Hoppa över navigering

Möte 2020-11-30

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 17:00 Digitalt, Lifesize
 • Ärende 7 angående Föreningsbidrag tas upp som ärende 10. 

 •  

  A/ Väsentlighets- och riskanalys

  B/ Nämndens ekonomiska förutsättningar 2021

  C/ Ekonomisk uppföljning samt uppföljning handlingsplan

  D/ Utökat antal platser på äldreboende - Blockförhyrning av äldreboendeplatser - LOU

  E/ Vård- och omsorgsnämndens taxor och avgifter inför 2021

  F/ Hemtjänstens ersättningsnivåer inför 2021

  G/ Ersättningsnivåer personlig assistans LSS 2021

  H/ Kompletterande föreningsbidrag

  I/ Återredovisning av avsteg från biståndsriktlinjerna

  J/ Förvaltningschefens information 

  K/ Ordförandebeslut för kännedom

  L/ Meddelanden

   

 • Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska löpande uppföljning ske av nämndens ekonomi.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 24 november 2020 lämna följande yttrande.


  Vård-och omsorgsnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -34 020 tkr per oktober 2020.

  Nämnden har påverkats av den pågående pandemin, där verksamheterna aktivt har arbetat med att säkerställa bemanning och minska smittspridning. Pandemin tar nu ny fart och det är oklart vilka merkostnader det kommer innebära för nämnden. Det är även oklart exakt vad och hur mycket staten kommer att ersätta kommunerna. Detta medför att det finns stor osäkerhet kring prognosen per oktober och årsresultatet riskerar att bli sämre än vad tidigare prognoser visat.

  Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogad bilaga.

 • Förvaltningen fick i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden i den 26 oktober 2020 §74 att utreda förutsättningarna för att upphandla ett åttiotal vårdboendeplatser. Syftet är att öka förutsättningarna för valfrihet och mångfald inom boende.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2020 lämnat följande yttrande.


  Alingsås kommuns upphandlingsenhet har tittat på andra kommuner och kommit fram till att Karlstad kommuns utredning av motsvarande fråga kan användas som underlag. I den har flera kommuner och olika former av modeller och externa vårdaktörer med relevant erfarenhet inom området utretts. Utifrån förutsättningarna i Alingsås kommun kan utredningen användas som underlag och föreslaget alternativ är det som möter kommunens behov på bästa sätt.

  Förvaltningens förslag innebär att LOU (Lagen om offentlig upphandling) används för att upphandla 60+20 äldreboendeplatser genom blockförhyrning (abonnemang). Upphandling enligt LOU läggs ut under tre månader på portalen. Kraven i upphandlingsunderlaget kommer att motsvara underlaget för upphandlingen av Ginstgården för att Alingsåsarna ska få en likvärdig vård och omsorg. Under upphandlingen råder strikt upphandlings sekretess. Alingsås kommun kan anvisa enskild brukare plats, som erhållit beslut av kommunens biståndshandläggare. Avtalstiden som skrivs in är 10 år med förlängning om 3+2 år.

  Kommunen blockhyr 60+20 äldreboendeplatser med inflyttning så snart som möjligt. Anbudsgivaren ska ange i sitt anbud vilken månad alternativt vilket kvartal inflyttning kan ske.

 • Inför 2021 ska vård- och omsorgsnämnden fastställa taxor och avgifter för äldreomsorgens verksamheter. Avgifter som styrs av maxtaxan besluta­des av kommunfullmäktige 2002-05-29 och har därefter löpande justerats av vård- och omsorgsnämnden utifrån förändringar av maxtaxan.

   

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2020 lämnat följande yttrande.

