Hoppa över navigering

Möte 2018-09-25

Socialnämnden
14:00 - 16:30 Stora Konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 88

  Information och överläggningar

 • Nämnderna ska enligt Alingsås kommuns styrmodell upprätta ett delårsbokslut enligt styrmodellens anvisningar.


  Beredning

  Socialnämndens flerårsstrategi 2018-2020 följs upp i delårsbokslutet.

  I delårsbokslutet beskrivs hur socialnämnden arbetar med tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige och åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Samtliga åtaganden och nyckeltal har följts upp och kommenterats.

  Socialnämnden redovisar ett underskott på -649 tkr per den 31 augusti 2018. Det beror främst på minskade intäkter för enheten ensamkommande barn samt internfakturering som ännu inte är gjord. Trots det redovisade underskottet beräknas helårsprognosen bli ett överskott på 2 000 tkr.

  Inför 2019 begär socialnämnden en ramökning med 8 460 tkr. Den begärda ramökningen beror på utökade kostnader för extern samverkan, ökade kostnader för familjehemsarvoden inom familjehemsvården, högre kostnader för missbruksvården samt utökning av insatsen Feriejobb.

  Uppföljning av 2018 års internkontrollplan ingår som bilaga 1.

 • Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen 6 kap 6 §, där det framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

  I revisorernas revisionsplan för 2018 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande granskningen. Premisserna är god revisionssed samt risker som framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys.

  2018 års granskning genomförs av EY på uppdrag de förtroendevalda revisorerna. Samtliga nämnder ingår i den grundläggande granskningen. Utöver detta har socialnämnden, bland fyra nämnder, valts ut för en mer omfattande granskning. Socialnämnden har valts ut mot bakgrund att nämnden under flera år redovisat budgetunderskott.

   

  Beredning  Inför årets granskning har revisionen sänt frågor som skriftligen ska besvaras och behandlas av nämnd senast den 26 september. Nämnddialoger kommer att genomföras med presidiet tillsammans med förvaltningschef i oktober. Nämndens svar på revisionens frågor kommer att vara utgångspunkt vid detta möte.

  Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på revisionens frågor och föreslår att nämnden godkänner svaren och att dessa översänds till revisionen.

  Årendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-09-11, § 391.

 • Det är de förtroendevalda i en kommun som har det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. Det innebär ett ansvar för de förtroendevalda från beredning av ärendet till beslut och för genomförande av beslutet.

  Nämndens beslutanderätt kan dock delegeras i de fall som anges i kommunallagen. Där anges att en nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegering innebär att befogenheten att fatta beslut överlämnas. Det är alltså nämnden och dess politiker som avgör frågan om eventuell delegering ska ske under förutsättning att det kan ske inom de ramar som lagen tillåter.

  I den nya kommunallagen som gäller sedan 2018-01-01 står det därför att nämnderna själva ska få besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till dem.  Beredning


  Socialnämndens arbetsutskott gav socialförvaltningen i uppdrag 2011-02-01, § 7, att ta fram en rutin för nämndens uppföljning av ärenden. Denna rutin har sedan inte uppdaterats.

  Delegationsordning för socialnämnden, som reglerar vem som kan fatta beslut, gäller sedan 2018-06-19, § 71.

  Den ordning som gällde med den tidigare kommunallagen med anmälningsskyldighet för alla delegationsbeslut innebär en administrativ börda för socialnämnden. Detta är ofta beslut av mer rutinartad karaktär som nämnden normalt inte har anledning att följa särskilt. Det kan därför ifrågasättas om alla beslut som fattas på delegation behöver anmälas till nämnden.

  Den nuvarande rutinen kring rapportering av delegationsbeslut behöver på grund av den nya kommunallagen, samt för att underlätta den administrativa bördan, ersättas med en ny riktlinje.

  Socialförvaltningen föreslår därför att förseslagen riktlinje antas.

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-09-11, § 390.

 • § 92

  Uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys utifrån beslut om flytt av Arbetsmarknadsenheten (AME)

 • Kommunfullmäktige 2018-09-05, § 150 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.