Hoppa över navigering

Möte 2019-02-18

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 16:50 Vård- och omsorgsförvaltningen, lokal Sunnerö
 • - Årsredovisning 2018

  - Flerårsstrategi 2019-2021

  - Handlingsplan för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019

  - Tf förvaltningschefernas information

  •  Ärende om byggnationen i Bjärke kommer till nämnden i mars
  •   Brunnsgårdens ombyggnad ligger efter Bjärkegården i planeringen
  •   Alingsåshem ser över Blåvik för att se om det kan användas till LSS-boende med 6 platser
  •   Förlängning av IOP-avtalet kommer upp som ett ärende till nämnden i mars (idéburet offentligt partnerskap)
  •   Ärende om inkommen utmaning kommer till nämnden i mars avseende att driva LSS-boende
  •   Ärende om daglig verksamhet på Aleforsvägen kommer upp till nämnd i mars          

   

   

   

   

   

 • Bengt Eliasson (KD) ställer fråga om rehabbadet på lasarettet om fler kan använda det. Ordförande besvarar frågan.

 • Birgitta Nyman och Bo Kuylenstierna (Mp) har till Vård- och äldreomsorgsnämnden den 6 juni 2018 initierat ett ärende om att verka för en förändring i Vård- och äldreomsorgens reglemente. Birgitta Nyman och Bo Kuylenstierna vill att Vård- och äldreomsorgens reglemente ska tillåta möjlighet till hospicevård för Alingsås kommuns invånare.

  Beredning
  Förvaltningen har sett över möjligheterna till en förändring i Vård- och omsorgens reglemente. Detta arbete har genomförts i samband med diskussioner om nytt reglemente och beslutades om i Kommunstyrelsen 2018-11-12. Förändringar som görs i reglementet grundar sig på förändringar som har beslutats om i nämnd. Om förändring i reglemente ska vara möjligt behöver därför ärende komma till nämnden för beslut. Därefter ska en beslutspunkt vara att nämnden vill ha ändringen i reglemente och därefter ska ärendet till Kommunfullmäktige. Inför beslut om ändring i reglemente bör omvärldsbevakning ske samt kartläggning av den vård som kommunen kan bereda vid de fall där Hospice skulle kunna efterfrågas.

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-02-07 § 7.

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun skall årsredovisning inklusive bokslut upprättas per den 31 december. Årsredovisningen är i första hand kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över det gångna året. Årsredovisningen innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontrollplan och personalredovisning.

   

  Beredning

   

  Vård- och äldreomsorgsnämnden uppvisar under 2018 ett stort budgetunderskott som inom äldreomsorg härleds till en stor ökning av antalet hemtjänsttimmar och inom funktionsstöd är hänförligt till personlig assistans där intäkter från försäkringskassan minskat med 10,5 mnkr mellan 2017 och 2018. En bedömning av nettokostnadsökning i förhållande till pris-, löne- och volymökningar 2018 indikerar att nettokostnadsavvikelsen sannolikt kommer öka något för äldreomsorgen men minska något för funktionsstöd. Sammantaget medför dock ökningen av hemtjänst 2018 och minskade ersättningar för personlig assistans att nämnden inte uppnår målet att nettokostnadsavvikelsen understiger pris-, löne- och volymökningar sammantaget. Vård- och äldreomsorgsnämnden har under 2018 fortsatt sin strävan mot en god kvalitet i vården och i omsorgen. Under de senaste åren har kvaliteten i verksamheten förbättrats och 2018 svarar 90 procent av målgruppen äldre på särskilt boende samt mottagarna av hemtjänst att de är ganska eller mycket nöjda sammantaget med sitt boende och sin hemtjänst. Även brukarundersökningen för funktionsstöd visar hög grad av nöjdhet utifrån brukarnas upplevelse av utförda insatser enligt LSS. 2018 års medarbetarenkät åskådliggör därtill att äldreomsorgen har nöjda medarbetare, där sjuksköterskor och undersköterskor utmärker sig som kommunens mest nöjda personalgrupper. Nämndens strävan att bibehålla det höga resultatet genom ett fortsatt systematiskt kvalitetsförbättringsarbete i verksamheten fortsätter 2019.

