Hoppa över navigering

Möte 2018-08-27

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 17:15 Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Lokal Sunnerö
 • § 66

  Godkännande av föredragningslista

 • § 67

  Förvaltningens information

 • § 68

  Nämndledamöternas information

 • Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 6 september 2006, § 129 att

  en fixartjänst inrättas. Fixartjänsten vänder sig till alla kommunens medlemmar, 75 år

  och äldre samt till medlemmar med hemtjänst, 65 år och äldre. Vård- och

  äldreomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2017, § 96

  att hemställa till kommunfullmäktige att besluta om att kommunens fixartjänst vänder

  sig till äldre medlemmar i Alingsås kommun, och att uppdraget ska rymmas inom

  uppdragets budget.

  Kommunstyrelsens beslutade 2018-05-07 att återemittera ärendet till vård- och

  äldreomsorgsnämnden i syfte att tydliggöra förslag till beslut kring vad som avses

  med äldre medlemmar i Alingsås kommun.

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 april 2018 i yttrandet bland annat

  anfört följande:

  Lagen (2009:47) anger att en kommun utan föregående individuell behovsprövning

  får tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster

  avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som

  inte utgör personlig omvårdnad.Vård- och äldreomsorgsnämndens förslag till beslut

  innebär att kommunensfixartjänst ska vända sig till äldre medlemmar i Alingsås

  kommun. Vad som åsyftas med benämningen äldre medlemmarframgår ej av

  beslutet.

  Enligt Lag (2009:47) får kommunen utan föregående individuell behovsprövning

  erbjuda servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Såvida inte personen i fråga har

  fått beviljad hemtjänst är lägsta åldern därmed 67 år. Kommunledningskontoret gör

  bedömningen att ärendet bör återremitteras till vård och äldreomsorgsnämnden i

  syfte att tydliggöra förslag till beslut kring vad som avses med äldre medlemmar i

  Alingsås kommun. Nämnden bör även ta ställning till hur personer utan beslut om

  hemtjänst, men som är yngre än 67 år men äldre än 65 år ska hanteras. Annars

  kvarstår problematiken att neka en person en insats trots att behov föreligger,

  förvisso inom ett kortare åldersspann.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 8 augusti angett följande:

  Gruppen personer under 75 år som kontaktar fixaren är idag mycket liten. Under

  första halvåret 2018 var det endast ett par personer. Att inrätta särskild fixartjänst, via

  biståndsbeslut eller på annat sätt, för gruppen 65 - 67 år bedöms mot denna

  bakgrund inte rimligt. Fixartjänsten förslås därför riktas till personer som fyllt 67 år i

  hemställer till kommunfullmäktige att besluta om att fixartjänst vänder sig till

  medlemmar i Alingsås kommun 67 år eller äldre, och att uppdraget ska rymmas inom

  uppdragets budget.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-08-13 § 49.

   

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h.

  Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §

  socialtjänstlagen. Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och

  kommunfullmäktige.

  Genom ändringen i socialtjänstlagen (SoL) ska en kommun som inte inom skälig tid

  tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som någon är berättigad till, enligt beslut

  från kommunen, åläggas att betala en särskild avgift, en s.k. sanktionsavgift.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande

  beslut enligt 4 kap.1§ SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I

  rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som

  förflutit från dagen för respektive beslut.

  Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda

  uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till

  varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en

  diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej

  verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en

  gång per kvartal.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i yttrande den 8 augusti angett följande:

  Vid rapporteringstillfället 2018-08-07 (omfattande kvartal 2) har vård- och

  äldreomsorgsnämnden redovisat 24 individrapporter till IVO.

  22 st individärenden är återrapporteringar från kvartal 1

  Utav rapporteringen har 2 personer ej fått sina beslut verkställda

  8 personer har återtagit sina ansökningar och 12 personer har fått sina beslut

  verkställda.

  2 individrapporter är nya personer som ej fått sina beslut verkställda. Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-08-13 § 50.

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h.

  Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt

  28f-g §§ LSS. Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och

  kommunfullmäktige.

