Hoppa över navigering

Möte 2018-04-09

Vård- och omsorgsnämnden
10:00 - 14:30 Vård- och äldreomsorgsförvaltningen
 • A/ Lokalförsörjningsplan

  B/ Information om LSS

  C/ Förvaltningschefens information

  - Processledaren för SAMLA har sagt upp sin anställning

  - Frösunda har köpts upp av Brado AB

  - GDPR - utbildning för nämnd och förvaltning

  - Utskrivningsprocessen som ersätter betalningsansvarslagen

  D/ Stabschefens information

  - Inkommen utmaning från Arelidshemmet

  - Statistik - positivt för ekonomi

  Tilldelning från LSS-utjämningen till Alingsås kommun

  Nuläge äldreomsorg - stor ökning av hemtjänsttimmar

  Nuläge funktionsstöd

  Befolkningsförändringar

  Avvikelser från referenskostnader

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och äldreomsorgsnämnden anta nämndens flerårsstrategi för kommande treårsperiod. Nämndens flerårsstrategi innehåller bland annat verksamhetsplanering inklusive åtaganden och internkontrollplan samt anger ekonomiska resurser för nämnden.

  Beredning
  Vård- och äldreomsorgsnämnden återremitterade vid sitt sammanträde 2018-02-19 § 11 Flerårsstrategi 2018-2020, då man önskade ett klargörande av gränsdragningen mellan Socialnämnden och Vård- och äldreomsorgsnämnden.

  Vid sitt sammanträde 2018-03-12 § 16 hänsköt arbetsutskottet beslut i ärendet till nämndens sammanträde 2018-03-26.


  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Förvaltningen har, efter att ärendet återremitterades, haft samtal på tjänstemannanivå kring oklarheter rörande ansvaret för personer med en socialpsykiatrisk problematik och de ekonomiska förutsättningar kring desamma, som uppkommit i samband med övertagandet av Avdelning för funktionsstöd (LSS) från socialnämnden 2018-01-01.

  För att bringa klarhet i ansvarsfrågorna i gränsdragningarna och finna resurseffektiva arbetssätt och organisering kring gruppen, krävs en större utredning. Enligt kommundirektören kommer en sådan att initieras och svaret ligger längre fram i tiden. De kostnader som idag finns i respektive nämnder, ska regleras i enlighet med respektive nämnds ansvar för de olika lagstiftningarna.

  Ovanstående innebär att förvaltningen behöver återkomma med ytterligare förslag på besparingar till nämndens sammanträde i april. I samband med detta kommer även en översyn av åtaganden med asterisker inkluderas.

   

  Förvaltningens förslag till beslut

  Vård och äldreomsorgsnämnden antar, med ovanstående förtydligande, förvaltningens förslag till flerårsstrategi för 2018-2020.

  Vård och äldreomsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i april återkomma med handlingsplan för budget i balans med tillhörande risk och konsekvensanalys.

   

  Ändringsyrkande

  Roland Salomonsson (M), Marianne Wikström (M), Bengt Eliasson (KD), Ingela Andreen (L), Susanna Nerell (C), Lars-Olof Jaeger (SD), och Micaela Kronberg Thor (M) yrkar att:

  Avsnittet "Gränsdragningar" på s 4 stryks.

  Avsnittet "Ekonomiska konsekvenser 2018" på s 4-5 stryks.

  Asterisk med tillhörande skrivning om ytterligare finansiering på s 6,7, och 8 samt 10 stryks.

  Stycke 2-4 på s 13 ersätts med följande: Nämnden kommer under året arbeta med att införliva verksamheten för funktionshinder för personer under 65 år inom av kommunfullmäktige given ram samt verka för att intentionerna i politisk handlingsplan EFFEKT verkställs.

