Hoppa över navigering

Möte 2020-10-26

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 17:30 Sparbankssalen, Utbildningens hus
 • Till dagens ärendelista föreslås ärendet Svar till Hörselskadades Riksförbund och Synskadades Riksförbund tillkomma för behandling. 

 •  

  A/ Årlig grundläggande granskning 2020

  B/ Information om LSS-insatser

  C/  Ökat inflytande inom äldreomsorgen och funktionsstöd

  D/ Boende barn och ungdomar enligt LSS

  E/ Utökat antal platser på äldreboende - LOU

  F/ Utökat antal platser på LSS-boende - LOU

  G/ Ändrade sammanträdestider vård- och omsorgsnämnden 2020

  H/ Fyllnadsval av ordförande och ledamot till KPR

  i/ Ekonomisk uppföljning

  J/ Förvaltningschefens information

  K/ Nämndledamöternas information

  - Margareta Gustafsson (S) återberättar från förtroenderåd som genomförts tillsammans med Lars-Olof Jaeger (Sd) på Byrackan, LSS, dagligverksamhet. 

   

   

   

 • Varje år genomförs en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. 2020 års granskning genomförs av KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma styrning och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Nämndens omvärldsanalyser och riskbedömningar är också av intresse för revisorerna.

  Revisionsenkäten för 2020 har fått ny utformning och ställer höger krav vad gäller svarsomfattningen där revisionen önskar få utförliga svar med beskrivningar av processer och rutiner. I år genomförs inte några fysiska möten utan ett möte kan bli aktuellt först om revisionen bedömer underlaget som otillräckligt.

  Vård- och omsorgsnämndens svar ska lämnas senast den 4 november 2020 till KPMG.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 16 oktober 2020 lämnat följande yttrande.

  Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på KPMGs revisionsenkät 2020 inklusive hänvisning till bilagor. Ifylld enkät och förteckning över bilagor bifogas ärendet.

 • Det finns inte längre en politisk majoritet i Alingsås kommun för att införa lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens äldreboenden eller annan verksamhet inom nämndens ansvarsområde varför nämndens beslut om att införa LOV inom särskilt boende för äldre behöver ses över.

  Gällande hemtjänsten finns i nuläget inga tankar på att gå ifrån det fattade beslutet om LOV utan det ligger kvar.

  Intentionen i LOV är fri etableringsrätt för utbyggnad av boende och/ eller verksamhet med stora valmöjligheter för våra brukare.

  Brukarna i Alingsås kommun kan utan LOV erbjudas större valfrihet genom att attraktiviteten i de kommunala boendena höjs och möjligheterna att välja utökas om de kommunala boendena inte är likriktade. Variationerna mellan boendena kan i högre grad tillgodose brukarnas olika önskemål.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 8 oktober 2020 lämnat följande yttrande. 

   

  Förvaltningen fick ett muntligt uppdrag under vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 21 september 2020 att utreda och ta fram möjligheter att utanför LOV kunna erbjuda våra brukare ett ökat självbestämmande gällande sitt boende.

   

  Förvaltningen ska profilera boendena på olika sätt så att valfriheten ökar. Skillnaderna ska marknadsföras och profilera boendena i på kommunens via hemsida och i broschyrer.

   

  Uppdraget innebar också att förvaltningen ska tydliggöra informationen om möjligheten att flytta om man inte är nöjd med det boende som först erbjudits.

   

  Enligt nu gällande rutiner för plats på särskilt boende för äldre har en brukare som erbjuds ett boende två alternativ, att acceptera det alternativ som erbjuds för att sedan stå på väntelista för byte till annat boende eller tacka nej. Om en brukare tackat nej två gånger tas personen bort ur kön och får ansöka igen.

   

  För en brukaren som bor på korttidsboende ska inflyttning till erbjuden lägenhet ske inom tre dagar annars  förlorar brukaren sin korttidsplats.

   

  Redan i dag har kommunens särskilda boenden för äldre olika inriktningar och förutsättningar. De har bland annat olika geografiska lägen, olika sammansättning av lokaler och verksamhet samt är olika stora. Självklart kan ytterligare större och mindre skillnader införas efter inventering av önskemål och möjligheter.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 oktober 2020 § 62.

 • Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har fattat beslut om en insats om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § p.8 för en brukare. Idag har inte förvaltningen denna typ av boende att erbjuda inom befintlig verksamhet.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse 8 oktober 2020 lämnat följande yttrande.


  Enligt Socialstyrelsen ska en bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § p.8 LSS syfta till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö, som mer eller mindre kompletterar föräldrahemmet under barnets uppväxt. Bostaden bör vara utformad som en vanlig bostad och fungera så hemlikt som möjligt.

