Hoppa över navigering

Möte 2019-11-18

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 16:45 Vård, och omsorgsförvaltningen, lokal Sunnerö
 • A/ Heltidsresan

  B/ Lov i särskilt boende

  C/ Taxor, avgifter och hemtjänstens ersättningsnivåer

  D/ Ekonomisk uppföljning 2019 - oktober

  E/ Förvaltningschefens information

  - kösituationen till särskilt boende, köpta platser

  - kvalitetsuppföljningen kommer upp för beslut i decembernämnden

  - rekrytering av controller pågår

  - upphandling av Ginstgården pågår

  - förtroenderåd LSS, ärende till januari 2020

  F/ Nämndledamöternas information

  - Torbjörn Gustafsson (C) återrapporterar från prao på Noltorpsgården

  - Margaretha Gustafsson (S) återrapporterar från förtroenderåd tillsammans med Kristina Poulsen (SD), hemtjänsten.

  - Britt Andersson Näsman (S) har fått frågan om Bjärkegården ska läggas ut på entreprenad. Förvaltningschefen svarar att så inte är fallet.

  - Margaretha Sjöberg (S) informerar om att förtroenderåd på Noltorpsgården och Hagagården uteblir under hösten.

 • I Vård- och omsorgsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 har nämnden fått ”i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem”.

  Kommunfullmäktige beslutade även 2019-09-04 om Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun (§ 152 2019.437 KS). I den fick nämnden i uppdrag att ”under hösten 2019 utreda möjligheterna att införa valfrihetssystem inom sina respektive verksamhetsområden (…)”.

  Då dessa två uppdrag hänger samman avser förvaltningen svara på dem tillsammans genom denna tjänsteskrivelse.

  Vård- och omsorgsförvaltningen konstaterar att Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) tillämpas inom hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvårdsinsats sedan 2010. Utöver det finns beslut om att inte införa LOV inom insatsen ledsagarservice inom LSS. Det första beslutet togs av socialnämnden december 2016 (SN 2016-12-20, § 129), som fram till 31 december 2017 hade ansvar för funktionsstödsverksamheten. Beslutet omfattade ledsagarservice enligt SoL och LSS. I samband med att LSS-verksamheten gick över till dåvarande vård- och äldreomsorgsnämnden 1 januari 2018 fick förvaltningen i uppdrag att göra en utredning gällande införandet av LOV inom ledsagarservice och daglig verksamhet hösten 2018 Uppdaterad utredning angående införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) i daglig verksamhet och ledsagarservice (bilaga1). Utredningen diskuterades i vård- och omsorgsnämnden (VON) 2018-10-22. VON fastslog att volymerna var för små i kombination med att LOV skulle riskera att slå sönder en välfungerande verksamhet och att LOV där med inte var aktuellt att införa inom ramen för varken daglig verksamhet eller ledsagarservice.

  Det är inom verksamhetsområdet särskilt boende för äldre som det kvarstår för vård- och omsorgsnämnden att slutligt besluta om LOV. Frågan har processats genom utredningar (bilagor 1, 2 och 3) och politiska beslut sedan 2012.

  För att fullfölja uppdraget i Vård- och omsorgsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 gällande utvecklandet av valfrihetsmodeller, tidigare politiska beslut och den utpekade viljan i kommunfullmäktiges Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun har vård- och omsorgsförvaltningen gjort en omvärldsbevakning och nulägesanalys gällande ett införande av LOV inom särskilt boende för äldre.  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-10-24  lämnat följande yttrande:
  I Omvärldsbevakning och nulägesanalys av att införa Lag (2008:962) om valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre, bilaga 4, konstaterar förvaltningen att det finns förutsättningar i form av upparbetade strukturer som skapar möjligheter vid ett införande av LOV inom särskilt boende för äldre. Förvaltningen har även identifierat risker kopplat till ett införande av LOV inom särskilt boende för äldre. De mest centrala riskerna är att LOV inom särskilt boende riskerar att bli kostnadsdrivande, att det inte ökar valfriheten för den enskilde och att kommunen blir fast i långa kontrakt med privata aktörer och förlorar sina styrningsverktyg gällande bemanning och strategisk planering av äldreboenden. Ytterligare risker som framkommit är att förvaltningen idag inte har någon vårdtyngdsmätning eller tillräckligt avancerad bemanning i avseendet arbetspass som kan förläggas flexibelt i samplaneringsområden.