   

  Yrkande

  Pär-Göran Björkman (S), Gurli Ericsson (S), Britt Andersson Näsman (S), Bo Kuylenstierna (MP), Birgitta Nyman (MP) och Vanja Larsson (V) yrkar bifall till Roland Salomonssons (M) med fleras ändringsyrkande punkt 1-3.

   

  Ändringsyrkande

  Pär-Göran Björkman (S), Gurli Ericsson (S), Britt Andersson Näsman (S), Bo Kuylenstierna (MP), Birgitta Nyman (MP) och Vanja Larsson (V) yrkar att:

  Stycke 2-4 på s 13 ersätts med följande text: Nämnden kommer under året att arbeta med att införliva verksamheten för funktionshinder för personer under 65 år samt verka för att intentionerna i politisk handlingsplan EFFEKT verkställs under förutsättning att erforderliga resurser tillförs.

   

  Proposition

  Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Roland Salomonssons (M) med fleras ändringsyrkande punkt 1-3 och finner att Roland Salomonssons (M) med fleras ändringsyrkande bifalles.

  Ordföranden ställer Roland Salomonssons (M) med fleras förslag mot Pär-Göran Björkmans (S) med fleras förslag avseende ändringsyrkande punkt 4 och finner att Roland Salomonssons (M) med fleras förslag bifalles.

   

  Omröstning begärs och genomförs.

   

  Omröstning

  JA-röst för bifall till Roland Salomonssons (M) med fleras ändringsyrkande

  NEJ - röst till bifall för Pär-Göran Björkmans (S) med fleras ändringsyrkande

   

    JA NEJ AVSTÅR
  Pär-Göran Björkman (S)   X  
  Bengt Eliasson (KD) X    
  Gurli Ericsson (S)   X  
  Lars-Olof Jaeger (SD) X    
  Roland Salomonsson (M) X    
  Bo Kuylenstierna (MP)   X  
  Ingela Andreen (L) X    
  Vanja Larsson (L)   X  
  Susanna Nerell (C) X    
  Birgitta Nyman (MP)   X  
  Britt Andersson Näsman (S)   X  

  Marianne Wikström (M)

  X    
  Micaela Kronberg Thor (M) X    

   

  Med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster beslutar nämnden att Roland Salomonssons (M) med fleras ändringsyrkande utgör motförslag till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Proposition

  Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Roland Salomonssons(M) med fleras förslag till beslut och finner att Roland Salomonssons (M) med fleras förslag vunnit bifall.

   

  Reservation

  Pär-Göran Björkman (S), Gurli Ericsson (S), Britt Andersson Näsman (S), Bo Kuylenstierna (MP), Birgitta Nyman (MP) och Vanja Larsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

   

  Avslagsyrkande

  Roland Salomonsson (M), Marianne Wikström (M), Bengt Eliasson (KD), Ingela Andreen (L), Susanna Nerell (C), Lars-Olof Jaeger (SD), och Micaela Kronberg Thor (M) yrkar på avslag på förvaltningens förslag till beslut och att det ersätts med följande beslut:

  • Vård- och äldreomsorgsnämnden förordar att en genomlysning av nämndens ekonomiska förutsättningar genomförs och innan delårsbokslut tas inga handlingsplaner fram med anledning av införlivandet av funktionshinderverksamheten. Vård- och äldreomsorgsnämnden förordar vidare att genomlysningen samordnas med kommunledningskontoret och utförs i samråd med vård- och äldreomsorgsförvaltningen.
  • Vård- och äldreomsorgsnämnden förordar att en extern utredning tillsätts i syfte att klarlägga de gränsdragningsfrågor som uppstått i samband med införlivandet av en samlad funktionshinderverksamhet i enlighet med handlingsplan EFFEKT. Genomlysningen bör slutföras innan delårsbokslut 2018. Tills dess bör ekonomin kring överflyttad verksamhet tydligt särredovisas från nämndens övriga ansvarsområde.
  • Vård- och äldreomsorgsnämnden antar Flerårsstrategi 2018-2020 med ovanstående förändringar.

