader Alingsås kommun, årsbasis

  Lön baserad på 75% av heltidstjänst

  Lön, baserad på 75 % av heltidstjänst

  PO (sociala avgifter)

  OH (administrativa kringkostnader)

  Summa

  340875

  39,75%

  15%

  527575

   

  Förslag till nya avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen från den 1 juni 2018.

    

  Ansökningsavgifter:

  1.Nyansökan 10 000 kr (tidigare 8000 kr)

  2.Utvidgat tillstånd 4200 kr (tidigare 3300 kr)

  3.Betydande ändring i bolag 3500 kr (tidigare 2700 kr)

  4.Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7000 kr (tidigare 5400 kr)  

  5.Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 1000 kr (tidigare 800 kr)

  6.Provsmakning vid tillverkningsställe 7500 kr (tidigare 6000 kr)       

  7.Tillfälligt tillstånd provsmakning vid arrangemang 5000 kr (tidigare 4000 kr)

  8.Servering vid gemensamt serveringsutrymme 4200 kr (tidigare 3300 kr)

  9. Anmälan om serveringslokal vid catering 400 kr (tidigare 300 kr)

  10.Anmälan om redan godkänd lokal 200 kr (tidigare 100 kr)

  11.Avgift för kunskapsprov per tillfälle 1700 kr (tidigare 1200 kr)

   

  Tillsynsavgifter:

  A)   Fast del innefattande avgift för förebyggande och inre tillsyn av alla stadigvarande serveringstillstånd 3500 kronor. Fast del 3500 kr x 29 tillstånd = 101 500 kr

   

  B)   Rörlig del för yttre tillsyn på alla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten   

  baseras på omsättning i kronor per år.

  0- 250 000                          = 4000 kr (tidigare 2000 kr) x 0 tillstånd = 0 kr

  250 000 - 500 000              = 5000 kr (tidigare 3000 kr) x 1 tillstånd = 5000 kr

  500 000 - 1 miljon               = 6000 kr (tidigare 4000 kr) x 2 tillstånd = 12 000 kr

  1 miljon - 2 miljoner            = 8000 kr (tidigare 6000 kr) x 4 tillstånd = 32 000 kr

  2 miljoner - 3 miljoner         = 9000 kr (tidigare 7000 kr) x 6 tillstånd = 54 000 kr

  3 miljoner - 4 miljoner         = 11 000 kr (tidigare 8000 kr) x 3 tillstånd = 33 000 kr

  4 miljoner - 6 miljoner         = 14 000 kr (tidigare 10000 kr) x 4 tillstånd = 56 000 kr

  6 miljoner – 8 miljoner        = 17 000 kr (tidigare 12000 kr) x 2 tillstånd = 32 000 kr

  8 miljoner – 10 miljoner      = 20 000 kr x 7 tillstånd = 140 000 kr

  Rörlig del inkomst:  364 000 kr

  Därutöver tillkommer inkomster på ansökningar som inkommer under året.  Antal ansökningar varierar och är svåra att förutsäga. Uppskattad inkomst från ansökningar är 62 000 kr år 2018.

  Avgifterna är uträknade enligt Alingsås kommuns faktiska kostnad. Nya avgifter för serveringstillstånd föreslås gälla från 2018-06-01, men nuvarande avgifter tas ut till dess att beslut är fattat i kommunfullmäktige.

  Avgifterna föreslås revideras ungefär vartannat år, nästa gång blir i januari 2020.

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-04-03, § 202.

   

 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.  Socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete ska ske i enlighet med lagar och riktlinjer för säkerhet och arbetsmiljö.

  Beredning

  Förvaltningen har sedan tidigare antagit ”Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)”, 2014-04-22 § 36.

  2018-01-01 beslutades en ny organisation för socialförvaltningen. Med anledning av organisationsförändringen har socialförvaltningen reviderat gällande ”Riktlinjer för socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete (SBA).

  Ärendet har beretts på arbetsutskottet 2018-04-03, § 196

   

 • Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) framgår att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS varje år bör upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. I samband med att ” Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” antogs 2014-09-23 beslutade socialnämnden att en årlig kvalitetsberättelse ska utarbetas.

  Beredning

  I Socialnämndens kvalitetsberättelse 2017 redogörs för hur nämnden har arbetat med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet under året.

  I kvalitetsberättelsen beskrivs bland annat hur synpunkter och klagomål har hanterats, samt hur arbetet utifrån bestämmelserna om lex Sarah har bedrivits. Kvalitetsberättelsen omfattar också hur kvaliteten har följts upp och utvärderats genom egenkontroll, exempelvis genom uppföljning av resultat i Öppna jämförelser och brukarundersökningar.

 • Politiker och tjänstemän inom SAMLA ser ett behov av att förstärka förmågan att möta psykisk ohälsa hos barn och unga och skapa en modell där man jobbar integrerat mellan primärvård, socialtjänst och elevhälsan genom samverkansteam. Utgångspunkten har varit att vårdkedjan brister som den ser ut idag och att det finns risk för bristande patientsäkerhet för barn och unga med psykisk ohälsa.

  Den 2 februari 2018 fattade SAMLAs politiska samrådsgrupp ett inriktningsbeslut om att skapa samverkansteam enligt SIMBA-modellen. SIMBA är en samverkansmodell som används av andra kommuner och landsting. För att SAMLAS inriktningbeslut ska kunna träda i kraft krävs att berörda nämnder och styrelser fastställer SAMLAs politiska samrådsgrupps inriktningsbeslut.

  Beredning

  I SIMBA-projekt som pågår i andra kommuner har man skapat en modell som bygger på strukturerad teamsamverkan mellan primärvård, som har ansvaret för unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa, elevhälsa och socialtjänst. Specialistnivån fungerar som ett stöd till vårdcentralerna utifrån en konsultationsmodell.

  Skapande av liknande samverkansteam i Alingsås, enligt SIMBA-modellen, förutsätter att en projektledare anställs på 50%, till en kostnad av 450 000 kr/år. Projektet beräknas pågå under tre år. Kostnaden för projektledaren behöver finansieras gemensamt av kommunerna Alingsås och Lerum inom SAMLA. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjuter medel för anställning av barnpsykologer i primärvården.

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-04-17, § 203.

 • § 48

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.