Hoppa över navigering

Möte 2018-01-22

Vård- och omsorgsnämnden
16:00 - 18:30 Vård-och äldreomsorgsförvaltningen
 • A/ Återredovisning av arbetet med åtaganden

  - Hälso- och sjukvårdsavdelningen

  - Myndighetsavdelningen

   

  B/ Ekonomiinformation

  - Bokslut 2017

  - Ekonomi 2018

   

  C/ Förvaltningschefens information

  - Återrapportering avseende julen 2017/2018

  - Utmaningsrätt: en utmaning har inkommit till kommunen avseende korttidsplatser

  - Flerårsstrategi 2018-2020

 • Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni § 142 att anta handlingsplan ”EFFEKT” vilket bland annat innebar att socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden fick i uppdrag att implementera ett överflyttande av verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden.

  Vård- och äldreomsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen har sedan detta beslut fattades utrett genomförandet av överflyttandet av funktionshinderverksamheten från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden. Den 13 dec § 251 antog Kommunfullmäktige Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun. Detta innebar bland annat att verksamheten för funktionshinder avseende personer under 65 år flyttades från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden med start den 1 januari 2018.

  Mot bakgrund av vård- och äldreomsorgsnämndens förändrade uppdrag bör nämndens namn ändras så att det harmonierar bättre med det utökade och samlade ansvaret som nämnden nu har sen den 1 januari 2018.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Förvaltningen bedömer att ordet ”äldre” bör strykas från nuvarande nämndsnamn och att det nya namnet istället bör vara vård- och omsorgsnämnden. Detta namn speglar på ett tydligare sätt att nämnden vänder sig till en målgrupp av brukare och vårdtagare i livets alla åldrar.

  Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige slutligen avgör namnfrågan.

 • Vård- och äldreomsorgsnämnden fattar i november varje år beslut om vilka sammanträdesdagar och tider som ska gälla för nämnden, dess arbetsutskott, presidie och FSG.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Önskemål om ändring av sammanträdestid för arbetsutskottet framfördes vid dess sammanträde 2018-01-08. Istället för att sammanträda kl 16:00 önskar arbetsutskottet tidigarelägga sina sammanträden till kl 14:00, men behålla planerade sammanträdesdagar.

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e i varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, vice ordförande, vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott, och enskilda kommunala tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut ska anmälas till vård- och äldreomsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut under den aktuella perioden:


  Förvaltning/allmänt – kategori A16

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Nedsättning eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 3 st  Personalärenden:

  Se bilaga

 • Följande meddelanden finn att redovisa för vård- och äldreomsorgsnämnden:

   - Slutrapport - Projekt Hälsonavet KS § 214, 2017-11-27

  - Beslut från Justitieombudsmannen, Dnr 2017.098.720 h 009

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.