   

  Äldreomsorg

  Nedan följer en förteckning över vård- och omsorgsnämndens taxor och avgifter för äldreomsorgen samt föreslagna förändringar mellan 2020 – 2021:

   

  Särskilt boende

  Styrs av

  2020

  2021

  Vård och omsorgsavgift

  Maxtaxa

  0 - 2 125 kr /månad

  0 - 2 139 kr /månad

  Hyra

  Hyressättnings-

  modell

  Varierar

  Varierar

  Kostabonnemang

  Egenavgift

  3 305 kr /månad

  3 318 kr /månad

  Omvårdnadsmaterial

  Självkostnad

  294 kr /månad

  295kr /månad

  Korttidsboende

  Styrs av

  2020

  2021

  Dygnspris

  Maxtaxa

  71 kr /dygn upp till

   2 125 kr /månad

  71 kr /dygn upp till

  2139 kr /månad

  Hyreskostnad korttids-

  boende

  Maxtaxa

  73 kr /dygn upp till

  2 183 kr /månad

  73 kr /dygn upp till     

  2 139 kr /månad

  Kost på korttidsboende

  Egenavgift

  110 kr /dygn upp till

  3 305 kr /månad

  110kr /dygn upp till   

  3 318 kr/månad

  Hemtjänst / HSV

  Begränsas

  2020

  2021

  Hemtjänstavgift

  Maxtaxa

  251 kr/ h upp till      

   2 125 kr /månad

  253 kr /h upp till           

  2 139kr /månad

  Trygghetslarm

  Maxtaxa

  215 kr / månad

  220kr /månad

  Hemsjukvård

  Maxtaxa

  380 kr / månad

  390 kr /månad

  Dagverksamhet

  Styrs av

  2020

  2021

  Dagverksamhet för

  dementa

  Maxtaxa

  0 - 2 125 kr/månad

  0 - 2 139 kr /månad

   

   

  Avgifter styrs till stor del av maxtaxan som styrs av prisbasbeloppet. Mellan 2020 och 2021 höjs prisbasbeloppet med 300 kr från 47 300 till 47 600 kr. Maxtaxan per månad är i Socialtjänstlagen fastställd till 53,92 % av prisbasbeloppet dividerat med 12 månader för hemtjänst och dagverksamhet.

   

  Avgifter som begränsas av maxtaxan föreslås förändras enligt nedan:

  • Hemtjänstavgiften ökar från 251 kr till 253 kr per timma upp till 2 139 kr per månad.
  • Dygnspriset för hyra samt vård och omsorg på korttidsboende stannar kvar på samma nivå enligt förändringen i maxtaxan.
  • Avgift för trygghetslarm uppgår till 5,5 procent av prisbasbeloppet avrundat till jämn femkrona. Därmed höjs avgiften till 220 kr per månad.
  • Avgift för hemsjukvård ökar från 380: - till 390: - och följer hemtjänstens timersättning avrundat till jämn 10-krona.

   

  Övriga avgifter

  • Avgifter för kost på särskilt boende och korttidsboende räknas upp utifrån konsumentprisindex med 0,4 procent mellan 2020 – 2021.
  • Frivilliga avgifter för omvårdnadsmaterial räknas upp med konsumentprisindex med 0,4 procent mellan 2020 - 2021.

   

  Hyreskostnader för vård- och omsorgsnämnden gentemot AB Alingsås­hem samt för äldreomsorgens hyresgäster kommer förändras i förhandling mellan AB Alingsåshem och hyresgästföreningen enligt förhandlingsordning.

   

  Funktionsstöd

  I bilagan ”Tillämpningsanvisningar 2021 Avgifter och ersättningar för personer inom verksamhetsområde funktionsstöd” redovisas avgiftsförändringar inom avdelning funktionsstöd för följande områden.

   

  • Avgift för måltidsabonnemang samt frånvaroavdrag
  • Avgift för förbrukningsartiklar
  • Avgift för pedagogiska måltider
  • Egenavgift fritidsresor
  • Avgift för korttidsvistelse/stödfamilj
  • Avgift för korttidstillsyn
  • Resor, lunch och habiliteringsersättning vid daglig verksamhet
  • Kommunalt bostadstillägg

  Bilagor

 • Inför 2021 föreslås ersättningen per hemtjänsttimma räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med 1,7 procent.

   

  Beredning

  Förvaltningen har den 23 november 2020 lämnat följande yttrande.