  Förvaltningen konstaterar att det behöver finnas ett system för vårdtyngdsmätning på plats före LOV införs inom särskilt boende. Detta är en grund för att skapa rättvisande ersättningsmodell som valfrihetssystemet ska bygga på. Att arbeta med vårdtyngden är även en förutsättning för att bevaka kvalitet och arbetsmiljö i relation till en dynamisk bemanning.

  Ytterligare en avgörande del att ha på plats före ett införande av LOV är en utvecklad bemanningsplanering. Arbetet med att införa LOV bedöms därför behöva gå i takt med Heltidsresan.

  Vid ett beslut att införa LOV inom särskilt boende för äldre planerar förvaltningen att sätta samman en arbetsgrupp vars uppdrag blir att ta fram en tids- och aktivitetsplan, för en införandeprocess av LOV.

  För att skapa möjlighet att arbeta med de identifierade riskerna samt få vårdtyngdsmätning och en mer avancerad bemanning på plats ser förvaltningen behov av att ha fram till 31 december 2021 på sig att planera och förbereda ett införande av LOV inom särskilt boende för äldre.

   

  Förslag till beslut

  1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdragen att ”utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem” från Vård- och omsorgsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 och uppdraget i Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun att ”under hösten 2019 utreda möjligheterna att införa valfrihetssystem inom sina respektive verksamhetsområden (…)” och anser att frågorna är fullt ut utredda.
  2. Vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att införa LOV inom särskilt boende för äldre från 1 januari 2022.
  3. Vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att ta fram en tids- och aktivitetsplan för införandet av LOV inom särskilt boende för äldre och som innehåller regelbunden återrapportering till nämnden. Planen ska redovisas för nämnden 2020, kvartal 1.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärende vid sitt sammanträde 2019-11-04 § 60.

  Ett enat arbetsutskott  beslutade att ärendet  skulle hänskjutas till nämndsammanträdet i november.

   

  Förvaltningens yttrande

  Då det är KF som fattar det slutgiltiga beslutet om införande av LOV i särskilt boende, har förvaltningen efter AU-sammanträdet, till nämnden förslagit ändringar av två beslutspunkter enligt följande:

  2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår KF att besluta om att införa LOV inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.

  3.  Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare att ta fram underlag för  en tids-och aktivitetsplan för införande av LOV inom särskilt boende för äldre och som innehåller regelbunden återrapportering till nämnden, utifrån KF:s beslut. Planen ska redovisas för nämnden 2020, kvartal

   

  Förslag till beslut

  1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdragen att ”utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem” från Vård- och omsorgsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 och uppdraget i Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun att ”under hösten 2019 utreda möjligheterna att införa valfrihetssystem inom sina respektive verksamhetsområden (…)” och anser att frågorna är fullt ut utredda.

  2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår KF att besluta om att införa LOV inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.

  3.  Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare att ta fram underlag för  en tids-och aktivitetsplan för införande av LOV inom särskilt boende för äldre och som innehåller regelbunden återrapportering till nämnden, utifrån KF:s beslut. Planen ska redovisas för nämnden 2020, kvartal 1.

   

   

   

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Habilteringsersättningen höjdes enligt nämndsbeslut (§27 2018.145VÄN i april 2019) med 115 procent från 58 kr/dag till 125 kr/dag och för del av dag från 41 kr/dag till 88 kr/dag. Höjningen avser endast verksamhetsår 2019.

