Hoppa över navigering

Möte 2018-05-14

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 16:45 Sunnerö
 • A/ Vårbokslut 2018

  B/ Föreningsbidrag och stöd för äldreverksamhet 2018

  C/ Förvaltningschefens information

  - SAMLA - närvårdssamverkan, nulägesavstämning. Ny processledare tillträder i mitten av augusti.

  - information och dialog om koncept för öppen specialiserad Närsjukvård i Göteborgsregionen- ansvarsfrågorna kring vad som är kommunal hälso- och sjukvård behöver lyftas

  - information och diskussion om öppnande av ytterligare äldreboendeplatser

  - information och diskussion LSS-boende

  - information om personalläget inför sommaren

  - träff med svenska kyrkan och Bräcke diakoni

  - 10-års jubileum Kvarnbacken

  - Time Care och Schedular

 • I vård- och äldreomsorgsnämndens reglemente står att nämnden utifrån de riktlinjer som nämnden fastställt skall ge olika form av stöd och stimulans till föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör nämndens målgrupper.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande
  Föreningsbidraget som uppgår till 300 000: - för 2018 kommer delas upp så att 60 000: - öronmärks till ”stöd för äldreverksamhet”. Av föreningsbidraget fördelas resterande 240 000: - enligt följande:

  50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på antalet betalande medlemmar som är bosatta i Alingsås Kommun, för 2018 blir ersättningen 33,8: - per medlem (2017: 31: - per medlem).

  50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på föreningarnas fasta lokalkostnader, för 2018 är ersättningen 19,8 % av föreningarnas lokalkostnader (2017: 20 % av lokalkostnaderna).

  För att förstärka föreningarnas möjlighet att förutse bidraget och skapa en utjämning som skyddar mot svängningar mellan åren framräknas 2018 års bidrag utifrån de tre senaste årens genomsnitt.

  Inkomna ansökningar Föreningsbidrag

  SPF Bjärkebygden

  PRO Alingsås (Alingsås Pensionärsförening)

  SPF Hjorten

  Kommunpensionärerna SKPF

  PRO Bjärke

  Aktiva Seniorer

  RPG Missionsförsamlingen
  Ansökningar Stöd för äldreverksamhet

  Equmeniakyrkan Ansökt om 30 000: -

  Ca 100 frivilligarbetare ger stöd och omsorg, hembesök med mera till ett flertal äldre bland annat de personer som bor på Lendahlsgårdens 18 trygghetsplatser. Bidraget avses delvis täcka fortsatt verksamhet och ge uppmuntran till de frivilligarbetarna.


  Frälsningsarmén Maxbelopp 10 000: -

  Avser arbete med Salome – Ett projekt som ska underlätta situationen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga/närstående. Avser täcka kostnader för aktiviteter, utflykter m.m.


  Hemsjö IF Maxbelopp 10 000: -

  Pensionärsgymnastik för 20 aktiva medlemmar i åldrarna 65-95 år cirka 40 tillfällen per år. Bidraget avser täcka transporter till och från Byavallen för den del som inte täcks av medlemsavgifter och bussavgiften de enskilda betalar. Vidare avser bidraget täcka vissa redskapsinköp till verksamheten för gymnastiken.


  Alingsås Folkdansgille Ansökt om 8 000: -

  Ansökt om bidrag till buss och chaufför för att kunna åka runt och uppträda på äldregårdarna på midsommarafton.

  Bjärke PRO Ansökt om 6 000: -

  Ansöker om bidrag för sex underhållningstillfällen på Bjärkegården för boende och pensionärer som vill delta. Bidraget avser täcka kostnaderna för att bjuda på fika i samband med underhållningen.


  Bjärke PRO boulegrupp Ansökt om 5 145: -

  Ansöker om bidrag för att transportera sig till och från bouleverksamheten i innemiljö under vinterhalvåret I Alingsås centralort samt för hyreskostnad av boulebanor, för cirka 25-30 aktiva utförare.  PRO Alingsås Ansökt om 14 000: -

  Ansöker om bidrag för att genomföra sommarträffar i tre omgångar under nio dagar. 2018 sker träffarna på temat ”Ensamhet – Psykisk ohälsa” med syftet att förebygga ohälsa och minska social isolering.


  SK Mjörn Boule-sektionen Ansökt om 20 000: -

  Ansöker om bidrag för bouleverksamhet varje torsdag för de 12-15 medlemmarna. Bidraget avser att bekosta uppvärmningskostnader av lokal under vintersäsongen och iordningställande av grusplan inför sommarsäsongen.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-05-07 § 29.

 • Vård- och äldreomsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att förvaltningen ska arbeta utifrån individens behov i centrum, IBIC, som är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt.

  Som ett första steg i införandet har en mall för behovsbedömning tagits fram och riktlinjer för biståndsbedömning har uppdaterats och anpassats efter IBIC.

  Vård-och äldreomsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten i individärenden enligt 4 och 5 kap socialtjänstlagen, SoL till biståndshandläggare, avdelningschef myndighetsavdelningen och enhetschef i beredskap. Riktlinjer för biståndsbedömning är ett komplement till gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd mm.

  Om individuella särskilda skäl föreligger kan biståndshandläggaren göra avsteg från riktlinjerna efter samråd med avdelningschef. Skälet till bedömningen ska framgå i utredningen.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Vid sitt sammanträde 2017-03-27 § 23, beslutade vård- och äldreomsorgsnämnden att anta förvaltningens förslag till nya biståndsriktlinjer som anpassats efter IBIC, men med tillägget att avsteg från riktlinjerna ska återrapporteras till nämnden två gånger per år.

  Återrapportering från november 2017 tom april 2018 redovisas i bilaga 1.

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-05-07 § 30.

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda boendeformer samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen §§ 33-38. Vård- och äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, vice ordförande, vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut ska anmälas till vård- och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande

  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen under den aktuella perioden:  Förvaltning/Allmänt- kategori A16

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Nedsättning eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 14 st  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Beslut om vidaredelegation för handläggare, 2 st  Förvaltningschefens vidaredelegation

  Förvaltning/Allmänt-kategori A17

  Heidi Juntoft-Jonasson, enhetschef

  Ersättning till enskild för skada som orsakats av personal  Jenny Andersson, enhetschef

  Ersättning till enskild för skada som orsakats av personal, 1 st  Personalärenden

  Se bilaga

 • -  Bengt Eliasson (KD) återrapporterar från Vitalismässan.

  -  Vanja Larsson (V) återrapporterar från förtroenderåd på Hagagården/Noltorpsgården som genomfördes tillsammans med Roland Salomonsson (M)

  -  Lars-Olof Jaeger (SD) frågar om Brunnsgårdens ombyggnation, och var ärendet befinner sig. Förvaltningschefen besvarar frågan.

  -  Margaretha Sjöberg (S) frågar om huset på Bollvägen är aktuellt för trygghetsboende. Förvaltningschefens besvarar frågan.

   

 •  - Protokoll FSG 2018-05-07

  - SN. Kvalitetsberättelse 2018. Dnr 2018.189.720 h 001 och h 002

  - Anteckningar från förtroenderåd på Bjärkegården 2018-05-08. Dnr 2018.190.720

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.