  Nedanstående visar hemtjänstens ersättningsnivåer för 2020 och förslag på ersättningsnivåer 2021

   

  Kommunala

  utförare

  Privata utförare service- &

   omsorgsinsatser

   

   

  Centrala

  områden

  Bjärke o Hemsjö

  Centrala

  områden

  Bjärke o

  Hemsjö

  Larm

  Ersättning

  2020

  375

  402

  384*

  402*

  156

  Ersättning

  2021

  381

  409

                   391*

  409*

  159

   

  * Privata utförare av hemtjänst får inte dra av moms för inköp till verksamheten och tilldelas en momskompensation om 2,5 % av timpengen.  Alingsås kommun har en hemtjänstverksamhet som kommer att utföra cirka 410 000 hemtjänsttimmar under 2021. Utförandet sker enligt LOV och de kommunala utförarna utför cirka 75 procent av hemtjänsttimmarna. Övriga cirka 25 procent av hemtjänsttimmarna utförs av fyra privata utförare enligt LOV.

 • Inför 2021 ska Vård och omsorgsnämnden fastställa ersättning för de privata aktörerna inom personlig assistans. 2019 beslutade nämnden att ersättningen skulle följa den statliga schablonen för assistansersättning.

   

  Beredning

  Förvaltningen har den 24 november 2020 lämnat följande yttrande.

  Under 2019 fattade Vård och omsorgsnämnden beslut om att låta ersättningen till privata utförare som utför personlig assistans enligt LSS följa den statliga schablonen för assistansersättning. Beslutet togs med bakgrund att färre privata aktörer var villiga att utföra personlig assistans till en lägre ersättning än den statliga schablonen. Samt att allt fler privata aktörer ansökte om förhöjd schablon vilket skapade mycket administrativt arbete för kommunen.

  Till 2021 kommer den statliga schablonen för assistansersättning höjas med 3,5%. Förvaltningen föreslår att de privata utförarna fortsatt får hela ersättningen från Försäkringskassan, då de senaste årens höjning av assistansersättningen inte har följt löneökningarna. Alingsås kommun bedriver personlig assistans till än högre kostnad än assistansbolagen, bland annat på grund av strukturella merkostnader kring jourersättning samt heltidsmått.

 • Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att förvaltningen ska arbeta utifrån individens behov i centrum, IBIC, som är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt som beskriver nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet

  Som ett första steg i införandet har en mall för behovsbedömning tagits fram och riktlinjer för biståndsbedömning har uppdaterats, reviderats och anpassats efter IBIC. I januari 2020 påbörjades utredningar enligt IBIC inom tre områden, särskilt boende, växelvård och dagverksamhet. Planeringen var att i april utreda samtliga ansökningar om insatser enligt IBIC. På grund av att vårt verksamhetssystem Magna Cura inte stödjer effektivt utredningsarbete togs beslut om att skjuta på fortsatt implementering och arbetet kommer att återupptas när förvaltningen har ett nytt verksamhetssystem på plats. Vård- och omsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten i individärenden enligt 4 och 5 kap socialtjänstlagen, (SoL) till biståndshandläggare, metodhandledare, avdelningschef inom myndighetsavdelningen och enhetschef i beredskap

  Riktlinjer för biståndsbedömning är ett komplement till gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd mm. Om individuella särskilda skäl föreligger, kan biståndshandläggaren göra avsteg från riktlinjerna efter samråd med metodhandledare och avdelningschef. Skälet till bedömningen ska framgå i utredningen.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 5 november lämnat följande yttrande.

  Vid sitt sammanträde 2017-03-27 § 23, beslutade vård- och äldreomsorgsnämnden att anta förvaltningens förslag till nya biståndsriktlinjer som anpassats efter IBIC, men med tillägget att avsteg från riktlinjerna ska återrapporteras till nämnden två gånger per år.