  Genom att verkställighet kan ske på hemmaplan undviks behovet av att köpa dyr extern placering. Brukaren och dennes anhöriga gagnas också av att insatsen kan verkställas i geografisk närhet.

   

  Förvaltningen verkställer idag ett SOL-beslut för samma brukare på uppdrag av Socialförvaltningen. Det verkställs i en lägenhet som rymmer vardagsrum och kök i ett samt ett sovrum. Förvaltningen föreslår att starta boendet i befintlig lägenhet förutsatt att det godkänns av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). På sikt behöver boendet flytta till anpassade lokaler där det finns utrymme för två till fyra brukare och personal.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 oktober 2020 § 63.

 • Det finns inte längre en politisk majoritet i Alingsås kommun för att införa lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens äldreboenden eller annan verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Därav behöver nämndens beslut om att införa LOV inom särskilt boende för äldre behöver ses över.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse 8 oktober 2020 lämnat följande yttrande.

  Det finansiella läget medför att kommunens möjligheter att projektera och bygga i egen regi via Alingsås hem är begränsat. Detta innebär att kommunen behöver hitta andra möjligheter att öka tillgången på äldreboendeplatser och platser på bostad med särskild service för LSS-gruppen.

  Enligt befolkningsprognosen behöver kommunen utöka med ca 80 äldreboendeplatser till 2022 och med ytterligare 60 platser till 2026, om inga andra förändringar görs.

  Genom att använda lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) finns möjligheter att upphandla boendeplatser genom blockförhyrning (abonnemang) av ett antal platser.

  Upphandlingen skulle omfatta platser i äldreboende, dit Alingsås kommun kan erbjuda enskild brukare plats, efter att beslut om insatsen fattats av kommunens biståndshandläggare.

  Konkurrensutsättning är en förutsättning för LOU och innebär är att utföraren eller ett konsortium av utförare svarar för tomt, byggande, drift och finansiering av lägenheter och lokaler för det särskilda boendet. För att investeringen ska gå ihop behöver avtalstiden vara längre än förvaltningen tidigare haft på sina LOU upphandlingar.

  En ersättning utgår för de blockförhyrda platserna. I övrigt erlägger kommunen ersättning för eventuella tillkommande platser efter överenskommelse.


  Förvaltningen tar tillsammans med kommunens upphandlingsenhet fram ett upphandlingsunderlag som presenteras på vård- och omsorgsnämnden i november 2020.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 oktober 2020 § 64.

 • I vård- och omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan kan utläsas att det är brist på boende för personer med funktionsvariationer som omfattas av personkretstillhörighet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare framgår det att ett nytt boende behöver startas ungefär vartannat år för att tillgodose behovet av bostad med särskild service (BMSS).

  I dag är det 13 personer i kö till BMSS. Om inte förvaltningen kan tillgodose behovet av plats på BMSS inom rimlig tid (6-12 månader) efter beslut är fattat, kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten, så kallat vite, på upp till 1 mkr per år och plats.

  Det finansiella läget medför att kommunens möjligheter att projektera och bygga i egen regi via Alingsåshem är begränsat. Detta innebär att kommunen behöver hitta andra möjligheter att öka tillgången på BMSS.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 8 oktober 2020 lämnat följande yttrande.


  Kungsängen

  Vård- och omsorgsnämnden har fått erbjudande att ta över Kungsängens gruppbostad från socialnämnden. Verksamheten i deras regi kommer under hösten 2020 att avvecklas.

  Vård- och omsorgsnämnden kan då starta två gruppbostäder med fyra platser i varje. I anslutning till lägenheterna finns gemensamhetsutrymmen. Kostnaden för lokalerna är 600 tkr i hyra med tillkommande driftskostnader på ca 800 tkr per plats, totalt 7 mkr per år. Om nämnden fattar beslut om uppstart av ett BMSS i lokalerna så övergår hyran till vård- och omsorgsnämnden den 1 december 2020 och boendet kan öppna under första kvartalet 2021.

  Kvarnbacken

  Efter beslut i vård- och omsorgsnämnden pågår projektering av byggnation av ett serviceboende om 8 platser i Alingsåshems regi på Kvarnbackentomten med inflyttning i början av 2023.

  Ytterligare boendeplatser

  I vård- och omsorgsnämndens budget har förvaltningen ett uppdrag att presentera fler verksamheter som kan vara aktuella för lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Det finns inte längre en politisk majoritet i Alingsås kommun för att införa LOV varför andra möjligheter för att öka tillgången på platser på BMSS behöver tas fram.

  Genom att använda lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) finns möjligheter att upphandla boendeplatser genom blockförhyrning (abonnemang) av ett antal platser.

  En förutsättning för att använda LOU är att utföraren eller ett konsortium av utförare svarar för tomt, byggande, drift och finansiering av lägenheter och lokaler för det särskilda boendet.

