Hoppa över navigering

Möte 2020-09-21

Vård- och omsorgsnämnden
08:30 - 12:00 Sparbankssalen
 •  

  A/ Ordföranden informerar

  B/ Delårsbokslut 2020 VON

  C/ Kritiska verksamhetsfaktorer delårsuppföljning

  D/ Årlig grundläggande granskning 2020

  E/ Redovisning av avvikelser, klagomål och synpunkter för första halvåret 2020

  F/ Förvaltningschefens information

   

   

 • Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska Vård- och omsorgsförvaltningen identifiera och besluta om kritiska verksamhetsfaktorer. De kritiska verksamhetsfaktorerna ska med fokus på grunduppdraget definiera områden som är särskilt viktiga för en god kvalitet inom förvaltningens verksamhetsområde, utifrån perspektiven ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare. Vidare ska förvaltningen informera Vård- och omsorgsnämnden om vilka kritiska verksamhetsfaktorer som identifierats och ge information vid uppföljning. Redovisning till nämnd sker vid delår- och årsbokslut.  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 16 september 2020 lämnat följande yttrande.

  Vård- och omsorgsförvaltningen följer regelbundet upp 14 kritiska verksamhetsfaktorer genom nyckeltal som mäter kvalitet eller resultatuppfyllelse. Där en av faktorerna följs upp månadsvis, sju faktorer följs upp tre gånger per och fem faktorer följs upp en gång per år.


  Vid delåret finns tillgängliga resultat avseende 2020 för nio av förvaltningens 14 kritiska verksamhetsfaktorer. I de fall resultatet inte redan är tillgängligt vid delårsuppföljningen har förvaltningen gjort en prognos för resultatuppfyllelsen under 2020.


  Sammantaget görs följande bedömning av förvaltningens resultatuppfyllelse vid delåret.


  Tre faktorer bedöms ej vara uppfyllda, tre faktorer bedöms delvis vara uppfyllda, fem faktorer bedöms i hög grad vara uppfyllda och två faktor bedöms vara helt uppfyllda.


  För en faktor saknas utvärdering.


  Förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer med förklaringar till resultatuppfyllelsen vid delåret presenteras i bifogad bilaga.

 • De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelsen och nämnderna har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

   

  Beredning
  Förvaltningen har den 19 september 2020 lämnar följande yttrande. 


  Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamlingen sker genom att KPMG och revisorerna löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll. Som del av den grundläggande granskningen genomför KPMG en enkätundersökning med nämnderna. Förslaget går upp till nämnd 26 oktober 2020 för beslut.

   

  Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott återremitterade vid sitt sammanträde 10 september 2020 § 54 ärendet till förvaltningen för att underlaget skulle förtydligas. Ärendet listades till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 21 september 2020.

 • Nämnden är enligt Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete, ansvarig för att det finns rutiner för hantering av synpunkter och klagomål samt rutiner för hantering av avvikelser. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är nämnden (vårdgivare inom hälso-och sjukvård) skyldig att rapportera händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst, de som bedriver verksamhet enligt LSS, myndigheter, och föreningar, annan hälso- och sjukvård samt andra organisationer och intressenter. All personal är skyldig att rapportera avvikelser och risker av betydelse för säkerheten för vårdtagaren.

  Enligt riktlinjer för hantering av klagomål och synpunkter samt riktlinjer för avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria, ska synpunkter från brukare, patient eller annan enskild person som inte arbetar i vår verksamhet registreras som synpunkt eller klagomål, medan det som inkommer från vår personal eller annan vårdgivare registreras som avvikelse.

  Beredning
  Förvaltningens har i skrivelse 3 september 2020 lämnat följande yttrande.

  Enligt förvaltningens riktlinjer skall avvikelser, synpunkter och klagomål sammanställas för redovisning till nämnd. Inkomna klagomål och synpunkter samt inkomna avvikelser för första halvåret 2020 redovisas i bilaga.

   

  Arbetsutskottet har den 10 september 2020 § 55 behandlat ärendet. 

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden, beläggningsgrad på särskilt boende samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en månatlig bild av verksamheten.


  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.
   


  Förvaltning/Allmänt-kategori A17

  Anita Hedström, förvaltningschef. Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 1st.  Förvaltningen/Allmänt-kategori D2

  Helén Gillqvist, avdelningschef särskilt boende äldre. Kassation av trädgårdsmöbler, 1 st.  Förvaltningen/Allmänt-kategori D3

  Pernilla Brylander, enhetschef hemtjänsten. Beslut om att ersätta enskild person för att kaffekanna gått sönder. 1 st  Delegationer personalområdet:

  Se bilaga.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.