  Utifrån att kommuner tackat nej till stimulansbidrag för habiliteringsersättning har Alingsås tilldelats ytterligare 937 993: - som kan nyttjas under verksamhetsår 2019.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-10-28 lämnat följande yttrande:
  I Alingsås har cirka 200 personer verkställda beslut om daglig verksamhet och erhåller en habiliteringsersättning. I nämndens tillämpningsanvisningar 2019 ”Avgifter och ersättningar för personer inom verksamhetsområde funktionsstöd” står det att brukare som deltar i daglig verksamhet erhåller habiliteringsersättning.

  Stimulansmedel för höjd habiliteringsersättning 2019 ger nämnden möjlighet att ytterligare höja habiliteringsersättningen med 1,0 mnkr 2019. Att summan är högre än det ytterligare statsbidraget om 937 993: - beror på att ett visst överskott finns av tidigare erhållet statsbidrag, som nämnden blir återbetalningsskyldig för om det ej nyttjas avseende verksamhetsår 2019.

  Utbetalning föreslås ske som ett engångsbelopp i december utifrån deltagandefrekvens på daglig verksamhet under verksamhetsår 2019. I genomsnitt motsvarar engångsbeloppet 5 000: - per person men varierar utifrån deltagandefrekvens.

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-11-04 § 61.

 • Inför 2020 ska vård- och omsorgsnämnden fastställa taxor och avgifter för omsorgens verksamheter. Avgifter som styrs av maxtaxan beslutades
  av kommunfullmäktige 2002-05-29 och har därefter löpande justerats av vård och omsorgsnämnden utifrån förändringar av maxtaxan.


  Beredning Äldreomsorg
  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-10-28 lämnat följande yttrande:
  Nedan följer en förteckning över vård och omsorgsnämndens taxor och avgifter för äldreomsorgen samt föreslagna förändringar mellan 2019 – 2020:

  Särskilt boende

  Styrs av

  2019

  2020

  Vård och omsorgsavgift

  Maxtaxa

  0 - 2 089: - / månad

  0 - 2 125: - / månad

  Hyra

  Hyressättningsmodell

  Varierar

  Varierar

  Kostabonnemang

  Egen avgift

  3 240: - / månad

  3 305: - / månad

  Omvårdnadsmaterial

  Självkostnad

  288: -/mån

  294: -/mån

  Korttids

  Styrs av

  2019

  2020

  Dygnspris

  Maxtaxa

  70: - per dygn upp till 2 089 : - per månad

  71: - per dygn upp till 2 125 : - per månad

  Hyreskostnad korttids

  Maxtaxa

  72: - per dygn upp till 2 146: - per månad

  73: - per dygn upp till 2 183: - per månad

  Kost på korttidsboende

  Egen avgift

  108: - per dygn upp till 3 240: - per månad

  110: - per dygn upp till 3 305: - per månad

  Hemtjänst / HSV

  Styrs av

  2019

  2020

  Hemtjänstavgift

  Begränsas av maxtaxa

  245: - per tim upp till 2 089: -/mån

  251: - per tim upp till 2 125: -/mån

  Trygghetslarm

  Begränsas av maxtaxa

  215: - / månad

  215: - / månad

  Hemsjukvård

  Begränsas av maxtaxa

  370: - / månad

  380: - / månad

  Dagverksamhet

  Styrs av

  2019

  2020

  Dagverks för dementa

  Maxtaxa

  0 – 2 089: - / månad

  0 – 2 125: - / månad


  Vård och äldreomsorgens avgifter styrs till stor del av maxtaxan som styrs av prisbasbeloppet. Mellan 2019 och 2020 höjs prisbasbeloppet med 800 kronor från 46 500 till 47 300 kronor. Maxtaxan per månad är i Socialtjänstlagen fastställd till 53,92 % av prisbasbeloppet dividerat med 12 månader.
  Avgifter som begränsas av maxtaxan föreslås förändras enligt nedan:

