Hoppa över navigering

Möte 2019-01-21

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 16:08 Vård- och omsorgsförvaltningen , lokal Sunnerö
 • § 7

  Info A/ Nämndstrateg Jenny Hellsten informerar om politiker-appen

 • § 8

  Info B/Förvaltningens information

 • Ordförande Micaela Kronberg Thor (M) informerar om en överenskommelse inom alliansen avseende AU-ledamot. Ordföranden återkommer i frågan.

 • Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Micaela Kronberg Thor (M) föreslår att vice ordförande i samma nämnd, Birgit Börjesson (S) utgör justerare av nämndens och arbetsutskottets protokoll jämte ordförande Micaela Kronberg Thor (M) under mandatperioden 2019-2022.
  Nämnden har också att utse en ersättare till den ständige justeraren.

  Birgit Börjesson (S) föreslår Bo Hallberg (S) till ersättare för ständige justeraren.

 • Vård- och omsorgsnämndens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Alingsås kommun enligt SOSFS 2011:9, Dnr. 2014.051.720 anger ansvarsfördelningen för den systematiska verksamhetsuppföljningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS och Socialt ansvarig samordnare SAS ansvarar för att följa upp kvaliteten utifrån de av nämnden fastställda ”Kvalitet i vård och äldreomsorg i Alingsås kommun”. Planeringsavdelningen har fastställda rutiner för hur detta genomförs.

  Förvaltningens yttrande
  Ledningssystemets föreskrift och allmänna råd, SOSFS 2011:9 gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning samt att bedriva kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer.
  Kvalitetsgranskningen 2019 består av tre delar:

  • Uppföljning genom egenkontroll- enhetschefer utifrån gällande kvalitetskrav.
  • Intervjuer-vårdpersonal i grupp, uppföljning av ”Demensprogram för vård och omsorg vid demenssjukdom, fastställt av nämnden 2016-06-20 samt område ”Självbestämmande och integritet” med fokus på delaktighet och personcentrerat arbetssätt.
  • Intervjuer, enskilda intervjuer med brukare, upplevelser av delaktighet och personcentrerat arbetssätt.
 • Enligt nämndbeslut den 2018.11.23 (§100 2018.344.072) i bilagan Tillämpningsanvisningar 2019 ”Avgifter och ersättningar för personer inom verksamhetsområde funktionsstöd” har vård och äldreomsorgsnämnden beslutat om habiliteringsersättning till personer med daglig verksamhet enligt nedan:
  Brukare som deltar i daglig verksamhet erhåller habiliteringsersättning. Ersättningen utbetalas månadsvis baserad på brukarens närvaro på den dagliga verksamheten. För dagar då brukaren varit närvarande på den dagliga verksamheten en heldag är habiliteringser-sättningen 47 kr/dag. För halv dag / del av dag är habiliteringsersättningen 33 kr/dag. Uppräkningen av habiliteringsersättningen grundar sig på prisbasbeloppet och habiliteringsersättningen utgör 0,1 % av prisbasbeloppet.
  Enligt beslut (§ 226 2018.186 KS) höjs kommunbidraget permanent till nämnden med 400 tkr avseende höjd habiliteringsersättning.

   

  Förvaltningens yttrande
  I Alingsås har 202 personer verkställda beslut om daglig verksamhet och höjningen av habiliteringsersättning utifrån 2018 års deltagande på daglig verksamhet möjliggör en uppräkning av bidraget med 11: - från 47: - per heldag till 58: - per heldag. Därmed föreslås stycket i Tillämpningsanvisningar 2019 ”Avgifter och ersättningar för personer inom verksamhetsområde funktionsstöd” ändras till:

  Brukare som deltar i daglig verksamhet erhåller habiliteringsersättning. Ersättningen utbetalas månadsvis baserad på brukarens närvaro på den dagliga verksamheten. För dagar då brukaren varit närvarande på den dagliga verksamheten en heldag är habiliteringsersättningen 58 kr/dag. För halv dag /del av dag är habiliteringsersättningen 41 kr/dag. Uppräkningen av habiliteringsersättningen grundar sig på prisbasbeloppet och utgör 0,125 % av prisbasbeloppet.

 • Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att ”ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt”.

  Förvaltningens yttrande
  Mot bakgrund av detta skall nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels skall nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelning sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen (se separat bilaga). Förvaltningschefen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen.

