Hoppa över navigering

Möte 2018-03-13

Socialnämnden
14:00 - 16:30 Stora konfekten, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 20

  Information

 • Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska alla nämnder årligen anta en flerårsstrategi för de närmaste tre åren. Nämndens flerårsstrategi ska utgå från kommunens prioriterade mål och styrindikatorer samt den politiska viljeriktningen.

  Nämndernas flerårsstrategi är en plan för nämndens styrning och ledning av dess verksamheter. I flerårsstrategin fastställs också budgeten för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de nästkommande två åren.


  Till nämndernas flerårsstrategier ska nämndens väsentlighets- och riskanalys och internkontrollplan för kommande år biläggas.  Beredning


  Förvaltningen har upprättat förslag till Socialnämndens flerårsstrategi 2018-2020. I den väsentlighets- och riskanalys som nämnden beslutade, SN 2017-12-14, § 128, identifierades ett antal riskområden. En del av områdena bedömdes som nödvändiga förändringar för att uppnå fullmäktiges prioriterade mål och har formulerats som åtaganden i flerårsstrategin. De delar av verksamheten som måste hållas under uppsikt återfinns i nämndens internkontrollplan. Nämnden har kopplat åtaganden med tillhörande nyckeltal till åtta av kommun fullmäktiges 12 prioriterade mål med indikatorer.  Kommunfullmäktige har angivit några fokusområden för socialnämnden och dessutom gett ett antal uppdrag riktade till samtliga nämnder. I socialnämndens flerårsstrategi beskrivs hur nämnden kommer att fullgöra fokusområdena och uppdragen.  Socialnämnden har erhållit 222 209 tkr i kommunbidrag för år 2018.  Förvaltningen fick i uppdrag av nämnden, SN 2017-11-21, § 120, att inför flerårsstrategiberedningen 2018 tydligare koppla nämndens och förvaltningens åtaganden till kommunfullmäktiges prioriterade mål samt att ta fram mätbara nyckeltal.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.