  • Hemtjänstavgiften ökar från 245: - till 251: - per timma upp till 2 125: -per månad. Avgiften uppgår till 67 % av den genomsnittliga hemtjänstersättningen per timma.
  • Dygnspriset för hyra ökar från 72: - till 73: - per dygn och vård och omsorg på korttidsboende ökar från 70: - till 71: - per dygn enligt förändringen i maxtaxan.
  • Avgift för trygghetslarm uppgår till 5,5 procent av prisbasbeloppet avrundat till jämn femkrona. Därmed är avgiften oförändrad och uppgår till 215: - per månad.
  • Avgift för hemsjukvård ökar från 370: - till 380: - och följer hemtjänstens timersättning avrundat till jämn 10-krona.


  Övriga avgifter

  • Avgifter för kost på särskilt boende och korttidsboende ökas med 2,0 procent mellan 2019 – 2020.
  • Frivilliga avgifter för omvårdnadsmaterial räknas upp med 2,0 procent mellan 2019 - 2020.


  Hyreskostnader för Vård och omsorgsnämnden gentemot AB Alingsåshem samt för äldreomsorgens hyresgäster kommer förändras i förhandling
  mellan AB Alingsåshem och hyresgästföreningen enligt förhandlingsordning.


  Funktionsstöd
  I bilagan ”Tillämpningsanvisningar 2020 Avgifter och ersättningar för personer inom Socialnämndens verksamhetsområde” redovisas
  avgiftsförändringar inom avdelning funktionsstöd för följande områden.

  • Avgift för måltidsabonnemang samt frånvaroavdrag
  • Avgift för förbrukningsartiklar
  • Avgift för pedagogiska måltider
  • Egenavgift fritidsresor
  • Avgift för korttidsvistelse/stödfamilj
  • Avgift för korttidstillsyn
  • Resor, lunch och habiliteringsersättning vid daglig verksamhet
  • Kommunalt bostadstillägg

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-11-04 § 62.

 • Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-10-28 lämnat följande yttrande:

  Inför 2020 föreslås ersättningen per hemtjänsttimma uppräknas med 2,4 procent. Nedanstående visar hemtjänstens ersättningsnivåer för 2019 och
  förslag på ersättningsnivåer 2020:
   

   

   

  Kommunala utförare

  Privata utförare service- & omsorgsinsatser

   

   

  Centrala

  områden

  Bjärke o

  Hemsjö

  Centrala

  områden

   

  Bjärke o

  Hemsjö

  Larm

  Ersättning 2019

  366

  383

  375*

  393*

  153

  Ersättning 2020

  375

  402

  384*

  402*

  156


  * Privata utförare av hemtjänst får inte dra av moms för inköp till verksamheten och tilldelas en momskompensation om 2,5 % av timpengen.


  Alingsås Kommun har en hemtjänstverksamhet som utför cirka 418 000 hemtjänsttimmar under 2020. Utförandet sker enligt LOV och de kommunala
  utförarna utför cirka 75 procent av hemtjänsttimmarna. Övriga cirka 25 procent av hemtjänsttimmarna utförs av fyra privata utförare enligt LOV.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-11-04 § 63.

 • Alingsås kommun betalar idag ut ersättning till privata utförare av personlig assistans enligt LSS som understiger den statliga schablonen för assistansersättning (299,8: - per timma 2019) enligt beslut SN § 12 Dnr 2016.009 SN 770. Ersättningen fastställdes till 93,75 procent (281: - per timma 2019) utifrån nämndens beslut men med möjlighet för privata utförare av personlig assistans att ges ökad ersättning när privata utförare kan uppvisa högre kostnader än 93,75 procent av den statliga assistansersättningen. Beslutet togs utifrån att Socialnämnden 2016 beräknade att förändringen skulle medföra en kostnadsbesparing om 0,9 mnkr.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-10-28  lämnat följande yttrande:
  Mellan 2016 och 2020 har pris- och löneökningar ökat med cirka 10 procent medan den statliga schablonen för assistansersättning endast ökat med 5,3 procent. Den låga uppräkningen i förhållande till pris- och löneökningar medför att färre privata utförare är villiga att utföra personlig assistans till en ersättning som är lägre än den statliga schablonen för assistansersättning.

