Hoppa över navigering

Möte 2018-10-22

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 17:30 Hagagården, Noltorps centrum
 • A/ Ramprogram för bostäder för äldre

  B/ LOV i daglig verksamhet och ledsagarservice

  C/ Brukarundersökning 2018

  D/ Enhetschef Karin Grund berättar om hur hon har arbetat med 100% brukarnöjdhet

  E/ Ekonomisk månadsuppföljning 2018 - september

  F/ Avvikelser, synpunkter och klagomål första halvåret 2018

  G/ Förvaltningschefens information

  - Kommentar till artikel i Alingsås tidningen

  - Förvaltningschefen har träffat två nya kommunala chefer - säkerhetschef och HR-chef

  - Beskrivning av hur nya reglementet kommer att se ut

  - Aktuell information från Alingsåshem om nybyggnationer

  - Träff med HSN Väst under förra veckan

  - Svar på motion kommer upp som beslutsärende i november. (Erbjuda lunch för att motverka ofrivillig ensamhet) Skriv om denna punktfrån

  - Lyckad Seniormässa News 55.

  - Boendestrategin LSS framflyttas från novembernämnden.

  - Enkät från Johanneberg Science Park (All Age Hub)  kommer att skickas ut till nämndledamöterna. Tysta offentliga rum

   

   

 • Lars-Olof Jaeger (SD), Bengt Eliasson (KD) och Margaretha Sjöberg (S) återrapporterar kort från deltagande i en utbildning avseende välfärdsteknik som Bräcke Diakoni anordnat i Göteborg.

 • Nämnden är enligt Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ansvarig för att det finns rutiner för hantering av synpunkter och klagomål samt rutiner för hantering av avvikelser. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är nämnden (vårdgivare inom hälso-och sjukvård) skyldig att rapportera händelser som medfört eller hade kunnat medföra, vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst, de som bedriver verksamhet enligt LSS, myndigheter, och föreningar, annan hälso- och sjukvård samt andra organisationer och intressenter. All personal är skyldig att rapportera avvikelser och risker av betydelse för säkerheten för vårdtagaren.

  Enligt riktlinje för hantering av klagomål och synpunkter samt riktlinjer för avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria, ska synpunkter från vårdtagare, patient eller annan enskild person som inte arbetar i vår verksamhet registreras som synpunkt eller klagomål, medan det som inkommer från vår personal eller annan vårdgivare registreras som avvikelse.

  Förvaltningens yttrande

  Enligt förvaltningens riktlinjer skall avvikelser, synpunkter och klagomål sammanställas för redovisning till nämnd. Inkomna klagomål och synpunkter redovisas och inkomna avvikelser för halvår 2018 redovisas i bilaga 1.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-10-08 § 66.

 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar ett nätverk för systematiskt samarbete med civilsamhället. Nätverket riktar sig till tjänstemän i kommuner, landsting eller regioner som har i uppdrag från respektive styrelser och nämnder att arbeta med att stärka och utveckla samverkan med civilsamhället. Enligt gällande beslut kommer nätverket att vara aktivt fram till och med 2022.

  En förutsättning för deltagande är att kommunen, landstinget eller regionen fattar ett styrelse- eller nämndbeslut om att delta i nätverket.

  Nätverket syftar till att stödja utvecklingen av:

  • Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala behov och Agenda 2030.
  • Lokala strategier och modeller för samverkan.
  • Styr- och ledningssystem för samverkan.

  Omvärldsbevakning, relevant forskning, av SKL genomförda kartläggningar och studier inom området och erfarenheter från nätverkets deltagare fungerar som utgångspunkter för nätverkets diskussioner och aktiviteter. SKL bidar under nätverkets aktiva period med kunskapsstöd och metod- och processtöd kring aktiviteter samt dokumentation.

