Hoppa över navigering

Möte 2019-01-29

Socialnämnden
14:00 - 16:30 Stora Konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 7

  Information och överläggningar

 • Socialnämnden behöver varje år godkänna upprättade planer för tillsyn på områdena serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel samt försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter. I detta ärende redovisas varje varuslag i en egen tillsynsplan.

 • Eftersom en ny mandatperiod startar 2019-01-01 ska socialnämnden utse ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem personliga ersättare inklusive ordförande och vice ordförande för tiden fram till och med den 31 december 2022.


  Beredning

  Liberalerna Karin Josefsson och Heide Kamperin (L) avstår sina platser som ledamot respektive ersättare i AU till förmån för Kristdemokraternas (KD) Ann-Lie Tulokas Olsson som ledamot och Maria-Therese Marklund som ersättare. Därför behöver nytt val till AU göras.

  Efter omval blir följande personer ledamöter och ersättare i arbetsutskottet:

   

  Eva-Lotta Pamp (M), ordförande Inger Carlborg (M), ersättare
  Leif Hansson (S) , vice ordförande Anna-Maria Olsson (S), ersättare
  Lars-Ivan Gustafsson (S), ledamot Margaretha Svensson (S), ersättare
  Ingbritt Johansson (C) ledamot Carl Adamsson (C), ersättare
  Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) ledamot Maria-Therese Marklund (KD), ersättare


   

 • Syftet är att följa upp hur socialnämnden och socialförvaltningen lever upp till aktuella styrdokument, att följa nämndens beslut och undersöka om eventuella uppdrag har genomförts av förvaltningen. Socialförvaltningen har följt upp nämndens arbete under 2018 genom att lista vilka ärenden som nämnden beslutat om vid respektive sammanträde, eventuella uppdrag som förvaltningen fått och hur återkoppling av uppdragen skett.

  En sammanställning finns för de revisionsrapporter som berört nämnden under året.

   


  Syftet är att följa upp hur socialnämnden och socialförvaltningen lever upp till aktuella styrdokument, att följa nämndens beslut och undersöka om eventuella uppdrag har genomförts av förvaltningen. Socialförvaltningen har följt upp nämndens arbete under 2018 genom att lista vilka ärenden som nämnden beslutat om vid respektive sammanträde, eventuella uppdrag som förvaltningen fått och hur återkoppling av uppdragen skett.

  En sammanställning finns för de revisionsrapporter som berört nämnden under året.

   

   

 • BUS – Barn Ungdom Samverkan har funnits sedan 2011 och är en samverkan mellan Kultur- och utbildningsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialförvaltningen. Ledningsgruppen består av chefer från dessa förvaltningar samt representant från Polisen och folkhälsosamordnaren i kommunen.

  Under 2018 har BUS ledningsgrupp, förutom grunduppdraget, haft två prioriterade uppdrag. Dessa är uppföljning av LUPP-enkäten som genomfördes under hösten 2017 samt fokus Bjärke.

  Ledningsgruppen har förändrats under året då nya chefer har tillträtt sina tjänster. Vi har kunnat konstatera att det finns flera samverkansforum och att man behöver förtydliga vilka frågeställningar som ska tas i respektive forum. En sådan översyn har påbörjats och kommer sannolikt att kunna effektivisera samverkan för 2019.

  LUPP-enkäten genomfördes under hösten 2017 i två olika årskurser. Som helhet hade Alingsås bättre resultat än GR som helhet. För gymnasiet (åk 2) var deltagarantalet så lågt att resultatet ej kan sägas vara representativt för målgruppen, därför arbetade vi inte vidare med det resultatet. För årskurs 8 var deltagarantalet högre och resultatet har redovisats till aktuell förvaltning. Ungdomar har även deltagit i sk. kvitter på Framtidsveckan och en återkoppling har gjorts på en konferens i Göteborg. Det krävs ett stort förankrings- och återkopplingsarbete för att ge avsedd effekt av enkäten på längre sikt, men då det finns andra pågående insatser för att ta tillvara på ungdomarnas röster så kommer kommunen inte att fortsätta med LUPP-enkäterna.

  Det har gjorts satsningar på närvaron i Bjärke från flera förvaltningar. Samverkan med lokala aktörer som utgår från Familjens Hus fortgår och i detta forum kan frågeställningar snabbt fångas upp. En lyckad satsning är de utökade hembesöken vid 2-månaders ålder som BVC-sköterska har tillsammans med familjebehandlare.

  Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2019-01-16, § 47

 • Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden samt andra samhällsaktörer samverkar genom att samordna olika resurser för att dels öka effektiviteten i det psykosocialt förebyggande arbetet med barn och ungdomar och dels främja demokratiska värderingar, en god livsstil och folkhälsa hos barn och ungdomar.

  Inför varje ny mandatperiod revideras samverkansavtalet.

   

  Beredning

   

  Ärendet har beretts på arbetsutskottet 2019-01-16, § 48.

 • Socialnämnden ska besluta om reglering av bevarande och gallring som ska tillämpas på verksamhetens allmänna handlingar. Detta görs i nämndens dokumenthanteringsplan.


   Beredning

  Förvaltningens nuvarande dokumenthanteringsplan antogs 2017-09-19, § 100, och har nu reviderats. Dokumenthanteringsplanen är numera uppdelad i tre delar – Myndighetsutövande, Utförare av insatser och Administration. Den nya planen gäller för 2019. Planen revideras en gång om året så att förvaltningen följer det lagar och regler som styr hanteringen av allmänna handlingar.


  Kommunarkivarien har kommit in med muntliga och skriftliga synpunkter.

   

  Årendet har beretts på arbetsutskottet 2019-01-16, § 50.

 • § 14

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.