Hoppa över navigering

Möte 2018-02-19

Vård- och omsorgsnämnden
16:00 - 19:30 Vård- och äldreomsorgsförvaltningen
 • A/ Information om LSS

  B/ Årsbokslut 2017

  C/ Flerårsstrategi 2018-2020

  D/ Förvaltningschefens information

  - återkoppling om kosten på Hemsjögården

  - återkoppling om fråga fler ledamöter på AU

  - lokaler på förvaltningen

  - SAMLA - inriktningsbeslut om social medicinmottagning samt Mini Maria, inriktningsbeslut om mottagning för barn med psykisk problematik

 • Paragrafen justeras omedelbart . Se separat protokoll.

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och omsorgsnämnden anta nämndens flerårsstrategi för kommande treårsperiod. Nämndens flerårsstrategi innehåller bland annat verksamhetsplanering inklusive åtaganden och internkontrollplan samt anger ekonomiska resurser för nämnden.

  Beredning

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-02-05 § 7.

   

  Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och äldreomsorgsnämnden

  Vård- och äldreomsorgsnämnden godkänner förslag till nämndens flerårsstrategi 2018-2020.

   

  Förslag till beslut på sammanträdet

  Roland Salomonsson (M), Ingela Andreen (L), Viktor Linde (M), Micaela Kronberg Thor (M), Susanna Nerell (C) och Kristina Grapenholm yrkar på återremiss av flerårsstrategin på grund av att man vill klargöra gränsdragningen mellan socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden.

   

  Beslutsgång

  Ordförande ställer proposition på Roland Salomonssons (M) med fleras förslag och finner att arbetsutskottets förslag på bifalles.

  Omröstning begärs och genomförs.

   

  Omröstning

  JA-röst för arbetsutskottets förslag

  NEJ-röst för Roland Salomonssons (M) m fl förslag

   

  JA                                                                           NEJ

  Britt Andersson Näsman (S)                                       Kristina Grapenholm (L)

  Gurli Ericsson (S)                                                      Ingela Andreen (L)

  Vanja Larsson (V)                                                     Viktor Linde (M)

  Bo Kuylenstierna (MP)                                               Susanna Nerell (C)

  Birgitta Nyman (MP)                                                  Roland Salomonsson (M)

  Anders Sandberg (S)                                                 Lars-Olof Jaeger (SD)

                                                                                 Micaela Kronberg Thor (M)

   

  Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar vård- och äldreomsorgsnämnden att återemittera ärendet på grund av att man vill klargöra gränsdragningen mellan socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden.

  Förvaltningen upplyser nämnden om att enligt mall/anvisningar för flerårsstrategi ska protokollsutdrag från nämndernas beslut om flerårsstrategi lämnas senast 28 februari till KLK.

   

 • I maj 2017 fick Planeringsavdelningen och Kvarboendeavdelningen i uppdrag av förvaltningsledningen att tillsammans med AB Alingsåshem, genomföra en översyn av de riktlinjer för trygghetsboenden som finns i kommunen.

  Från och med 2017 är det Förebyggandeenheten som hanterar anvisningsrätten till trygghetsbostäderna i samverkan med aktuella fastighetsägare och deras bostadskö, och en ny riktlinje behöver fastställas.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  Anvisningsrätten innebär ingen biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Däremot ska ålderskriteriet vara uppfyllt och det ska finnas en varaktighet i behovet av trygghetsboende.

  Under arbetets gång är det några kriterier som lyfts fram och som har saknats i tidigare riktlinjer:

  Personen som söker ska vara folkbokförd i Alingsås kommun

  Sökande ska uppdatera sin intresseanmälan en gång per år för att fortsätta vara aktuell för ett erbjudande och för att behålla sin plats i kön.

  Sökanden ges maximalt två erbjudanden innan man tas ur kön.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-02-05 § 8.

 • Vård- och äldreomsorgsnämnden fattar i november varje år beslut om vilka sammanträdesdagar och tider som ska gälla för nämnden, dess arbetsutskott, presidie och FSG

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  Önskemål om ändring av sammanträdestid för presidiet, gruppmöten och nämnd framfördes av Kristina Grapenholm (L) vid nämndens sammanträde 2018-01-22 § 7. Istället för att sammanträda kl16:00 är önskemålet att tidigarelägga sammanträdestiderna enligt följande:

  • Presidie kl 11:00-12:00
  • Gruppmöten kl 13:00-14:00
  • Nämndsammanträde kl 14:00

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-02-05 § 9.

 • En delegationsförteckning bör fortlöpande hållas aktuell och stämma överens med förvaltningens organisation, verksamhetsförändringar och de frågor som nämnden ansvarar för. Senast reviderades delegationsförteckningen 2018-01-08 § 1.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  En större revidering av delegationsförteckningen genomfördes 2018-01-08. Merparten av ändringarna härrörde sig till att kommunens LSS-verksamhet överflyttades till vård- och äldreomsorgsnämnden från socialnämnden.
  En förändring som inte kom med  vid revideringen är följande:

  Delegation till rekryterare och enhetschef på bemanningsenheten att lönesätta timavlönade i enlighet med fastställda ingångslöner.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-02-05 § 10.

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Genom ändringen i socialtjänstlagen (SoL) ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som någon är berättigad till, enligt beslut från kommunen, åläggas att betala en särskild avgift, en s.k. sanktionsavgift.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap.1§ SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.
   

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  Vid rapporteringstillfälle 2017-12-31 (innefattande kvartal 4) har vård och äldreomsorgsförvaltningen redovisat 24 individrapporter till IVO.
  18 individärenden är återrapporteringar från förra rapporteringstillfället (av dessa har 2 personer flyttat in på särskilt boende, 4 har tagit tillbaka sin ansökan). 6 individärenden är nya inrapporteringar. Av de 24 individärenden som är inrapporterade till IVO så har 1 person inte fått något erbjudande alls.

  Statistikrapport se bilaga 1.

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden,
  beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. Vård- och äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, vice ordförande, arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning.

  Dessa beslut ska anmälas till vård- och äldreomsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen under den aktuella perioden:

  Förvaltning/allmänt- kategori A16

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Nedsättning eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 25 st  Personalärenden

  Hänskjuts till nämndens sammanträde i mars.

 • Birgitta Nyman (MP) ställer frågan om vad nytt reglemente är, och vem som gör ny skrivelse för ny nämnd i och med överflyttning av Funktionsstöd till vård- och äldreomsorgsnämnden.

 • Följande meddelanden finns att redovisa för vård- och äldremsorgsnämnden:

  Inga inkomna meddelanden redovisades.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.