  I och med flytten av LSS-verksamheten från Socialnämnden till Vård och

  äldrenämnden 2018-01-01 så ska de ärenden som rör LSS-lagstiftning

  fortsättningsvis redovisas i Vård-och äldreomsorgsnämnden.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande

  beslut enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten

  ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller. Uppgifterna i rapporten ska vara

  avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till

  enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade

  besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda

  ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som

  gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Beredning:

  Förvaltningen har i yttrande från den 8 augusti angett följande:

  Gynnande beslut som ej har verkställts inom tre månader från dagen för beslut.

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  2017-04-06   K

  Kontaktperson 9.4 §

  LSS

  2017-10-17 K

  Kontaktperson 9.4 §

  LSS

  2015-03-10   K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-05-03   M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-08-16   M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08   M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08  M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08  M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-07-04  K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-07-04  K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-08-08  M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  2017-10-17 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  2017-11-07 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  2017-11-07 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-11-28 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-04-04 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  2017-04-11 K

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  2017-04-21 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  2017-12-19 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  2016-07-06 M

  Ledsagarservice 9.3 §

  LSS

  2016-12-22 K

  Ledsagarservice 9.3 §

  LSS

  2016-11-07 M

  Korttidstillsyn 9.7§

  LSS

  2017-09-29 K

  Korttidstillsyn 9.7§

  LSS

  2017-09-19 M

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  2017-12-12 K

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

   

  Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  I dagsläget finns inga beslut att redovisa.

   

  Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Datum för verkställighet, avslut

  Lagrum

  2017-02-23 K

  Kontaktperson 9.4 §

  Avböjt insats, upphört 180126

  LSS

  2017-10-20 M

  Kontaktperson  9. 4 §

  Erbjuden, tackat nej, avslutat 180316

  LSS

  2016-08-16 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  Erbjudande 2017-09-08.Verkställd 180215

  LSS

  2017-04-04 K

  Bostad för vuxna 9.9 §

  Erbjudande 2018-02-06.Verkställd 2018-03-15

   

  LSS

  2017-01-25 K

  Korttidsvistelse 9.6 §

  Verkställd 2017-12-29

  LSS

   

  Rapportering har skett till IVO.

  Arbetsutkottet hanterade ärendet vid sitt sammanträde 2018-08-13 § 51.

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28f-g §§ LSS. Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

   Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

   

   

  Beredning

   Gynnande beslut som ej har verkställts inom tre månader från dagen för beslut

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  2015-03-10   K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-05-03   M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08   M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08  M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08  M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-07-04  K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-08-08  M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  2017-11-07 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  2017-11-07 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-11-28 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2018-02-23 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2018-02-22 K

  Daglig Verksamhet 9.10 §

  LSS

  2016-07-06 M

  Ledsagarservice 9.3 §

  LSS

  2016-12-22 K

  Ledsagarservice 9.3 §

  LSS

  2018-03-19 K

  Ledsagarservice 9.3§

  LSS

  2016-11-07 M

  Korttidstillsyn 9.7§

  LSS

  2017-09-29 K

  Korttidstillsyn 9.7§

  LSS

  2017-09-19 M

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  2017-12-12 K

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

   

   Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet.

           I dagsläget finns inga beslut att redovisa.

   Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Datum för verkställighet,avslut

  Lagrum

  2017-04-06 K

  Kontaktperson 9.4 §

  Verkställd 2018-04-03

  LSS

  2017-10-17 K

  Kontaktperson 9.4§

  Verkställd 2018-04-24

  LSS

  2017-04-04 M

  Avlösarservice 9.5§

  Avslutad   2018-04-04

  LSS

  2017-04-11 K

  Avlösarservice 9.5§

  Avslutad   2018-04-11

  LSS

  2017-04-21 M

  Avlösarservice 9.5§

  Avslutad   2018-04-21

  LSS

  2017-12-19 M

  Avlösarservice 9.5§

  Verkställd 2018-05-07

  LSS

  2016-08-16 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  Verkställd 2018-04-16

  LSS

  2017-07-04 K

  Bostad för vuxna 9.9 §

  Verkställd 2018-05-04

   

  LSS

  2017-10-17 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  Verkställd 2018-06-01

  LSS

   

  Rapportering pågår  till IVO.