   

  Vård- och äldreomsorgsnämnden bedömer utifrån en helhetsbedömning av samtliga åtaganden och uppdrag att nämnden uppfyller merparten av dessa därtill flerårsstrategins utpekade vilja. En stor utmaning där nämnden inte uppnår flerårsstrategins utpekade vilja är inom området ekonomi. En stor ökning av hemtjänsttimmar och minskade intäkter för personlig assistans har orsakat budgetunderskott och hög nettokostnadsökning 2018. Nämnden arbetar vidare med metodåret med målvärden för sänkt sjukfrånvaro, minskade timanställningar, nöjda medarbetare och brukarnöjdhet m.m. vilket är nedbrutet och uppföljningsbart per arbetsgrupp.

   

  Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-02-07 § 8, hänsköts beslut i ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-02-18.

   

   

   

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och omsorgsnämnden anta nämndens flerårsstrategi för kommande treårsperiod. Nämndens flerårsstrategi är till för nämndens styrning och ledning av verksamheten. Flerårsstrategin innehåller  bland annat åtaganden, uppdrag och internkontrollplan samt anger ekonomiska resurser för nämnden.

  Beredning

  Inom nämnden pågår ett målinriktat och systematiskt arbete utifrån åtaganden inom ekonomi, personal och kvalitet. En stor utmaning är att balansera de ökade behoven i äldreomsorgen och inom funktionsstöd med de ekonomiska resurserna. En annan identifierad risk för nämnden är kompetensförsörjningsbehovet.

  Sedan januari 2018 ingår avdelningen för funktionsstöd i vård- och omsorgsnämnden. Sammanslagningen har fungerat väl och ett bra samarbete föreligger. Syftet med överflyttningen av funktionsstöd var att uppnå effektivare resursutnyttjande och samordningsvinster. Under första året har positiva och negativa effekter påverkat nämnden. Gränsdragningar med Socialnämnden och minskad ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans har medfört ökade kostnader och budgetunderskott. Samtidigt ökar intäkten från utjämningssystemet utifrån en god kontroll på insatser och kostnader kopplat till verksamheten funktionsstöd.

   

  Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-02-07 § 9, hänsköts beslut i ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-02-18.
   

 • Enligt nämndbeslut §86 2018.404 VÄN gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder utifrån nämndens beslutade handlingsplan enligt nedan till nämnden i februari 2019.

  • Åtgärder för att minska antalet hemtjänsttimmar, bland annat genom att minskning av avvikelsetid och samordning av insatser.

  • Insatser för att stödja ökad budgetföljsamhet.

  • Erbjudande om särskilt boende för personer med omfattande hjälp.

  • Minskning av antalet timanställningar.

  • Återhållsamhet vid tillsättning av timvikarier.

  • Indragning av utvecklingstjänst på hälso- och sjukvårdsavdelningen.

  • Intensifierat fokus på budgetföljsamhet.

  • Återhållsamhet i inköp, utbildning och konferenser.

  • Sänkta overheadkostnader.

  • Kostnadseffektivare boendeplatser inom särskilt boende för äldre och bostad med särskild service inom LSS.

  • Begränsning av vissa insatser i hemtjänsten.

  • Begränsningar av vissa insatser inom LSS-området.

  • Fortsatt digitalisering för en kostnadseffektiv verksamhet.

    

    

   Beredning

  Åtgärd 1

  Till alla 43 budgetansvariga med personalbudget riktas ett sparkrav om 1,2 procent av personalkostnaderna

  Påbörjas

  Omgående, senast 15:e februari ska enhetschefer ha inkommit med handlingsplan och risker/konsekvenser

  Ekonomisk helårseffekt

  7 mnkr

  Ekonomisk effekt 2019

  5 mnkr

  Återredovisas till nämnd

  -       Risk och konsekvenser redovisas i mars månad

  -       Löpande uppföljning under hela 2019

   

  Uppfyller handlingsplanens punkter enligt nedan:

  • Kostnadseffektivare boendeplatser inom särskilt boende för äldre och bostad med särskild service inom LSS

  • Sänkta overheadkostnader

  • Återhållsamhet vid tillsättning av timvikarier

    

    

  Åtgärd 2

  Budgetföljsamhet

  Påbörjas

  Månadsvis uppföljning med alla chefsgrupper. Fokus på särskilt stöd vid budgetunderskott.