   

  Yrkande

  Pär-Göran Björkman (S), Gurli Ericsson (S), Britt Andersson Näsman (S), Bo Kuylenstierna (MP), Birgitta Nyman (MP) och Vanja Larsson (V) yrkar bifall till Roland Salomonssons (M) med fleras förslag till beslut.

   

  Proposition

  Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Roland Salomonssons (M) med fleras förslag till beslut och finner att Roland Salomonssons (M) förslag till beslut vunnit bifall.

   

   

   

 • Kommunfullmäktige antog den 25 november 2015 § 180 e-strategi för Alingsås kommun. I Flerårsstrategi 2018-2020, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2017 § 251 slås fast att Alingsås kommun ska växla upp och ta tillvara digitaliseringens utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändra. Remissvar ska ha inkommit till kommunsstyrelsen senast 5 april 2018.  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  En fortsatt digitalisering är nödvändig för att uppnå god, säker och effektiv vård, omsorg och stöd till den enskilde alingsåsaren. För vård och äldreomsorgsförvaltningen innebär det stora omställningar av verksamhet, där målet är att med god kvalitet, utföra stöd, vård och omsorg på ett nytt sätt. Digitaliseringen är en av lösningarna för att möta den kompetensbristen som möter äldreomsorgen inom några år.

  Som handlingsplanen anger så är det viktigt att nya tekniker införs. Förvaltningens stora utmaning är dock de förändrade arbetssätt och nya yrkesroller som övergången innebär för verksamheterna. Det behövs kraftfulla insatser vid implementering för att den förväntade effektinhämtningen ska kunna uppnås.

  Vid införande av kommuninvånarportal vill förvaltningen påpeka att risk finns för att vissa av förvaltningens målgrupper marginaliseras på grund av funktionsnedsättning, bristande internetåtkomst samt ovana vid digitala tjänster. Alla funktionsvariationer behöver ges ett likvärdigt stöd. Då svarstiden är kort har förvaltningen i övrigt valt att fokusera på de punkter som rör vård och omsorgsinsatser.

  Förvaltningen ser positivt på processautomation och tror på nyttoeffekter för både förvaltning och invånare. Handlingsplanen behöver i detta avseende kompletteras med förstudie och nyttoanalys på verksamhetsnivå. Det finns också en oro för de ekonomiska aspekterna av en implementering, då det krävs integrationer mot verksamhetssystemen.

  Under samma punkt anges behov av förflyttning av kostnader från drift och förvaltning till digital utveckling och innovation. Detta är motsägelsefullt då ny teknik alltid innebär någon form av driftkostnad, oavsett om det är nät, servrar eller användarsupport.

  Kostnaderna för IT-drift i organisationen ökar med ökat systemstöd, likaså ökar behovet av stöd till verksamheten genom löpande utbildningsinsatser, support mm. Utbildning och systemstöd/användarsupport är särskilt resurskrävande i stora förvaltningar som vår med högt personalflöde och medel för såväl drift som investering är viktigt. Effektinhämtningen av ökad digitalisering bör istället förväntas ske genom en ökad mängd ärenden på sikt kan mötas med en mer personaleffektiv organisation.

  Utveckling av digitala system för att stödja medborgaren i en säker vård och omsorg i den ”När vården ” är och kommer att bli en stor och viktig fråga framåt, men lösningen finns sällan på lokal nivå. En säker informationsöverföring mellan olika huvudmän i vården är en sådan, där problematiken förts upp på nationell nivå.

  Det mesta av digitala utvecklingsarbeten mellan olika vårdgivare sker och kommer att ske i gemensamma arbeten inom Västra Götalandsregionen. Viss utveckling sker även inom Göteborgsregionens kommunalförbund, såsom arbete inom All Age Hub. Här kommer efterfrågan öka att delta i gemensamma regionala arbeten med förvaltningsspecifik fackkunskap och professionskunskap. Vikten av medverka i regional utveckling bör därför framgå av handlingsplanen.