  I nuläget ansöker sex av totalt 19 ärenden med personlig assistans enligt LSS i privat regi om förhöjd ersättning vilket medför en tilläggsersättning om cirka 0,3 mnkr per år. Därtill krävs en stor administrativ insats att hantera ansökningar om förhöjd ersättning som lågt beräknat uppskattas till 0,2 årsarbetare (cirka 0,1 mnkr) per år.

  Den största ekonomisk farhågan är dock att när privata utförare har svårt att ekonomiskt klara sina uppdrag finns i nuläget en betydande risk att Alingsås kommun kommer överta utförandet av personlig assistans i några av de nu pågående 19 ärendena. Utifrån att kommunala avtal är fördyrande kring jourersättning, heltidsmått med mera riskerar detta medföra kostnadsökningar för Alingsås kommun om 0,3 – 0,5 mnkr per övertaget ärende beroende på omfattning.

  Utifrån den aktuella situationen förslår nämnden att besluta att justera ersättningen till de privata utförarna av personlig assistans enligt LSS till att följa statlig schablon för assistansersättning.

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-11-04 § 64.

 • Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att förvaltningen ska arbeta utifrån individens behov i centrum, IBIC, som är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt.

  Som ett första steg i införandet har en mall för behovsbedömning tagits fram och riktlinjer för biståndsbedömning har uppdaterats och anpassats efter IBIC. Vård- och omsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten i individärenden enligt 4 och 5 kap socialtjänstlagen, SoL till biståndshandläggare, avdelningschef myndighetsavdelningen och enhetschef i beredskap.

  Riktlinjer för biståndsbedömning är ett komplement till gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd mm. Om individuella särskilda skäl föreligger, kan biståndshandläggaren göra avsteg från riktlinjerna efter samråd med avdelningschef. Skälet till bedömningen ska framgå i utredningen.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-10-28 lämnat följande yttrande:
  Vid sitt sammanträde 2017-03-27 § 23, beslutade vård- och äldreomsorgsnämnden att anta förvaltningens förslag till nya biståndsriktlinjer som anpassats efter IBIC, men med tillägget att avsteg från riktlinjerna ska återrapporteras till nämnden två gånger per år. Återrapportering av beslut över biståndsriktlinjer under tiden 2019-05-01 tom 2019-10-31 består av 33 beslut:

  • två beslut gäller extra promenader som ska bidra till att bibehålla rörelseförmåga, motverka isolering, inaktivitet och social isolering.
  • fem beslut gäller ledsagning till sjukvårdsinrättningar.
  • ett beslut gäller ledsagning till aktivitet.
  • ett beslut gäller avlösning i hemmet upp till 20 timmar för maka då brukaren bedöms vara i livets slutskede.
  • tio beslut gäller utökning av tvätt och städ på grund av inkontinens och synnedsättning.
  • nio beslut om förlängd korttidsboende där orsaken är att det saknats lediga tider för uppföljning på grund av sjukfrånvaro.
  • fyra beslut om förlängt korttidsboende på grund av palliativ vård och ovisshet om när brukaren kan skrivas ut.
  • ett beslut rör en person inom LSS som behövde korttidsboende under fyra veckor på grund av operation.


  Nästa återrapportering sker 2020-04-30.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-11-04 § 65.

 • Vård- och omsorgsnämnden har att fatta beslut om sammanträdesdagar under året för vård- och omsorgsnämnden, arbetsutskottet och FSG.