  Ekonomisk helårseffekt

  0 mnkr (Mål är budgetbalans)

  Ekonomisk effekt 2019

  0 mnkr (Mål är budgetbalans)

  Återredovisas till nämnd

  -       Löpande uppföljning under hela 2019

   

  Uppfyller handlingsplanens punkter enligt nedan:

  • Insatser för att stödja ökad budgetföljsamhet.

  • Intensifierat fokus på budgetföljsamhet.

    

    

  Åtgärd 3

  Stopp för externa konferenser och restriktivitet för utbildningar och inköp

  Påbörjas

  Omgående

  Ekonomisk helårseffekt

  1 mnkr (Samt ökar möjlighet att uppnå Åtgärd 1 & 2)

  Ekonomisk effekt 2019

  1 mnkr (Samt ökar möjlighet att uppnå Åtgärd 1 & 2)

  Återredovisas till nämnd

  -       Följs upp i samband med boksluten 2019

   

  Nämndens utbildningskostnad uppgick 2018 till cirka 1 000: - per årsarbetare, minskad utbildning och stopp för externa konferenser samt återhållsamhet i inköp kommer delvis medföra direkta besparingar men kommer även underlätta för cheferna att minska vikariebehov och underlättar därmed målen med budgetbalans och sparkravet om 1,2 procent 2019.

   

  Uppfyller handlingsplanens punkter enligt nedan:

  • Återhållsamhet i inköp, utbildning och konferenser.

  • Återhållsamhet vid tillsättning av timvikarier.

    

   

   

  Åtgärd 4

  Öka intäkter från statliga satsningar

  Påbörjas

  -       När aviserade bidrag utlyses

  Ekonomisk helårseffekt

  4 mnkr

  Ekonomisk effekt 2019

  4 mnkr

  Återredovisas till nämnd

  Följs upp i samband med boksluten 2019

   

  Enligt beslutad riksdagsbudget 2019 är följande bidrag utlysta:

  • 500 miljoner kronor tillförs äldreomsorgen i ett prestationsbaserat bidrag till kommuner som förser äldre med plats i särskilt boende inom tre månader.

   • Målsättning: 0 personer har 2019 väntat mer än tre månader utan att erbjudas plats på särskilt boende. Effekt utifrån att Alingsås äldreomsorg uppgår till 0,4 % av rikets: 2,0 mnkr

     

  • 350 miljoner kronor i resurser tillförs LSS för sondmatning.

   • Målsättning: Söka och återsöka assistans för personer som omfattas av bidraget. Effekt utifrån att personlig assistans i Alingsås uppgår till 0,7 % av rikets: 2,0 mnkr

     

    Därtill kommer förvaltningen söka bidrag för gemenskapsvärdar, för förbättrad personalkontinuitet och för att öka kunskap om demenssjukdomar. Ansökningarna kräver motsvarande motprestation men medför att bidrag kan finansiera personal på dagcentraler när extratjänster fasas ut. Att pilotinförande av TES (schema-planeringsverktyg) i hemtjänsten finansieras och att satsning på demensvänligt samhälle kan fortgå.

     

     

  Åtgärd 5

  Minska antalet hemtjänsttimmar

  Påbörjas

  -          Omgående

  Ekonomisk helårseffekt

  5 – 13 mnkr

  Ekonomisk effekt 2019

  5 mnkr (Uppskattning utifrån att 5 – 10 brukare med stora hemtjänstinsatser flyttar till ett boende )

  Återredovisas till nämnd

  -          Löpande uppföljning under hela 2019

   

  • Handläggningen

   • Handläggning strävar efter att aldrig avvika från schabloner vilket ger maximalt 134 biståndsbeslutade timmar hemtjänst per månad exklusive dubbelbemanning.

     

  • Erbjuda inflyttning till särskilt boende vid stora hemtjänstinsatser

   • Alla med behov av 134 timmars hemtjänst per månad exklusive dubbelbemanning eller mer erbjuds särskilt boende.