  Förvaltningens yttrande
  Civilsamhället är en viktig aktör i den svenska välfärden, både genom det engagemang som enskilda individer bidrar med och genom den service och kunskapskälla som organisationer inom civilsamhället tillhandahåller och utgör. I takt med att samhället utvecklas och nya utmaningar identifieras, är det rimligt att förutsätta att samverkan mellan civilsamhället och det offentliga kommer att vara viktig även framöver. Det finns därför ett behov av skapa förutsättningar för civilsamhällets organisationer att på ett strukturerat sätt bidra till välfärdsutvecklingen.

  Det finns också ett behov av att tillsammans med civilsamhället hitta gemensamma lösningar på olika samhällsutmaningar. En sådan utmaning för äldreomsorgen är den grupp äldre som, enligt resultaten i den nationella brukarundersökningen, upplever en känsla av otrygghet och ensamhet. Idag genomför förvaltningen ett flertal aktiviteter tillsammans med civilsamhället, för att försöka minska denna upplevelse av otrygghet och ensamhet hos en del äldre.

  Forskning visar att genom att arbeta för att öka människors känsla av trygghet, ökar ofta den generella tilliten mellan medmänniskor i sin nära omgivning. Att tillsammans med civilsamhället arbeta för en ökad trygghet för äldre kan på så sätt främja en ökad tillit i lokalsamhället. En känsla av hög tillit ger ringar på vattnet, eftersom människor som känner tillit ofta har ett större engagemang för medmänniskor i sin omgivning, vilket i sin tur ofta motverkar känslor av otrygghet och ensamhet. Sammanfattningsvis kan man säga att ett aktivt civilsamhälle i samverkan med kommunen bidrar till att skapa mening och sammanhang för människor, samtidigt som det skapar förutsättningar för att den sociala tilliten och sammanhållningen mellan människor i Alingsås ökar ytterligare.

  Inom förvaltningen finns som sagt redan idag en aktiv samverkan med civilsamhällets olika organisationer och med enskilda volontärer. En stor del av detta arbete samordnas av förebyggandenheten, som har kontakt med ett stort antal organisationer och engagerar ca 100 volontärer. Vård- och äldreomsorgsnämnden har också genom nämndbeslut skapat förutsättningar för att inom ramen för en doktorandtjänst ytterligare fördjupa kunskaperna om och samverkan med civilsamhällets organisationer.

  Genom att vård- och äldreomsorgsnämnden utser en tjänsteman från förvaltningen att delta i SKL:s nätverk för systematiskt samarbete med civilsamhället, finns ytterligare möjligheter att tillägna sig kunskapsutvecklingen inom området och samtidigt också ta del av andra kommuner och landstings erfarenheter av samverkan med civilsamhället. Ett deltagande kan därför bidra till att förvaltningen får bättre förutsättningar att hitta vägar för att uppnå en strukturerad samverkan med civilsamhällets organisationer på lokal nivå.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-10-08 § 65.

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Genom ändringen i socialtjänstlagen (SoL) ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som någon är berättigad till, enligt beslut från kommunen, åläggas att betala en särskild avgift, en s.k. sanktionsavgift.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap.1§ SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Förvaltningens yttrande
  Vid rapporteringstillfället 2018-10-15 (innefattande kvartal 3) har vård- och äldreomsorgsförvaltningen redovisat 10 individrapporter till IVO.

  Fyra individrapporter är återrapporteringar från kvartal 2.
  Utav återrapporteringen så har två personer ej fått sina beslut verkställda och två personer har fått sina beslut verkställda.
  Sex individrapporter är nya personer som ej fått sina beslut verkställda.

 •  

  En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen

  gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28f-g §§ LSS. Rapporteringen

  skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

   

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Anledning beslut ej verkställt

  2018-06-07 K

  Daglig Verksamhet 9.10§

  LSS

  Kontakt 180905. Avvaktar insats i väntan på rätt personal.

  2018-04-06 K

  Korttidsvistelse 9.6§

  LSS

  Erbjudande 180521, avvaktar insats.