  Upphandlingen skulle omfatta platser i BMSS, dit Alingsås kommun kan erbjuda enskild brukare plats, efter att beslut fattats av kommunens handläggare

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 oktober 2020 § 65.

 • Vård- och omsorgsnämnden fattade den 18 november 2019 (§103 2019.284 VON) beslut om sammanträdestider för nämnd, arbetsutskott, presidium samt FSG (förvaltningssamverkansgrupp) för år 2020.

  Eva-Lotta Pamp (M) har framfört önskemål om ändring av höstens sammanträdestider för nämnd, arbetsutskott och presidium enligt följande:

  Nämnd den 17 december kl. 14:00

  Utökat arbetsutskott den 12 november kl 08:30

  Presidiet 28 september kl. 09:30, presidiet 3 november kl. 14:30, presidiet 1 december kl.14:30

   

  Arbetsutskottet behandlande ärendet den 13 oktober 2020 § 66. 

 • Enligt reglementet för Kommunala pensionärsrådet (KPR), vilket antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2011 § 53, ska vård- och omsorgsnämnden utse två ledamöter och två ersättare från vård- och omsorgsnämnden, vilka ska ingå i rådet. En av dessa två ledamöter ska vara ordförande i rådet.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 16 oktober 2020 lämnat följande yttrande. 


  Vård- och omsorgsnämnden utsåg 10 januari 2019 § 3 Micaela Kronberg (M) att ingå som ledamot och ordförande i KPR under tiden 2019-2022. Eftersom Micaela Kronberg avsade sig sitt uppdrag den 2 september 2020 som ledamot och ordförande i vård- och omsorgsnämnden har vård- och omsorgsnämnden nu att utse ny ledamot och ordförande till KPR.


  Kommunfullmäktige beslutade 2 september 2020 § 89, att utse Eva-Lotta Pamp (M) till ny
  ledamot och ny ordförande i vård- och omsorgsnämnden för tiden fram till 2022-12-31.

 • En rapporteringsskyldighet infördes 2006-07-01 i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 § f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Rapporteringen ska ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.


  Genom ändringen i socialtjänstlagen ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL , som någon är berättigad till, enligt beslut från kommunen åläggas att betala en särskild avgift, sanktionsavgift.


  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport, över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska det anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagens för respektive beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Beredning
  Vid rapporteringstillfälle 2020-10-05 (innefattande kvartal 3) har vård och omsorgsförvaltningen redovisat ej verkställda beslut gällande särskilt boende. Inga nya beslut har fattas gällande dagverksamhet och växelvård under tredje kvartalet.


  Särskilt boende

  Tolv individärenden sju kvinnor och fem män är nyrapporteringar, av dessa har tre erbjudits boende inom tremånaders gränsen men tackat nej till erbjudandet. En av individerna fick ytterligare ett erbjudande strax utanför tremånadersgränsen och tackade nej.

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28f-g §§ LSS.

  Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

   

  Ej verkställda beslut LSS Q3 2020

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  190618-Erbjudande om plats på nytt boende.,visning 190624.

  190705- Tackat nej.

  Erbjuden, tackat nej 2ggr,överväger söka till en annan kommun.

  Q3 2020--Blivit erbjuden men tackat nej.

  2019-04-25 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Planering för erbjudande finns. Avser Hallbov.

  Q1 2020 i kö, planering pågår.Q2 2020 i kö, planering pågår.Q3 2020-Planering pågår ,nybyggnation A-sås hem, verkställs för närvarande i familjehem.Erbjuden lägenhet 200924.

  2019-05-24 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej.

   Q4- Samarbete pågår m A-hem för nybyggnation

  av BMSS.

  Q1 2020 i kö, planering pågår. Platsbrist.Q2 2020, ej intresserad av köpt plats, står kvar i kö.Q3 2020-Erbjudit boende.Tackat ja 200824.Planerad inflytt 200925.

  2019-05-31 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej.

  Q4- Samarbete pågår m A-hem för nybyggnation av BMSS. överväger att

  Q1 2020 i kö,planering pågår.Q2 2020, Ej intresserad av köpt plats, väntar på en lösning på hemmaplan.Q3 2020- Väntar på en lösning på hemmaplan.Flyttat hemifrån med beviljad personlig assistans, verkställs.

  2019-09-12 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej.

  Q4- Samarbete pågår m A-hem för nybyggnation av BMSS.

  Q1 2020 i kö, planering pågår.Q2 2020, nybyggnation, planering pågår.Q3 2020-Står i kö,bostadsbrist.

  2019-10-21 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Q1 2020 planering för erbjudande finns.

  Q2 2020-planering för erbjudande finns.Q3 2020-Blivit erbjuden lägenhet,visning 200913.