  Återrapportering av beslut utöver biståndsriktlinjer under tiden 2020-05-01 tom 2020-10-31 består av 104 beslut:

   

  • 13 beslut gäller extra promenader som ska bidra till att bibehålla rörelseförmåga, motverka isolering, inaktivitet och social isolering.
  • 27 beslut gäller ledsagning till sjukvårdsinrättningar.
  • 5 beslut gäller utökning av socialt stöd och social samvaro
  • 33 beslut gäller utökning av städ på grund av inkontinensproblem samt att man spiller på sig själv under måltider.
  • 16 beslut gäller utökning av tvätt på grund av inkontinensproblem
  • 2 beslut gäller inköp av mat
  • 6 beslut gäller avlösning på grund av Covid-19.
  • 1 beslut gäller extra besök i hemmet på grund av stark oro.
  • 1 brukare är placerad på korttid på grund av att LSS beslut ej kan verkställas


  Nästa återrapportering sker 2021-04-30

 • Vård- och omsorgsnämnden sammanträder kl. 14:00 följande datum om inte annat framgår av kallelsen:

  Måndag 25 januari                                     Tisdag 31 augusti

  Tisdag 23 februari (årsredovisning)              Måndag 27 september (delårsbokslut)

  Måndag 22 mars                                        Måndag 25 oktober

  Tisdag 27 april                                           Tisdag 30 november

  Måndag 17 maj (våruppföljning)                  Torsdag 16 december

  Måndag 14 juni  Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträder kl. 14:00 följande datum om inte annat framgår av kallelsen:

  Tisdag 12 januari                                         Tisdag 17 augusti

  Tisdag 9 februari                                          Tisdag 14 september

  Tisdag 9 mars                                              Tisdag 12 oktober

  Tisdag 13 april                                             Tisdag 16 november

  Tisdag 4 maj                                               Tisdag 7 december

  Tisdag 1 juni

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.  Förvaltningen/Allmänt – kategori A17

  Anita Hedström, förvaltningschef. Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 2 st.  Delegationer personalområdet:

  Se bilaga.

 • I vård- och omsorgsnämndens reglemente framgår det att nämnden utifrån de riktlinjer som nämnden fastställt skall ge olika form av stöd och stimulans till föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör nämndens målgrupper.

  Beredning

  Förvaltningen har den 23 november 2020 lämnat följande yttrande.


  Föreningsbidraget uppgår till 320 000: - för verksamhetsår 2020. Bidraget utgörs av ordinarie föreningsbidrag som uppgår till 256 000: - som fördelades under våren.

  Därtill fördelas kompletterande föreningsbidrag som uppgår till 64 000: - till organisationer som arbetar för att främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering, främja projekt som kompletterar äldreomsorgens ordinarie verksamhet och främja projekt som bidrar till att pröva och utveckla nya metoder och idéer mot äldreomsorg.


  Under våren fördelades medel för kompletterande föreningsbidrag enligt följande.


  PRO Alingsås 10 000: -

  SK-Mjörn Boulesektion 5 000: -

  Kvarvarande medel 49 000: -


  Ansökningar om kompletterande föreningsbidrag per 1 oktober 2020


  PRO Alingsås Ansökt om 20 000: -

  Ansöker om kompletterande föreningsbidrag med motivationen att intäkter har uteblivit på grund av avstannade ordinarie aktiviteter.  PRO Bjärke Ansökt om 5 000: -

  Ansöker om bidrag för att finansiera start av smågrupper för medlemmarna för att bryta isolering.  Förslag på fördelning

  Utifrån nämndens riktlinjer för kompletterande föreningsbidrag föreslås de 64 000: - som avser stöd för äldre verksamhet fördelas enligt följande:  PRO Alingsås 0: -

  PRO Bjärke 5 000: -  Motivering till fördelning av kompletterande föreningsbidrag:

  PRO Alingsås tilldelas inget ytterligare föreningsbidrag än de 10 000 kr som fördelades under våren. Föreningen har inte beskrivit något projekt, för den andra omgången, som överensstämmer med riktlinjerna för kompletterande föreningsbidrag. Dessutom har föreningen redan har fått kompletterande föreningsbidrag 2020.


  PRO Bjärke tilldelas hela det återsökta kompletterande föreningsbidraget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.