  De i handlingsplanen angivna förstudierna och projekten innebär behov av resurser från förvaltningarna, även i de fall projekten är centrala. Ett av handlingsplanens projekt rör digital teknik på äldreboende, något förvaltningen ställer sig positiv till och har påbörjat. Viktigt är att projektet knyter an till det som pågår och till övrig planering vid nybyggnad och ombyggnad av äldreboenden.

  För utveckling av digitala tjänster i hemmet är förvaltningen redan idag beroende av ett stabilt mobilnät med bra och hög signalkvalitet. Detinnebär att det inte är enbart signalstyrka som ska eftersträvas för att t. ex klara bildöverföring. De avtal som kommunen tecknar behöver därför vara med operatörer som kan leverera såväl god signalkvalitet som styrka och som även kan ge förtur/prioritering i mobilnätet för att säkra upp de allt ökande välfärdstekniska tjänsterna i hemmet.

  Förvaltningen har ett stort antal pågående utvecklingsprojekt inom området digitalisering som är avhängiga centralt stöd för teknisk utveckling och kräver förvaltningsspecifika resurser för implementering. Förvaltningen är därför positiv till handlingsplanens skrivning om att verksamhetens erfarenhet och kunskap ska vara utgångspunkten i det fortsatta utvecklingsarbetet och ser fram emot utveckling och komplettering av densamma i samarbete med förvaltningen.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-03-12 § 17.

 • Vård, och äldreomsorgsnämnden har att utse ny vice ordförande i arbetsutskottet, efter att Anders Sandberg (S) lämnat in avsägelse för sitt uppdrag. Avsägelsen beviljades av kommunfullmäktige 2018-03-28.

 • Enligt reglementet för Kommunala pensionärsrådet (KPR), vilket fastställdes av kommunfullmäktige den 26 september 2007 § 165, ska vård- och äldreomsorgsnämnden utse två ledamöter och två ersättare från vård- och äldreomsorgsnämnden, vilka ska ingå i rådet. En av dessa två ledamöter ska vara ordförande i rådet.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  Då ledamot i KPR, Anders Sandberg (S) avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden, vilket beviljades av kommunfullmäktige 2018-03-28, frånträder han också sin post som vård- och äldreomsorgsnämndens ledamot i KPR.

  Vård- och äldreomsorgsnämnden har därför att utse ny ledamot i KPR fram till 2018-12-31.

 • Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2008 att anslå medel till kommunstyrelsen för att kunna påbörja ett strategiskt lokalförsörjningsarbete och genomföra en samordnad lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. En lokalförsörjningsplan ska ge en översikt och vara ett instrument för planering, samordning och effektivisering. Det finns även ett ekonomiskt incitament då lokalkostnader är kommunens näst största kostnadspost.

  Sedan beslutet togs 2008 har uppdraget för nämnderna i kommunen varit att upprätta en lokalförsörjningsplan som omfattar samtliga lokaler där kommunala verksamheter är hyresgäster och bedriver verksamhet.

  Behovet av lokaler presenteras i nämndernas lokalförsörjningsplaner som ingår som en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de förslag till beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning och i flerårsstrategi i kommunen.

  Lokalförsörjningsplanen har inför perioden kompletterats med behov och planer för Avdelningen för funktionsstöd som från och med 2018 ingår i Vård- och äldreomsorgsnämnden.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-03-12 § 18.

 • Afzelii trygghetsboende ägs sedan i december 2016 av HSB. Totalt finns 24 lägenheter i trygghetsboendet och kommunen har anvisningsrätt till 4 av dessa lägenheter. Kommunen hyr också den gemensamhetslokal som finns i fastigheten.