   

  Beredning

  Förvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdatum för nämnd, arbetsutskott, presidie  och FSG (förvaltningens samverkansgrupp) enligt följande:

  MÅNAD

  PRESIDIUM

  VONAU

  FSG

  VON

  Inl tj skrivelse

   

  JAN

  13 må

  13 må

  20 må

  27 må

    2 jan

  FEB

    4 ti

    4 ti

  10 må

  17 må

  23 jan  

  MARS

  10 ti

  10 ti     

  16 må

  23 må

  27 feb

  APR

    6 må

    6 må  

  20 må

  27 må

  26 mar

  MAJ

    4 må

    4 må

  11 må

  12 ti

  23 apr 

  JUN

    2 ti

    2 ti        

    8 må

  16 ti

  22 maj

  JUL

  -

  -

  -

  -

  -

  AUG

  10 må

  10 må

  17 må

  31 må

  30 jul

  SEP

    8  ti

    8 ti

  14 må

  28 må

  27 aug

  OKT

  13 ti

  13 ti     

  19 må

  26 må

    1 sep

  NOV

  10 ti

  10 ti       

  16 må

  30 må

  29 okt

  DEC

    8 ti

    8 ti

  14 må

  21 må

  26 nov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sammanträdestider

  • VONAU sammanträder på måndagar eller tisdagar kl 14:30 i lokal Silvia om inget annat anges i kallelse.

  • VON sammanträder  på måndagar, förutom i maj och i juni då sammanträdena hålls på tisdagar, kl 14:00 i lokal Sunnerö om inget annat anges i kallelse.

  • Presidier äger rum på måndagar eller tisdagar före AU kl 13:00-14:30 på förvaltningschefens kontor om inget annat meddelas.

  • FSG sammanträder  på måndagar kl 10:00 i lokal Silvia om inget annat anges i kallelse.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-11-04 § 66.

 • I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen.

  Beredning

  Förvaltningen har i yttrande daterat 2019-10-28 lämnat följande yttrande:

  Vård och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om 13,7 mnkr i underskott för perioden januari – oktober 2019 och en prognos för helår 2019 om 18 mnkr i underskott.

  Det ekonomiska underskottet per oktober och underskottsprognosen för 2019 beror på att nämnden påbörjade 2019 med ett stort ekonomiskt underskott. Nämnden beslutade i februari om en handlingsplan som medfört en minskning av antalet hemtjänsttimmar och en minskning av personalkostnadsökningen.

  Nämndens nettokostnadsökning rensat för ekonomiska justeringar gentemot Socialnämnd är enligt prognos 4,0 procent för 2019. Nettokostnadsökningen justerat för att den statliga äldresatsningen minskat uppgår till 3,3 procent.

  Arbetsutskottet fick vid sitt sammanträde 2019-11-04 en muntlig information i ärendet.

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut  under månaden, beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

   

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

 • En rapporteringsskyldighet infördes 2006-07-01 i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 § f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Rapporteringen ska ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Genom ändringen i socialtjänstlagen ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL , som någon är berättigad till, enligt beslut från kommunen åläggas att betala en särskild avgift, sanktionsavgift.

  Till fullmäktige och revisorerna ska nämnden lämna en statistikrapport, över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska det anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagens för respektive beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-10-21 lämnat följande yttrande:
  Vid rapporteringstillfälle 2019-10-18 (innefattande kvartal 3) har vård och omsorgsförvaltningen redovisat fyra individrapporter till IVO.
  Tre individärenden är nyrapporteringar för kvartal tre, varav ett ärende är verkställt.
  En ansökan är återrapporterad och har fått beslutet verkställt .

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-11-04 § 67.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.


  Förvaltningens yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen, under den aktuella perioden:

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16
  Anita Hedström, förvaltningschef
  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 33 st

  Beslutsdelegation enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta samt socialtjänstlagen, 1 st


  Förvaltningschefens vidaredelegation
  LSS
  Birgitta Strandin, myndighetschef
  Föreläggande till förvaltningsrätten, 1 st

  Personal
  Se bif bilaga

 • Protokoll FSG 2019-11-11

  Anteckningar från förtroenderåd på Hemsjögården

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.