   • Förtur till särskilt boende för brukare med behov av 134 timmars hemtjänst per månad exkl. dubbelbemanning.

   • Arbetsgrupper uppstartas där berörda chefer och handläggare gemensamt arbetar för att brukare med stora hemtjänstinsatser ska motiveras att flytta till särskilt boende.

     

  • Påskynda inflyttning till Särskilt boende

   • Cirka 150 personer flyttar in på särskilt boende per år och för varje dygn inflyttning kan påskyndas i genomsnitt uppkommer en besparing om cirka 120 000: - per år.

   • Nya rutiner har tillskapats som medför att när plats på särskilt boende blir ledig ska utflyttning ske inom 10 dagar, nämnden bekostar eventuellt utebliven hyresintäkt efter dag 10.

     

  • Trygghetskameror

   • Alla nattillsyner erbjuds genom kamera på natten såvida inte tillsynen inkluderar insats hos brukaren (behov 40 kameror).

   • Översyn av möjlighet att alla tillsyner dagtid som ej inkluderar insats skall ske genom kamera (behov ej beräknat ännu).

     

    Uppfyller handlingsplanens punkter enligt nedan:

  • Åtgärder för att minska antalet hemtjänsttimmar bl.a. genom minskning av avvikelsetid och samordning.

  • Erbjudande om särskilt boende för personer med omfattande hjälp

  • Fortsatt arbete med digitalisering

    

    

   Övrigt

   • Arbetsgrupp uppstartas för att se över möjligheten till begränsningar vid växelvård kombinerat med avlösning.

   • Översyn riktlinjer inom LSS kring bland annat ledsagning och avlösning.

     

    Uppfyller handlingsplanens punkter enligt nedan:

  • Begränsningar av vissa insatser inom hemtjänst och LSS

   

  Ekonomisk bedömning

   

  Vid fullt genomförande av ovanstående åtgärdsförslag kan en helårseffekt uppnås om cirka 25 mnkr vilket motsvarar besparingskravet 2019. Däremot beräknas effekten 2019 uppgå till maximalt 15 mnkr utifrån att flera av förslagen är långsiktiga och inte beräknas uppnå helårseffekt 2019.

   

  Osäkerhet som kan försämra den ekonomiska effekten 2019 är:

  • Kommer platser på särskilt boende räcka när personer med stora hemtjänstinsatser erbjuds boendeplats och kommer nämnden vid ökad inflyttning till särskilt boende klara att erbjuda plats inom tre månader och därmed erhålla statliga bidrag enligt åtgärd 4.

  • Kommer ökningen av hemtjänsttimmar kunna minskas i den omfattning som beräknats utifrån att fler blir äldre och behöver hemtjänst.

    

   Nämnden bedömer att möjligheten att lyckas med föreslagna åtgärder förstärks om verksamheten ges tid och möjlighet att ställa om och ett starkt fokus läggs på handlingsplanen. Ett framgångsrikt genomförande kan äventyras av att nämnden behöver ta med underskott från 2018 eller av annan orsak behöver ta fram ytterligare handlingsplaner under våren.

    

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden,
  beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Förvaltningens yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen, under den aktuella perioden:

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16
  Marie Bake, tf förvaltningschef
  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 9 st

  Förvaltningschefens vidaredelegation:
  Förvaltning/Allmänt –kategori D3
  Frida Modén, enhetschef
  Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som förorsakats av personal upp till ett belopp av 1500 kr/skada, 2 st

  Pernilla Brylander, enhetschef
  Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som förorsakats av personal upp till ett belopp av 1500 kr/skada, 1 st

  Personalärenden - Se bilaga

 • Protokoll FSG 2019-02-11

  Protokollsutdrag, Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun, § 226 Dnr 2018.186 KS

  Val av ledamöter till KPR 2019-2022 - PRO Alingsås. Dnr 2019.030.011

  Val av ledamöter till KPR 2019-2022- SKPF. Dnr 2019.044.011

  Val av ledamöter till KPR 2019-2022 - RPG. Dnr 2019.055.011

  Val av ledamöter till KPR 2019-2022 - SPF Bjärkebygden. Dnr 2019.084.011

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.