  2018-01-15 inkom en förfrågan från HSB om kommunen är intresserad av att utöka sin anvisningsrätt vid Afzelii.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  Det är Förebyggandeenheten som hanterar anvisningsrätten till trygghetsbostäderna i samverkan med aktuella fastighetsägare och deras bostadskö. Anvisningsrätten innebär ingen biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. Däremot fastställs att den sökande är skriven i kommunen, att ålderskriteriet är uppfyllt och att det finns en varaktighet i behovet av trygghetsboende.

  Kommunen har enligt avtal med HSB lämnat en garanti för hyreskostnaden vid den händelse att lägenhet med anvisningsrätt står tom i avvaktan på att ny hyresgäst tillträder. Detta är ett åtagande som vid utökning utgör en ekonomisk risk för kommunen.

  Förvaltningen gör bedömningen att i nuläget är behovet av antal lägenheter med anvisningsrätt tillgodosett.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-12-03 § 20.

 • I enlighet med tillämpningsanvisningar för utmaning i Alingsås kommun innebär utmaningsrätt en möjlighet att föra fram synpunkten till kommunen att verksamhet som bedrivs av kommunen skulle kunna utföras av annan.

  Kommunen prövar vid utmaningar om annan utförare är möjlig och lämplig. Kommunen besvarar inkomna utmaningar genom att antingen avböja/avslå utmaningen eller genom att anta/bevilja utmaningen. Att en utmaning antas/beviljas innebär att kommunen avser utreda frågan om extern driftform vidare med sikte på en upphandling.

  Nämnden ska ge kommunstyrelsen ett underlag för beslut. Underlaget ska redogöra för faktorer som talar för och emot att utmaningen ska antas. Kommunstyrelsen tar det samlade och övergripande ställningstagandet om utmaningen skall antas. Kommunledningskontoret upprättar förslag till beslut för kommunstyrelsen och gör de eventuella kompletteringar av underlaget som bedöms lämpliga. Kommunstyrelsens beslut expedieras till utmanaren.  Villa Arelid har utmanat Alingsås kommun via utmaningsrätten att bedriva korttidsplatser för personer från 40-65 år utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Vid ett möte med undertecknad och tjänstemän från för vård- och äldreomsorgsförvaltningen har utmanaren utvecklat sina resonemang.  En grundläggande förutsättning för utmaningen är vilken inriktning och omfattning nämnden har på den utmanande verksamheten. Inför kommunstyrelsens prövning av utmaningen önskas följande i underlag från vård- och äldreomsorgsnämnden:  - Bedriver vård- och äldreomsorgsnämnden verksamhet för korttidsplatser för personer från 40-65 år utifrån Socialtjänstlagen (SoL)?  Vård och äldreomsorgen bedriver korttidsverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) på Kvarnbackens korttidsboende, verksamheten vänder sig i första hand till personer över 65 år. Inriktningen är främst rehabilitering efter sjukhusvård och växelvård för personer som vårdas av anhörig. När en person beviljas korttidsboende på Kvarnbacken brukar tidslängden på besluten vara 14 dagar och inom denna period görs en uppföljning av ärendet.  Villa Arelid driver korttidsboende utifrån en helhetssyn enligt Socialtjänstlagen (SoL) där psykologiska, biologiska och sociala förhållanden samspelar. Målgruppen som Villa Arelid vänder sig till är personer mellan 40-65 år med neurologiska funktions-nedsättningar i form av t.ex. Stroke, MS, demens utifrån alkohol eller drogmissbruk. Den verksamhet som bedrivs för personerna som vistas på boendet är fysisk rehabilitering, grön rehab, träningskök och aktiviteter i form av utflykter, upplevelser och skapande aktiviteter i olika former.