 • En rapporteringsskyldighet infördes 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap 6 § f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen. Rapporteringen ska ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
  Genom ändringen i socialtjänstlagen (SoL) ska en kommun som inte inom en skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, som någon är berättigad till, enligt beslut från kommunen åläggas att betala en särskild avgift, sanktionsavgift.Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport, över hur många gynnande beslut enligt 4 kap1§ SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Förvaltningens yttrande
  Vid rapporteringstillfälle 2019-01-11 ( innefattande kvartal 4) har vård och omsorgsförvaltningen redovisat nio individrapporter till IVO.
  Åtta individärenden är återrapporteringar från kvartal 3.
  Utav återrapporteringen så har fyra personer ej fått sina beslut verkställda och fyra personer har fått sina beslut verkställda.
  En individrapport är ny person som ej fått sitt beslut verkställt.

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28f-g §§ LSS.

  Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

   

  Ej verkställda

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Orsak ej verkställt

  2018-04-16 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  Rekrytering pågår

  2018-05-03 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  Ej återkopplat sedan senast sökt kontakt i 180918.

  2016-05-03 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Erbjuden feb-18, tackat nej.

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Kontakt 180508, plats finns ej,står i kö.

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Tackat nej 171016. Verkställs sedan 180328  i annan kommun.180831 info från fd god man att intresse ej längre finns för plats.

  1996-09-20 K

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Sagt upp sin plats på aktuellt boende, den enskilde avslutat sin insats där 171231, åter i kö. Beslutet i original är från 19960920. Vilande under 2018. Erbjudande 181207, tackat ja 181221,plan inflytt januari 2019.

  2018-02-23 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Kontakt 181113,står i kö,plats finns ej.

  2018-04-19 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö,plats finns ej.

  2018-04-27 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 181029,181123. Står i kö, plats finns ej.

  2018-05-25 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö,plats finns ej.

  2018-06-18 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö,plats finns ej.

  2018-06-20 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö, plats finns ej.

  2018-06-21 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 181001, står i kö,plats finns ej.

  2018-06-26 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 181108, står i kö,plats finns ej.

  2018-07-20 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 181015, står i kö,plats finns ej.

  2017-10-13 M

  Kontaktperson 9.4 §

  LSS

  Beslutsdatum i original är 171003,verkställt 171206. Insats avslutad 180625, kontaktperson flyttat.

  2007-11-12 M

  Kontaktperson 9.4 §

  LSS

  Beslutsdatum /verkställighetsdatum  i original är 20071112.Av med kontaktperson 180901. Erbjuden ny k.p 181011, tveksam till detta pga språket.

  2018-05-03 K

  Korttidstillsyn 9.7 §

  LSS

  Avvaktar insatsen.

  2018-05-09 M

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Avser stödfamilj, svårigheter att hitta stöd/kontaktfamiljer.

  2018-04-06 K

  Korttidsvistelse 9.7 §

  LSS

  Avvaktar insatsen.

  Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu verkställts eller avslutats

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Datum för verkställighet/avslut

  2018-06-07 K

  Daglig Verksamhet 9.10§

  LSS

  Verkställt 181101

  2018-06-27 M

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Verkställt 181014

  2018-03-19 K

  Ledsagarservice 9.3 §

  LSS

  Verkställt 181201

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Beslut gått ut och avslutats 181108.Den enskilde önskar ej ansöka på nytt i dagsläget.

  2017-10-13 M

  Kontaktperson 9.4§

  LSS

  Ny kontaktperson 181023. ( Beslutet är en gång verkställt 171206)

  2016-07-06 M

  Ledsagarservice 9.3 §

  LSS

  Avslutad 180702. Kontakt sökt vid flera tillfällen, den enskilde önskar avsluta.

  2016-12-22 K

  Ledsagarservice 9.3§

  LSS

  Avslutad 181206.

  181122-hembesök av personal.

  181206- besök av handläggare, beslut togs att avsluta.

   

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.


  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 3338.Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, vice ordförande, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård- och äldreomsorgsnämnden för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Förvaltningens yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen, under den aktuella perioden:

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16
  Catharina Johansson, förvaltningschef
  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 23 st

  Förvaltning/Allmänt-kategori A17
  Catharina Johansson, förvaltningschef
  Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som förorsakats av personal upp till ett belopp om 5000 kr/skada. 1 st

  Förvaltning/Allmänt-kategori
  Marie Bake, tf förvaltningschef
  Beslutsdelegation för färdtjänsthandläggare Tomas Friedrichsen, 1 st

  Förvaltningschefens vidaredelegation:
  Förvaltning/Allmänt-kategori D3
  Pernilla Brylander, enhetschef
  Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som förorsakats av personal upp till ett belopp om 1500 kr/skada. 2 st

  Förvaltningschefens vidaredelegation inom personalområdet: Se bilaga

 • FSG protokoll från 2019-01-14

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.