  2018-06-27 M

  Korttidsvistelse 9.6§

  LSS

  Sökt den enskilde,ej kontakt

  2018-05-04 M

  Korttidsvistelse 9.6§

  LSS

  Erbjudande 180521

  2018-05-10 M

  Korttidsvistelse 9.6§

  LSS

  Beslutet avser stödfamilj. Överlag svårt att hitta stödfamiljer.

  2018-06-18 K

  Korttidsvistelse 9.6§

  LSS

   

  2018-05-03 K

  Korttidstillsyn 9.7§

  LSS

  Erbjudande 180521 , avvaktar insats.

  2016-05-03 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Erbjudande 180226

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Erbjudande 171206

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 180508, plats finns ej.

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Tackat nej 171016. Verkställs sedan 180328  i annan kommun.

  2018-02-23 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 180925, plats finns ej.

  2018-04-19 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö, plats finns ej.

  2018-04-27 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö, plats finns ej.

  2018-06-18 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö, plats finns ej.

  2018-06-20 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö, plats finns ej.

  2018-06-21 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö, plats finns ej.

  2018-06-26 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 180925,plats finns ej.

  2016-07-06 M

  Ledsagarservice 9.3§

  LSS

  Sökt den enskilde 180918, ej återkopplat.

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Anledning beslut ej verkställt

  2016-12-22 K

  Ledsagarservice 9.3§

  LSS

  Sökt den enskilde 180918, ej återkopplat.

  2018-03-19 K

  Ledsagarservice 9.3§

  LSS

  Sökt den enskilde 180918, ej återkopplat.

  2018-04-16 M

  Avlösarservice 9.5§

  LSS

  Kontakt 180618,kan ej verkställa enligt specifika önskemål. Orosanmälan gjord i aug-18.

  2018-05-03 M

  Avlösarservice 9.5§

  LSS

  Sökt den enskilde 180918, ej återkopplat.

   

   

  Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Datum för verkställighet,avslut

  Lagrum

  2017-11-07 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  Verkställd 180908

  LSS

  2017-07-04 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  Verkställd 180930

  LSS

  2017-11-07 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  Verkställd 180901

  LSS

  2017-11-28 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  Verkställd 180901

  LSS

  2017-08-08 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  Verkställd 180915

  LSS

  2017-09-29 K

  Korttidstillsyn 9.7§

  Avslutad   180808

  LSS

  2016-11-07 M

  Korttidstillsyn 9.7§

  Verkställd 180618

  LSS

  2017-09-19 M

  Korttidsvistelse 9.6§

  Verkställd 180924

  LSS

  2017-12-12 K

  Korttidsvistelse 9.6§

  Verkställd 180925

  LSS

  2018-05-04 M

  Korttidsvistelse 9.6§

  Verkställd 180920

  LSS

  2018-06-18 K

  Korttidsvistelse 9.6§

  Verkställd 180926

  LSS

  2015-03-10 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  Avslutad 180111 , återtagit ansökan

  LSS

  2018-02-22 K

  Daglig Verksamhet 9.10§

  Avslutad 180618

  LSS

   

  Rapportering pågår till IVO.   

 • I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får vidare inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan.

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Se bilaga.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, vice ordförande, vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård- och äldreomsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Förvaltningens yttrande:

  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen, under den aktuella perioden:

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 34 st

  Förvaltning/Allmänt-kategori A17

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som orsakats av personal, 1 st

  Förvaltning/personal – kategori C4

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Avsked, 1 st

  Förvaltning/personal – kategori C6

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Avstängning, 2 st

  Förvaltningschefens vidaredelegation personalområdet:

  Se bilaga

 • FSG - protokoll 2018-10-15

  Daniel Filipsson (M). Ändrade rutiner för förtroendevalda kring användning av läsplattor och e-postadresser. Dnr 2018.355.03

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.