  Alingsås kommun har via Socialförvaltningen under åren 2016 – 2017 köpt korttidsplats på Villa Arelid, omfattningen har i snitt varit 1-2 personer per år. Anledningen till köp av korttidsplats på Villa Arelid var att det inte fanns och även idag inte finns någon korttidsverksamhet inom kommunens regi som kan möta behoven hos personer i åldrarna 40-65 år, med neurologiska funktionsnedsättningar.  Sammanfattningsvis bedriver inte Vård och äldreomsorgsförvaltningen någon specifik verksamhet i form av korttidsboende enligt Socialtjänstlagen (SoL)
  för personer mellan 40- 65 år, varför verksamheten inte kan utmanas.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-03-12 § 19.

 • Enligt reglementet ska KPR sammanträda fyra gånger per år. Vid behov kan rådet sammanträda
  oftare. Önskemål om ytterligare sammanträden ska då ställas till vård- och äldreomsorgsnämnden.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  Under arbetsåret 2017 har KPR kommit fram till att de önskar ytterligare sammanträde under 2018. Mot bakgrund av detta beslutade KPR vid sitt sammanträde 2018-02-23 att föreslå att vård- och äldreomsorgsnämnden beviljar att ytterligare ett sammanträde, i form av utbildning, kan äga rumunder 2018. KPR föreslog Styrande dokument som utbildningstema.

  Vid sitt sammanträde 2018-04-09 § 28 hänsköt nämnden beslut i ärendet till sitt sammanträde 2018-06-18, och bad KPR inkomma med nytt förslag på utbildningstema tills dess.


  2018-05-14 inkom KPR med förslag på följande utbildningstema:

  • Genomgång av olika boendeformer för äldre med definitioner, kriterier, villkor.
  • Analys av kommande behov och Handlingsplan
  • Hyresnivåer och bostadstillägg


  Vid KPR:s sammanträde 2018-05-25 § 20 beslutades följande:

  1. KPR beslutar att till nämnden föreslå Boende för äldre i Alingsås – ramprogram,

  lokalförsörjning, boendeformer och byggnationer som tema till utbildningsdag för KPR under

  hösten 2018. Utbildningen ska innehålla ovanstående punkter.

  2. Datum för utbildningen blir 12 oktober 2018.

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden,
  beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistikingår som en del i nämndens internkontroll.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård-och äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och äldreomsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen, under den aktuella perioden:  Förvaltning/Allmänt-kategori A16

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 12st  Förvaltning/Allmänt –kategori D2

  Helen Gillquist, avdelningschef äldreboende

  Kassation av möbler, 1 st  Personalärenden
  Se bilagor

  • Ingela Andreen (L) och Birgitta Nyman (MP) återrapporterar från förtroenderåd på Brunnsgården/Brunnen. Dnr 2018.027.720
  • Bengt Eliasson (KD) uppmanar samtliga ledamöter och ersättare att läsa öppna jämförelser och se resultat från Alingsås kommun.
  • Bengt Eliasson (KD) frågar om fortsatt prenumeration för honom och Bo Kuylenstierna (MP) på nyhetsbrevet Kommunal hälsa under 2018. Nämnden godkänner fortsatt prenumeration för de två.
  • Ny person behöver utses till förtroenderåd för hemtjänst Tuve/Hemsjö efter Viktor Linde (M). Marianne Wikström (M) ersätter tom årsskiftet.
  • Kommunfullmäktige ansvarar för reglementet för VÄN. Frågan har förts upp både från politiskt håll och tjänstemannahåll.
  • Korrekturändring i Flerårsstrategin kommer att göras. Första stycket sid 4 flyttas till rubriken innan.
 • Protokoll FSG 2018-03-19

  Protokoll KPR 2018-02-23

  Avsägelse av kommunal uppdrag som ledamot i vård- och äldreomsorgsnämnden - Viktor Linde (M) Dnr 2018.131.011

  Kommunalt kompletteringsval ledamot i vård- och äldreomsorgsnämnden efter Viktor Linde (M) - Marianne Wikström (M). Dnr 2018.130.011

  SAMLA - fastställande av SAMLAs verksamhetsplan. Dnr 2018.095.022 h 2-4

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.