  2019-10-22 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Förhandsbesked ,i kö plats finns ej. Planering pågår.Bostadsbrist.Q3 2020-Enligt uppgift står hon i kö till 2 ställen.Vill till A-sås hem,avstår köpt plats.

  2019-10-25 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Förhandsbesked ,i kö plats finns ej. Planering pågår.Bostadsbrist.Q2 2020, planering av nytt boende.Q3 2020-Står i kö för nybyggnation.

  2020-04-17 K

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Q3 2020-Står i kö till boende.

  2020-05-28 K

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Q3 2020-Avvaktan på boende, bor på köpt plats för närvarande.

  2020-05-07 K

  Boende för vuxna 9.9 §

  LSS

  Q3 2020-Ärende lämnat för erbjudande till Rådmansvägen.Inflytt den 201001.

  2020-05-05 M

  Boende för vuxna 9.9 §

  LSS

  Q3 2020-Står i kö till boende.Boendebrist.

  2020-02-18 K

  Dagverksamhet 9.10 §

  LSS

  Bor i en annan kommun, är det flytt till A-sås kommun, rätt till beslut.

  2018-05-03 K

  Korttidstillsyn 9.7 §

  LSS

  Avvaktar insatsen. Önskar själv återkoppla vid intresse.Q2 2020, haft ny kontakt 8/6, avstår.Q3 2020-Tackat nej till anvisad plats..

  2020-04-29 K

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Q3 2020-Fått nytt beslut 200501

   

  Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu verkställts eller avslutats.

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Datum för verkställighet/avslut

  2019-12-16 M

  Kontaktperson 9.4 §

  LSS

  Verkställd 200714.

  2020-05-05 M

  Kontaktperson 9.4 §

  LSS

  Verkställd 200828

  2020-04-20 M

  Kontaktperson 9.4 §

  LSS

  Verkställd 200728

  2020-05-07 K

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Verkställd 201001

  2019-05-24 K

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Verkställd 200924

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.  Förvaltning/Allmänt-kategori A17

  Anita Hedström, förvaltningschef. Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 2 st.  Förvaltning/Allmänt-kategori C5

  Anita Hedström, förvaltningschef. Varning, AB § 11, 1 st.  Förvaltningen/Allmänt-kategori D3

  Pernilla Brylander, enhetschef hemtjänsten. Beslut om att ersätta enskild person för påminnelseavgift från MatHem. 1 st  Delegationer personalområdet:

  Se bilaga.

 • Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i en skrivelse ställd till vård- och omsorgsnämndens ledamöter framfört synpunkter på nämndens beslut att avveckla syn- och hörselkonsulenttjänsten. HRF bjuder in nämndens ledamöter till ett dialogmöte om hur stödet till syn- och hörselskadade ska fungera och säkerställas framöver, se bilaga 2020.299 von-001.

  Vidare har Synskadades Riksförbund (SRF) tillsammans med HRF gemensamt inkommit med ytterligare två skrivelser. En skrivelse där båda riksförbunden gemensamt bjuder in till ett dialogmöte om hur syn- och hörselkompetensen kan säkerställas inom kommunens verksamheter, se bilaga 2020.299 von-002. Samt en skrivelse som bland annat avser synpunkter på nämndens beslut att avsluta syn- och hörselkonsulenttjänsten, beslutsunderlaget och ärendets handläggning, se bilaga 2020.299 von-003.

  SRF har även i en tidigare skrivelse ställd till nämndens ledamöter bjudit in till dialogmöte. Skrivelsen är besvarad med nämndens beslut den 31 augusti 2020 § 51 där nämnden avböjer dialogmötet och beslutet är expedierat SRF.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 26 oktober 2020 lämnat följande yttrande

  Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden tackar för inbjudan till dialogmöte men väljer att avböja. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig SRF och HRFs gemensamt inkomna synpunkter på avvecklingen av syn- och höselkonsulenttjänsten men nämnden står fast vid sitt beslut som fattades den 27 januari 2020 § 3. Beslutet grundar sig i att nämnden valt att prioritera sitt kärnuppdrag framför stöd/hjälp med syn och hörselvård vilket regionen ytterst ansvarar för. I 5 kap. 7 § socialtjänstlagen regleras socialtjänstens särskilda ansvar för människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att anställa syn- och hörselinstruktörer.

  Vård- och omsorgsnämnden har inte haft möjlighet att bemöta HRFs skrivelse i samband med nämndsammanträdet den 31 augusti 2020 eftersom skrivelsen vid tidpunkten för sammanträdet inte var inkommen.


  Bilagor
  Skrivelse från HRF, dnr 2020.299 von-001
  Gemensam skrivelse från SRF och HRF, dnr 2020.299 von-002
  Gemensamma synpunkter från SRF och HRF, dnr 2020.299 von-003

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.