   

 • Vård- och äldreomsorgsförvaltningen beslutade den 9 april 2018 att godkänna att hyreskontrakt om 10 år avtalas med TB-gruppen och föreslog kommunstyrelsen att medge åt nämnden att teckna hyreskontrakt för lokalerna på Aleforsvägen 16.

  Kommunstyrelsen medgav åt vård- och äldreomsorgsnämnden att teckna ett tioårigt

  hyreskontrakt för lokalerna på Aleforsvägen 16 i enlighet med vård- och

  äldreomsorgsnämndens beslut den 13 juni 2018.

   

  Utifrån att hyreskostnaden reviderats upp efter uppdaterade beräkningar från TBgruppen har kommunledningskontorets ekonomiavdelning ombett vård- och

  äldreomsorgsnämnden att åter ta upp frågan om lokalerna för beslut

   

  Förvaltningens yttrande

  Daglig verksamhet är med cirka 200 brukare den verksamheten inom LSS som har

  flest brukare, de senaste tre åren har en utökning skett med cirka 25 brukare och

  ytterligare inflöde förväntas under de närmaste åren.

  Daglig verksamhet har sett över möjligheter att samlokalisera verksamheten till en

  större lokal som går under arbetsnamnet Krattan. Samlokaliseringen medför att två

  mindre lokaler på Lövskogsgatan, en lokal på Södra Strömgatan och därtill en större

  lokal i Kristineholm som i dagsläget rymmer två enheter upphör vid årsskiftet.

  Ombyggnationen i de nya lokalerna måste genomföras innan årsskiftet annars

  riskerar verksamheten att stå utan lokaler

  Beräknade vinster vid samlokalisering:

  ·       Förbättrad arbetsmiljö på grund av minskad stress vid sjukdom, frånvaro och

  semester då personal kan samverka på en större enhet. Därtill beräknas de

  många arbetsplatsrelaterade tillbuden i nuvarande lokaler minska avsevärt.

  ·        Förbättrad kostnadseffektivitet när inköp och personalbemanning kan

  samordnas. Samt skapas expansionsmöjlighet då nya lokaler kommer bereda

  plats för fler deltagare till daglig verksamhet.

  ·        Förbättrat aktivitetsutbud för deltagarna i daglig verksamhet.

  ·        Förbättrat läge då ny lokal mer anpassad för deltagarna och deras behov av en lugnare miljö och närheten till skog och natur

   

  Förändringen medför en utökning av den totala lokalytan för daglig verksamhet med

  cirka 300 kvadratmeter.

   

  I beslutad och godkänd skrivelse beräknades den ökade hyreskostnaden till netto

  ungefär 0,45 mnkr per år, efter besluten har beräkningar reviderats och den ökade

  hyreskostnaden uppgår nu till ungefär 0,6 mnkr per år.

   

  Hyreskostnaden bedöms som rimlig och även om hyran av lokalerna medför en

  utökad driftskostnad för nämnden så beräknas stordriftsfördelar och möjligheten att

  kunna bereda plats för fler deltagare till daglig verksamhet sammantaget resultera i

  en ökad ekonomisk effektivitet.

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden,

  beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, vice ordförande, vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård- och äldreomsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

   

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

   

  Förvaltningens yttrande

  Förvaltningen har i yttrande från 2018-08-21 angett följande:

  Under den aktuella perioden har dessa delegater fattat nedanstående beslut:

  Förvaltning/allmänt – kategori A1

  Micaela Kronberg Thor (M) ordförandebeslut LSS

  Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan inväntas, 1 st

   

  Förvaltning/allmänt – kategori A1

  Pär-Göran Björkman(S) – v ordförandebeslut LSS

  Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan inväntas, 1 st

   

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, juni 19 st.

  Förvaltning/Allmänt kategori A7

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Förordnande av ersättare för förvaltningschef under semester, sjukdom och dylikt, 1 st

   

  Förvaltningschefens vidaredelegation:

  Personalärenden

  Se bilaga

 • § 76

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.